Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện đông anh, thành phố hà nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện đông anh, thành phố hà nội

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ ix
  PHẦN THỨ NHẤT 1
  MỞ ðẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài . 3
  2.1. Mục tiêu chung . 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  3.1. ðối tượng nghiên cứu 4
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  PHẦN II. TỔNG QUAN VỀ CÁN BỘ CẤP XÃ VÀ NÂNG CAO
  CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ . 6
  2.1. Một số khái niệm 6
  2.1.1. Cán bộ . 6
  2.1.2. Cán bộ chủ chốt 7
  2.1.3. Công chức . 8
  2.1.4. Cán bộ xã, phường, thị trấn 8
  2.1.5. Vai trò và ñặc ñiểm của ñội ngũ cán bộ cấp xã 11
  2.1.6. Chất lượng cán bộ cấp xã 14
  2.2. Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán bộ cấp xã . 14
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  iv
  2.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã . 16
  2.4. ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức 17
  2.5. Một số văn bản pháp quy hiện hành về cán bộ, công chức
  cấp xã 19
  2.6. Kinh nghiệm ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ
  cấp xã ở một số ñịa phương trong nước . 20
  2.6.1. Thành phố ðà Nẵng 20
  2.6.2. Thành phố Hải Phòng . 22
  2.6.3. Tỉnh Phú Yên 23
  2.6.4. Tỉnh Thái Bình 25
  2.6.5. Những vấn ñề rút ra về nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã,
  phường của các ñịa phương trong nước . 27
  2.7. Kinh nghiệm ñào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ ñịa phương ở
  một số nước trên thế giới 28
  2.7.1. Inñônêxia . 28
  2.7.2. Philippin 30
  2.7.3. Singapore 31
  2.7.4. Nhật Bản . 33
  2.7.5. Những bài học rút ra về nâng cao chất lượng cán bộ ñịa
  phương của một số nước trên thế giới 34
  PHẦN III. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 35
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên . 35
  3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 39
  3.1.3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện . 44
  3.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong phát triển KT - XH
  của huyện 46
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 49
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  v
  3.2.1. Chọn ñiểm nghiên cứu 49
  3.2.2. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 50
  3.2.3. Xử lý thông tin 52
  3.2.4. Phương pháp phân tích . 52
  3.2.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu về cán bộ, công chức cấp xã . 52
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54
  4.1. Thực trạng ñội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện ðông
  Anh, thành phố Hà Nội 54
  4.1.1. Theo giới tính và ñộ tuổi . 54
  4.1.2. Theo thời gian công tác và thời gian giữ chức danh hiện tại 56
  4.1.3. Theo trình ñộ . 57
  4.1.4. ðánh giá việc chuẩn hóa sắp xếp bố trí cán bộ công chức
  cấp xã 67
  4.2. ðánh giá chất lượng của cán bộ, công chức tại 4 xã ñiều tra
  huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội 68
  4.2.1. Số lượng cán bộ, công chức 4 xã năm 2010 . 68
  4.2.2. ðánh giá chất lượng của cán bộ, công chức 4xã . 69
  4.3. ðánh giá của người dân 74
  4.3.1. Về năng lực chuyên môn 75
  4.3.2. Về năng lực giải quyết công việc 78
  4.4. Nhận xét sau ñánh giá chất lượng cán bộ, côngchức cấp xã tại
  huyện ðông Anh . 81
  4.5. Công tác ñào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại huyện ðông Anh,
  thành phố Hà Nội 82
  4.5.1. Kỹ năng, kiến thức cần bồi dưỡng cho cán bộ, công chức
  cấp xã 84
  4.5.2. Một số lớp ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
  năm 2010 . 85
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vi
  4.5.3. ðánh giá của học viên tham gia các khóa ñàotạo, bồi dưỡng . 90
  4.5.4. ðánh giá của cán bộ cấp xã về chế ñộ học viên và ý thức
  học viên của các lớp ñào tạo, bồi dưỡng 93
  4.5.5. Một số ñánh giá khác 94
  4.6. Các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện
  ðông Anh, thành phố Hà Nội . 96
  4.6.1. Về công tác cán bộ 97
  4.6.2. Về quy hoạch cán bộ . 98
  4.6.3. Về ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ . 100
  4.6.4. ðổi mới chính sách cán bộ 101
  4.6.5. Tăng cường phản biện xã hội về cán bộ công chức 103
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104
  5.1. Kết luận . 104
  5.2. Kiến nghị . 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 106
  PHỤ LỤC 108
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  1. CBCC : Cán bộ công chức
  2. CN -XDCB : Công nghiệp - Xây dựng cơ bản
  3. DA : Dự án
  4. GTSX : Giá trị sản xuất
  5. GV, BCV : Giảng viên, Báo cáo viên
  6. KCN : Khu Công nghiệp
  7. KðT : Khu ðô thị
  8. LCHHDV : Lưu chuyển hàng hóa dịch vụ
  9. LðCN : Lao ñộng công nghiệp
  10. LðDV : Lao ñộng dịch vụ
  11. LðNN : Lao ñộng nông nghiệp
  12. LLCT : Lý luận chính trị
  13. NLð : Nguồn lao ñộng
  14. NLN : Nông Lâm nghiệp
  15. PTTH : Phổ thông trung học
  16. QL : Quản lý
  17. TDTT : Thể dục thể thao
  18. THCN : Trung học chuyên nghiệp
  19. THCS : Trung học cơ sở
  20. THPT : Trung học phổ thông
  21. TM-DV : Thương mại - Dịch vụ
  22. TP : Thành phố
  23. TTBDCT : Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
  24. UBND : Ủy ban Nhân dân
  25. XNK : Xuất nhập khẩu
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 3.1. Phân bố sử dụng ñất trên ñịa bàn huyện ðông Anh . 37
  Bảng 3.2. Tình hình dân số huyện ðông Anh giai ñoạn 2001-2010 39
  Bảng 3.3. Tình hình nguồn lao ñộng trên ñịa bàn huyện ðông Anh
  giai ñoạn 2006-2010 . 41
  Bảng 3.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện giai ñoạn 2006-2010 45
  Bảng 3.5. Khái quát về 4 xã ñiều tra thuộc huyện ðông Anh 50
  Bảng 4.1. Trình ñộ học vấn của cán bộ, công chức huyện ðông Anh . 58
  Bảng 4.2. Trình ñộ chuyên môn của cán bộ, công chức huyện ðông Anh . 59
  Bảng 4.3. Trình ñộ lý luận chính trị của cán bộ, công chức huyện
  ðông Anh 61
  Bảng 4.4. Số lượng cán bộ, công chức 4 xã năm 2010 . 68
  Bảng 4.5. Các khó khăn về kiến thức, kỹ năng . 71
  Bảng 4.6. Nhu cầu nâng cao kiến thức của cán bộ cấp xã 71
  Bảng 4.7. Nhu cầu nâng cao nhóm kỹ năng tổ chức vàlãnh ñạo . 72
  Bảng 4.8. Nhu cầu nâng cao nhóm kỹ năng giao tiếp . 72
  Bảng 4.9. Năng lực của cán bộ cấp xã 73
  Bảng 4.10. Năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã . 75
  Bảng 4.11. Năng lực giải quyết công việc của cán bộ qua ñánh giá của
  người dân 78
  Bảng 4.12. Một số kỹ năng, kiến thức cán bộ cần bồi dưỡng . 85
  Bảng 4.13. Một số lớp bồi dưỡng năm 2010 của TTBDCT huyện
  ðông Anh 86
  Bảng 4.14. Thời gian, thời ñiểm, ñịa ñiểm hợp lý cho các khóa bồi dưỡng 90
  Bảng 4.15. ðánh giá về nội dung và phương pháp giảng dạy 92
  Bảng 4.16. ðánh giá của học viên về chế ñộ học viên và ý thức học viên 93
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  ix
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ
  Trang
  Biểu ñồ 4.1. Thực trạng cán bộ công chức phân theoñộ tuổi . 55
  Biểu ñồ 4.2. Thực trạng cán bộ công chức phân theothâm niên
  công tác . 56
  Biểu ñồ 4.3. Thực trạng CBCC phân theo thời gian ñảm nhiệm chức
  danh hiện tại 57
  Biểu ñồ 4.4. Trình ñộ tin học . 63
  Biểu ñồ 4.5. Trình ñộ ngoại ngữ . 63
  Biểu ñồ 4.6. Kỹ năng sử dụng internet 65
  Biểu ñồ 4.7. ðánh giá của người dân về năng lực chuyên môn của
  công chức chuyên trách cấp xã . 75
  Biểu ñồ 4.8. ðánh giá của người dân về năng lực chuyên môn của
  công chức chuyên môn cấp xã 76
  Biểu ñồ 4.9. ðánh giá của người dân về năng lực giải quyết công
  việc của cán bộ chuyên trách cấp xã . 79
  Biểu ñồ 4.10. ðánh giá của người dân về năng lực giải quyết công
  việc của công chức chuyên môn cấp xã . 80
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  1
  PHẦN THỨ NHẤT
  MỞ ðẦU
  1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Xây dựng và nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ trước hết phải ñược
  bắt ñầu từ việc chăm lo công tác ñào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, ñặc biệt là ñội
  ngũ cán bộ công chức chủ chốt xã, phường, thị trấn vì ñây là những người gần
  dân nhất, thực hiện những nhiệm vụ chính trị tại cơsở, nơi mà ñường lối, chủ
  trương của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcñược triển khai. Nghị
  quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương ðảng khoá IX khẳng
  ñịnh: "xây dựng ñội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực tổ chức và vận ñộng nhân dân
  thực hiện ñường lối của ðảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận
  tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũn g, không ức hiếp dân; trẻ
  hoá ñội ngũ, chăm lo công tác ñào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và ñồng bộ
  chính sách ñối với cán bộ cơ sở"[Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 (khóa 9)].
  Việc xây dựng quy hoạch ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công
  chức cấp xã là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài của các cấp ủy ðảng,
  chính quyền. ðây là một biện pháp quan trọng, cơ bản ñể nhằm xây dựng ñội
  ngũ cán bộ, công chức cơ sở bảo ñảm số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý phù
  hợp với ñiều kiện ñặc ñiểm của vùng. Có làm tốt công tác quy hoạch, kế
  hoạch ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ, công chức thì mới khắc phục ñược
  tình trạng bị ñộng, chắp vá, hẫng hụt trong công tác cán bộ.
  Trong quá trình lãnh ñạo cách mạng và xây dựng ðảng, Chủ tịch Hồ
  Chí Minh luôn quan tâm ñặc biệt ñến công tác cán bộ. Người từng khẳng
  ñịnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc"; "công việcthành công hoặc thất
  bại ñều do cán bộ tốt hay kém". Xuất phát từ vị trí, vai trò của ñội ngũ cán bộ
  và công tác cán bộ, Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung
  ương ðảng (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  hoá, hiện ñại hoá ñất nước ñã chỉ rõ: "Cán bộ là nhân tố quyết ñịnh sự thành
  bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của ðảng, của ñất nước và chế ñộ,
  là khâu then chốt trong công tác xây dựng ðảng". ðội ngũ cán bộ có vai trò
  quan trọng, ñội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, thịtrấn càng có vai trò quan
  trọng hơn. Thực tiễn phong trào cộng sản, công nhânquốc tế và thực tiễn
  cách mạng Việt Nam ñã khẳng ñịnh ñiều ñó.
  ðông Anh là huyện ngoại thành của thủ ñô Hà Nội, códiện tích trên
  180km
  2
  , dân số hiện có khoảng 310.000 người. ðây là vùng ñất có bề dày
  truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ ñô. Trong những năm gần ñây, hòa
  nhập cùng xu thế phát triển chung của thành phố, quá trình công nghiệp hóa
  và ñô thị hóa trên ñịa bàn ðông Anh cũng diễn ra mạnh mẽ. Hiện nay, ðông
  Anh, Hà Nội cùng cả nước ñang bước vào thời kỳ côngnghiệp hóa, hiện ñại
  hóa, là giai ñoạn quan trọng ñể ñưa nước ta trở thành một nước công nghiệp
  vào năm 2020. Bên cạnh ñó, những vấn ñề bức xúc, khó khăn của quá trình ñô
  thị hoá nhanh trên ñịa bàn, nhất là tại ñịa bàn ngoại thành như ðông Anh;
  những hạn chế về trình ñộ khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực .; những bất
  cập trong công tác quản lý nhà nước cũng ñang là những thách thức ñối với sự
  phát triển trong thời gian tới.
  Những năm qua ñược sự quan tâm của các cấp uỷ ñảng và chính quyền,
  ñội ngũ cán bộ chủ chốt xã và thị trấn trong huyện ñã có bước trưởng thành
  ñáng kể, là nhân tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững
  ổn ñịnh an ninh, chính trị ở ñịa phương. Tuy nhiên,ñội ngũ cán bộ chủ chốt
  cấp xã tại huyện ðông Anh cũng còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa ñáp ứng
  ñược yêu cầu của nhiệm vụ chính trị.
  ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ ñẩy mạnh công
  nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, ñòi hỏi phải có ñội ngũ cán bộ chủ chốt
  cấp xã có trình ñộ chuyên môn, lý luận chính trị vàquản lý nhà nước, phẩm
  chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ cách mạng. Bởi lẽñội ngũ cán bộ chủ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  chốt cấp xã là lực lượng giữ vai trò nòng cốt, ñiềuhành hoạt ñộng của bộ máy
  tổ chức xã.
  ðội ngũ cán bộ cấp xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là cán bộ
  cấp xã) có tầm quan trọng bậc nhất. Lý do cấp xã lànơi gần dân nhất, nơi mà
  mọi ñường lối chủ trương chính sách của ðảng, Nhà nước trực tiếp ñi vào
  cuộc sống, ñồng thời là nơi tiếp thu những ý kiến của dân ñể phản ánh lại cho
  ñảng và Nhà nước kịp thời sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp. Trên thực tế, cán bộ
  cấp xã hàng ngày phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, ña dạng
  và phức tạp, liên quan ñến tất cả mọi mặt của ñời sống chính trị, kinh tế, văn
  hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; vì vậy, nếu ñội ngũ này thiếu phẩm chất và
  năng lực sẽ gây những hậu quả tức thời và nghiêm trọng về nhiều mặt cho các
  ñịa phương nói riêng và cho cả nước nói chung. Nhậnthức ñược ý nghĩa, tầm
  quan trọng của vấn ñề trên tôi chọn nghiên cứu ñề tài "Giải pháp nâng cao
  chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội", với hy
  vọng qua ñây góp phần làm sáng tỏ một số vấn ñề về cán bộ, nâng cao chất
  lượng cán bộ cấp xã.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở nghiên cứu, ñánh giá thực trạng chất lượng cán bộ cấp xã tại
  huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội, ñề xuất ñịnh hướng và giải pháp nhằm
  nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã huyện ðông Anh, thành phố Hà
  Nội ñáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về cán bộ cấp xã, chất
  lượng cán bộ cấp xã;
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng về chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã tại
  huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội;
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  - ðề xuất ñịnh hướng và các giải pháp nhằm nâng caochất lượng ñội
  ngũ cán bộ cấp xã tại huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội.
  3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là cán bộ cấp xã (với 19 chức danh
  theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 92/2009/Nð-CP về “chức danh, số lượng, một số
  chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những
  người hoạt ñộng không chuyên trách ở cấp xã”) qua ñánh giá về năng lực,
  trình ñộ, kết quả và chất lượng công việc; các chính sách, công tác tổ chức
  ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã của huyện ðông Anh; những người dân chịu
  sự lãnh ñạo, quản lý của các cán bộ cấp xã.
  3.2. Phạm vi nghiêncứu
  * Về nội dung: Nội dung nghiên cứu tập trung vào ñánh giá các mặt ưu
  ñiểm, tồn tại, nguyên nhân và những vấn ñề phát sinh, ñồng thời ñưa ra gợi ý
  về ñịnh hướng và những giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã tại
  huyện ðông Anh, thành phố Hà Nội trong ñiều kiện hội nhập kinh tế.
  - ðánh giá cán bộ cơ sở cấp xã theo chức danh thực thi nhiệm vụ, trình
  ñộ chuyên môn, thâm niên công tác .
  - ðánh giá thực trạng chất lượng ñội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên
  các mặt trình ñộ văn hóa, chuyên môn ñược ñào tạo, kỹ năng và năng lực giải
  quyết công việc:
  + ðối với ñội ngũ cán bộ lãnh ñạo cấp xã (cán bộchủ chốt): ðánh giá
  năng lực lãnh ñạo, tổ chức và ñều hành hoạt ñộng trong phạm vi quyền hạn;
  thái ñộ và tinh thần trách nhiệm;
  + ðối với ñội ngũ công chức chuyên môn, nghiệp vụ: xem xét khả
  năng và kỹ năng thực hiện; thái ñộ và tinh thần trách nhiệm với công việc.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  - Phân tích và ñánh giá tính hợp lý trong việc sử dụng cán bộ công chức
  cấp xã. Xác ñịnh những năng lực, kỹ năng còn yếu vàthiếu; chỉ ra những tồn
  tại hạn chế trong quá trình ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã.
  * Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu chấtlượng cán bộ cấp
  xã của 04 xã Cổ Loa (xã thuần nông), Kim Chung (xã có tốc ñộ ñô thị hóa
  cao), Tàm Xá (xã cổ, thuần nông, dân số ít nhất huyện) và Xuân Nộn (xã
  thuần nông, nghèo nhất huyện) thuộc huyện ðông Anh.
  * Về thời gian: số liệu phục vụ ñề tài là số liệu năm 2009; 2010 và 6
  tháng ñầu năm 2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  PHẦN II
  TỔNG QUAN VỀ CÁN BỘ CẤP XÃ
  VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CẤP XÃ
  2.1. Một số khái niệm
  2.1.1. Cán bộ
  Cán bộ: là công dân Việt Nam, ñược bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ
  chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của ðảng Cộng sản Việt
  Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực
  thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế
  và hưởng lương từ ngân sách nhà nước [ðiều 4 Luật Cán bộ, công chức số
  22/2008/QH12 ñược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam,
  khóa XII kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008].
  Từ khái niệm nêu trên cho thấy, người cán bộ có bốnñặc trưng cơ bản:
  + Cán bộ ñược sự ủy nhiệm của ðảng, Nhà nước và cáctổ chức khác
  trong hệ thống chính trị . lấy danh nghĩa của các tổ chức ñó ñể hoạt ñộng.
  + Cán bộ giữ một chức vụ, một trọng trách nào ñó trong một tổ chức
  của hệ thống chính trị.
  + Cán bộ phải thông qua tuyển chọn hay phân công công tác sau khi
  hoàn thành chương trình ñào tạo tại các trường ñại học, cao ñẳng, trung học
  chuyên nghiệp, dạy nghề; cán bộ ñược bổ nhiệm, ñề bạt hoặc bầu cử.
  + Cán bộ ñược hưởng lương và chính sách ñãi ngộ căncứ vào nội
  dung, chất lượng hoạt ñộng và thời gian công tác của họ.
  Như vậy, theo nghĩa chung nhất, cán bộ là người lãnh ñạo, quản lý
  hoặc người làm chuyên môn, nhà khoa học hay công chức, viên chức làm
  việc, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ cácnguồn khác. Họ ñược
  hình thành từ tuyển dụng, phân công công tác sau khi tốt nghiệp ra trường, từ
  bổ nhiệm, ñề bạt hoặc bầu cử.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  7
  2.1.2. Cán bộ chủ chốt
  Hiện nay ñang có nhiều quan niệm khác nhau về cán bộ chủ chốt. ðể
  nhận thức ñầy ñủ và ñúng ñắn vấn ñề này, cần phải hiểu khái niệm sau:
  - Khái niệm "chủ chốt"
  "Chủ chốt" là "quan trọng nhất, có tác dụng làm nòng cốt. Cán bộ chủ
  chốt của phong trào" [Từ ñiển tiếng Việt - 2000 của Nhà xuất bản ðà Nẵng,
  tr. 174] .
  - Khái niệm "cán bộ chủ chốt"
  Từ khái niệm trên, có thể hiểu "cán bộ chủ chốt" là người có chức vụ,
  nắm giữ các vị trí quan trọng, có tác dụng làm nòngcốt trong các tổ chức
  thuộc hệ thống bộ máy của một cấp nhất ñịnh; người ñược giao ñảm ñương
  các nhiệm vụ quan trọng ñể lãnh ñạo, quản lý, ñiều hành bộ máy thực hiện
  chức năng, nhiệm vụ ñược giao; chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp mình
  về lĩnh vực công tác ñược giao.
  Cán bộ chủ chốt có những ñặc trưng cơ bản như sau:
  + Cán bộ chủ chốt là người có vị trí quan trọng, giữ vai trò quyết ñịnh
  trong việc xác ñịnh phương hướng, mục tiêu, phương pháp công tác; ñề ra các
  quyết ñịnh và tổ chức thực hiện tốt các quyết ñịnh của cấp mình hoặc cấp trên
  giao. Kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc;
  bổ sung, ñiều chỉnh kịp thời những giải pháp mới kh i cần thiết; ñúc rút kinh nghiệm,
  tổng kết thực tiễn ñể bổ sung, hoàn chỉnh lý luận. ðồng thời, cán bộ chủ chốt
  còn là người giữ vai trò ñoàn kết, tập hợp, phát huy sức mạnh của quần chúng
  thực hiện nhiệm vụ chính trị của ñơn vị và xây dựngnội bộ tổ chức vững mạnh.
  + Cán bộ chủ chốt là những người ñại diện một tổ chức, một tập thể .
  chủ yếu do bổ nhiệm hoặc bầu cử, giữ một chức vụ trọng yếu trong cơ quan
  ðảng, chính quyền (cấp trưởng, cấp phó); trưởng cácñoàn thể và là những
  người chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp mình về mọi hoạt ñộng của ñịa
  phương, ñơn vị hoặc lĩnh vực công tác ñược ñảm nhận.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  8
  2.1.3. Công chức
  Theo ðiều 4 Luật số: 22/2008/QH12 Luật cán bộ công chức ñược Quốc
  hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông
  qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy ñịnh:
  Công chức là công dân Việt Nam, ñược tuyển dụng, bổnhiệm vào
  ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của ðảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
  nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ
  quan, ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân
  chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan,ñơn vị thuộc Công an
  nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy
  lãnh ñạo, quản lý của ñơn vị sự nghiệp công lập củaðảng Cộng sản Việt
  Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau ñây gọi chung là ñơn vị sự
  nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; ñối
  với công chức trong bộ máy lãnh ñạo, quản lý của ñơn vị sự nghiệp công lập
  thì lương ñược bảo ñảm từ quỹ lương của ñơn vị sự nghiệp công lập theo quy
  ñịnh của pháp luật.
  2.1.4. Cán bộ xã, phường, thị trấn
  (sau ñây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam,ñược bầu cử giữ
  chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân
  dân, Bí thư, Phó Bí thư ðảng ủy, người ñứng ñầu tổ chức chính trị - xã hội;
  công chức cấp xã là công dân Việt Nam ñược tuyển dụng giữ một chức danh
  chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã,trong trong biên chế
  và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
  * Tiêu chuẩn ñối với cán bộ, công chức cấp xã
  Theo ñiều 6 chương 2 Nghị ñịnh Số : 114/2003/Nð-CP của Chính phủ
  ngày 10 tháng 10 năm 2003 quy ñịnh tiêu chuẩn ñối với cán bộ, công chức
  xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2004/Qð-BNV
  ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy ñịnh:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  * Sách, tài liệu
  1. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khoá X
  2. Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (1999), Hướng dẫn số
  11-HD/TCTW ngày 29/12 về thực hiện qui ñịnh về phâncấp quản lý cán
  bộ, qui chế ñánh giá cán bộ, qui chế bổ nhiệm cán bộ, Hà Nội.
  3. Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (2002), Hướng dẫn số
  06-HD/TCTW ngày 02/4 về thực hiện nghị quyết của BộChính trị về
  luân chuyển cán bộ lãnh ñạo và quản lý, Hà Nội.
  4. Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (2002), Hướng dẫn số
  11-HD/TCTW ngày 30/10 về bổ sung thực hiện qui chế ñánh giá cán bộ,
  Hà Nội.
  5. Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (2003), Hướng dẫn số
  17-HD/TCTW ngày 23/4 về công tác qui hoạch cán bộ lãnh ñạo, quản lý
  thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, Hà Nội.
  6. Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (2005), Hướng dẫn số
  47- HD/TCTW ngày 24/5 về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ
  Chính trị về công tác qui hoạch cán bộ lãnh ñạo, quản lý thời kỳ ñẩy
  mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, Hà Nội.
  7. Bộ Nội vụ (2004), Quyết ñịnh 04/2004/Qð-BNV ngày 16/01 của Bộ trưởng
  Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn ñối với cán bộ công chức xã- phường - thị trấn,
  Hà Nội.
  8. Chính phủ (2003), Nghị ñịnh 114/2003/Nð-CP ngày 10/10 về cán bộ, công
  chức xã - phường - thị trấn, Hà Nội.
  9. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Một số văn bản về quy chế dân
  chủ và chế ñộ, Chính sách của chính quyền cơ sở.
  10. GS.TS. ðỗ Hoàng Toàn, PGS.TS. Phan Kim Chiến, Ths. ðỗ Thị Hải Hà
  (2006). Giáo trình quản lý xã hội. Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  107
  11. Mai Thanh Cúc, Quyền ðình Hà, Nguyễn Thị Tuyết Lan và Nguyễn
  Trọng ðắc (2005). Giáo trình phát triển nông thôn.Nhà xuất bản Nông
  Nghiệp, Hà Nội.
  12. GS.TS Phạm Vân ðình và cộng sự (2008). “ðánh giá công tác bồi dưỡng
  cán bộ cơ sở cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà
  Nội”, ðề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Mã số B2007 – 11 – 51.
  13. Luật Cán bộ, Công chức - Luật số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
  14. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương ðảng khoá IX
  15. Nguyễn Thu Hương - Phát triển nguồn nhân lực và ñào tạo công chức
  trong nền công vụ ở một số nước ASEAN;
  16. Tạp chí Tuyên giáo số 4/2011 - Một số giải pháp nâng cao chất lượng công
  tác ñánh giá cán bộ;
  17. Quyền ðình Hà - ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở ñể quản lý phát triển
  nông thôn trong giai ñoạn hiện nay;
  * Website tham khảo
  18 - http://news.go.vn/redirect/baodientu.chinhphu.vn
  19 - http://www.donganh.hanoi.gov.vn/
  20 - http://www.wikipedia.org/
  21 - http://www.xaydungdang.org.vn/
  22 - http://www.kinhtenongthon.com.vn/
  23 - Một số tài liệu khác .

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện đông anh, thành phố hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cấp xã tại huyện đông anh, thành phố hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status