Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel – Chi nhá

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel – Chi nhá

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  1. Lý do hình thành đề tài: 6
  2. Mục tiêu đề tài: 7
  3. Phương pháp nghiên cứu 7
  4. Phạm vi nghiên cứu: 7
  5. Giới thiệu kết cấu chuyên đề: 8
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 9
  1.1 Khái niêm văn hóa doanh nghiệp : 9
  1.2 Đặc điểm và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp: 9
  1.3 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp. 10
  1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp. 11
  1.5 Tình hình phát triển văn hóa doanh nghiệp tại việt nam: 12
  1.6 Giới thiệu văn hóa Viettel 17
  1.6.1 Văn hóa viettel là gì?. 17
  1.6.2 Tại sao phải xây dựng văn hóa viettel ?. 17
  1.6.3 Văn hóa viettel được duy trì và truyền bá như thế nào ?. 18
  1.6.4 Văn hóa viettel được ánh xạ như thế nào ?. 18
  1.6.5 Nội dung 8 giá trị cốt lõi văn hóa viettel 19
  Kết luận chương 1. 19
  CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY VIETTEL – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 20
  2.1 Giới thiệu tổng quan về Viettel 20
  2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển Viettel 20
  2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 21
  2.1.3 Quan Điểm Phát triển : 22
  2.2 Giới thiệu công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh 22
  2.2.1 Quá trình thành lập : 22
  2.2.2 Cơ cấu tổ chức : 22
  2.2.3 Lĩnh vực hoạt động : 24
  2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 : 24
  CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETTEL – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 26
  3.1 Giai đoạn chưa xây dựng văn hóa doanh nghiệp (2000- 2003) 26
  3.2 Giai đoạn đã xây dựng và áp dụng văn hóa (Từ năm 2004 đến nay) : 28
  3.2.1 Cơ sở mạng lưới hạ tầng : 28
  3.2.2 Công tác chăm sóc khách hàng: 31
  3.2.3 Thu nhập của cán bộ công nhân viên : 33
  3.2.4 Hiệu quả công tác quản lý : 36
  3.2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh : 40
  3.3 Đúc kết 8 giá trị cốt lõi văn hóa Viettel: 45
  3.3.1 Gía trị văn hóa 1: Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý. 45
  3.3.2 Giá trị văn hóa 2 : Trưởng thành qua những thách thức và thất bại 46
  3.3.3 Gía trị văn hóa 3 : Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh 47
  3.3.4 Giá trị văn hóa 4 : Sáng tạo là sức sống. 49
  3.3.5 Giá trị văn hóa 5 : Tư Duy Hệ Thống. 50
  3.3.6 Giá trị văn hóa 6 : Kết hợp đông tây. 52
  3.3.7 Giá trị văn hóa 7 : Truyền thống và cách làm người lính 53
  3.3.8 Giá trị văn hóa 8 : Viettel là ngôi nhà chung. 54
  Kết luận chương 3 : 56
  Nhận xét : 56
  Các kiến nghị : 57
  Kết luận : 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60
  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Lý do hình thành đề tài:Nhiều kết luận nghiên cứu của các nhà kinh tế đã khẳng định, trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp thắng thế không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào, cũng như nguyên lý: con người có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ đi lên từ tay không về văn hóa.
  Rõ ràng, VHDN là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp. Xuất phát điểm của doanh nghiệp có thể sẽ cao và bền vững nếu như được xây dựng trên nền tảng văn hóa. Điều đó được chứng thực tại Mỹ (nước đầu tiên khởi xướng xây dựng VHDN). Các nhà nghiên cứu Mỹ khi tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động, thành tựu và nội dung văn hóa của doanh nghiệp đã kết luận rằng, mỗi doanh nghiệp đều có nền văn hóa riêng. Và, hầu hết các doanh nghiệp thành công đều duy trì, gìn giữ nền văn hóa doanh nghiệp riêng của mình.
  Khái niệm văn hóa doanh nghiệp còn rất mơ hồ đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, Với hầu hết những người lao động và công nhân viên rất ít được nghe tới cụm danh từ “Văn Hóa Doanh Nghiệp” , vì vập họ chưa thấy được giá trị đích thực của môi trường văn hóa nơi mà họ thường gắn bó và làm việc. Sức mạnh của doanh nghiệp chỉ được tạo nên khi mọi cá nhân trong doanh nghiệp đó nhận thức được đầy đủ giá trị văn hóa của đơn vị mình. Đó là yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp hiện đại.
  Phân tích Văn hóa Doanh nghiệp tại chi nhánh viettel Hồ Chí Minh để thấy được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Viettel . Khóa luận tiến hành nghiên cứu với trình độ có hạn, sự giới hạn của thời gian, nên đề tài chỉ giải quyết những vấn đề hết sức cơ bản. Trong quá trình thực hiện, đề tài không tránh khỏi những sai sót .Em rất mong được sự góp ý chỉ dẫn của thầy cô.
  2.Mục tiêu đề tài:Việc xây dựng con người Viettel là việc làm thường xuyên liên tục của các cơ quan , đơn vị trong tập đoànViettel. Qua đề tài này , từ phân tích thực tế ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại viettel – chi nhánh Hồ Chí Minh trên các hoạt động :

  Chăm sóc khách hàng
  Mạng lưới hạ tầng
  Thu nhập của cán bộ công nhân viên
  Hiệu quả công tác quản lý
  Kết quả hoạt động kinh doanh
  Tôi mong muốn đóng góp khẳng định thêm một lần nữa tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp mong muốn đạt được.
  3.Phương pháp nghiên cứuĐề tài được nghiên cứu thông qua hai bước cơ bản sau:
  Bước 1:
  Thu thập dữ liệu, số liệu thực tế liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp như: Hoạt động chăm sóc khách hàng , mạng lưới cơ sở hạ tầng, thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý , kết quả hoạt động kinh doanh
  Xử lý các số liệu , dữ liệu có được bằng các phương pháp phân tích , thống kê.
  Bước 2 :
  Tìm hiểu phỏng vấn một số cán bộ công nhân viên có thâm niên của công ty như : Trưởng phòng nhân sự , Trưởng phòng kỹ thuật , trưởng phòng kế toán , trưởng phòng kinh doanh Nhằm khẳng định kết quả phân tích có được.
  4.Phạm vi nghiên cứu:Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động : Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010
  5.Giới thiệu kết cấu chuyên đề:Đề tài gồm có 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Chương 2: Giới thiệu công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh
  Chương 3: Phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel – Chi nhánh Viettel Hồ Chí Minh.
  Nhận xét
  Kiến nghị
  Kết Luận.

  Xem Thêm: Phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel – Chi nhá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel – Chi nhá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status