Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  GIÁO TRÌNH Nghiên cứu nhu cầu của du khách nội địa đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Khánh Hòa

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu nhu cầu của du khách nội địa đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Khánh Hòa

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Nghiên cứu nhu cầu của du khách nội địa đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Khánh Hòa


  MỤC LỤC
  LỜI CÁM ƠN . i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC BẢNG . vi
  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ vii
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT . viii
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞLÝ THUYẾT VỀ NHU CẦU CỦA KHÁCH DU L Ị CH . 4
  1.1 Du lịch 4
  1.1.1 Một sốkhái niệm vềdu lịch . 4
  1.1.2 Bản chất du lịch 5
  1.2 Khách du lịch 6
  1.2.1 Khái niệ m khách du lịch . 6
  1.2.2 Phân loại khách du lịch . 7
  1.3 Khách du lịch nội địa 7
  1.3.1 Khái niệm . 7
  1.3.2 Đặc điểm 7
  1.4 Sản phẩ m du lịch 8
  1.4.1 Khái niệ m sản phẩm du lịch . 8
  1.4.2 Những bộphận hợp thành của sản phẩm du lịch . 8
  1.4.3 Những nét đặc trưng cơ bản của sản phẩm du lịch 8
  1.5 Lý thuyết vềnhu cầu và hành vi tiêu dùng của khách du lịch 9
  1.5.1 Lý thuyết vềnhu cầu du lịch . 9
  1.5.1.1 Khái niệ m nhu cầu du lịch . 9
  1.5.1.2 Sựphát triển nhu cầu du lịch . 11
  1.5.1.3 Các loại nhu cầu du lịch 12
  iii
  1.5.2 Hành vi tiêu dùng của khách du lịch . 18
  1.5.2.1 Khái niệm vềhành vi tiêu dùng . 18
  1.5.2.2 Khái niệm vềhành vi tiêu dùng trong du lịch 18
  1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng của khách du lịch 19
  1.6.1 Đặc điểm cá nhân của du khách 19
  1.6.2 Mục đích mua của khách 20
  1.6.3 Khảnăng thanh toán của khách 21
  1.6.4 Các yếu tốvăn hóa-xã hội 21
  1.7 Tổng quan vềsản phẩm thủđông mỹnghệphục vụdu lịch 21
  1.7.1 Khái niệm . 21
  1.7.2 Đặc điểm của sản phẩm thủcôngmỹnghệphục vụdu lịch 21
  1.7.2.1 Tính văn hóa . 21
  1.7.2.2 Tính thẫm mỹ 22
  1.7.2.3 Tính đơn chiếc 22
  1.7.2.4 Tính đa dạng . 23
  1.7.2.5 Tính thủcông 23
  1.7.3 Một sốhàng thủcông mỹnghệphục vụdu lịch 24
  1.7.3.1 Hàng gốm sứ . 24
  1.7.3.2 Mây, tre, cói và lá . 25
  1.7.3.3 Đồthủcông mỹnghệlàm từgỗ 26
  1.7.3.4 Thêu ren 27
  1.7.3.5 Dệt 27
  1.7.4 Tình hình phát triển hiện nay 28
  CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU NHU CẦU CỦA KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI
  VỚI SẢN PHẨM THỦCÔNGMỸNGHỆTẠI KHÁNH HÒA . 29
  2.1 Giới thiệu các sản phẩm thủcông mỹnghệphục vụdu lịch tạ i
  Khánh Hòa 29
  iv
  2.1.1 Mỹnghệlàm từmành ốc 29
  2.1.2 Sản phẩm gốm sứ . 31
  2.1.3 Sản phẩm thêu ren 31
  2.1.4 Mỹnghệlàm từtrứng đà điểu . 34
  2.1.5 Sản phẩ m làm từdừa 35
  2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách du lịchnội
  địa đối với sản phẩm thủcông mỹnghệKhánh Hòa 36
  2.2.1 Một sốthông tin liên quan đến du lịch Khánh Hòa . 36
  2.2.2 Thông tin chung vềkết quảđiều tra nhu cầu của du khách nội
  địa đối với sản phẩm thủcông mỹnghệKhánh Hòa . 38
  2.2.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm sản
  phẩm thủcông mỹnghệcủa du khách nội địa tại Khánh Hòa . 43
  2.2.3.1 Yếu tốthuộc vềđặc điểm cá nhân . 43
  2.2.3.2 Mục đích mua . 45
  2.2.3.3 Khảnăng thanh toán . 51
  2.2.3.4 Yếu tốvăn hóa xã hội . 57
  2.2.4 Đánh giá chung 58
  2.2.4.1 Măt tích cực 58
  2.2.4.2 Những mặc hạn chếvà nguyên nhân . 59
  CHƯƠNG III: MỘT SỐGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THỦ
  CÔNG MỸNGHỆPHỤC VỤNHU CẦU KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA . 61
  3.1 Định hướng phát triển sản phẩm thủcông mỹnghệphục vụnhu
  cầu khách du lịch của Khánh Hòa . 61
  3.2 Đềxuất một sốgiải pháp 61
  3.2.1 T ập trung xây dựng m ột s ốsản phẩm chủ l ực vềth ủcông m ỹnghệ 62
  3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và mởrộng thịtrường . 63
  3.2.3 Tăng cường thu hút vốn đầu tư phát tri ển hàng thủcông m ỹnghệ 64
  v
  3.2.4 Mởrộng hợp tác liên kết khu vực trong nước 64
  3.2.5 Phát triển nguồn nhân lực 64
  KẾT LUẬN 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤLỤC
  vi
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1: Đánh giácủa du khách vềsựhấp hẫn của tài nguyên du lịch
  Khánh Hòa . 37
  Bảng 2.2: Nhận định của du khách vềtài nguyên lớn nhất của du lịch
  Khánh Hòa . 37
  Bảng 2.3: Sản phẩm thủcông mỹnghệmà du khách nội địa đã mua 38
  Bảng 2.4: Mục đích mua sản phẩm thủcông mỹnghệ 41
  Bảng 2.5: Cách thức nhận biết vềsản phẩm thủcông mỹnghệ 41
  Bảng 2.6: Những đặc điểm của đối tượng điều tra 44
  Bảng 2.7: Mục đích mua sản phẩm thủcông mỹnghệcủa du khách nội
  địa theo đặc điểm cá nhân của khách 45
  Bảng 2.8: Kiểu dáng và sự đa dạng của các sản phẩm thủcông mỹnghệ
  thông qua sự đánh giá của du khách nội địa . 50
  Bảng 2.9: Giá cảcủa sản phẩm thủcông mỹnghệthông qua ý kiến đánh
  giá của khách du lịch nội địa 52
  Bảng 2.10: Ảnh hưởng của các đối tượng khác nhau theo mức độ chi tiêu
  đến nhu cầu của khách du lịch nội địa đối với các sản phẩm thủ công mỹ
  nghệ . 56
  vii
  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ
  * HÌNH
  Hình 1.1: Tháp nhu cầu Maslow . 10
  Hình 2.1: Ốc Mỹnghệ 29
  Hình 2.2: Sản phẩm Gốm sứ . 31
  Hình 2.3: Tranh thêu tay XQ 32
  Hình 2.4: Tranh được làm từvỏtrứng đà điểu 34
  Hình 2.5: Sản phẩm dừa mỹnghệ . 35
  * BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ2.1: Các mùa du lịch . 37
  Biểu đồ2.2: Sốlượt khách đến với Khánh Hòa (2010 –2012) . 38
  Biểu đố2.3: Địa điểm mua các sản phẩm thủcông mỹnghệcủa du
  khách nội địa 40
  Biểu đồ2.4 Kiểu dáng của sản phẩm thủcông mỹnghệ . 47
  Biểu đồ2.5: Sựđa dạng của sản phẩm thủcông mỹnghệ 48
  Biểu đồ2.6: Thu nhập của du khách nội địa . 53
  Biểu đồ2.7: Mức chi tiêu cho m ỗi chuy ến đi du l ị ch của du khách n ội đị a . 54
  Biểu đồ2.8:Đánh giá hoạt động quảng cáo của du khách vềsản phẩ m
  thủcông mỹnghệ . 58
  viii
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT
  PTTH : Phổthông trung học
  CĐ : Cao đẳng
  ĐH : Đại học
  TCMN : Thủcông mỹnghệ
  1
  LỜI MỞĐẦU
  1. Sựcần thiết của nghiên cứu
  Nước ta với điều kiện tựnhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuậ n
  lợi, tài nguyên du lịch phong phú đã và sẽrất thích hợp đểphát triển Du lịch
  trởthành một trong những ngành kinh tếmũi nhọn.
  Cùng với chiến lược đổi mới của đất nước hơn 20 năm cũng như sau 10
  năm thực hiện chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2001-2010, ngành Du
  lịch Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽvà đạt được những thành tựu
  đáng ghi nhận.Tính chung cho giai đoạn 2001-2010, sốkhách quốc tếđến
  nước ta đạt gần 35 triệu lượt người, tăng bình quân mỗi năm là 9%, khách
  trong nước tăng 4,6 lần. Riêng năm 2010, đã đạt 5 triệu lượt khách quốc tếvà
  30 triệu lượt khách trong nước; năm 2011 đã đạt trên 6 triệu lượt khách quốc
  tếvà 35 triệu khách trong nước. Du lịch Việt Nam đang thực sựtrởthành
  ngành kinh tếmũi nhọn, chiếm tỷtrọng ngày càng cao trong cơ cấu tổng sản
  phẩm quốc nội, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội đất nước.
  Cùng với sựphát triển chung của ngành du lịch, sự trưởng thành và lớn
  mạnh không ngừng của hệ thống kinh doanh du lịch bao gồm: doanh nghiệp
  kinh doanh lữhành; khách sạn, nhà hàng; cơ sở hạ tầng hỗtrợphát triển du
  lịch; các trung tâm; điểm đến du lịch; khu nghỉ dưỡng; khu giải trí; đã và
  đang tạo nên những điều kiện hết sức thuận lợi cho sựphát triển của du lịch
  Việt Nam hướng tới tính bền vững.
  Tuy nhiên, đểkhai thác hết tiề m năng và lợi thếcho việc phát triển du
  lịch thì ngoài sựquan tâm đến phát triển hệthống kinh doanh du lịch như đã
  đềcập ởtrên, m ột trong những vấn đềđặt ra là phải phát triển đầy đủcác sản
  phẩm đểđáp ứng nhu cầu ngày các đa dạng của du khách. Chính vì lẽđó, thủ
  tướng Chính phủđã ký Quyết định số2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 phê
  duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến
  năm 2030". Một trong những nội dung chủyếu của chiến lược là xây dựng
  nhóm giải pháp vềphát triển sản phẩm phục vụdu lịch, cụthể:
  - Phát triển mạnh hệthống sản phẩm du lịch biển cạnh tranh khu vực về
  nghỉdưỡng biển, xây dựng khu du lịch biển có quy mô, tầm cỡ, chất
  lượng cao, khu giải trí cao cấp, bổsung các sản phẩm du lịch thểthao
  biển và sinh thái biển.
  2
  - Phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với di sản, lễhội, tham
  quan và tìm hiểu văn hóa, lối sống địa phương, phát triển du lịch làng
  nghềvà du lịch cộng đồng kết hợp nghỉtại nhà dân.
  - Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm sinh thái, chú trọng khám phá hang
  động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn
  Đối với du lịch Khánh Hòa, địa phương có nhiều lợi thếvềtài nguyên
  cho phát triển toàn diện lĩnh vực du lịch, trong những năm vừa qua cùng với
  chủtrương, chính sách đúng đắn trong quy hoạch và phát triển du lịch, ngành
  du lịch Khánh Hòa đã và đang từng bước phát triển khá toàn diện và vững
  chắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập hiện nay khi mà nhu cầu của du
  khách ngày càng đa dạng và có thểnói là “Khắt khe” hơn với các sản phẩm,
  dịch vụdu lịch. Những nhu cầu không chỉlà chất lượng khách sạn, nhà hàng,
  dịch vụlữhành mà còn là những nhu cầu liên quan đến mua sắm các sản
  phẩm để“lưu giữ” lại những kỳniệm của chuyến đi. Chính vì lẽđó, đối với
  tỉnh Khánh Hòa, không thểphát triển du lịch một cách bền vững nếu chỉchủ
  yếu dựa vào một hoặc một vài giải pháp mang tính tức thời và đơn lẻnhư
  (nâng cao chất lượng dịch vụdu lịch) mà ngành du lịch và các doanh nghiệp
  cần phải quan tâm đến nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến vừa khai thác,
  bảo tồn và gìn giữcác sản phẩ m du lịch vật thểvà phi vật thể(trong đó có các
  ngành và sản phẩm thủ công mỹnghệ). Nói cách khác, ngành du lịch tỉnh
  Khánh Hòa cần tập trung hướng đến việc nghiên cứu nhu cầu của du khách du
  lịch đểphát triển các sản phẩm thủcông mỹnghệphục vụnhu cầu; trên cơ sở
  đánh giá hiện trạng sản phẩm thủcông mỹnghệphục vụdulịch trên địa bàn
  đểtừđó đềxuất các giải pháp đồng bộnhằm phát triển các sản phẩm thủcông
  mỹnghệphục vụkhách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian
  tới.
  Vì những lý do trên, tác giảquyết định chọn đềtài “Nghiên cứu nhu
  cầu của du khách nội địa đối với sản phẩm thủcông mỹnghệKhánh Hòa”
  cho khóa luận tốt nghiệp. Tác giảhy vọng rằng với những khảo sát thực tếvề
  nhu cầu mua sắm các sản phẩm thủcông mỹnghệcủa du khách nội địa đểđề
  xuất các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm, thuhút được sựquan tâm của
  du khách, và mang lại giá trịcho du lịch Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu lý luận
  và thực tiễn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của khách du
  lịch nội địa đối với các sản phẩm thủcông mỹnghệtạiKhánh Hòa.
  3
  - Đềxuất các giải pháp nhằ m phát triển các sản phẩm thủcông mỹnghệ
  đểđáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch nội địa.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Khách du lịch nội địa đã và chưa từng có nhu cầu mua sắm các sản
  phẩm thủcông mỹnghệ khi đi du lịch tại Khánh Hòa.
  - Tập trung vào khách du l ị ch đến Nha Trang và m ột s ốđị a phương lân cận.
  - Thời gian thực hiện từ01/03 đến 15/05/2012.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Nghiên cứu định tính đểtìm ra các nhân tốvà các biến quan sát ảnh
  hưởng tới nhu cầu mua sắm của khách du lịch nội địa đối với sản phẩm
  thủcông mỹnghệtại Khánh Hòa.
  - Phương pháp thu thập các dữliệu sơ cấp (điều tra từkhách du lịch nội
  địa khi đến du lịch Khánh Hòa vềnhu cầu đối với việc mua sắm các
  sản phẩm thủcông mỹnghệ); một sốdữliệu thứcấp vềcác sản phẩ m
  thủcông mỹnghệphục vụdu lịch.
  - Sửdụng phần mềm Excel và thống kê mô tảđểphân tích các kết quả
  nghiên cứu.
  5. Kết cấu đềtài
  Chương I: Cơ sởlý thuyết vềnhu cầu của khách du lịch.
  Chương II: Nghiên cứu nhu cầu của khách nội địa đối với sản phẩm thủ
  công mỹnghệtại Khánh Hòa.
  Chương III: Một sốgiải pháp phát triển sản phẩm thủcông mỹnghê
  phục vụnhu cầu khách du lịch nội địa
  Kết luận
  Phụlục
  4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞLÝ THUYẾT VỀNHU CẦU CỦA
  KHÁCH DU LỊCH
  1.1 Du lịch
  1.1.1 Một sốkhái niệm vềdu lịch
  Có thểnói, hoạt động du lịch đã có nguồn gốc hình thành từrất lâu và phát
  triển với tốc độnhanh, mặc dù vậy cho đến nay các khái niệm liên quan đế n
  du lịch rất đa dạng và được hiểu khác nhau tại nhiều quốc gia trên nhiều góc
  độ, cụthể:
  Theo Liên hiệp tổchức lữhành quốc tế thì du lịch là hành động du hành
  đến một nơi khác với địa điểm cư trú thường xuyên của mình nhằm mục đích
  không phải đểlàm ăn.
  Trong khi đó, Tổchức du lịch thếgiớicho rằng du lịch bao gồm tất cảcác
  hoạt động của những người du hành, tạm trú, nhằm mục đích tham quan,
  khám phá và tìm hiểu, trãi nghiệm hoặc với mục đích nghỉngơi, giải trí, thư
  giản, . trong thời gian liên tục nhưng không quá một năm, ởbên ngoài môi
  trường sống định cư, nhưng loại trừcác du hành mà có mục đích chính là
  kiế m tiền, du lịch cũng là một dạng nghỉngơi năng động trong môi trường
  sống khác hẳn nơi định cư.
  Tại hội nghịLiên hiệp quốc tếvềdu lịch tại Roma -Italia từngày 21/8 đến
  5/9/1963, các chuyên gia đưa ra định nghĩa vềdu lịch như sau: du lịch là tổng
  hợp các mối quan hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tếbắt nguồn từcác
  cuộc hành trình và lưu trú của cá nhân hay tập thể ởbên ngoài nơi ởthường
  xuyên của họhay ngoài nước họvới mục đích hòa bình, nơi du khách đến lưu
  trú không phải là nơi làm việc của họ.
  Giáo sư, tiến sĩ Hunziker và Krapf hai nhà khoa họcđềxuất lý thuyết về
  cung du lịch cho rằng: “du lịch là tập hợp các mối quan hệvà các hiện tượng
  phát sinh trong các cuộc hành trình và lưu trú của những người ngoài địa
  phương, nếu việc lưu trú đó không thành cư trú thường xuyên và không dính
  dáng đến hoạt động kiế m lời.”
  Đại hội lần thứ5 của Hiệp hội quốc tếnhững nhà nghiên cứu khoa học về
  du lịch chấp nhận khái niệm trên làm cơ sởcho môn khoa học du lịch. Nhìn
  chung, các tác giảđã thành công trong việc mởrộng và bao quát đầy đủhơn
  khái niệ m du lịch. Khái niệm đã tiến một bước vềlý thuyết trong việc nghiên
  cứu nội dung du lịch. Mặc dù vậy, kháiniệm du lịch vẫn chưa bao quát được
  đầy đủnhững đặc trưng vềlĩnh vực du lịch và các hiện của mối quan hệdu
  lịch (kinh tế, xã hội, văn hóa, v.v .). Thêm vào đó, khái niệm đã bỏqua hoạt
  5
  động của các doanh nghiệp giữnhiệm vụtrung gian, nhiệm vụtổchức du lịch
  và nhiệm vụsản xuất hàng hóa và dịch vụđáp ứng nhu cầu khách du lịch.
  Tại Việt Nam, Khoa du lịch và khách sạn (trường Đại học Kinh tếquốc
  dân) đã tổng hợp những lý luận và thực tiễn của hoạt động du lịch trên thế
  giới và ởViệt Nam trong thời gian qua và đưa ra khái niệm, theo đó: “du lịch
  là một ngành kinh doanh bao gồm các hoạt động tổchức hướng dẫn du lịch,
  sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụcủa những doanh nghiệp nhằ m đáp ứng
  các nhu cầu vềđi lại, lưu trú, ăn uống, tham quan, giải trí, tìm hiểu và các nhu
  cầu khác của khách du lịch. Các hoạt động đó phải đem lại lợi ích kinh tế,
  chính trị , xã h ội thi ết th ực cho nước làm du lị ch và cho b ản thân doanh nghiệp.
  Như vậy, các khái niệm trên đã làm rõ du lịch là một hoạt động có nhiề u
  đặc thù, gồm nhiều thành phần tham gia, tạo thành một tổng thểhết sức phức
  tạp, hoạt động du lịch vừa có đặc điể m của ngành kinh tế, lại có đặc điể m của
  ngành văn hóa -xã hội.”
  1.1.2 Bản chất du lịch
  Trên góc độnhu cầu của du khách: Du lịch là một sản phẩm tất yếu của sự
  phát triển kinh tế -xã hội của loài người đến một giai đoạn phát triển nhất
  định. Chỉtrong hoàn cảnh kinh tếthịtrường phát triển, gia tăng thu nhập bình
  quân đầu người, tăng thời gian rỗi do tiến bộcủa khoa học -công nghệ,
  phương tiện giao thông và thông tin ngày càng phát triển, làm phát sinh nhu
  cầu nghỉngơi, tham quan du lịch của con người. Bản chất đích thực của du
  lịch là du ngoạn đểcảm nhận những giá trịvật chất và tinh thần có tính văn
  hóa cao tại một điểm đến.
  Trên góc độcác chính sách phát triển du lịch của mỗi quốc gia: Sựphát
  triển du lịch thường dựatrên nền tảng của tài nguyên và điều kiện khác nhau
  liên quan đến du lịch đểhoạch định chiến lược phát triển du lịch, định hướng
  các kếhoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Ngoài ra, việc lựa chọn các sản
  phẩ m du lịch độc đáo và đặc trưng cũng được xuấtphát từtài nguyên và điề u
  kiện du lịch. Bên cạnh đó, việc đưa ra các phương hướng trong quy hoạch
  phát triển các yếu tốcơ sởvật chất -kỹthuật và cơ sởhạtầng phục vụdu lịch
  chủyếu bắt nguồn từtài nguyên du lịch của mỗi quốc gia .
  Trên góc độsảnphẩ m du lịch: Sản phẩm đặc trưng của du lịch là chương
  trình du lịch, nội dung chủyếu của nó là sựliên kết những di tích lịch sử, di
  tích văn hóa và cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng cùng với cơ sởvật chất -kỹ
  thuật tại điểm đến như là: cơ sởlưu trú, ăn uống, vận chuyển.
  Trên góc độthịtrường du lịch: Mục đích chủyếu của các nhà tiếp thịdu
  lịch là tìm kiếm thịtrường du lịch, tìm kiếm nhu cầu của du khách để“mua
  chương trình du lịch”.
  6
  1.2 Khách du lịch
  1.2.1 Khái niệm khách du lịch
  Định nghĩa khách du lịch xuất hiện đầu tiên vào cuối thếkỷXVIII tại Pháp,
  theo đó khách du lịch là người thực hiện một cuộc hành trình lớn. Vào năm
  1800, người Anh cũng định nghĩa khách du lịch là người thực hiện cuộc hành
  trình lớn trên đất liền xuyên nước Anh.
  Năm 1978, tiểu ban vềcác vấn đềkinh tế -xã hội trực thuộc Liên Hiệp
  Quốc cho rằng khách viếng thăm quốc tế là tất cảnhững người từnước ngoài
  đến thăm một đất nước -chúng ta gọi là khách du lịch chủđộng; hoặc tất cả
  những người từmột nước đi ra nước ngoài viếng thăm -chúng ta gọi là khách
  du lịch thụđộng với khoảng thời gian nhiều nhất là một năm. Trong khi đó,
  khách du lịch nội địalà công dân của một nước (không kểquốc tịch) hành
  trình đến một nơi trong đất nước đó, khác với nơi cư trú thường xuyên của
  mình trong khoảng thời gian ít nhất là 24 giờhay 01 đêm với mọi mục đích
  trừmục đích hoạt động đểtrảthù lao lại nơi đến.
  Mặc dù có nhiều định nghĩa khác liên quan đến khách du lịch (khách du
  lịch quốc tếvà khách du lịch nội địa) song xét một cách tổng quát chúng đều
  có một sốđiểm chung nổi bật như sau:
  Thứnhất, khách du lịch phải là người khởi hành rời khỏi nơi cư trú thường
  xuyên của mình (ởđây tiêu chí quốc tịch không quan trọng, mà là tiêu chí nơi
  cư trú thường xuyên).
  Thứhai, khách du lịch có thểkhởihành với mọi mục đích khác nhau, loạ i
  trừmục đích lao động đểkiếm tiền ởnơi đến, như vậy những đối tượng sau
  đây không được thống kê là khách du lịch: những người đến đểlàm việc có
  hoặc không có hợp đồng lao động, những người đi học, những người di cư, tị
  nạn, những người làm việc tại các đại sứquán, lãnh sựquán, những người
  thuộc lực lượng bảo an của Liên hợp quốc, và một sốđối tượng khác nữa.
  Thứba, thời gian lưu lại nơi đến ít nhất là 24 giờ(hoặc có sửdụng ít nhất
  một tối trọ), nhưng không được quá một năm (cũng có quốc gia quy định thời
  gian này ngắn hơn). Như vậy, những người lưu lại trong ngày (không sửdụng
  một tối trọnào) chỉđược thống kê làkhách tham quan đối với điểm đến.
  Tóm lại, các định nghĩa đã nêu trên vềkhách du lịch ít nhiều có những
  điể m khác nhau song nhìn chung chúng đều đềcập đến 3 khía cạnh sau: Một
  là, đềcập đến động cơ khởi hành (có thểđi tham quan, nghỉdưỡng, tham
  người thân, kết hợp kinh doanh . trừđộng cơ kiếm tiền). Hai là, đềcập đến
  thời gian (đặc biệt chú trọng đến sựphân biệt giữa khách tham trong ngày và
  khách du lịch là những người nghỉqua đêm hoặc sửdụng một tối trọ). Ba là,
  đềcập đến những đối tượng được liệt kê là khách du lịch và những đối tượng
  không được liệt kê là khách du lịch như dân di cư, khách quá cảnh .


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1) http://www.khanhhoa.gov.vn/
  2) http://www.vietnamquilt.com
  3) http://www.khatoco.com/
  4) http://vi.wikipedia.org
  5) HồLý Long, Tâm lý khách du lịch, NXB Lao Động –Xã Hội
  6) MBA.Nguyễn Văn Dung, 2009, Marketing du lịch, NXB Giao thông
  vận tải.
  7) G.S, T.S Nguyễn Văn Bính –T.S Trần thịMinh Hoa, 2004, Kinh tếdu
  lịch, NXB Lao Động -Xã Hội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu nhu cầu của du khách nội địa đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu nhu cầu của du khách nội địa đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status