Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của phát triển thương mại, dịch vụ đến chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của phát triển thương mại, dịch vụ đến chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Ảnh hưởng của phát triển thương mại, dịch vụ đến chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CÁM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ðỒ . viii
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung .2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Cơ sở lý luận về TM - DV và phát triển TM - DV 4
  2.1.1 Khái niệm và vai trò của TM - DV 4
  2.1.2 Phát triển và phát triển TM - DV .10
  2.2. Lao ñộng và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng .17
  2.2.1 Lao ñộng và vai trò của lao ñộng .17
  2.2.2 Cơ cấu lao ñộng và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 21
  2.3 Vai trò của TM - DV trong chuyển dịch cơ cấu lao ñộng .29
  2.3.1 TM - DV thu hút lao ñộng, ảnh hưởng trực tiếp ñến chuyển dịch cơ
  cấu lao ñộng .30
  2.3.2 TM – DV ảnh hưởng tới việc cung ứng các yếu tố ñầu vào cho các
  ngành kinh tế góp phần chuyển dịch cơ cấu lao ñộng .32
  2.3.3 TM - DV ảnh hưởng ñến tiêu thụ hàng hoá gópphần chuyển dịch cơ
  cấu lao ñộng .33
  2.3.4 TM - DV ảnh hưởng ñến các lĩnh vực khác (vốn, ñầu tư, công nghệ,
  bảo hiểm) góp phần chuyển dịch cơ cấu lao ñộng .34
  2.4 Cơ sở thực tiễn về phát triển TM - DV và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng . 36
  2.4.1 Kinh nghiệm của một số nước về ảnh hưởng của TM - DV tới việc
  chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 36
  2.4.2 Tình hình phát triển TM - DV và chuyển dịch lao ñộng nông thôn ở
  Việt Nam 43
  2.4.3 Bài học kinh nghiệm 46
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu .51
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 51
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế xã hội .55
  3.2 Phương pháp nghiên cứu .63
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .63
  3.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích tài liệu 64
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .65
  3.3.1 Chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển TM - DV 65
  3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu lao ñộng .65
  3.3.3 Chỉ tiêu phản ánh chuyển dịch cơ cấu lao ñộng của huyện .65
  3.3.4 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 65
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 66
  4.1 Thực trạng phát triển TM - DV của huyện 66
  4.1.1 Khái quát tình hình TM - DV của huyện trong những năm qua .66
  4.1.2 Hiện trạng cơ sở phục vụ phát triển ngành TM - DV 67
  4.1.3 Tình hình phát triển của ngành TM - DV 68
  4.1.4 Chuyển dịch cơ cấu ngành TM - DV 70
  4.1.5 Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành thương mại 72
  4.1.6 Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ .74
  4.1.7 Thực trạng phát triển các loại hình dịch vụ trong ngành nông nghiệp 79
  4.2 Quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng của huyện 80
  4.2.1 Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng giữa ba khu vực kinh tế (Nông, lâm,
  thủy sản – Công nghiệp - XDCB và TM - DV) .80
  4.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trong nội bộ từng nhóm
  ngành . 83
  4.2.3 Thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao ñộng theo ñào tạonghề 87
  4.2.4 Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng xét trên các khía cạnh khác 88
  4.3 Ảnh hưởng của phát triển TM - DV ñến chuyển dịch cơcấu lao ñộng của
  huyện 91
  4.3.1 Phát triển TM - DV trực tiếp thu hút lao ñộng từ nông nghiệp nông
  thôn . 91
  4.3.2 Phát triển TM - DV góp phần giải quyết yếu tố ñầu vào cho sản xuất 93
  4.3.3 Phát triển TM - DV ñẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm thúcñẩy sản xuất
  góp phần chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 95
  4.4 ðánh giá chung về ảnh hưởng của phát triển TM –DV ñến chuyển dịch cơ
  cấu lao ñộng của huyện 99
  4.4.1 Ảnh hưởng tổng hợp của phát triển TM-DV và chuyển dịch cơ cấu
  lao ñộng của huyện 99
  4.4.2 Kết quả thăm dò ý kiến của hộ kinh doanh TM-DV .102
  4.4.3 Những khó khăn trở ngại trong việc phát triển TM - DV và ảnh
  hưởng của nó tới chuyển dịch cơ cấu lao ñộng của huyện 105
  4.4.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển TM - DV .106
  4.4.5 Cơ hội và thách thức trong phát triển TM - DV ở Yênðịnh 109
  4.5 Giải pháp chủ yếu phát triển TM - DV nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu
  lao ñộng nông thôn của huyện trong thời gian tới .111
  4.5.1 Cơ sở của ñịnh hướng phát triển TM - DV góp phần chuyển dịch cơ
  cấu lao ñộng .111
  4.5.2 Các giải pháp phát triển TM - DV .115
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .124
  5.1 Kết luận 124
  5.2 Kiến nghị 126
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .127
  PHỤ LỤC 129

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Theo ñiều tra, dân số nông thôn Việt Nam chiếm khoảng 72% tổng dân
  số và 59,5% tổng lao ñộng của cả nước. Năng suất bình quân trong nông
  nghiệp chỉ bằng 1/5 trong công nghiệp và dịch vụ (tính theo GDP bình quân
  ñầu người). Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn rất nghiêm trọng, có
  khoảng 7 triệu lao ñộng chưa có hoặc thiếu việc làm, mỗi năm lại bổ sung
  thêm 400.000 người ñến tuổi lao ñộng. Thu nhập bìnhquân ñầu người trên
  năm ở khu vực này chỉ ñạt 350 USD. ðầu tư cho nôngnghiệp, nông thôn,
  nông dân vẫn còn chưa thoả ñáng nhất là ñầu tư khoahọc kỹ thuật mới vào
  sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.
  Trong những năm qua, với chính sách ñổi mới của Nhànước, nền kinh
  tế Việt Nam nói chung và huyện Yên ðịnh nói riêng ñã có bước tăng trưởng
  khá cao, sản xuất phát triển, hàng hoá ña dạng, phong phú, ñời sống của nhân
  dân ngày càng ñược cải thiện.
  Hiện nay, với xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, nền kinh tế còn ñứng
  trước nhiều khó khăn và thách thức, ñặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp nông
  dân và nông thôn. GDP trong nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao trong tổng
  GDP của nền kinh tế (tại Yên ðịnh chiếm từ 36- 37%)[27]. Tuy nhiên, có xu
  hướng giảm dần trong khi dân cư tại nông thôn với mức thu nhập thấp còn
  chiếm tỷ lệ cao (chiếm gần 3/4 dân số), khoảng cáchgiàu nghèo ngày càng
  lớn so với khu vực thành thị, lực lượng lao ñộng nông thôn chủ yếu là sản
  xuất nông nghiệp còn quá lớn chiếm gần 60% lực lượng lao ñộng cả nước và
  vẫn tăng nhanh làm cho tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn ngày càng trầm
  trọng, thương mại - dịch vụ (TM – DV) trong khu vựcnông thôn về cơ bản
  vẫn là thương nghiệp nhỏ phân tán, chưa ñược hỗ trợvà chưa tạo ñược nhiều
  việc làm cho người lao ñộng.
  Thực hiện Nghị quyết TW5 (Khoá IX) về “ðẩy nhanh công nghiệp
  hoá, hiện ñại hoá nông nghiệp, nông thôn” và Nghị quyết TW7 (Khoá X) về
  “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn” với mục tiêu phát triển nông nghiệp,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  nông dân, nông thôn theo hướng nông thôn mới và giảm dần lao ñộng trong
  nông nghiệp, nông thôn ñến năm 2015 còn 45% và 35% ñến năm 2020. Xây
  dựng một nền nông nghiệp hàng hoá ña dạng có chất lượng cao và bền vững.
  Từ ñó những vấn ñề cần phải nghiên cứu trên ñịa bànhuyện Yên ðịnh là:
  - Ảnh hưởng của phát triển TM - DV ñến chuyển dịch cơ cấu lao ñộng
  của huyện ra sao ?
  - Thực trạng quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng thời gian qua của
  huyện Yên ðịnh diễn ra như thế nào?
  - Ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch cơ cấu lao ñộng ñến phát triển
  kinh tế - xã hội của huyện ?
  - Yếu tố nào ảnh hưởng ñến phát triển TM - DV của huyện Yên ðịnh?
  - Những giải pháp nào trong lĩnh vực TM - DV cần ñược lựa chọn ñể
  góp phần ñẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao ñộng của huyện Yên ðịnh trong
  thời gian tới?
  Do ñó, việc chọn và nghiên cứu ñề tài “Ảnh hưởng của phát triển
  thương mại – dịch vụ ñến chuyển dịch cơ cấu lao ñộng huyện Yên ðịnh,
  tỉnh Thanh hóa” là góp phần làm sáng tỏ những vấn ñề nêu trên.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng phát triển ngành TM- DV tại huyện Yên
  ðịnh và ảnh hưởng của nó ñến chuyển dịch cơ cấu laoñộng của huyện, xác ñịnh
  và phân tích các yếu tố ảnh hưởng, từ ñó ñề xuất các giải pháp phát triển TM -
  DV góp phần chuyển dịch một cách có hiệu quả cơ cấulao ñộng của huyện.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  + Hệ thống hóa ñược những lý luận cơ bản về TM - DV và chuyển dịch
  cơ cấu lao ñộng.
  + ðánh giá thực trạng phát triển TM - DV của huyện Yên ðịnh
  + ðánh giá ảnh hưởng của TM - DV ñến chuyển dịch cơcấu lao ñộng của
  huyện.
  + ðề xuất các giải pháp phát triển TM - DV góp phầnchuyển dịch cơ cấu
  lao ñộng một cách có hiệu quả trên ñịa bàn huyện.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu: Là những vấn ñề lý luận và thực tiễn về ảnh
  hưởng của phát triển TM – DV ñến chuyển dịch cơ cấulao ñộng.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  + Về nội dung: ðề tài không nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng
  ñến chuyển dịch cơ cấu lao ñộng mà chỉ tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của
  phát triển TM - DV ñến chuyển dịch cơ cấu lao ñộng. Do dịch vụ trong khu
  vực kinh tế TM - DV có tới 15 nhóm hoạt ñộng dịch vụ, từ dịch vụ sản xuất
  (như Vận tải, Tài chính, Ngân hàng, .) ñến dịch vụcông (như Y tế, Giáo
  dục .) và dịch vụ hành chính công (như ðảng, ðoàn thể ) nên chúng tôi tập
  trung chủ yếu vào dịch vụ sản xuất, trong ñó bao gồm cả phần dịch vụ cho các
  ngành cụ thể (không nằm trong khu vực TM - DV). Mặtkhác do Yên ðịnh
  vẫn còn là một huyện nông nghiệp nên lao ñộng của huyện tuyệt ñại bộ phận
  thuộc khu vực nông thôn, nên nghiên cứu chuyển dịchcơ cấu lao ñộng của
  huyện, chúng tôi tập trung nói về lao ñộng nông nghiệp nông thôn.
  + Về không gian: ðề tài ñược nghiên cứu trong phạm vi huyện Yên
  ðịnh, tỉnh Thanh Hoá.
  + Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng từ 2000 ñến 2010 và ñề xuất các
  giải pháp phát triển TM - DV nhằm thúc ñẩy chuyển dịch cơ cấu lao ñộng
  huyện Yên ðịnh thời kỳ 2010 ñến 2020.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. Cơ sở lý luận về TM - DV và phát triển TM - DV
  2.1.1 Khái niệm và vai trò của TM - DV
  Trong nền kinh tế quốc dân theo phân ngành của SNA (Hệ thống tài
  khoản quốc gia)gồm ba khu vực kinh tế:
  - Khu vực I: Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản.
  - Khu vực II: CN - XDCB.
  - Khu vực III: TM - DV.
  Khu vực I là các hoạt ñộng xuất hiện sớm nhất trong lịch sử xã hội loài
  người. Trên cơ sở hoạt ñộng của khu vực I phát triển ñã làm nảy sinh và xuất
  hiện các hoạt ñộng của khu vực II. Các hoạt ñộng của khu vực I và khu vực II
  phát triển chính là sự phát triển phân công lao ñộng xã hội lại làm nảy sinh các
  nhu cầu về trao ñổi sản phẩm giữa những người lao ñộng khác nhau, làm xuất
  hiện các hoạt ñộng thuộc khu vực III. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu về các
  hoạt ñộng của khu vực III càng mở rộng và phát triển; các hoạt ñộng của khu
  vực III càng phát triển thì càng tạo các ñiều kiện tối ưu hơn thúc ñẩy kết quả hoạt
  ñộng của khu vực I và khu vực II. Như vậy sự phát triển của xã hội là kết quả
  của quá trình phát triển và thay ñổi kết cấu giữa 3khu vực hoạt ñộng xã hội, mà
  TM - DV là một trong 3 khối ngành của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và chiếm
  tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu kinh tế của xã hội [23].
  2.1.1.1 Khái niệm về thương mại
  Thương mại là hoạt ñộng trao ñổi của cải, hàng hóa,dịch vụ, kiến thức,
  tiền tệ giữa hai hay nhiều ñối tác, và có thể nhậnlại một giá trị nào ñó
  (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình
  thức thương mại hàng ñổi hàng. Trong quá trình này,người bán là người cung
  cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ . cho người mua, ñổi lại người mua sẽ phải trả
  cho người bán một giá trị tương ñương nào ñó.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  Thị trường là cơ chế ñể thương mại hoạt ñộng ñược. Dạng nguyên thủy
  của thương mại là hàng ñổi hàng, trong ñó người ta trao ñổi trực tiếp hàng hóa
  hay dịch vụ mà không cần thông qua các phương tiện thanh toán. Trong hình
  thức này không có sự phân biệt rõ ràng giữa người bán và người mua, cả hai
  ñều là người bán và người mua.
  Vì thế tiền ñược hình thành như một phương tiện trao ñổi ña năng ñể
  ñơn giản hóa thương mại. Nếu như trước kia tiền thường ñược liên kết với các
  phương tiện trao ñổi hiện thực có giá trị, thí dụ như ñồng tiền bằng vàng thì
  tiền ngày nay thông thường là từ vật liệu mà chính nó không có giá trị (tiền
  giấy). Trong trao ñổi quốc tế người ta gọi các loạitiền khác nhau là tiền tệ.
  Giá trị của tiền hình thành từ trị giá ñối ứng mà tiền ñại diện cho chúng. Ngày
  xưa vàng và bạc là các vật bảo ñảm giá trị của tiềntại châu Âu. Ngày nay việc
  này không còn thông dụng nữa và tiền là tượng trưngcho giá trị của hàng hóa
  mà người ta có thể mua ñược. Chính vì thế mà khi ñưa thêm tiền giấy hay tiền
  kim loại vào sử dụng thì tổng giá trị của tiền lưu thông trong một nền kinh tế
  không ñược nâng cao thêm mà chỉ dẫn ñến lạm phát.
  Thương mại tồn tại vì nhiều lý do. Nguyên nhân cơ bản của nó là sự
  chuyên môn hóa và phân công lao ñộng, trong ñó các nhóm người nhất ñịnh
  nào ñó chỉ tập trung vào việc sản xuất ñể cung ứng các hàng hóa hay dịch vụ
  thuộc về một lĩnh vực nào ñó ñể ñổi lại hàng hóa hay dịch vụ của các nhóm
  người khác. Thương mại cũng tồn tại giữa các khu vực là do sự khác biệt giữa
  các khu vực này ñem lại lợi thế so sánh hay lợi thếtuyệt ñối trong quá trình
  sản xuất ra các hàng hóa hay dịch vụ có tính thươngmại hoặc do sự khác biệt
  trong các kích thước của khu vực (dân số chẳng hạn)cho phép thu ñược lợi
  thế trong sản xuất hàng loạt. Vì thế thương mại theo các giá cả thị trường ñem
  lại lợi ích cho cả hai khu vực.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  2.1.1.2 Khái niệm về dịch vụ
  Dịch vụ trong kinh tế học, ñược hiểu là những thứ tương tự như hàng
  hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản phẩm hữu hình và
  những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ, tuy nhiên ña số là những sản
  phẩm nằm trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa - dịchvu.
  Các Mác thì cho rằng:" Dịch vụ là con ñẻ của nền kinh tế sản xuất hàng
  hóa, khi mà kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, ñòi hỏi một sự lưu thông trôi
  chảy, thông suốt, liên tục ñể thỏa mãn nhu cầu ngàycàng cao của con người
  thì dịch vụ phát triển" [ 3].
  Dịch vụ là những hoạt ñộng và kết quả mà một bên (người bán) có thể
  cung cấp cho bên kia (người mua) và chủ yếu là vô hình không mang tính sở
  hữu. Dịch vụ có thể gắn liền hay không gắn liền vớimột sản phẩm vật chất.
  Dịch vụ về cơ bản là không cụ thể, do vậy nó rất dễbắt chước. ðiều
  này làm cho việc cạnh tranh trở nên gay gắt hơn và ñó cũng chính là thách
  thức chủ yếu của marketing dịch vụ.
  Dịch vụ là bất cứ cái gì ñem bán mà không thể rơi vào chân bạn. Như
  vậy dịch vụ cũng là một sản phẩm, một hàng hóa ñặc biệt. Dịch vụ ñược hiểu
  là một sản phẩm ñi kèm với sản phẩm chính làm tăng giá trị của sản phẩm
  chính theo như cái nhìn của nhà sản xuất và người tiêu dùng.
  Dịch vụ trong nông nghiệp là những hoạt ñộng phần mềm tạo ra sản
  phẩm hàng hóa không tồn tại dưới hình thái vật thể,ñược gắn liền với những
  sản phẩm hữu hình trong nông nghiệp. Như dịch vụ cung ứng cây giống gắn
  liền với sản phẩm hữu hình là cây giống [11].
  Một dịch vụ có thể do nhiều tổ chức cung ứng, do ñócác giải pháp
  marketing cũng chịu tác ñộng bởi các chính sách củacác tổ chức mà doanh
  nghiệp sản xuất liên kết ñể cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  Một ñặc trưng rất cơ bản của dịch vụ là tính không tách rời ñược.
  Trong ña số các trường hợp, dịch vụ ñược sản xuất và tiêu dùng ñồng thời
  ñược hoàn thành cùng với sự hoàn thành tiêu dùng của khách hàng. Nếu chưa
  có khách hàng, chưa có hệ thống tạo ra dịch vụ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ luật lao ñộng nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sữa ñổi bổ
  sung), 2002 – NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  2. Bùi Chí Bửu (2008), Nghiên cứu, phân tích tình hình kinh tế Việt Nam:
  Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam – Thành tựu và thách thức, Viện
  Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
  3. C.mác - PH. ANGGHEN: toàn tập, T 20, phần 1, NXB chính trị quốc gia,
  Hà Nội, 1995 trang 576 - 577.
  4. Chi cục Thống kê huyện Yên ðịnh. Niên giám thống kêhuyện Yên ðịnh
  các năm 2000 - 2010.
  5. Phạm Ngọc Côn (1996), ðổi mới chính sách kinh tế, NXB Nông nghiệp,
  Thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Cục thống kê Thanh Hoá, Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá các năm
  2000 - 2010.
  7. ðề¸n n©ng cao chÊt lưîng nguån nh©n lùc huyÖn Yªn §Þnh giai ®o¹n
  2011-2015, ®Þnh hưíng ®Õn n¨m 2020.
  8. Trần Khánh ðức (1999), Một số vấn ñề xu hướng phát triển nhân lực
  khoa học ở một số nước ASEAN.
  9. Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin (2005), NXB Chính trị quốc gia – Hà
  Nội.
  10. Lưu ðức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, 2001, Quản lý môi trường cho phát
  triển bền vững, NXB ðại học Quốc gia, Hà Nội.
  11. Cao Việt Hiếu " nghiên cứu phát triển một số dịch vụ sản xuất - xuất khẩu
  hàng hóa trái cây ñồng bằng sông cửu long'' năm 2005. luận án tiến sỹ
  kinh tế
  12. Michael P. Todaro (1998), Kinh tế học cho Thế giới thứ 3(Trần ðoàn
  Kim, Nguyễn Quang ðức, ðặng Như Vân, Nguyễn Lâm Hoèdịch từ
  Tiếng Anh), NXB Giáo dục, Hà Nội.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  128
  13. Chu Xuân Nam (2003), Hoàn thiện chính sách ñầu tư cho nông nghiệp,
  nông thôn, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  14. Nguyễn Thế Nhã và cộng sự (1995), Kinh tế nông nghiệp, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  15. Phòng lao ñộng thương binh và xã hội huyện Yên ðịnh. Báo cáo tổng kết
  năm 2010.
  16. Phòng nông nghiệp huyện Yên ðịnh. Báo cáo tổng kết từ năm 2004-2008.
  17. Vũ Ngọc Phùng và tập thể tác giả (2005), Kinh tế phát triển, NXB Lao
  ñộng xã hội, Hà Nội.
  18. Vũ Thị Ngọc Phùng và tập thể tác giả (1997), Kinh tế phát triển, NXB
  Thống kê, Hà Nội.
  19. Vũ Thị Ngọc Phùng và tập thể tác giả, 2006, “Kinh tế phát triển”, Nhà
  xuất bản Lao ñộng - xã hội, Hà Nội.
  20. Quyết ñịnh số 23/Qð-TTg 2010 phê duyệt ñề án “Phát triển thương mai
  nông thôn giai ñoạn 2010 – 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2010”của
  Thủ tướng chính phủ, ngày 6 tháng 1 năm 2010.
  21. Tổng cục thống kê (1995), Hướng dẫn nghiệp vụ chỉ tiêu Xã Hội ở Việt
  Nam (VIE/93/P16), NXB Thống kê, Hà Nội.
  22. Tổng cục thống kê (2000), Niêm giám thống kê 1999, Nxb Thống kê, Hà Nội.
  23. Tổng cục thống kê (2003), Tình hình kinh tế xã hội năm 2002.
  24. Nguyễn Tiệp (2005), Nguồn nhân lực, NXB Lao ñộng xã hội, Hà Nội.
  25. Từ ñiển Tiếng Việt, NXB ðà Nẵng 1996, Hà Nội – ðà Nẵng.
  26. UBND huyện Yên ðịnh: Báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã
  hội huyện Yên ðịnh các năm 2000-2010.
  27. UBND huyện Yên ðịnh: Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
  giai ñoạn 2005-2015 và ñinh hướng 2020 (2005).
  28. UBND huyện Yên ðịnh: Báo cáo quy hoach phát triển Nông nghiệp Yên ðịnh
  ñến năm 2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020. Yên ðịnh (1997) .
  29. http://***********.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của phát triển thương mại, dịch vụ đến chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của phát triển thương mại, dịch vụ đến chuyển dịch cơ cấu lao động huyện Yên Định, tỉnh Thanh hóa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status