Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN . i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ vi
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .3
  1.2.1. Mục tiêu chung .3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.4. Câu hỏi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 5
  2.1. Khái quát về sản xuất, buôn bán hàng giả 5
  2.1.1. Quan niệm về hàng giả .5
  2.1.2. Các nhân tố thúc ñẩy sản xuất, buôn bán hàng giả 10
  2.2. Tác hại của hoạt ñộng sản xuất, buôn bán hànggiả .12
  2.2.1. Tác hại của hàng giả ñối với doanh nghiệp 13
  2.2.2. Tác hại của hàng giả với người tiêu dùng 14
  2.3.3. Tác hại của hàng giả ñối với xã hội .15
  2.3. Cơ sở pháp lý trong công tác ñấu tranh chống hàng giả 17
  2.3.1. Chủ trương ñường lối của ðảng .17
  2.3.2. Những quy ñịnh của pháp luật Việt Nam về chống hàng giả 18
  2.3.3. Một số quy ñịnh quốc tế về chống hàng giả và hợp tác quốc tế chống
  hàng giả 19
  2.4. Công tác ñấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả ở Việt Nam
  giai ñoạn vừa qua .20
  2.4.1. Kết quả ñấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả .20
  2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân .25
  2.4.3. Bài học kinh nghiệm trong công tác chống sản xuất, buôn bán hàng
  giả ở Việt Nam .27
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu .29
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 29
  3.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội .30
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 32
  3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu .32
  3.2.2. Phương pháp xử lý tài liệu .34
  3.2.3. Phương pháp phân tích .34
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .35
  4.1. Thực trạng hoạt ñộng sản xuất buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá .35
  4.1.1. Hoạt ñộng sản xuất, buôn bán hàng giả ở Thanh Hoá .35
  4.1.2. Tác hại của sản xuất và buôn bán hàng giả trên ñịa bàn tại tỉnh
  Thanh Hoá 41
  4.2. Công tác ñấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả .43
  4.2.1. Về cơ sở pháp lý .43
  4.2.2. Tổ chức bộ máy 43
  4.2.3. Kết quả công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả giai ñoạn năm
  2001 - 2010 . 45
  4.2.4. ðánh giá của tổ chức và cá nhân ñược ñiều tra về công tác tổ chức
  thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá .51
  4.2.5. ðánh giá chung về công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả .61
  4.3. Một số giải pháp tổ chức thực hiện nhằm ñổi mới công tác chống sản
  xuất, buôn bán hàng giả giai ñoạn ñến năm 2015 70
  4.3.1. Cơ sở hình thành các giải pháp 70
  4.3.2. Một số giải pháp chủ yếu .78
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  5.1. Kết luận 95
  5.2. Một số kiến nghị cụ thể 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .100
  PHỤ LỤC .102

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Hoạt ñộng sản xuất và buôn bán hàng giả là một hiệntượng kinh tế - xã hội
  phát sinh và phát triển trong nền sản xuất hàng hoá. Khi sản xuất hàng hoá phát
  triển ñạt trình ñộ cao với công nghệ - kỹ thuật hiện ñại thì hoạt ñộng sản xuất và
  buôn bán hàng giả cũng có cơ hội phát triển mạnh ñểñưa ra thị trường những sản
  phẩm ngày càng tinh xảo, với mọi mánh khoé, thủ ñoạn tinh vi trốn tránh pháp luật
  và lừa dối người tiêu dùng nhằm ñạt siêu lợi nhuận.
  Trong xu thế toàn cầu hoá như hiện nay, việc giao thương hàng hoá giữa các
  quốc gia rất thuận tiện sẽ là cơ hội cho hàng giả, hàng nhái phát triển, ñặc biệt hàng
  hoá có yếu tố nước ngoài, của các nước có trình ñộ công nghệ tiên tiến, giá thành rẻ,
  mẫu mã ñẹp . tràn vào các nước có nền sản xuất lạchậu ngày càng nhiều. Những
  biến ñộng phức tạp, bất thường của các nền kinh tế luôn thường trực, nạn sản xuất
  hàng giả diễn ra ở nhiều quốc gia, khu vực trên thếgiới. Trình ñộ sản xuất và buôn
  bán hàng giả ngày càng tinh vi, phức tạp, có xu hướng gia tăng, nhất là ở quốc gia
  ñang phát triển, trong ñó có Việt Nam. Sản xuất và buôn bán hàng giả càng trở
  thành nguy cơ gây tác hại rất lớn ñối với nền sản xuất, ñời sống kinh tế- xã hội và
  người tiêu dùng ở nhiều nước; thậm chí có nơi có lúc tệ nạn ñó trở thành quốc nạn
  gây nhức nhối toàn xã hội. Vì vậy, ñấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở
  nhiều nước trên thế giới ñang trở thành nhiệm vụ thường trực, rất gay go, quyết liệt
  nhằm ngăn chặn và ñẩy lùi tệ nạn này.
  Từ khi nước ta trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới
  WTO, theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế sẽ giảm dần thuế suất của một số dòng
  thuế và dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan, ñây là ñộng lực thúc ñẩy sự phát triển của
  nền kinh tế nói chung và kinh tế ñối ngoại nói riêng. Theo ñó, kéo theo sự gia tăng về
  lưu lượng và sự ña dạng của hàng hóa xuất nhập khẩu, hoạt ñộng ñầu tư, liên doanh,
  gia công sản xuất hàng xuất khẩu . ñang gia tăng mạnh mẽ. ðây cũng chính là ñiều
  kiện thuận lợi cho nạn sản xuất, buôn bán hàng giả,hàng kém chất lượng, hàng vi
  phạm sở hữu trí tuệ có diễn biến ngày càng phức tạp, mang tính toàn cầu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Cùng với xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam, ñặc biệt
  từ khi nước ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sự cạnh tranh quyết liệt về
  giá cả của các loại hàng hoá giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước diễn ra
  ngày càng gay gắt, dẫn ñến lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp trong nước giảm
  sút. Bên cạnh ñó, lợi nhuận thu ñược từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là rất lớn;
  Các tổ chức tội phạm quốc tế ñã và ñang hình thành dưới danh nghĩa là các tổ chức
  cá nhân ñầu tư sản xuất, kinh doanh ñể sản xuất, buôn bán hàng giả. Nền sản xuất
  càng phát triển, việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành
  vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp hơn, với những thủ
  ñoạn ngày càng tinh vi hơn, phức tạp và khó kiểm soát, quản lý. Thành phần và ñối
  tượng sản xuất và buôn bán hàng giả ngày càng mở rộng bao gồm các cá thể hoạt
  ñộng nhỏ lẻ phân tán, thiếu hiểu biết về pháp luật,có trình ñộ chuyên môn cao, hoạt
  ñộng có tổ chức. Loại hình hàng giả, xâm phạm quyềnsở hữu trí tuệ cũng vô cùng
  ña dạng. Trước ñây là chủ yếu là hàng nội giả hàng nội, hàng nội giả hàng ngoại sản
  xuất trong nước; hiện nay hàng ngoại giả hàng ngoại, hàng ngoại giả hàng nội ñược
  sản xuất từ nước ngoài sau ñó nhập vào Việt Nam theo chính ngạch, tiểu ngạch,
  nhập lậu. Các loại hàng giả, bao bì giả làm từ nướcngoài, trong nước xâm phạm
  quyền sở hữu công nghiệp như nhái nhãn hiệu hàng hoá hoặc kiểu dáng công
  nghiệp nổi tiếng, có uy tín trong và ngoài nước .
  Thanh Hoá là tỉnh lớn, trong ñó có 11 huyện miền núi, 10 huyện trung du
  và 6 huyện miền biển; Phía ñông giáp biển, phía tâytiếp giáp với nước Lào, có
  ñường sắt, ñường bộ ñi qua thuận lợi cho giao thương hàng hoá trong nước và
  quốc tế. Trong những năm gần ñây kinh tế thị trườngtrong tỉnh phát triển mạnh
  hoạt ñộng sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, gây thiệt
  hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng, tác ñộng tiêu cực ñến môi trường kinh
  doanh và ñầu tư.
  Ngăn chặn ñược hàng giả, phòng chống ñược hàng giả chính là lợi ích lớn
  nhất ñược bảo vệ cho các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính; bảo vệ sức khoẻ và
  quyền lợi của người tiêu dùng, làm lành mạnh hoá môi trường kinh doanh và ñầu
  tư, làm giảm thiệt hại kinh tế và hao tổn kinh phí trong tỉnh nói riêng và quốc gia
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  nói chung là việc làm cấp thiết. Xuất phát từ ñó chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề
  tai “Giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh
  Thanh Hoá”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh gía ñúng ñắn thực trạng sản xuất, buôn bán và chống hàng
  giả tại tỉnh Thanh Hoá, ñề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất,
  buôn bán hàng giả một cách có kết quả tại ñịa bàn nghiên cứu.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hàng giả và chống sản xuất, buôn bán hàng giả.
  - ðánh giá thực trạng sản xuất, buôn bán hàng giả trong thời gian qua và
  thực trạng các giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại
  tỉnh Thanh Hoá.
  - ðề xuất giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả một
  cách có hiệu quả tại Thanh Hoá tới năm 2015.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là những vấn ñề lý luận và thực tiễn sản
  xuất và buôn bán hàng giả, các giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất và buôn
  bán hàng giả.
  - Phạm vi nghiên cứu của ñề tài là:
  + Về nội dung: Tập trung phản ánh thực trạng tình hình và ñặc biệt là các
  giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất và buôn bán hàng giả.
  + Về không gian: ðề tài nghiên cứu trên ñịa bàn tỉnh Thanh Hoá.
  + Về thời gian: ðánh giá thực trạng tình hình sản xuất và buôn bán hàng giả
  trong thời gian qua, chủ yếu tập trung trong giai ñoạn 2006 – 2010. ðịnh hướng và
  các giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất và buôn bán hàng giả ñược xác ñịnh
  tới năm 2015.
  1.4. Câu hỏi nghiên cứu
  ðể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu phải tập trung trả lời
  các câu hỏi ñặt ra sau ñây:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  1. Cơ sở lý luận và phương pháp luận về chống sản xuất, buôn bán hàng giả?
  2- Thực trạng sản xuất và buôn bán hàng giả ở tỉnh Thanh Hoá diễn ra ở mức
  ñộ nào và gây ra tác hại ñến ñâu? Nguyên nhân của thực trạng là gì?
  3- Tổ chức thực hiện chống sản xuất và buôn bán hàng giả ở Thanh Hoá thời
  gian qua ñã tiến hành như thế nào, kết quả ñạt ñượcvà những bài học kinh nghiệm
  rút ra là gì?
  4- Trong thời gian tới cần các giải pháp tổ chức thực hiện nào ñể chống sản
  xuất và buôn bán hàng giả trên ñịa bàn tỉnh Thanh Hoá cho có kết quả?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  2.1. Khái quát về sản xuất, buôn bán hàng giả
  2.1.1. Quan niệm về hàng giả
  - Theo quan niệm thông thường
  Hàng thật với tư cách vật làm chuẩn phải là hàng cóñăng ký sản xuất ra theo
  nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ hàng hoá và ñã ñược
  Nhà nước bảo hộ theo văn bằng bảo hộ do cơ quan Nhànước có thẩm quyền cấp
  (kể cả nhãn hiệu hàng hoá của nước ngoài ñược ñăng ký bảo hộ tại Việt Nam).
  Từ ñó, tất cả hàng hoá cùng loại của nhà sản xuất khác ñược làm nhái giống hệt
  hoặc tương tự nhãn hiệu, kiểu dáng hoặc tên gọi xuất xứ ñã ñược Nhà nước bảo hộ
  như trên thì ñều bị coi là hàng giả, tức là hàng giả núp, ẩn náu dưới bóng dáng của
  hàng thật ñể ñánh lừa người tiêu dùng. Hàng giả có thể ñược gắn với nhãn mác giả
  (ñược làm giả, nhái giống hệt hoặc tương tự nhãn mác hàng thật), hoặc cũng có thể
  là nhãn mác thật chính hiệu ñược tái sử dụng hoặc bị ñánh cắp, lọt ra ngoài và ñược
  mua bán lậu trên thị trường; hoặc ñược chứa ñựng trong bao bì giả (chai, lọ ñược
  làm nhái giống hết hoặc tương tự bao bì của hàng thật, tức là bao bì thương phẩm
  trong và ngoài, có in, dán nhãn mác giả hoặc chính hiệu); hoặc cũng có thể là
  bao bì thật (bao bì của hàng thật ñược tái sử dụng hoặc bị ñánh cắp, lọt ra ngoài và
  ñược mua bán lại).
  - Hàng giả theo quy ñịnh pháp luật của Việt Nam
  Theo từ ñiển kinh tế thì: "hàng hoá là sản phẩm dùng ñể thoả mãn nhu cầu
  nào ñó của con người và ñi vào quá trình tiêu dùng thông qua quan hệ trao ñổi mua
  - bán" (21).
  Theo từ ñiển Tiếng Việt phổ thông: "Giả có nghĩa không phải là thật mà
  ñược làm ra với vẻ bề ngoài giống như cái thật ñể người khác tưởng là thật" (22).
  Khái niệm "hàng hoá" và khái niệm "giả" nêu trên làcơ sở ñể xây dựng khái
  niệm hàng giả:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Hàng giả theo Nghị ñịnh số 140-HðBT ngày 25/4/1991 của Hội ñồng Bộ
  trưởng quy ñịnh về kiểm tra, xử lý việc sản xuất buôn bán hàng giả là những sản
  phẩm, hàng hoá ñược sản xuất ra trái pháp luật có hình dáng giống như những sản
  phẩm, hàng hoá ñược Nhà nước cho phép sản xuất, nhập khẩu và tiêu thụ trên thị
  trường; hoặc những sản phẩm, hàng hoá không có giá trị sử dụng ñúng với nguồn
  gốc, bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó. Từ ñó những sản phẩm, hàng
  hoá có một trong những dấu hiệu dưới ñây ñều bị coilà hàng hoá giả:
  1. Sản phẩm, hàng hoá (kể cả hàng nhập khẩu) có nhãn sản phẩm giả mạo
  hoặc nhãn sản phẩm của một cơ sở sản xuất khác mà không ñược chủ nhãn ñồng ý.
  2. Sản phẩm, hàng hoá có nhãn hiệu hàng hoá giống hệt hoặc tương tự làm
  cho người tiêu dùng nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoácủa cơ sở sản xuất, buôn bán
  khác ñã ñăng ký với cơ quan bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Cục sáng chế),
  hoặc ñã ñược bảo hộ theo ñiều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
  3. Sản phẩm, hàng hoá mang nhãn không ñúng với nhãnsản phẩm ñã ñăng
  ký với cơ quan tiêu chuẩn ño lường chất lượng.
  4. Sản phẩm, hàng hoá ghi dấu phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam khi chưa ñược
  cấp giấy chứng nhận và dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.
  5. Sản phẩm, hàng hoá ñã ñăng ký hoặc chưa ñăng ký chất lượng với cơ
  quan Tiêu chuẩn ño lường chất lượng mà có mức chất lượng thấp hơn mức tối thiểu
  cho phép.
  6. Sản phẩm, hàng hoá có giá trị sử dụng không ñúngvới nguồn gốc, bản
  chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó.
  Công tác ñấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả của các Bộ, ngành,
  ñịa phương ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, nhưng hoạt ñộng sản xuất và
  buôn bán hàng giả vẫn chưa bị ñẩy lùi, ñang có nhiều diễn biến phức tạp, với các
  thủ ñoạn ngày càng tinh vi hơn. Tình hình ñó không chỉ là mối lo ngại của các
  doanh nghiệp, nỗi bất bình của người tiêu dùng, mà còn gây thiệt hại to lớn cho nền
  kinh tế và uy tín của các ñơn vị sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng xấu ñến sức khỏe
  người tiêu dùng, gây ô nhiễm môi sinh, môi trường. ðể ñấu tranh có hiệu quả ñối
  với việc sản xuất và buôn hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi chính ñáng của các ñơn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  7
  vị sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, lập lạitrật tự kỷ cương trong hoạt ñộng
  sản xuất, kinh doanh hàng hoá. Nhà nước ñã có các văn bản pháp qui về lĩnh vực
  này, ngày 27/10/1999 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị số31/1999/CT-TTg về ñấu
  tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả. ðể triểnkhai thực hiện nghiêm Chỉ thị
  31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999, Liên bộ Bộ Thương mại, Bộ Công an, Bộ Tài
  chính, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hànhThông tư Liên tịch số
  10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 về "Hướng dẫn thực
  hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về ñấu
  tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả".
  Theo Thông tư Liên tịch, hàng hoá có một trong các dấu hiệu sau ñây bị coi
  là hàng giả.
  a. Hàng giả chất lượng hoặc công dụng:
  - Hàng hoá không có giá trị sử dụng hoặc giá trị sửdụng không ñúng như
  bản chất tự nhiên, tên gọi và công dụng của nó.
  - Hàng hoá ñưa thêm tạp chất, chất phụ gia không ñược phép sử dụng làm
  thay ñổi chất lượng; không có hoặc có ít dược chất,có chứa dược chất khác với tên
  dược chất ghi trên nhãn hoặc bao bì; không có hoặc không ñủ hoạt chất, chất hữu
  hiệu không ñủ gây nên công dụng; có hoạt chất; chấthữu hiệu khác với tên hoạt
  chất, chất hữu hiệu ghi trên bao bì.
  - Hàng hoá không ñủ thành phần nguyên liệu hoặc bị thay thế bằng những
  nguyên liệu, phụ tùng khác không ñảm bảo chất lượngso với tiêu chuẩn chất lượng
  hàng hoá ñã công bố, gây hậu quả xấu ñối với sản xuất, sức khoẻ người, ñộng vật,
  thực vật hoặc môi sinh, môi trường.
  - Hàng hoá thuộc danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng mà không thực hiện
  gây hậu quả ñối với sản xuất, sức khoẻ người, ñồng vật, thực vật hoặc môi sinh, môi
  trường.
  - Hàng hoá chưa ñược chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn mà sử dụng giấy
  chứng nhận hoặc dấu phù hợp tiêu chuẩn (ñối với danh mục hàng hoá bắt buộc).
  b. Giả về nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, nguồn gốc, xuất xứ
  hàng hoá:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành ðảng bộ tỉnh khóa XVI.
  2. Báo cáo về tình hình hàng giả của một số Quốc gia năm 2005-Hiệp hội nhãn hiệu
  Quốc tế ITA.
  3. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận Thương
  mại giai ñoạn năm 2001-2010 của Ban chỉ ñạo chống buôn lậu, hàng giả và gian
  lận Thương mại tỉnh Thanh Hoá.
  4. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận
  Thương mại giai ñoạn năm 2001-2010 của Ban chỉ ñạo chống buôn lậu, hàng
  giả và gian lận Thương mại Trung ương.
  5. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg và 02 năm thực
  hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ñấu tranh chống
  sản xuất và buôn bán hàng giả của của Ban chỉ ñạo chống buôn lậu, hàng giả và
  gian lận thương mại tỉnh Thanh Hoá.
  6. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg và 02 năm
  thực hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ñấu tranh
  chống sản xuất và buôn bán hàng giả của của Ban chỉñạo chống buôn lậu,
  hàng giả và gian lận thương mại Trung ương.
  7. Báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
  của của Ban chỉ ñạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh
  Thanh Hoá các năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
  2010.
  8. Báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại
  của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá các năm 2001, 2002, 2003,
  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
  9. Bộ luật Hình sự sửa ñổi năm 2009 của Việt Nam.
  10. Bộ luật Luật Hình sự năm 1999 của Việt Nam.
  11. Luật số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội
  chủ nghĩa Việt Nam về ban hành Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  101
  12. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ngày 29/11/2005; Luật sở hữu trí tuệ sửa ñổi
  năm 2009 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  13. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước cộng
  hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  14. Nghị ñịnh số 06/2008/Nð-CP ngày 16/1/2008 của Chínhphủ quy ñịnh về xử
  phạt vi phạm hành chính trong hoạt ñộng thương mại;Nghị ñịnh số
  112/2010/Nð-CP ngày 1/12/2010 của Chính phủ sửa ñổibổ sung một số ñiều
  của Nghị ñịnh số 06/2008/Nð-CP.
  15. Nghị ñịnh số 140-HðBT gày 25/4/1991 của Hội ñồng Bộtrưởng.
  16. Nghị ñịnh số 97/2010/Nð-CP ngày 21/9/2010 của Chínhphủ quy ñịnh xử phạt
  vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp.
  17. Nghị quyết ðại hội ñại biểu ðảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ
  2010-2015
  18. Nghị quyết ðại hội ðảng VI, VII, VIII của ðảng Cộngsản Việt Nam
  19. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung
  một số ñiều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
  20. Thông tư Liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày
  27/4/2000 của "Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày
  27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ.
  21. Từ ñiển kinh tế, Nhà xuất bản sự thật 1979.
  22. Từ ñiển tiếng Viết phổ thông, Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh năm 2002.

  Xem Thêm: Giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh Thanh Hoá sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status