Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện

  TÓM LƯỢC
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI” 1
  1.1 Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội”. 1
  1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài. 2
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài. 3
  1.5 Kết cấu luận văn tốt nghiệp. 3
  CHƯƠNG II: TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 4
  VỀ ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH 4
  2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản. 4
  2.1.1 Khái niệm quản trị nhân sự. 4
  2.1.2 Khái niệm đãi ngộ nhân sự 4
  2.1.3 Khái niệm đãi ngộ phi tài chính. 4
  2.2 Một số lý thuyết của của đãi ngộ phi tài chính. 4
  2.2.1 Cách tiếp cận đãi ngộ nhân sự và đãi ngộ phi tài chính của Ths. Vũ Thùy Dương và TS. Hoàng Văn Hải 4
  2.2.2 Cách tiếp cận đãi ngộ phi tài chính theo thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow 5
  2.2.3 Cách tiếp cận đãi ngộ phi tài chính theo thuyết cân bằng của J.S.Adams. 6
  2.3 Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội”. 7
  2.4 Phân định nội dung vấn đề đãi ngộ phi tài chính. 8
  2.4.1 Các hình thức đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 8
  2.4.1.1 Đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc. 8
  2.4.1.2 Đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc. 9
  2.4.2 Tổ chức đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 10
  2.4.2.1 Xây dựng chính sách đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 10
  2.4.2.2 Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ phi tài chính trong doanh nghiệp. 11
  2.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đãi ngộ phi tài chính. 11
  2.4.3.1 Môi trường bên trong doanh nghiệp. 11
  2.4.3.2 Môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 12
  2.4.3.3 Nhân tố thuộc chính bản thân nhân viên. 13
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIÊN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 14
  3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu. 14
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 14
  3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. 15
  3.2 Đánh giá tổng quan tình hình và các nhân tố ảnh hưởng tới công tác đãi ngộ phi tài chính 15
  3.2.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 15
  3.2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 15
  3.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ. 16
  3.2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 16
  3.2.1.4 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu. 18
  3.2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn từ 2007-2009. 19
  3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đãi ngộ phi tài chính tại công ty. 21
  3.2.3.1 Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài 21
  3.2.3.2 Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 22
  3.2.3.3 Nhân tố đến từ chính bản thân nhân viên. 23
  3.3 Kết quả điều tra về thực trạng đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 23
  3.3.1 Công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc. 23
  3.4.2.2 Công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc tại công ty. 29
  3.4 Kết quả phân tích dữ liệu thứ cấp về tình hình thực hiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 34
  3.4.1 Tình hình sử dụng và quản lý nhân sự của công ty. 34
  3.4.2 Thực trạng công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội 35
  3.4.2.1 Đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc. 35
  3.4.2 Đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc. 39
  3.4.3 Công tác tổ chức thực hiện đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 41
  3.4.3.1 Xây dựng chính sách đãi ngộ phi tài chính. 41
  3.4.3.2 Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ phi tài chính. 43
  CHƯƠNG IV: CÁC KẾT LUẬN, THẢO LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỚI CÔNG TÁC ĐÃI NGỘ PHI TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY BIẾN THẾ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI 44
  4.1 Các kết luận và phát hiện về đãi ngộ phi tài chính tại công ty. 44
  4.1.1 Các kết luận đối với công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua công việc. 44
  4.1.2 Các kết luận đối với công tác đãi ngộ phi tài chính thông qua môi trường làm việc 45
  4.2 Các dự báo triển vọng và quan điểm giải quyết hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty 46
  4.2.1 Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 46
  4.2.1.1 Mục tiêu hoạt động của công ty. 46
  4.2.1.1.1 Mục tiêu ngắn hạn. 46
  4.2.1.1.2 Mục tiêu dài hạn. 46
  4.2.1.2 Phương hướng hoạt động của công ty. 46
  4.2.2 Quan điểm hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty. 47
  4.3 Các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện Hà Nội. 47
  4.3.1 Một số giải pháp liên quan đến công việc. 47
  4.3.1.1 Nâng cao chất lượng công tác phân công công việc cho nhân viên: đúng người, đúng việc. 47
  4.3.1.2 Trong quá trình làm việc nhà quản lý cần quan tâm đến nhân viên, tạo động lực, khích lệ, động viên giúp nhân viên hoàn thành tốt công việc. 49
  4.3.2 Một số giải pháp liên quan đến môi trường làm việc. 51
  4.3.2.1 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững, tin tưởng lẫn nhau. 51
  4.3.2.2 Rút ngắn khoảng cách nhân viên và lãnh đạo, tạo điều kiện cho nhân viên được phát biểu ý kiến. 51
  4.3.2.3 Xây dựng tinh thần đồng đội 53
  4.3.2.4 Nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc, quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân viên. 54
  4.3.2.5 Tổ chức các khóa đào tạo và huấn luyện về công tác an toàn lao động. 54
  4.3.3 Một số giải pháp liên quan đến tổ chức thực hiện công tác đãi ngộ phi tài chính. 55
  4.4 Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. 56
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty Cổ phần Chế tạo máy biến thế và Vật liệu điện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status