Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ, ñồ thị vii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.2 Cơ sở thực tiễn 29
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 42
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 42
  3.1.1 Một số ñặc ñiểm kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên42
  3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty43
  3.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ cơ bản 44
  3.1.4 Thị trường trọng ñiểm 44
  3.1.5 Nguồn nhân lực 44
  3.1.6 Một số kết quả hoạt ñộng kinh doanh chủ yếu46
  3.1.7 Tình hình tài chính 48
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 49
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu49
  3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 49
  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 50
  3.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 50
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN52
  4.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty CP May 2 Hưng Yên52
  4.1.1 ðánh giá khái quát về Công ty 52
  4.1.2 Khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực55
  4.1.3 Khả năng cạnh tranh về tài chính59
  4.1.4 Khả năng cạnh tranh về công nghệ sản xuất60
  4.1.5 Khả năng cạnh tranh về hiệu quả sản xuất63
  4.1.6 Khả năng cạnh tranh về sản phẩm66
  4.1.7 Khả năng cạnh tranh về thị trường tiêu thụ69
  4.2 Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh của Công ty71
  4.2.1 Các yếu tố vĩ mô 71
  4.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường ngành81
  4.2.3 Hoạt ñộng nghiên cứu và phát triển (R&D)83
  4.3 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty CP may 2
  Hưng Yên 85
  4.3.1 ðịnh hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty85
  4.3.2 Một số giải pháp chủ yếu 85
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam ñang
  ñứng trước những cơ hội và thách thức rất to lớn. Cơ hội là thị trường ñược mở
  rộng, dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với các công nghệ, phương pháp sản
  xuất, quản lý mới của nước ngoài. Tuy nhiên, thách thức ñối với các doanh
  nghiệp cũng rất nhiều, ngoài sự cạnh tranh gay gắt giữa bản thân các doanh
  nghiệp trong nước với nhau, các doanh nghiệp “nhỏ bé” của chúng ta còn
  phải ñối mặt với những doanh nghiệp “khổng lồ”, có nhiều tiềm lực, kinh
  nghiệm về sản xuất, quản lý và công nghệ tiên tiến của nước ngoài.
  Trong hoàn cảnh ñó, khả năng ñứng vững và phát triển của doanh
  nghiệp tùy thuộc vào việc doanh nghiệp có nâng cao ñược năng lực cạnh
  tranh của mình hay không. Vì vậy, việc ñánh giá và tìm biện pháp nâng cao
  năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp là việc vôcùng cần thiết trong thời
  ñiểm này. ðể doanh nghiệp có thể tồn tại, phát triển, bản thân những nhà lãnh
  ñạo doanh nghiệp phải biết ñánh giá, tìm ra các biện pháp nâng cao năng lực
  cạnh tranh cho doanh nghiệp mình.
  ðối với ngành may Việt Nam, mức ñộ cạnh tranh lại càng gay gắt hơn
  vì doanh nghiệp dệt may của chúng ta phải cạnh tranh với những doanh
  nghiệp lớn ñầy tiềm năng của Trung Quốc, các công ty của Ấn ðộ, ðài Loan,
  Hàn Quốc trong khi khách hàng của chúng ta lại là những khách hàng “khó
  tính” tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản và ChâuÂu.
  Công ty cổ phần may 2 Hưng Yên là doanh nghiệp trẻtrong ngành dệt
  may và ñang khẳng ñịnh vị trí của mình. Ra ñời trong thời kỳ Việt Nam ñang
  nỗ lực phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, kể từ khi thành
  lập công ty ñã ñạt ñược những kết quả quan trọng thể hiện khả năng phát triển
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  của mình trên thị trường. Tuy nhiên, Công ty cổ phần may 2 Hưng Yên cũng
  ñang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp trong nước cũng như
  các doanh nghiệp nước ngoài, ñòi hỏi Công ty cần cógiải pháp nâng cao chất
  lượng sản phẩm và dịch vụ từ ñó mở rộng thị trường và giá trị thương hiệu của
  Công ty.
  Xuất phát từ những ñòi hỏi trên, ñặc biệt trong bốicảnh sự ñóng góp
  ngày càng lớn của ngành dệt may trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam,
  chúng tôi lại càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực
  cạnh tranh ñối với sự tồn tại, phát triển của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên
  trong giai ñoạn hội nhập hiện nay, vì vậy tôi chọn vấn ñề “Nghiên cứu năng
  lực cạnh tranh của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên” làm ñề tài luận văn
  thạc sỹ.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá năng lực cạnh tranh, thực trạng và xu hướng cạnh tranh của
  công ty cổ phần may 2 Hưng Yên, từ ñó ñề xuất một số giải pháp chủ yếu ñể
  nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty trong thờigian tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của
  doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp may nói riêng.
  - ðánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của côngty cổ phần may 2
  Hưng Yên.
  - ðề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
  của công ty cổ phần may 2 Hưng Yên trong thời gian tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là về năng lực cạnhtranh của công ty
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  cổ phần may 2 Hưng Yên.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần
  may 2 Hưng Yên, có tính ñến xu hướng phát triển, cạnh tranh của ngành trong
  phạm vi trong nước và quốc tế.
  - Về không gian: Thực hiện tại Công ty Cổ phần May 2 Hưng Yên và
  một số doanh nghiệp may trên ñịa bàn tỉnh Hưng Yên.
  - Về thời gian: Tài liệu liên quan ñến ñề tài ñược thu thập từ năm 2007
  ñến năm 2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1. Cạnh tranh
  2.1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh
  Cạnh tranh là một khái niệm ñã xuất hiện từ rất lâutrong tự nhiên dưới
  hình thức ban ñầu là ñấu tranh sinh tồn. Mọi sinh vật từ khi sinh ra ñều phải
  cạnh tranh với các sinh vật cùng loại hay ñấu tranhvới các sinh vật khác ñể
  tồn tại và phát triển trong thế giới của mình. ðó là cạnh tranh về thức ăn, lãnh
  thổ, về các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
  của mình. Những cuộc ñấu tranh này ñôi khi
  không hề ñơn giản, chúng có thể vô cùng
  khốc liệt dẫn ñến một mất một còn. Sinh vật
  nào có ñủ bản lĩnh sẽ sinh tồn và ngược lại.
  Cuộc sống con người chúng ta cũng bắt ñầu
  và phát triển như vậy. Cạnh tranh như một
  quy luật khách quan không thể tách khỏi
  hoạt ñộng sống của con người từ xã hội cộng
  sản nguyên thuỷ cho ñến chủ nghĩa tư bản. Từ hoạt ñộng cạnh tranh với tự
  nhiên ñể sinh tồn, con người cũng cạnh tranh với nhau ñể phát triển. Cạnh
  tranh tuy ñược thấy từ mọi góc cạnh của cuộc sống con người nhưng ở ñây
  chúng ta chỉ ñề cập ñến cạnh tranh trong kinh tế, giữa các doanh nghiệp ñể
  tồn tại và phát triển trên thị trường nhiều biến ñộng.
  Trong hoạt ñộng kinh tế, cạnh tranh là sự ganh ñua giữa các chủ thể
  kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế lợi hơn
  trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa ñể thu ñược nhiều lợi ích nhất
  cho mình. Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có
  Theo K.Marx: “Cạnh
  tranh là sự ganh ñua,
  ñấu tranh gay gắt giữa
  các nhà tư bản nhằm
  giành giật những ñiều
  kiện thuận lợi trong
  sản xuất và tiêu dùng
  hàng hóa ñể thu ñược
  lợi nhuận siêu ngạch”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  thể xảy ra giữa người sản xuất với người
  tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán
  hàng hóa với giá cao, người tiêu dùng lại
  muốn mua ñược với giá thấp. Cạnh tranh
  mang lại nhiều lợi ích, ñặc biệt cho người
  tiêu dùng. Người sản xuất phải tìm mọi
  cách ñể làm ra sản phẩm có chất lượng hơn,
  ñẹp hơn, có chi phí sản xuất rẻ hơn, có tỷ lệ
  tri thức khoa học, công nghệ cao hơn .ñể
  ñáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.
  Cạnh tranh làm cho người sản xuất năng
  ñộng hơn, nhạy bén hơn, nắm bắt tốt hơn
  nhu cầu của khách hàng, thường xuyên cải
  tiến kỹ thuật, áp dụng những tiến bộ, những nghiên cứu mới nhất vào sản
  xuất; hoàn thiện cách thức tổ chức sản xuất, quản lý sản xuất ñể nâng cao
  năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
  Hai nhà kinh tế học Mỹ P.A Samuelson và W.D. Nordhaus trong cuốn
  kinh tế học (xuất bản lần thứ 12) cho rằng:“cạnh tranh (competition) là sự
  kình ñịnh giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhauñể giành khách hàng
  hoặc thị trường”. Hai tác giả này cho rằng cạnh tranh ñồng nghĩa với cạnh
  tranh hoàn hảo (perfect competition) - là cạnh tranh trong một ngành mà trong
  ñó mọi người tin rằng hành ñộng của họ không gây ảnh hưởng tới giá cả thị
  trường, không một người mua, người bán duy nhất nàocó thể gây ảnh hưởng
  có ý nghĩa tới giá cả thị trường. Thị trường phải có nhiều người bán, nhiều
  người mua.
  Như vậy ñể có cạnh tranh phải có các ñiều kiện tiênquyết sau:
  - Phải có nhiều chủ thể cùng nhau tham gia cạnh tranh.
  Theo từ ñiển Bách
  khoa Việt Nam (tập 1):
  “Cạnh tranh (trong
  kinh doanh) là hoạt
  ñộng tranh ñua giữa
  những người sản xuất
  hàng hóa, giữa các
  thương nhân, các nhà
  kinh doanh trong nền
  kinh tế thị trường, chi
  phối quan hệ cung cầu,
  nhằm giành các ñiều
  kiện sản xuất, tiêu thụ
  thị trường có lợi
  nhất”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  - Việc cạnh tranh phải diễn ra trong môi trường cạnh tranh cụ thể, có
  các ràng buộc chung mà các chủ thể tham gia cạnh tranh phải tuân thủ như
  các ràng buộc của luật pháp, của thông lệ kinh doanh, của các thỏa thuận giữa
  người mua với người bán
  - Cạnh tranh có thể diễn ra trong khoảng thời gian không cố ñịnh (ngắn
  hoặc dài) và nó cũng diễn ra trong một khoảng khônggian cũng không nhất
  ñịnh (hẹp hoặc rộng).
  Mục ñích trực tiếp của hoạt ñộng cạnh tranh trên thị trường của các chủ
  thể kinh tế là:
  Thứ nhất:giành những lợi thế ñể hạ thấp giá cả của các yếu tố "ñầu
  vào" của các chu trình kinh doanh và nâng cao mức giá "ñầu ra" sao cho với
  chi phí thấp nhất mà vẫn có thể ñạt ñược mức lợi nhuận cao nhất.
  Thứ hai:giành ñược thị phần cao nhất cho sản phẩm và dịch vụ mà
  mình cung cấp.
  Thứ ba:giữ ñược thị phần, giữ ñược khách hàng hay nói mộtcách khác
  là giữ ñược “lòng trung thành” của khách hàng trên cơ sở sản phẩm và dịch
  vụ của mình.
  2.1.1.2. Phân loại cạnh tranh
  Người ta thường phân loại cạnh tranh theo một số tiêu thức sau:
  Căn cứ vào người tham gia trên thị trường, cạnh tranh ñược chia làm
  ba loại:
  - Cạnh tranh giữa người bán với người mua: Là cạnh tranh theo "luật"
  mua rẻ bán ñắt, chủ yếu theo quan hệ cung cầu trên thị trường.
  - Cạnh tranh giữa những người bán với nhau: Là cạnh tranh trên thị
  trường nhằm giành lấy những ñiều kiện thuận lợi nhất trong sản xuất và tiêu
  thụ sản phẩm, dịch vụ.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lê Thị Vân Anh (2007) “Chiến lược năng cao năng lực cạnh tranh
  của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam góp phần pháttriển kinh tế trong
  thời kỳ hội nhập”.
  2. Bộ môn QTKD (2001), Tập bài giảng Thị trường và giá cả.
  3. Bộ Thương mại (2004), Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc
  tế, NXB Khoa học, Hà Nội.
  4. Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước
  ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị quốc gia.
  5. Bạch Thục Cường (2002), Bàn về cạnh tranh toàn cầu, NXB Thống
  Kê.
  6. Bùi Thị Gia, Trần Hữu Cường (2005), Giáo trình Quản trị rủi ro
  trong các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, Nhà XB Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  7. ðặng Thành Lê (2004), “Rào cản cạnh tranh- yếu tố quyết ñịnh
  cường ñộ cạnh tranh trên thị trường”, Tạp chí quản lý kinh tế số 298- tháng 3.
  8. Micheal E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học và
  Kỹ Thuật Hà Nội.
  9. Nguyễn Hữu Thắng (2008), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các
  doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập kinh tếquốc tế hiện nay, NXB
  Chính trị quốc gia.
  10. Trần Bình Trọng và các tác giả (2002), Giáo trình Kinh tế chính trị
  học, NXB Thống kê.
  11. Văn kiện ðại hội ðảng lần thứ X, XI.
  12. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2003), “nâng cao năng
  lực cạnh tranh quốc gia”, Dự án VIE 01/025, NXB giao thông vận tải.

  Xem Thêm: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần May 2 Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status