Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược phát triển tại Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược phát triển tại Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển tại Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii
  MỤC LỤC iv
  DANH MỤC BẢNG . vii
  DANH MỤC SƠ ðỒ . viii
  DANH MỤC BIỂU ðỒ . viii
  1. ðẶT VẤN ðỀ . 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 3
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 Các câu hỏi nghiên cứu của ñề tài 4
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.4.1 ðối tượng nghiên cứu . 4
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 5
  2.1 Cơ sở lý luận . 5
  2.1.1 Lý luận cơ bản về hoạch ñịnh chiến lược . 5
  2.1.2 Những vấn ñề cơ bản về hoạch ñịnh chiến lượcphát triển của
  trường trung cấp nghề . 25
  2.2 Cơ sở thực tiễn 36
  2.2.1 Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chiến lượcphát triển ñào
  tạo nghề của các nước trên thế giới 36
  2.2.2 Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chiến lượcphát triển ñào
  tạo nghề của một số trường ở Việt Nam . 39
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 45
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trường trung cấp nghề
  Thương mại Du lịch Thanh Hóa . 45
  3.1.2 Bộ máy tổ chức quản lý 49
  3.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 52
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  3.2.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 52
  3.2.2 Phương pháp thu thập tài liệu . 53
  3.2.3 Phương pháp xử lý tài liệu 53
  3.2.4 Phương pháp phân tích . 53
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 54
  3.3.1 Chỉ tiêu phản ánh mục tiêu chiến lược . 54
  3.3.2 Các chỉ tiêu phản ánh về nguồn lực của nhà trường . 54
  3.3.3 Các chỉ tiêu phản ánh về kết quả ñào tạo 54
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55
  4.1 Phân tích kết quả hoạt ñộng của Trường trung cấp nghề
  Thương mại Du lịch Thanh Hóa . 55
  4.1.1 Kết quả ñào tạo giai ñoạn 2007 - 2010 . 55
  4.1.2 ðánh giá chung quá trình xây dựng và phát triển của Trường . 65
  4.2 Hoạch ñịnh chiến lược phát triển trường Trung cấp nghề
  Thương mại Du lịch Thanh Hóa ñến năm 2020 . 68
  4.2.1 Căn cứ hoạch ñịnh chiến lược phát triển của Trường . 68
  4.2.2 Hoạch ñịnh chiến lược phát triển Nhà trường trong thời kỳ ñến
  năm 2020 . 70
  4.2.2.1 Xác ñịnh sứ mệnh và mục tiêu của Trường 70
  4.2.2.2 Phân tích môi trường vĩ mô 72
  4.2.2.3 Phân tích môi trường ngành giáo dục – ñào tạo . 77
  4.2.2.4 Phân tích môi trường nội bộ Trường TCN Thương mại Du lịch
  Thanh Hóa . 79
  4.2.2.5 Một số ñánh giá làm căn cứ cho hoạch ñịnh chiến lược phát
  triển nhà trường . 87
  4.2.2.6 Lựa chọn chiến lược phát triển . 91
  4.2.2.7 Chiến lược phát triển từng bộ phận của Trường TCN Thương
  mại Du lịch Thanh Hóa . 93
  4.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược . 105
  4.3.1 Về thể chế và chính sách . 105
  4.3.2 Thực hiện chiến lược ñào tạo và nâng cao chất lượng ñào tạo . 105
  4.3.3 Thực hiện chiến lược nghiên cứu khoa học 106
  4.3.4 Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực 106
  4.3.5 Thực hiện chiến lược phát triển nguồn tài chính 107
  4.3.6 Thực hiện chiến lược xây dựng cơ sở vật chất . 107
  4.3.7 Thực hiện chiến lược quản lý học sinh - sinhviên . 108
  4.3.8 Thực hiện chiến lược kiểm ñịnh chất lượng . 109
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111
  5.1 Kết luận . 111
  5.2 Kiến nghị . 112
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113
  PHỤ LỤC 115

  1. ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai ñoạn 2011 – 2020 ñã xác ñịnh
  mục tiêu “Xây dựng một nền giáo dục Việt Nam hiện ñại, khoa học, dân tộc, làm
  nền tảng cho sự nghiệp CNH, HðH, phát triển bền vững ñất nước, thích ứng với
  nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa,hướng tới một xã hội học tập,
  có khả năng hội nhập quốc tế; nền giáo dục này phảiñào tạo ñược những con
  người Việt Nam có năng lực tư duy ñộc lập và sáng tạo, có khả năng thích ứng, hợp
  tác và năng lực giải quyết vấn ñề, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có thể lực
  tốt, có bản lĩnh, trung thực, ý thức và làm chủ và tinh thần trách nhiệm công dân,
  gắn bó với lý tưởng ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xãhội”.
  Trong sự nghiệp CNH, HðH ñất nước, giáo dục và ñào tạo ñược coi là yếu
  tố quan trọng bậc nhất. Bởi lẽ, chỉ có giáo dục – ñào tạo với chức năng nâng cao
  dân trí, bồi dưỡng nhân tài mới có thể phát huy tiềm năng của con người. Hơn bao
  giờ hết, giáo dục – ñào tạo luôn là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền
  vững của quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
  nghĩa. Nghị Quyết TW2 khóa VIII khẳng ñịnh “Giáo dục ñào tạo cùng với khoa
  học công nghệ là quốc sách hàng ñầu trong sự nghiệpcông nghiệp hóa – hiện ñại
  hóa ñất nước”.
  Nghị quyết ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ X củaðảng ñã ñề ra chủ
  trương phát triển giáo dục ñào tạo và dạy nghề giaiñoạn 2006-2010 là: “Phát triển
  mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô ñào tạo CðN, TCN cho
  các khu công nghiệp, các vùng kinh tế ñộng lực và cho xuất khẩu lao ñộng” và
  “Tạo chuyển biến căn bản về chất lượng dạy nghề tiếp cận với trình ñộ tiên tiến của
  khu vực và thế giới. ñẩy mạnh xã hội hoá, khuyến khích phát triển các hình thức
  dạy nghề ña dạng, linh hoạt: dạy nghề ngoài công lập, tại doanh nghiệp, tại làng
  nghề”. Làm ñược ñiều ñó, trước hết phải có lực lượng laoñộng (kể cả lao ñộng trí
  óc và lao ñộng chân tay) có ñủ tri thức, tài năng, vươn lên nắm bắt khoa học kỹ
  thuật, công nghệ tiên tiến, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của ñất nước.
  Trong sự nghiệp ñó, công tác giáo dục ñào tạo giữ một vai trò, vị trí rất quan trọng,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  vừa phức tạp, vừa ña dạng, chú trọng cả lý thuyết và thực hành, cả trí thức và kỹ
  năng cụ thể ñể hòa nhập cuộc sống.
  ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ñến giáo dục ñào tạo, ðiều 35 Hiến
  pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ñã khẳng ñịnh: “Giáo
  dục ñào tạo là Quốc sách hàng ñầu”. Chính vì thế, việc ñổi mới và phát triển giáo
  dục nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng là một trong những ñịnh hướng
  phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu trong Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương
  ðảng khoá IX và phấn ñấu: Năm 2010, hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ
  sở; giáo dục ñại học và cao ñẳng ñạt 200 SV/10.000 dân; lao ñộng ñã qua ñào tạo
  chiếm 40% tổng lao ñộng xã hội. ðồng thời tạo bước ñột phá về giáo dục nghề
  nghiệp ñể tăng mạnh tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo. Vàonăm 2020, tỷ lệ lao ñộng trong
  ñộ tuổi ñược ñào tạo qua hệ thống giáo dục nghề nghiệp ñạt 60%. Hệ thống giáo
  dục nghề nghiệp ñược tái cấu trúc ñảm bảo phân luồng sau trung học cơ sở và liên
  thông giữa các cấp học và trình ñộ ñào tạo ñể ñến năm 2020 có ñủ khả năng tiếp
  nhận 30% số học sinh tốt nghiệp THCS vào học và có thể tiếp tục học các trình ñộ
  cao hơn khi có ñiều kiện. ðến 2020 có khoảng 30% sốhọc sinh tốt nghiệp THPT
  vào học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
  Kết luận số 242 – TB/TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về
  tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển
  giáo dục và ñào tạo ñến năm 2020: “Ðể ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công
  nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự nghiệp giáo
  dục và ñào tạo nước ta phải ñổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ”. “ðẩy mạnh
  công tác ñào tạo nghề, kể cả những nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Mở rộng
  mạng lưới cơ sở dạy nghề, phát triển trung tâm dạy nghề quận, huyện”. “Chú trọng
  xây dựng một số trường, chuyên ngành ñào tạo ñại học, cao ñẳng, trung cấp chuyên
  nghiệp, dạy nghề ñạt chuẩn khu vực và quốc tế. Tăngnhanh quy mô ñào tạo công
  nhân và cán bộ kỹ thuật lành nghề ở những lĩnh vực công nghệ cao, tiếp cận trình
  ñộ tiên tiến thế giới”.
  Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá mới ñược thành lập
  theo Quyết ñịnh số 842/Qð-UBND ngày 22/03/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  Thanh Hoá trên cơ sở nâng cấp Trường Dạy nghề Thương mại – Du lịch Thanh
  Hoá. Trường thuộc quy hoạch mạng lưới các trường TCN, CðN của tỉnh Thanh
  Hóa. Trường có cơ sở vật chất tốt, với trang thiết bị dạy nghề ñược UBND tỉnh và
  Tổng cục dạy nghề ñầu tư. Mục tiêu của trường là ñào tạo nhân lực kỹ thuật trực
  tiếp phục vụ cho quá trình CNH – HðH của tỉnh ThanhHóa và của cả nước, ñồng
  thời thông qua ñào tạo nghề cung cấp cho người lao ñộng kỹ năng nghề nhằm giúp
  họ có khả năng tìm kiếm việc làm có thu nhập một cách bền vững.
  Trong những năm qua mặc dù ñược ñầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục
  vụ ñào tạo. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ CNH-HðH trong giai ñoạn hiện
  nay, với yêu cầu trong công tác dạy nghề ñáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất
  lượng cao cho xã hội, nhà trường cần có chiến lược phát triển dài hạn với nhiệm vụ
  ở tầm cao hơn.
  ðể Nhà trường phát triển một cách bền vững, chất lượng ñào tạo nghề ngày
  ñược nâng lên ñáp ứng ngày càng cao nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của
  xã hội, chúng tôi tiến hành lựa chọn nghiên cứu ñề tài “Hoạch ñịnh chiến lược
  phát triển tại Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá ñến
  năm 2020” nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển nhà trường trong ñiều kiện nền
  kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát
  Từ nghiên cứu thực trạng tình hình phát triển ở Trường trung cấp nghề
  Thương mại Du lịch Thanh Hoá, luận văn tiến hành hoạch ñịnh chiến lược phát
  triển nhà trường trong thời kỳ ñến năm 2020.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về phát triển chiến lược và xây
  dựng chiến lược phát triển trong các cơ sở dạy nghề.
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển của nhàtrường trong những năm
  vừa qua, phát hiện các nguyên nhân ảnh hưởng làm hạn chế sự phát triển của
  Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  - Tiến hành Hoạch ñịnh chiến lược phát triển Trườngtrung cấp nghề Thương
  mại Du lịch Thanh Hóa ñến 2020.
  1.3 Các câu hỏi nghiên cứu của ñề tài
  - Thực trạng quá trình phát triển Trường TCN Thươngmại Du lịch Thanh
  Hóa, trong giai ñoạn qua như thế nào?
  - Căn cứ ñể hoạch ñịnh chiến lược phát triển TrườngTCN Thương mại Du
  lịch Thanh Hóa là gì?
  - Nội dung xây dựng chiến lược phát triển trong trường là gì?
  - Chiến lược phát triển Nhà nước ñược thực hiện theo quy trình nào?
  - Chiến lược phát triển Nhà trường ñược thể hiện cụthể ra sao?
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.4.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn hoạt ñộng có liên quan ñến
  phát triển trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịchThanh Hóa
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Tập trung nghiên cứu tình hình phát triển, các yếu tố ảnh
  hưởng và xây dựng chiến lược phát triển của Trường trung cấp nghề Thương mại
  Du lịch Thanh Hóa.
  - Về không gian: ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu tại Trường trung cấp
  nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá.
  - Về thời gian: Các số liệu phục vụ cho ñánh giá thực trạng ñược thu thập từ
  năm 2007 ñến năm 2010, thời gian nghiên cứu từ tháng 10/2010 – 8/2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Lý luận cơ bản về hoạch ñịnh chiến lược
  2.1.1.1 Các khái niệm cơ bản
  Khái niệm chiến lược có từ thời Hy Lạp cổ ñại. Thuật ngữ này vốn có nguồn
  gốc sâu xa từ quân sự, xuất phát từ “strategos” nghĩa là vai trò của vị tướng trong
  quân ñội. Sau ñó, nó phát triển thành “Nghệ thuật của tướng lĩnh”nói ñến các kỹ
  năng hành xử và tâm lý của tướng lĩnh. ðến khoảng năm 330 trước công nguyên,
  tức là thời Alexander ðại ñế chiến lược dùng ñể chỉkỹ năng quản trị ñể khai thác
  các lực lượng ñể ñè bẹp ñối phương và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục. Trong
  lịch sử loài người, rất nhiều các nhà lý luận quân sự như Tôn Tử, Alexander,
  Clausewitz, Napoleon, Stonewall Jackson, Douglas MacArthur ñã ñề cập và viết về
  chiến lược trên nhiều góc ñộ khác nhau. Luận ñiểm cơ bản của chiến lược là một
  bên ñối phương có thể ñè bẹp ñối thủ, thậm chí là ñối thủ mạnh hơn, ñông hơn - nếu
  họ có thể dẫn dắt thế trận và ñưa ñối thủ vào trận ñịa thuận lợi cho việc triển khai
  các khả năng của mình.
  Hiện nay có rất nhiều ñịnh nghĩa khác nhau về chiếnlược, sự khác nhau giữa
  các ñịnh nghĩa thường là do quan ñiểm của mỗi tác giả. Năm 1962, Alfred Chandler
  một trong những nhà khởi xướng và phát triển lý thuyết về quản trị chiến lược ñã
  ñịnh nghĩa:Chiến lược là sự xác ñịnh các mục tiêu và mục ñíchdài hạn của một tổ
  chức và sự chấp nhận chuỗi các hành ñộng cũng như phân bổ nguồn lực cần thiết
  ñể thực hiện các mục tiêu này.
  Năm 1980, James B. Quinn ñã ñịnh nghĩa: Chiến lược là một dạng thức hay
  là một kế hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các hành ñộng
  thành một tổng thể kết dính lại với nhau.
  Gần ñây, năm 1999 Johnson và Schole ñịnh nghĩa: Chiến lược là ñịnh hướng
  và phạm vi của một tổ chức trong dài hạn, nhằm ñạt ñược lợi thế cho tổ chức thông
  qua cấu hình các nguồn lực của nó trong bối cảnh của môi trường thay ñổi, ñể ñáp
  ứng nhu cầu của thị trường và thoả mãn kỳ vọng của các bên hữu quan.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  goài ra, William J. Gluek ñã cho rằng: Chiến lược là một kế hoạch mang tính
  thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp ñược thiết kế ñể ñảm bảo rằng các mục
  tiêu cơ bản của một tổ chức sẽ ñược thực hiện.
  Còn theo K. Ohmae thì Mục ñích của chiến lược là mang lại những ñiều kiện
  thuận lợi nhất cho một phía, ñánh giá chính xác thời ñiểm tấn công hay rút lui, xác
  ñịnh rõ ranh giới của sự thoả hiệp, ông nhấn mạnh Không có ñối thủ cạnh tranh thì
  không cần chiến lược. Mục ñích của chiến lược là ñảm bảo dành thắng lợi so với
  ñối thủ cạnh tranh.
  Và Michael Porter lại cho rằng Chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế
  cạnh tranh ñể phòng thủ.
  Theo tác giả, Chiến lược phát triển của một cơ sở GDðT và dạy nghề ñược
  hiểu là tập hợp thống nhất các mục tiêu, các chính sách và sự phối hợp các hoạt
  ñộng của các ñơn vị trong cơ sở GDðT và dạy nghề.
  Ngoài ra, chiến lược còn là sự kết hợp hài hoà giữa ba yếu tố “R”:
  (Ripeness, Reality, Resources), do ñó chiến lược kinh doanh là sản phẩm của sự
  sáng tạo và là một bước ñi của những công việc sángtạo phức tạp.
  R1
  R2
  R3
  Sơ ñồ 2.1 Sự kết hợp 3 yếu tố của chiến lược
  R1
  : Ripeness: Chọn ñúng ñiểm dừng (ðiểm chín muồi)
  R2
  : Reality: Khả năng thực thi chiến lược (Hiện thực)
  R3
  : Resources: Khai thác tiềm năng (Nguồn lực)
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  7
  Mục ñích của một chiến lược là nhằm tìm kiếm nhữngcơ hội, hay nói cách
  khác là nhằm gia tăng cơ hội và vươn lên tìm vị thếcạnh tranh.
  Một chiến lược khi ñược hoạch ñịnh có hai nhiệm vụquan trọng và hai
  nhiệm vụ ñó quan hệ mật thiết với nhau, ñó là việc hình thành chiến lược và thực
  hiện chiến lược. Hai nhiệm vụ này ñược cụ thể hoá qua ba giai ñoạn tạo thành một
  chu trình khép kín, cụ thể:
  Một là, giai ñoạn xây dựng và phân tích chiến lược: là qu á trình phân tích hiện
  trạng, dự báo tương lai, chọn lựa và xây dựng nhữngchiến lược phù hợp.
  Hai là, giai ñoạn triển khai chiến lược: là quá trình triển khai những mục tiêu
  chiến lược vào hoạt ñộng của doanh nghiệp. ðây là giai ñoạn phức tạp và khó khăn,
  ñòi hỏi một nghệ thuật quản trị cao.
  Ba là, giai ñoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược: là quá trình ñánh giá và
  kiểm soát kết quả, tìm các giải pháp ñể thích nghi chiến lược và hoàn cảnh môi
  trường.
  Sơ ñồ 2.2 Các giai ñoạn của quản trị chiến lược
  Việc hình thành chiến lược ñòi hỏi phải tạo ra sự hài hoà và kết hợp cho
  ñược các yếu tố tác ñộng ñến chiến lược sau:
  - Các cơ hội thuộc môi trường bên ngoài
  - Các ñiểm mạnh và ñiểm yếu của doanh nghiệp
  - Giá trị cá nhân của nhà quản trị
  - Những mong ñợi bao quát về mặt xã hội

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo Hội thảo Quốc gia (2007), ðào tạo theo nhu cầu Xã hội, Bộ Giáo dục
  và ðào tạo
  2. Bộ Kế hoạch - ðầu tư (2002), Một số vấn ñề về lý luận, phương pháp xây dựng
  chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế Việt Nam, Hà Nội
  3. Bộ Kế hoạch & ñầu tư (2003), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam
  ñến năm 2010, http://www.mpi.gov.vn
  4. Chiến lược phát triển giáo dục - ñào tạo trong thờikỳ công nghiệp hoá, hiện ñại
  hoá (Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW ðảng khoá VIII).
  5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường theo Luật Dạy nghề, Quyết
  ñịnh số 52/2008/Qð-BLðTBXH ngày 05/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng –
  Thương binh và Xã hội ban hành ñiều lệ mẫu trường TCN .
  6. Cục thống kê tỉnh Thanh Hóa, Niên giám thống kê các năm 2008, 2009, 2010,
  NXB Thống kê
  7. Fred R. David: Concepts of Strategic Management (Dịch giả: Trương Công
  Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Tường Như (2006), Khái luận về quản trị
  chiến lược, NXB thống kê
  8. ðề án ñổi mới giáo dục ñại học Việt Nam giai ñoạn 2006 – 2020 của Bộ Giáo
  dục và ðào tạo
  9. ðề án ñổi mới và phát triển dạy nghề Việt Nam ñến năm 2020của Bộ Lao ñộng
  – Thương binh và Xã hội.
  10. Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành TW ðảng khoá VIII (1997), Chiến lược
  phát triển giáo dục - ñào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện ñại hoá.
  11. Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa về
  ðào tạo nghề năm 2011 và giai ñoạn 2011-2015.
  12. Chu Shou Kee - Trưởng ñại diện UNESCO tại Hà Nội, ðào tạo theo nhu cầu xã
  hội (kinh nghiệm và bài học cụ thể)
  13. Kết luận số 242–TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị
  quyết TW2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáodục và ñào tạo ñến năm 2020.
  14. PGS.TS. Dương ðức Lân - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục dạy nghề (2007),
  ðào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng của xã hội, Hà Nội
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  114
  15. Nghị quyết 14-2005/NQCP về ðổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục ñại học
  Việt Nam giai ñoạn 2006-2020
  16. Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII về: "ðẩy mạnh xã
  hội hoá giáo dục - ñào tạo, ñồng thời ñảm bảo chất lượng dạy và học”
  17. Quyết ñịnh số 07/2006/Qð-BLðTBXH ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao
  ñộng – Thương binh và Xã hội về việc Phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường
  CðN, trường TCN, TTDN ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020.
  18. Quyết ñịnh số 121/2007/Qð-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê
  duyệt quy hoạch mạng lưới các trường ñại học và caoñẳng giai ñoạn 2006 – 2020.
  19. Quyết ñịnh số 114/2009/Qð-TTg ngày 28/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ
  về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thanh Hóa
  ñến năm 2020.
  20. Quyết ñịnh số 3681/Qð-UBND ngày 18/10/2010 của UBNDtỉnh Thanh Hóa về
  việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường ñại học, cao ñẳng, trung cấp
  và dạy nghề tỉnh Thanh Hóa ñến năm 2020.
  21. Quyết ñịnh số 2182/Qð-UBND ngày 07/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh
  Thanh Hóa về việc phê duyệt Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai
  ñoạn 2011-2015.
  22. Quyết ñịnh số 826/Qð-LðTBXH ngày 07/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng
  – Thương binh và Xã hội về phê duyệt nghề trọng ñiểm và trường ñược lựa
  chọn nghề trọng ñiểm ñể hỗ trợ ñầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai
  ñoạn 2011-2015.
  23. GS. TS khoa học Lâm Quang Thiệp (2007), Kinh nghiệm giáo dục ñại học Hoa
  Kỳ, http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=107662&Catid=71
  24. Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ XI củaðảng Cộng sản Việt Nam.
  25. Văn kiện ðại hội ðảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII,IX, X (1996, 2001,
  2006 - NXB Chính trị Quốc gia - Hà Nội
  26. TS. Hoàng Ngọc Vinh (2008),Chiến lược và lộ trình cải cách giáo dục ñại học
  Thailand, http://www.hpu.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=54

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược phát triển tại Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược phát triển tại Trường trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hoá đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status