Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao việc huy động vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao việc huy động vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp nâng cao việc huy động vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CÁM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH VÀ SƠ ðỒ viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñế tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 4
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 6
  2.1 Cơ sở lý luận 6
  2.1.1 Một số vấn ñề lý luận về huy ñộng vốn của Công ty Tài chính 6
  2.1.2 Một số vấn ñề lý luận về cho vay vốn của Côngty Tài chính 16
  2.2 Cơ sở thực tiễn 31
  2.2.1 Kinh nghiệm huy ñộng vốn và cho vay vốn của các Công ty Tài
  chính trong nước
  31
  2.2.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan ñến ñề tài 37
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 38
  3.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty Tài chinh TNHH Một
  thành viên cao su Việt Nam 38
  3.1.2 Kết quả hoạt ñộng chính của Công ty Tài chính TNHH một
  thành viên Cao su Việt Nam qua các năm
  44
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 45
  3.2.1 Khung phân tích của ñề tài 45
  3.2.2 Nguồn số liệu 47
  3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu và phân tích 48
  3.2.4 Các chỉ tiêu nghiên cứu 48
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52
  4.1 Thực trạng huy ñộng vốn và cho vay vốn của Côngty Tài
  chính TNHH một thành viên cao su Việt Nam
  52
  4.1.1 Thực trạng hoạt ñộng huy ñộng vốn của Công tyTài chính
  TNHH một thành viên Cao su Việt Nam
  52
  4.1.2 Thực trạng hoạt ñộng cho vay của Công ty Tài chính TNHH
  một thành viên Cao su Việt Nam
  62
  4.2 ðánh giá chung về những thành tựu và hạn chế trong huy
  ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một
  thành viên Cao su Việt Nam
  82
  4.2.1 Những thành tựu của huy ñộng vốn và cho vay vốn 82
  4.2.2 Những hạn chế của hoạt ñộng huy ñộng vốn và cho vay vốn 83
  4.3 ðề xuất ñịnh hướng mục tiêu phát triển hoạt ñộng và giải
  pháp nâng cao việc huy ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài
  chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam từ 2011 ñến 2015
  87
  4.3.1 ðề xuất ñịnh hướng mục tiêu phát triển hoạt ñộng của Công ty
  Tài chính TNHH một thành viên cao su Việt Nam từ 2011 ñến 2015
  87
  4.3.2 ðề xuất giải pháp nâng cao việc huy ñộng vốn và cho vay vốn
  của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam giai
  ñoạn 2011 – 2015
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 106
  5.1 Kết luận 106
  5.2 Kiến nghị 107
  5.2.1 Kiến nghị ñối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 107
  5.2.2 Kiến nghị với Tập ñoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  Phụ lục 112

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Nghị ñịnh số 81/2008/Nð-CP ngày 29/7/2008 sửa ñổi, bổ sung một số
  ðiều của Nghị ñịnh số 79/2002/Nð-CP ngày 04/10/2002của Chính Phủ về
  Tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Tài chính, ñã ñịnh nghĩa Công ty Tài chính
  như sau “Công ty Tài chính là loại hình Tổ chức tín dụng phiNgân hàng, với
  chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy ñộng và cácnguồn vốn khác ñể cho
  vay, ñầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một
  số dịch vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật, nhưng không ñược làm dịch vụ
  thanh toán, không ñược nhận tiền gửi dưới 1 năm”.
  Công ty Tài chính ra ñời có hoạt ñộng gần giống Ngân hàng Thương
  mại, nhưng khác với Ngân hàng Thương mại, Công ty Tài chính không ñược
  thực hiện dịch vụ thanh toán và không ñược huy ñộngtiền gửi có kỳ hạn dưới
  1 năm. Các Công ty Tài chính thường tạo khả năng ñặc trưng bằng cách
  chuyên môn hoá một số hoạt ñộng như ñầu tư tài chính, nhận ủy thác quản lý
  vốn, thu xếp vốn cho vay và dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn ñầu tư.
  Các Công ty Tài chính Nhà nước ở Việt Nam ra ñời nhằm mục tiêu ban
  ñầu là huy ñộng vốn và ñiều hoà nguồn vốn trong nộibộ Tổng Công ty Nhà
  nước, phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh củaTổng Công ty (sau này
  các Tổng Công ty phát triển thành các Tập ñoàn kinhtế Nhà nước). Trong
  quá trình phát triển, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của Tập ñoàn, các
  Công ty Tài chính Nhà nước ñã chủ ñộng ña dạng hoá sản phẩm dịch vụ ñể
  mở rộng thị trường, phục vụ nhiều ñối tượng khách hàng trên thị trường tài
  chính. Hiện nay, một số Công ty Tài chính Nhà nước ñã chuyển ñổi sang hình
  thức Công ty Tài chính Cổ phần, Công ty Tài chính TNHH một thành viên do
  Nhà nước làm chủ sở hữu.
  2
  Mặc dù Công ty Tài chính ở nước ta mới thực sự pháttriển mạnh từ 5
  ñến 7 năm trở lại ñây, nhưng các Công ty Tài chính ñã sớm khẳng ñịnh ñược
  vai trò quan trọng trong việc tạo lập thêm một kênhtài trợ tín dụng mới, hữu
  hiệu cho các ñơn vị thành viên trong Tập ñoàn và mởrộng phục vụ các tổ
  chức, cá nhân ngoài Tập ñoàn. Hoạt ñộng của các Công ty Tài chính cũng
  ñồng thời góp phần làm phong phú thêm các dịch vụ Tài chính - Ngân hàng,
  ñáp ứng nhu cầu phát triển ña dạng của Thị trường tài chính - tiền tệ trong nền
  kinh tế thị trường. ðặc biệt một số Công ty Tài chính ñã ñạt ñược những kết
  quả khả quan, tạo ñược vị thế trên thị trường, trở thành ñối tác tin tưởng của
  các ñịnh chế tài chính lớn trong nước và quốc tế. Tiêu biểu cho nhóm này là
  Công ty Tài chính Cổ phần ðiện lực, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu
  khí Việt Nam, Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex -Viettel
  Tuy nhiên, những kết quả ñạt ñược của các Công ty Tài chính chưa
  tương xứng với tiềm năng và vai trò của mình trong Hệ thống Tài chính –
  Ngân hàng. Trong thời gian tới, ñể phát triển mạnh hơn nữa, các Công ty Tài
  chính cần phải sử dụng các nhân tố có ảnh hưởng tích cực và quyết ñịnh ñến
  sự phát triển. Một trong những nhân tố quyết ñịnh ñến sự phát triển của các
  Công ty Tài chính là khả năng huy ñộng vốn và cho vay vốn.
  Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam với các
  ngành nghề kinh doanh ñược Ngân hàng Nhà nước cấp phép là huy ñộng vốn,
  uỷ thác quản lý vốn, cho vay khách hàng, kinh doanhchứng khoán, kinh
  doanh ngoại hối. Trong ñó nghiệp vụ huy ñộng vốn làrất quan trọng, quyết
  ñịnh mọi hoạt ñộng khác của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su
  Việt Nam.
  Nguồn vốn tự có của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su
  Việt Nam chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn, chỉ ñủ ñể ñầu tư và cho vay các dự
  án của Tập ðoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, còn lại chủ yếu là ñi huy
  3
  ñộng và ñi vay các Tổ chức tín dụng khác. Vì vậy, vấn ñề huy ñộng vốn là
  yếu tố hết sức quan trọng quyết ñịnh ñến sự phát triển và mở rộng kinh doanh,
  giúp tạo dựng nguồn vốn vững chắc và ổn ñịnh, ñáp ứng nhu cầu kinh doanh
  của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam, ñặc biệt là
  cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn.
  Công tác huy ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH
  một thành viên Cao su Việt Nam ñạt ñược nhiều thànhquả, nhưng vẫn còn
  bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Do vậy, nâng cao việc huy ñộng vốn và
  cho vay vốn là hết sức cần thiết và cấp bách.
  Xuất phát từ thực tiễn ñó nên tôi ñã chọn ñề tài “Giải pháp nâng cao
  việc huy ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành
  viên Cao su Việt Nam”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng về công tác huy ñộngvốn và cho vay
  vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam, từ ñó ñề
  xuất ñịnh hướng và giải pháp nhằm xác ñịnh khả nănghuy ñộng vốn và cho
  vay vốn trong thời gian tới cho phù hợp.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  * Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về huy ñộng vốn và
  cho vay vốn của Công ty Tài chính.
  * Phân tích thực trạng công tác huy ñộng vốn và chovay vốn của Công
  ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam trong những năm vừa
  qua; ñánh giá những thành tựu và tồn tại trong côngtác huy ñộng vốn và cho
  vay vốn.
  4
  * ðề xuất ñịnh hướng và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm
  thực hiện tốt công tác huy ñộng vốn và cho vay vốn trong thời gian sắp tới ñể
  hoàn thành nhiệm vụ Tập ñoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cho.
  * Câu hỏi nghiên cứu
  Qua nghiên cứu ñề tài nhằm trả lời các câu hỏi sau ñây:
  1- Hoạt ñộng huy ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính
  TNHH một thành viên Cao su Việt Nam hòa nhập như thế nào với Thị trường
  tài chính - tiền tệ?
  2- Thực trạng công tác huy ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài
  chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam trong thời gian vừa qua?
  3- Những thuận lợi, khó khăn trong việc huy ñộng vốn và cho vay vốn
  của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam?
  4- Những giải pháp nào giúp nâng cao việc huy ñộng vốn và cho vay
  vốn?
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài tập trung ñến thực trạng hoạt ñộng huy
  ñộng vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao
  su Việt Nam.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  a. Nội dung
  - ðánh giá thực trạng công tác huy ñộng vốn và chovay vốn của Công
  ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam.
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến kết quả huy ñộng vốn và cho vay
  vốn; ñề xuất các giải pháp nâng cao việc huy ñộng vốn và cho vay vốn.
  b. Không gian
  5
  ðề tài nghiên cứu tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su
  Việt Nam.
  c. Thời gian
  ðề tài ñược tác giả tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian từ
  tháng 10/2010 ñến tháng 10/2011, số liệu trong khoảng thời gian từ năm 2008
  ñến năm 2010.
  6
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Một số vấn ñề lý luận về huy ñộng vốn của Công ty Tài chính
  2.1.1.1 Khái niệm huy ñộng vốn
  Huy ñộng vốnlà hoạt ñộng thu hút các khoản tiền nhàn rỗi từ các tổ
  chức, cá nhân khác bằng các hình thức khác nhau nhằm tạo ra nguồn vốn
  phục vụ cho hoạt ñộng kinh doanh của Công ty Tài chính.
  Hoạt ñộng huy ñộng vốn là một trong những hoạt ñộngchủ yếu và
  quan trọng nhất của Công ty Tài chính. Hoạt ñộng này mang lại nguồn vốn ñể
  có thể thực hiện hoạt ñộng cho vay và các hoạt ñộngkinh doanh khác của
  Công ty Tài chính.
  Nghiệp vụ huy ñộng vốn tuy không mang lại lợi nhuậntrực tiếp cho
  Công ty Tài chính nhưng nó là nghiệp vụ rất quan trọng. Không có nghiệp vụ
  huy ñộng vốn xem như không có hoạt ñộng của Công tyTài chính. Một Công
  ty Tài chính khi ñược cấp phép hoạt ñộng phải có vốn ñiều lệ theo quy ñịnh.
  Tuy nhiên vốn ñiều lệ chỉ ñủ ñể mua sắm tài sản cố ñịnh như trụ sở văn
  phòng, máy móc thiết bị cần thiết cho hoạt ñộng, vàchỉ ñủ ñể thực hiện
  nhiệm vụ thu xếp vốn trong nội bộ Tập ñoàn, chứ chưa ñủ vốn ñể có thể thực
  hiện các hoạt ñộng kinh doanh ra bên ngoài như cho khách hàng vay, ñầu tư
  góp vốn, hay các hoạt ñộng kinh doanh khác. ðể có vốn phục vụ cho các hoạt
  ñộng này, Công ty Tài chính phải huy ñộng vốn từ khách hàng. Nghiệp vụ
  huy ñộng vốn, do vậy, có ý nghĩa rất quan trọng ñốivới Công ty Tài chính
  cũng như ñối với khách hàng. [7, tr. 36-37]
  + ðối với Công ty Tài chính
  Nghiệp vụ huy ñộng vốn mang lại nguồn vốn cho Công ty Tài chính
  thực hiện các hoạt ñộng nghiệp vụ kinh doanh khác. Không có nghiệp vụ huy
  ñộng vốn, Công ty Tài chính sẽ không có ñủ vốn tài trợ cho hoạt ñộng của
  7
  mình. Mặt khác, thông qua nghiệp vụ huy ñộng vốn Công ty Tài chính có thể
  ño lường ñược uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng ñối với mình. Từ
  ñó, Công ty Tài chính có các giải pháp không ngừng hoàn thiện hoạt ñộng
  huy ñộng vốn ñể giữ vững và mở rộng mối quan hệ vớikhách hàng. Có thể
  nói nghiệp vụ huy ñộng vốn góp phần giải quyết “ñầuvào” của Công ty Tài
  chính.
  + ðối với khách hàng
  Nghiệp vụ huy ñộng không chỉ có ý nghĩa quan trọng ñối với Công ty
  Tài chính mà nó còn có ý nghĩa quan trọng ñối với khách hàng. ðối với khách
  hàng, nghiệp vụ huy ñộng vốn cung cấp cho họ một kênh tiết kiệm và ñầu tư
  nhằm làm cho tiền của họ sinh lời, tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng
  trong tương lai. Mặt khác, nghiệp vụ huy ñộng vốn còn cung cấp cho khách
  hàng một nơi an toàn ñể cất trữ và tích lũy vốn tạmthời nhàn rỗi. Cuối cùng
  nghiệp vụ huy ñộng vốn giúp cho khách hàng có cơ hội tiếp cận các dịch vụ
  của Công ty Tài chính, ñặc biệt là dịch vụ tín dụngkhi khách hàng cần vốn
  cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền cho tiêu dùng.
  2.1.1.2 Các hình thức huy ñộng vốn của Công ty Tài chính
  1) Huy ñộng vốn qua tiền gửi có kỳ hạn 1 năm trở lên
  Tiền gửi có kỳ hạn 1 năm trở lên là khoản tiền gửi với thời hạn xác
  ñịnh từ 1 năm trở lên.
  Nguyên tắc thực hiện khoản tiền gửi này là khách hàng chỉ ñược rút
  tiền khi ñến hạn ñã thỏa thuận. Theo quy ñịnh, Côngty Tài chính có quyền từ
  chối việc rút tiền trước hạn của người gửi tiền.
  Tiền gửi có kỳ hạn 1 năm trở lên khi gửi ở Công ty Tài chính không
  thuận tiện cho khách hàng bằng việc gửi tiền tại Ngân hàng Thương mại. Tuy
  nhiên, ñể duy trì mối quan hệ với khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh t

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Nguyễn Nguyên Cự (2005), Giáo trình Marketting nông nghiệp,
  NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  2. Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 01/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước về
  Thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt ñộng Ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát,
  ổn ñịnh kinh tế vĩ mô và bảo ñảm an sinh xã hội.
  3. Edward W.Reed, Edward K.Gill (2004), Ngân hàng Thương mại (Lê
  Văn Tề), NXB Thống kê, Hà Nội.
  4. Thái Thanh Hà (2010), Giáo trình Quản trị Tài chính Doanh nghiệp,
  NXB ðại học Huế, Huế.
  5. Nguyễn Thu Hiền, Hoàng Nghĩa Ngọc (2010), Huy ñộng vốn trong
  dân - Lãi suất không phải là tất cả. (www.hvnh.edu.vn/magazine/390/1293)
  6. Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị Ngân hàng, NXB Lao ñộng Xã
  hội, Hà Nội.
  7. Nguyễn Minh Kiều (2006), Nghiệp vụ Ngân hàng, NXB Thống kê,
  Hà Nội.
  8. Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB
  Lao ñộng Xã hội, Hà Nội.
  9. Nguyễn Minh Kiều (2011), Tài chính Doanh nghiệp căn bản, NXB
  Lao ñộng Xã hội, Hà Nội.
  10. Luật số 47/2010/QH12 của Quốc Hội ngày 16/6/2010 về Luật các
  Tổ chức tín dụng.
  11. Nghị ñịnh số 178/1999Nð/CP ngày 29/12/1999 của Chính Phủ về
  Bảo ñảm tiền vay của các Tổ chức tín dụng.
  12. Nghị ñịnh số 79/2002/Nð-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ về
  Tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Tài chính.
  110
  13. Nghị ñịnh số 85/2002/Nð-CP ngày 25/10/2002 về Sửa ñổi, bổ sung
  Nghị ñịnh 178/1999Nð/CP ngày 29/12/1999 của Chính Phủ về Bảo ñảm tiền
  vay của các Tổ chức tín dụng.
  14. Nghị ñịnh số 81/2008/Nð-CP ngày 29/7/2008 của Chính Phủ về
  Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Nghị ñịnh số 79/2002/Nð-CP ngày
  04/10/2002 của Chính Phủ về Tổ chức và hoạt ñộng của Công ty Tài chính.
  15. Hoàng Xuân Quế (2006), Huy ñộng vốn của các Ngân hàng
  Thương mại trên ñịa bàn Tp. Hồ Chí Minh.
  (www.hids.hochiminhcity.gov.vn/)
  16. Quyết ñịnh số 493/2005/Qð-NHNN ngày 22/4/2005 của Ngân
  hàng Nhà nước về Phân loại nợ, trích lập và sử dụngdự phòng ñể xử lý rủi ro
  tín dụng trong hoạt ñộng Ngân hàng của Tổ chức tín dụng.
  17. Quyết ñịnh số 18/2007/Qð-NHNN ngày 25/4/2007 của Ngân hàng
  Nhà nước về Sửa ñổi, bổ sung một số ðiều của Quyết ñịnh 493/2005/Qð-NHNN ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà nước về Phân loại nợ, trích lập và
  sử dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng Ngân hàng của Tổ
  chức tín dụng.
  18. Quyết ñịnh 07/2008/Qð-NHNN ngày 24/3/2008 của Ngân hàng
  Nhà nước về Quy chế phát hành giấy tờ có giá của Tổchức tín dụng.
  19. Trương Quang Thông (2010), Tài trợ tín dụng Ngân hàng cho các
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa, NXB ðại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hồ Chí
  Minh.
  20. Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà
  nước Quy ñịnh về các tỷ lệ ñảm bảo an toàn trong hoạt ñộng của Tổ chức tín
  dụng.
  21. Vũ Anh Thơ (2010), Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng huy
  ñộng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên ñịa bàn
  111
  Tp. Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, Trường ðại học
  kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
  (sdh.ueh.edu.vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=66)
  22. Văn kiện ðại hội ðại biểu toàn quốc lần thứ XI của ðảng Cộng sản
  Việt Nam (2011), NXB Chính trị Quốc gia-Sự thật, HàNội.
  23. www.hafic.com.vn
  24. www.pvfc.vn
  25. www.rfc.com.vn
  26. www.sbv.gov.vn
  27. www.sdfc.com.vn/xem-tin-tuc/cho-vay.html
  28. www.vnba.com.vn

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao việc huy động vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao việc huy động vốn và cho vay vốn của Công ty Tài chính TNHH một thành viên Cao su Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status