Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình vii
  Danh mục các phụ lục viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Những câu hỏi ñặt ra trong quá trình nghiên cứu 4
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
  2.1 Lý luận về nguồn nhân lực trong phát triển kinhtế xã hội 5
  2.1.1 Tăng trưởng và phát triển kinh tế 5
  2.1.2 Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế xã hội 12
  2.1.3 Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam 17
  2.2 Lý luận về công nghiệp xây lắp và nguồn nhân lực trong lĩnh vực
  xây lắp
  21
  2.2.1 Công nghiệp xây lắp 21
  2.2.2 Nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây lắp 24
  2.2.3 Những thành tựu phát triển xây lắp Việt Nam 29
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.1 Tổng quan về ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên tỉnh Long An 33
  3.1.1 Tổng quan về ñịa lý 33
  3.1.2 ðiều kiện tự nhiên 35
  3.2 ðiều kiện kinh tế -xã hội của tỉnh Long An 36
  3.2.1 Cơ cấu dân, lao ñộng 36
  3.2.2 Cơ cấu nền kinh tế 37
  3.2.3 Tăng trưởng trong từng khu vực kinh tế và ñờisống văn hóa, xã hội của
  tỉnh
  39
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 46
  3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 46
  3.3.2 Phương pháp phân tích 50
  3.3.3 Các chỉ tiêu phân tích 50
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 54
  4.1 Thực trạng ñáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực xây lắp của tỉnh 54
  4.1.1 Thực trạng chung của doanh nghiệp xây lắp 54
  4.1.2 Thực trạng nhân lực ñang làm việc trong lĩnh vực xây lắp của tỉnh 56
  4.1.3 Phân tích các yếu tố tác ñộng ñến sự phát triển hoạt ñộng xây lắp của
  tỉnh
  64
  4.2 ðánh giá và dự báo nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong
  lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai ñoạn 2011 - 2015
  72
  4.2.1 ðánh giá lợi thế phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp của
  tỉnh
  72
  4.2.2 Cơ sở ñể xây dựng dự báo phát triển công nghiệp xây lắp và nguồn
  nhân lực xây lắp của tỉnh
  76
  4.2.3 Dự báo tăng trưởng công nghiệp xây lắp của tỉnh giai ñoạn 2011 –
  2015
  77
  4.2.4 Dự báo nhu cầu nhân lực xây lắp của tỉnh giaiñoạn 2011 - 2015 80
  4.3 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ñáp ứng nhu cầu các
  doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai ñoạn 2011 -2015
  85
  4.3.1 Cơ sở ñề xuất giải pháp 85
  4.3.2 Các giải pháp 86
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ XUẤT 107
  5.1. Kết luận 107
  5.2. ðề xuất 107
  Tài liệu tham khảo 110
  Các phụ lục 112

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  ðối với một quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố và
  nhiều ñiều kiện khác nhau, nhưng quan trọng bậc nhất vẫn là phụ thuộc vào nhân tố
  con người. Nếu so sánh các nguồn lực với nhau thì nguồn nhân lực có ưu thế hơn cả.
  Do vậy, hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn nhân lực luôn chiếm vị trí trung tâm
  và ñóng vai trò quan trọng hàng ñầu trong phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước.
  Trong những thập kỷ gần ñây, nhiều nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
  ñã có những bước phát triển quan trọng, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên
  cứu. Các công trình nghiên cứu về sự phát triển kinh tế ðông Á ñều nhấn mạnh tới
  vai trò của nguồn nhân lực, nó có ý nghĩa to lớn quyết ñịnh trong việc ñưa các nước
  này từ nền kinh tế kém phát triển, tài nguyên khan hiếm và kiệt huệ vì chiến tranh ñã
  trở thành những nước công nghiệp mới, tạo ra sự tăng trưởng kinh tế cao và bền
  vững, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Sự phát triển thành công của một
  quốc gia là gắn chặt với chính sách và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của nước
  ñó.
  Việt Nam ñang trong giai ñoạn ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất
  nước và hội nhập kinh tế quốc tế, việc khai thác vàsử dụng có hiệu quả nguồn nhân
  lực là vấn ñề hết sức quan trọng. Trong bối cảnh thế giới bước vào nền kinh tế tri
  thức thì vấn ñề lao ñộng trình ñộ cao ñang thực sự là vấn ñề cấp thiết, ñó nguồn nhân
  lực quan trọng, là hạt nhân của nền kinh tế tri thức. Việt Nam ñang mong muốn phát
  triển nhanh và bền vững thì phải có nguồn nhân lực có trình ñộ cao và không ñể lãng
  phí nguồn nhân lực. Trong cương lĩnh chính trị ðảngvà chính sách của Nhà nước
  luôn nghiên cứu và ñặt ra những yêu cầu cơ bản trước mắt cũng như lâu dài trong
  việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả nhất, khai thác tiềm năng trí tuệ, phát huy
  những yếu tố tinh thần gắn với truyền thống văn hóadân tộc. Xây dựng mối quan hệ
  gắn bó chặt chẽ giữa khai thác, sử dụng với việc ñào tạo, bồi dưỡng ñể nâng cao chất
  lượng nguồn nhân lực, coi chất lượng nguồn nhân lựclà tiền ñề cơ bản ñể nâng cao
  hiệu quả kinh tế - xã hội của ñất nước. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ñã trở
  thành một trong những nhiệm vụ hàng ñầu của quốc gia, của từng ñịa phương và
  trong từng tổ chức.
  Trong phát triển kinh tế, công nghiệp xây lắp là một trong những ngành kinh tế
  có ñóng góp tỷ trọng cao vào GPD và thu hút nhiều lao ñộng làm việc. Giai ñoạn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  2006 – 2010, kinh tế nước ta luôn ñạt mức tăng trưởng cao, bình quân ñạt 7,5%/năm
  ñây là thành quả của các ngành kinh tế ñóng góp, trong ñó công nghiệp xây lắp có
  vai trò ñặc biệt quan trọng là ñầu tàu, là hạt nhânphát triển của nền kinh tế. Ngày
  nay, nước ta là thành viên của Khu vực tự do thươngmại ASEAN (AFTA) và Tổ
  chức Thương mại thế giới (WTO) trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngành xây dựng
  Việt Nam phải hòa nhập chung và cạnh tranh với ngành xây dựng thế giới. Vì vậy,
  Việt Nam cần chuẩn bị và tiến hành nhanh công tác phát triển nguồn nhân lực, chú
  trọng nâng cao chất lượng lao ñộng ngành xây dựng ñó là bước ñi quan trọng là
  nhân tố quyết ñịnh cho phát triển toàn diện ngành xây dựng nói chung và công
  nghiệp xây lắp nói riêng.
  Long An nằm trong vùng kinh tế trọng ñiểm phía nam,là cửa ngõ duy nhất nối
  liền miền ðông với miền Tây Nam Bộ. Là tỉnh tiếp giáp với Tp.HCM có nền kinh tế
  năng ñộng bậc nhất cả nước, nên nhận ñược sự lan tỏa về phát triển công nghiệp ñặc
  biệt với 4 huyện giáp ranh Tp.HCM. Vì vậy, Long An có nhiều lợi thế phát triển
  kinh tế nói chung và hoạt ñộng công nghiệp xây lắp nói riêng. Công nghiệp xây lắp
  Long An là ngành công nghiệp then chốt ñóng góp to lớn vào tổng sản phẩm quốc
  nội (GDP) của tỉnh, thu hút nhiều lao ñộng làm việc. Giai ñoạn 2006 – 2010, tỷ
  trọng giá trị sản xuất Khu vực Công nghiệp xây dựngchiếm 32,4% trong cơ cấu
  GDP của tỉnh, riêng lĩnh vực xây lắp chiếm ñến 14% GDP của tỉnh. So sánh nội bộ
  Khu vực Công nghiệp xây dựng thì giá trị sản xuất xây lắp chiếm ñến 43%. Từ ñó
  cho thấy rằng công nghiệp xây lắp có vai trò quan trọng là ñầu tàu, là hạt nhân phát
  triển kinh tế của tỉnh, trong quá trình phát triển của nó có nhiều yếu tố tác ñộng
  trong ñó yếu tố nguồn nhân lực chiếm vị trí ñặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trong
  thời gian qua nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế, nhất là hạn chế về chất lượng lao
  ñộng làm việc trong lĩnh vực xây lắp chưa ñược quantâm chú trọng ñào tạo. Vì vậy,
  năng suất lao ñộng thấp dẫn ñến thu nhập của lao ñộng xây lắp thấp là rào cản thu
  hút lao ñộng làm việc trong lĩnh vực này, dẫn ñến tình trạng nhân lực xây lắp không
  phát triển thuận lợi, nhiều lúc biến ñộng khó lườnggây khó khăn cho hoạt ñộng của
  doanh nghiệp xây lắp.
  Xuất phát từ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát
  triển kinh tế xã hội của tỉnh, ñảm bảo lực lượng lao ñộng có chất lượng, ñủ số lượng
  cho hoạt ñộng doanh nghiệp xây lắp trong thời gian tới, tôi chọn ðề tài “Nghiên
  cứu nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh
  Long An giai ñoạn 2011 – 2015”. Qua quá trình nghiên cứu tìm ra các giải pháp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  thực hiện quản trị nguồn nhân lực về lĩnh vực xây lắp phù hợp yêu cầu phát triển,
  ñạt hiệu quả cao trong sử dụng nguồn nhân lực của tỉnh.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðề tài ñược chọn nhằm hướng ñến mục tiêu nghiên cứuphù hợp với việc thu
  thập thông tin và ñánh giá các tác ñộng nguồn nhân lực ñến mục tiêu tăng trưởng và
  phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. Trên cơ sở ñó ñề tài ñưa ra giải pháp
  thích hợp cho việc phát triển nguồn nhân lực về số lượng và chất lượng ñáp ứng nhu
  cầu thị trường lao ñộng lĩnh vực xây lắp của tỉnh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Tổng quan lý luận nguồn nhân lực và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp xây
  lắp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñấtnước.
  - ðánh giá thực trạng ñáp ứng của nguồn nhân lực vàdự báo nhu cầu nguồn
  nhân lực trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai ñoạn 2011-2015.
  - ðề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực xây lắp của tỉnh.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là quản trị nguồnnhân lực trong lĩnh vực xây
  lắp.
  - ðối tượng ñược chọn ñể khảo sát là lao ñộng làm việc trong lĩnh vực xây lắp,
  năng lực hệ thống cơ sở ñào tạo nghề, quy mô doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp,
  chính sách nhà nước thực hiện trong giai ñoạn 2006-2010.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Về nội dung
  - Nghiên cứu lao ñộng, việc làm, hệ thống cơ sở ñàotạo nghề, quy mô doanh
  nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. Nghiên cứu trên cơ sở số liệu thu thập trong giai ñoạn 2006-2010 và phân tích ñánh giá các chỉ tiêu.
  - Nghiên cứu doanh nghiệp và lao ñộng trong lĩnh vực xây lắp. Dự báo nhu cầu
  lao ñộng và ñề xuất các giải pháp phù hợp ñể quản trị nguồn nhân lực trong lĩnh vực
  xây lắp tỉnh Long An giai ñoạn 2011-2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  1.3.2.2 Về không gian và thời gian
  - Phạm vi nghiên cứu của ñề tài giới hạn trong tỉnhLong An trên cơ sở sử
  dụng các chỉ tiêu so sánh của cả nước.
  - Số liệu kinh tế - xã hội trong ñó tập trung nghiên cứu, thu thập số liệu doanh
  nghiệp và nguồn nhân lực xây lắp giai ñoạn 2006 – 2010. Số liệu dùng ñể phân tích
  ñược sử dụng trong 3 năm 2008-2010.
  1.4 Những câu hỏi ñặt ra trong quá trình nghiên cứu
  - Nhu cầu nguồn nhân lực cho doanh nghiệp xây lắp của tỉnh trong giai ñoạn
  2011-2015 ra sao? Giải pháp gì nên ñược thực thi nhằm ñáp ứng nhu cầu nhân lực
  xây lắp của tỉnh?
  - Vì sao cung lao ñộng lại dư thừa và cầu lao ñộng luôn thiếu, lý do và ñịnh
  hướng khắc phục yếu ñiểm này? Doanh nghiệp cho rằngtuyển dụng lao ñộng luôn
  là khó khăn không ñáp ứng ñủ nhu cầu của họ, trong khi tình trạng thiếu việc làm,
  thất nghiệp vẫn ñang xảy ra với tỷ lệ cao.
  - Vì sao chất lượng ñào tạo không ñáp ứng yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp?
  Chất lượng lao ñộng ñược ñánh giá ngày càng tăng, trong khi doanh nghiệp luôn
  than phiền nguồn nhân lực không ñáp ứng yêu cầu sử dụng, mâu thuẫn này xuất phát
  từ ñâu?
  - Một vấn ñề cần quan tâm là tại sao người sử dụng lao ñộng ñòi hỏi người lao
  ñộng phải ñáp ứng về trình ñộ chuyên môn, tay nghề theo yêu cầu sản xuất, khi mà
  trách nhiệm của họ trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thường chưa có
  giải pháp rõ ràng và không có biện pháp chế tài cụ thể. Có phải phát triển nguồn
  nhân lực, trong ñó ñào tạo kỹ năng tay nghề cho laoñộng không thuộc trách nhiệm
  của doanh nghiệp?
  - Mức sống và thu nhập của người lao ñộng khi tham gia làm việc tại doanh
  nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Long An hiện nay như thế nào? Có phải khi nâng cao chất
  lượng nguồn nhân lực bằng việc tăng cường ñầu tư dạy nghề thì thu nhập của lao
  ñộng sẽ tăng lên tương ứng hoặc cao hơn? Nguồn vốn Nhà nước cần ñầu tư bao
  nhiêu ñể nâng cao chất lượng lao ñộng xây lắp giai ñoạn 2011-2015?
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Lý luận về nguồn nhân lực trong phát triển kinhtế xã hội
  2.1.1 Tăng trưởng và phát triển kinh tế
  2.1.1.1 Tăng trưởng kinh tế
  Tăng trưởng kinh tế là sự tăng thêm hay là sự gia tăng về quy mô sản lượng
  của một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất ñịnh. Tăng trưởng kinh tế là tỷ lệ tăng
  sản lượng thực tế, là kết quả của các hoạt ñộng sảnxuất, kinh doanh dịch vụ của một
  nền kinh tế tạo ra. Sự tăng trưởng kinh tế ñược so sánh với các năm gốc kế tiếp nhau
  ñược gọi là tốc ñộ tăng trưởng kinh tế. [13, tr.13]
  Thành tựu kinh tế vĩ mô của một quốc gia thường ñược ñánh giá theo những
  dấu hiệu chủ yếu như: ổn ñịnh, tăng trưởng và công bằng xã hội. Trong ñó, tăng
  trưởng kinh tế là cơ sở ñể thực hiện hàng loạt vấn ñề kinh tế, chính trị, xã hội. Trước
  hết, tăng trưởng kinh tế thể hiện bằng sự tăng lên về số lượng, chất lượng hàng hoá,
  dịch vụ và các yếu tố sản xuất ra nó, do ñó tăng trưởng kinh tế là tiền ñề vật chất ñể
  giảm bớt tình trạng ñói nghèo. Tăng trưởng kinh tế nhanh là vấn ñề có ý nghĩa quyết
  ñịnh ñối với mọi quốc gia trên con ñường vượt lên khắc phục sự lạc hậu, hướng tới
  giàu có, thịnh vượng.
  Tăng trưởng kinh tế làm cho mức thu nhập của dân cưtăng, phúc lợi xã hội và
  chất lượng cuộc sống của cộng ñồng ñược cải thiện như: kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ
  suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em, giúp phát triểngiáo dục, y tế, văn hoá .
  Tăng trưởng kinh tế tạo ñiều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm thất
  nghiệp. Khi một nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao thì một trong những nguyên
  nhân quan trọng là ñã sử dụng tốt hơn lực lượng laoñộng. Vì vậy, tăng trưởng kinh
  tế nhanh thì thất nghiệp có xu hướng giảm. Mối quanhệ giữa tăng trưởng thực tế và
  tỷ lệ thất nghiệp ở nước phát triển ñã ñược lượng hoá theo ñịnh luật Okun. ðịnh luật
  Okun cho rằng % thay ñổi của GDP thực bằng 3% trừ ñi 2x thay ñổi của tỷ lệ thất
  nghiệp. Nghĩa là nếu tỷ lệ thất nghiệp không thay ñổi thì GDP thực sẽ tăng trưởng
  3%, tỷ lệ tăng trưởng này là tỷ lệ tăng trưởng bìnhthường do tăng dân số, do tích tụ
  vốn và do tiến bộ kỹ thuật.
  Tăng trưởng kinh tế tạo tiền ñề vật chất ñể củng cố an ninh quốc phòng, củng
  cố chế ñộ chính trị, tăng uy tín và vai trò quản lýcủa nhà nước ñối với xã hội. ðối
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  với các nước chậm phát triển như nước ta, tăng trưởng kinh tế còn là ñiều kiện tiên
  quyết ñể khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước ñang phát triển.
  Như vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh là mục tiêu thường xuyên của các quốc
  gia, nhưng sẽ là không ñúng nếu theo ñuổi tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá. Thực tế
  cho thấy, không phải sự tăng trưởng nào cũng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội như
  mong muốn, ñôi khi quá trình tăng trưởng mang tính hai mặt, như tăng trưởng kinh
  tế quá mức có thể dẫn ñến tình trạng nền kinh tế “quá nóng” hoặc tăng trưởng “bong
  bóng”, gây ra lạm phát, hoặc tăng trưởng kinh tế cao làm cho dân cư giàu lên, nhưng
  ñồng thời cũng có thể làm cho sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội tăng lên. Vì vậy,
  ñòi hỏi mỗi quốc gia trong từng thời kỳ phải tìm ranhững biện pháp tích cực ñể ñạt
  ñược sự tăng trưởng hợp lý, bền vững.
  Tăng trưởng kinh tế bền vững là tăng trưởng kinh tếñạt mức tương ñối cao, ổn
  ñịnh trong thời gian tương ñối dài (ít nhất từ 20 -30 năm) và giải quyết tốt vấn ñề
  tiến bộ xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.
  Những yếu tố quyết ñịnh cho sự tăng trưởng kinh tế [13, tr.147]:
  + Vốn ñầu tư.
  + Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.
  + Khoa học kỹ thuật công nghệ.
  + Các yếu tố về tài nguyên môi trường.
  + Trình ñộ chuyên môn hoá của nền kinh tế.
  Trong ñó nhân tố số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực có vai trò quan
  trọng ảnh hưởng trực tiếp ñến sự tăng trưởng kinh tế .
  2.1.1.2 Phát triển kinh tế
  Phát triển kinh tế là một quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong
  một thời gian nhất ñịnh. Phát triển kinh tế bao hàmcác sự tăng trưởng kinh tế tức là
  tăng về qui mô sản lượng, sự tiến bộ về cơ cấu kinhtế và sự tiến bộ về xã hội. [13,
  tr.28]
  Phát triển là một quá trình xã hội ñạt ñến việc thỏa mản các nhu cầu mà xã hội
  coi là cơ bản. Sự biến ñổi về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng ngành nghề, trong ñó người ta
  quan tâm ñến sự thay ñổi tỷ trọng sản phẩm công nghiệp và dịch vụ trong tổng sản

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Giáo dục và ðào tạo (2011), Những ñiều cần biết về tuyển sinh ñại học và
  cao ñẳng năm 2011, Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam, Hà Nội.
  2. Bộ Xây dựng (2009), Giáo trình Kinh tế xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng,
  Hà Nội.
  3. Cục Thống kê tỉnh Long An (2010), Niêm giám thống kê tỉnh Long An năm
  2009, NXB Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Cục Thống kê tỉnh Long An (2009), Niêm giám thống kê tỉnh Long An năm
  2008, NXB Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Cục Thống kê tỉnh Long An (2008), Niêm giám thống kê tỉnh Long An năm
  2007, NXB Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
  6. Cục Thống kê tỉnh Long An (2007), Niêm giám thống kê tỉnh Long An năm
  2006, NXB Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
  7. ðảng bộ tỉnh Long An (2010), Văn kiện ðại hội ñảng bộ tỉnh lần thứ IX
  nhiệm kỳ 2010-2015, Long An.
  8. ðảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện ðại hội ñại biểu toàn quốc lần
  thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  9. Nguyễn Bảo Vệ, Nguyễn Huy Tài (2009), Giáo trình Phương pháp nghiên
  cứu khoa học, Trường ðại học Cần Thơ, Cần Thơ.
  10. Nguyễn ðình Luận (2002), Một số giải pháp chiến lược phát triển nguồn
  nhân lực ñể công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn Vùng
  ñồng bằng sông Cửu Long ñến năm 2010, Luận án tiến sỹ, ðại học Kinh tế
  thành phố Hồ Chí Minh.
  11. Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu con người ñối tượng và những hướng
  chủ yếu. Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội.
  12. Phạm Sỹ Liêm (2007), “Phát triển mạnh mẽ nguồn nhânlực ngành xây dựng
  nước ta”, Hội thảo: Phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng, ngày
  07/12/2007, Hà Nội.
  13. Phan Thúc Huân (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, Trường ðại học Kinh
  tế thành phố Hồ Chí Minh.
  14. Sở Xây dựng (2011), Chương trình hành ñộng thực hiện nhiệm vụ, công tác
  Ngành Xây dựng 5 năm 2011- 2015, Long An.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  113
  15. Sở Xây dựng Long An (2010), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng chất lượng
  công trình xây dựng trong tỉnh Long An, ñề xuất cácgiải pháp khắc phục,
  Báo cáo ñề tài Kiểm ñịnh chất lượng công trình xây dựng, 20/5/2010, Long
  An.
  16. The Encyclopedia of Earth (2008), Economic, social, and environmental
  elements of development
  Source: http://www.eoearth.org/article/Economic,_social,_and_
  environmental_elements_of_development#gen0#gen0
  17. Tỉnh ủy Long An (2010), Báo cáo chính trị của Ban chấp hành ðảng bộ tỉnh
  khóa VIII, ngày 05/10/2010, Long An.
  18. Tỉnh ủy Long An (2010), Báo cáo tổng kết chương trình giải quyết việc làm
  giảm nghèo của tỉnh giai ñoạn 2001 – 2010, ngày 10/4/2010, Long An.
  19. Tổng cục Thống kê (2010), Tổng ñiều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm
  2009, Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội.
  20. Tổng cục Thống kê (2009), Số liệu thống kê dân số lao ñộng – tài khoản quốc
  gia, Nguồn: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=427&idmid=3
  21. Trần Kim Dung (2011), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất bản tổng hợp,
  thành phố Hồ Chí Minh.
  22. Trung Tâm Tài nguyên Môi trường (1995), “Tiến tới môi trường bền vững”,
  ðại học Tổng hợp Hà Nội.
  23. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An (2010), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5
  năm 2011 – 2015, ngày 20/8/2010, Long An.
  24. Viện Môi trường và Phát triển bền vững, Hội Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ
  thuật Việt Nam (2003), “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí phát triển bền vững
  cấp quốc gia ở Việt Nam - giai ñoạn I”, Hà Nội.
  25. Wikipedia (2011), Phát triển bền vững,
  Source: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_b%
  E1%BB%81n_v%E1%BB%AFng
  26. Wikipedia (2011), Chỉ số phát triển con người,
  Source: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_
  ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_con_ng%C6%B0%E1%BB%9Di

  Xem Thêm: Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu nhu cầu nguồn nhân lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp tỉnh Long An giai đoạn 2011 – 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status