Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của Công ty Điện thoại Tây Thành phố (WHTC)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của Công ty Điện thoại Tây Thành phố (WHTC)

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của Công ty Điện thoại Tây Thành phố (WHTC)

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN 1
  LỜI CÁM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii
  PHẦN I: MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 3
  1.3 Các câu hỏi nghiên cứu 3
  1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  1.5. Kết cấu của luận văn 4
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU5
  2.1 Cơ sở lý luận 5
  2.1.1 Lý luận về thị trường 5
  2.1.1.1 Khái niệm và phân loại thị trường 5
  2.1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến thị trường7
  2.1.2 Lý luận về dịch vụ viễn thông 10
  2.1.2.1 Khái niệm về viễn thông và dịch vụ viễn thông11
  2.1.2.2 Các loại hình dịch vụ viễn thông hiện hữu12
  2.1.2.3 ðặc ñiểm và xu hướng phát triển của dịch vụviễn thông trong thời ñại
  thông tin hiện nay 13
  2.1.3 Duy trì và mở rộng thị trường 14
  2.1.3.1 Sự cần thiết của việc duy trì và mở rộng thị trường của mỗi doanh nghiệp14
  2.1.3.2 Các biện pháp duy trì và mở rộng thị trường15
  2.2. Cơ sở thực tiễn 19
  2.2.1. Thị trường dịch vụ viễn thông tại Việt Nam trong thời gian qua và xu hướng
  phát triển thị trường ñến năm 2015 19
  2.2.1.1. Tình hình phát triển các loại hình dịch vụ19
  2.2.1.2. Xu hướng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông thời gian tới20
  2.2.2. Kinh nghiệm duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông ở một số nước
  trong khu vực và trên thế giới 23
  PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU27
  3.1 Giới thiệu về WHTC 27
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của WHTC29
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức của WHTC 29
  3.1.3 Tình hình lao ñộng của WHTC 31
  3.1.4. Cơ sở vật chất (mạng lưới) và nguồn vốn của WHTC33
  3.1.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển của WHTC34
  3.1.6 Hệ thống thông tin của WHTC 34
  3.1.7. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội và thị trường viễn thông TP. Hồ Chí
  Minh 35
  3.1.7.1 Tình hình kinh tế xã hội TP. Hồ Chí Minh năm 201035
  3.1.7.2 Tình hình thị trường viễn thông trên ñịa bàn TP. Hồ Chí Minh35
  3.1.7.3. Khái quát ñặc ñiểm ñịa bàn hoạt ñộng của WHTC37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 37
  3.2.1 Thu thập số liệu 37
  3.2.2 Xử lý số liệu 38
  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 38
  3.2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả 38
  3.2.3.2 Phương pháp so sánh 39
  3.2.3.3 Phương pháp phân tích ma trận ñánh giá các yếu tố nội bộ (IFE – Internal
  Factor Evaluation Matrix) 39
  3.2.3.4 Phương pháp phân tích ma trận ñánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE –
  External Factor Evaluation Matrix) 40
  3.2.3.5 Phương pháp phân tích ma trận hình ảnh cạnhtranh40
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN41
  4.1 Thực trạng kinh doanh và thị trường dịch vụ viễn thông của WHTC trong thời
  gian qua 41
  4.1.1. Thị phần dịch vụ của WHTC 41
  4.1.2 Các loại dịch vụ hiện ñang kinh doanh của WHTC42
  4.1.3. Kết quả kinh doanh của công ty 47
  4.2 Các hoạt ñộng duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của WHTC
  trong thời gian qua 52
  4.2.1 Chính sách về quản trị, lao ñộng 54
  4.2.2 Chính sách về khách hàng 55
  4.2.3 Chính sách kinh doanh 56
  4.2.4 Quyết ñịnh về chủng loại dịch vụ 58
  4.2.5 ðịnh giá dịch vụ viễn thông 59
  4.2.6 Chính sách phân phối 61
  4.2.7 Hoạt ñộng xúc tiến (quảng cáo, khuyến mãi )63
  4.2.8 Công tác ñầu tư phát triển mạng lưới dịch vụ64
  4.2.9 ðánh giá tình hình hoạt ñộng và thị trường của WHTC thời gian qua66
  4.3 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng ñến thị trường dịch vụ viễn thông của
  WHTC 68
  4.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô 68
  4.3.1.1. Yếu tố kinh tế 68
  4.3.1.2. Yếu tố nhân khẩu 69
  4.3.1.3. Yếu tố văn hóa xã hội 70
  4.3.1.4. Yếu tố công nghệ - kỹ thuật 70
  4.4.1.2. Thực trạng hoạt ñộng và thị trường của WHTC84
  4.4.2 Các giải pháp chủ yếu nhằm duy trì và mở rộngthị trường86
  4.4.2.1 ðổi mới tổ chức và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu86
  4.4.2.2 Thực hiện chiến lược hội nhập và ñầu tư, duy trì và mở rộng thị trường88
  4.4.2.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển dịch vụ giá trị gia tăng90
  4.4.2.4 Thực hiện chiến lược khác biệt hóa về (dịchvụ) sản phẩm90
  4.4.2.5 Hoàn thiện chính sách giá và xúc tiến hỗn hợp93
  4.4.2.6 Nâng cao hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp95
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ99
  5.1 Kết luận 99
  5.2. Kiến nghị 101
  5.2.1. Kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông101
  5.2.2. Kiến nghị với Tập ñoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam101

  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Viễn thông TP. Hồ Chí Minh (VNPT TP. HCM) trực thuộc tập ñoàn Bưu
  Chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT). Trước năm 2000, VNPT là ñơn vị ñộc
  quyền trong lĩnh vực bưu chính viễn thông trên toànquốc nói chung và TP. Hồ Chí
  Minh nói riêng, với thế ñộc quyền của mình trong một thời gian dài VNPT tưởng
  chừng như sẽ không thể có một ñơn vị nào có thể cạnh tranh nổi. Tuy nhiên,
  khoảng sau năm 2000, FPT phát triển mạnh trên lĩnh vực Internet và phần mềm;
  ñồng thời sau ñó với sự thành lập và phát triển mạnh mẽ của các ñơn vị viễn thông
  như Viettel, SPT, EVN Telecom mà nổi bật là Viettel ñã trở thành ñối thủ ñáng
  gờm của VNPT trên thị trường viễn thông mà cạnh tranh mạnh nhất là trên lĩnh vực
  ñiện thoại di ñộng. ðến nay, trên các loại hình kinh doanh trong lĩnh vực viễn
  thông như Internet băng thông rộng, ñiện thoại di ñộng trên nền 2G, 3G, ñiện thoại
  cố ñịnh (ðTCð) VNPT ñang bị cạnh tranh gay gắt, có những lúc thị phần các
  dịch vụ bị giảm ñáng kể do sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, từ chỗ ñộc quyền
  gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường bưu chính viễn thông vậy mà hiện nay thị
  phần internet tại TP. HCM của VNPT giảm chỉ chiếm 46%, dịch vụ ñiện thoại di
  ñộng chiếm khoảng 65%, ñiện thoại cố ñịnh chiếm 68% .
  Công ty ðiện thoại Tây Thành phố (viết tắt WHTC) làñơn vị trực thuộc
  VNPT TP. HCM chuyên cung cấp các dịch vụ về viễn thông mà trong ñó 2 dịch vụ
  chiếm tỷ trọng doanh thu chủ yếu - ñó là dịch vụ Internet (Mega VNN và các dịch
  vụ cộng thêm trên Internet) và dịch vụ ðTCð (các dịch vụ ñiện thoại di ñộng do 2
  ñơn vị thuộc VNPT thực hiện là Vinaphone và Mobiphone). Công ty WHTC là ñơn
  vị hạch toán phụ thuộc, trong xu hướng tới, Chính phủ ñã phê duyệt cho các ñơn vị
  trực thuộc VNPT trở thành các ñơn vị trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  Trong kinh doanh dịch vụ viễn thông của WHTC, nếu như từ năm 2000 ñến
  năm 2005, mỗi năm Công ty WHTC lắp ñặt từ 150.000 –200.000 máy ðTCð mới
  và chiếm lĩnh toàn bộ thị trường với doanh thu trên800 tỷ ñồng, với dịch vụ
  internet thì công ty cũng là người tiên phong ñầu tiên trong cung cấp dịch vụ tại
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  TP. HCM thì nay doanh thu của ðTCð chỉ còn khoảng dưới 600 tỷ ñồng và ñang
  có xu hướng ñi xuống, số thuê bao cũng chỉ cố gắng không ñể giảm so với năm
  trước, dịch vụ internet ñã phải chia sẻ thị phần với các ñơn vị khác như FPT,
  Viettel Ngoài ra một chỉ tiêu quan trọng trong cạnh tranh ñó là năng suất lao
  ñộng, thì hiện nay năng suất lao ñộng bình quân củaWHTC là 600 triệu
  ñ/người/năm. Tính trên toàn ngành, năng suất lao ñộng của VNPT ñạt khoảng 1,1
  tỷ ñồng/người/năm, con số này của Viettel là gần 3,96 tỷ ñồng/người/năm [18].
  Việc giảm doanh thu, năng suất lao ñộng bình quân thấp và phải chia sẻ thị
  phần dịch vụ trên có những lý do chính là:
  - Sự ra ñời của các ñơn vị kinh doanh trên cùng lĩnh vực viễn thông công
  nghệ thông tin như FPT, Viettel, SPT, EVN Telecom Với sự ra ñời sau, các ñơn
  vị này ñang có lợi thế ñi vào ñầu tư công nghệ mới,ñội ngũ lao ñộng trẻ, năng
  ñộng, chính sách kinh doanh phù hợp Và hiện nay sau khi nước ta gia nhập
  WTO, các ñơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông ñã cóthể liên kết với các hãng
  viễn thông trên thế giới ñể tăng tính cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.
  - Việc thay ñổi công nghệ: Từ nhu cầu sử dụng ðTCð ñến nay ñã chuyển
  qua nhu cầu sử dụng ñiện thoại di ñộng với nhiều tiện ích, giá cả hợp lý. Từ dịch vụ
  Internet có dây hiện nay ñang dần chuyển qua dịch vụ Internet không dây trên nền
  công nghệ mới 3G. Và trong xu hướng tới doanh thu cho dịch vụ thoại sẽ tiến dần
  về 0 (không) Các ñơn vị chỉ có thể thắng lợi trongcạnh tranh khi biết khai thác
  các dịch vụ cộng thêm trên nền công nghệ hiện có này.
  - VNPT nói chung và WHTC nói riêng ñược thành lập ñã lâu, sẽ có nhiều
  lợi thế nhưng cũng là một bất lợi trong cạnh tranh hiện nay, nhất là về lực lượng lao
  ñộng cả về chất lượng và số lượng hiện có. ðó cũng là nguyên nhân chính làm
  năng suất lao ñộng bình quân của WHTC thấp so với các ñơn vị khác.
  Qua các số liệu phân tích ở trên cho thấy nguy cơ tụt hậu và mất thị phần
  của WHTC là ñang xảy ra, ngoài yếu tố cạnh tranh trong nước như thời gian vừa
  qua, từ năm 2010 về sau theo cam kết WTO, các công ty viễn thông nước ngoài có
  thể tham gia vào thị trường viễn thông Việt Nam. ðây là một yếu tố cạnh tranh
  khốc liệt ñòi hỏi VNPT TP. HCM nói chung và WHTC nói riêng phải hết sức nỗ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  lực, tìm ra các giải pháp mới, ñổi mới công nghệ, cung cách quản lý nhằm tăng khả
  năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, giành lại vị thế của một nhà khai thác dịch
  vụ viễn thông hàng ñầu tại thị trường TP. HCM. Qua phân tích trên, với tư cách
  thành viên ñang làm việc tại WHTC, tôi thấy cần phải có trách nhiệm trong việc
  cùng với công ty tìm ra giải pháp thích hợp cho sự tồn tại và mở rộng của Công ty.
  Vì thế ñề tài “Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông
  của Công ty ðiện thoại Tây Thành phố (WHTC)” sẽ có ý nghĩa cả về lý luận và
  thực tiễn.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thị trường dịch vụ
  viễn thông, duy trì và mở rộng thị trường, hội nhậpkinh tế.
  - Phân tích thực trạng thị trường và các hoạt ñộngduy trì, mở rộng thị
  trường dịch vụ viễn thông của WHTC trong thời gian qua.
  - ðề xuất một số giải pháp ñể tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ
  viễn thông của WHTC trong thời gian tới.
  1.3 Các câu hỏi nghiên cứu
  - Thực trạng thị trường dịch vụ viễn thông ở Việt Nam như thế nào?
  - Kinh nghiệm duy trì và mở rộng thị trường dịch vụviễn thông ở các nước
  trên thế giới ra sao?
  - Tình hình thị trường dịch vụ viễn thông của WHTC như thế nào?
  - Những năm qua, các hoạt ñộng duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn
  thông của WHTC là gì?
  - Quá trình duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của WHTC gặp
  những trở ngại gì?
  - Làm gì ñể duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông cho Công ty?
  1.4. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.4.1. ðối tượng nghiên cứu
  Thực trạng thị trường và các hoạt ñộng thị trường dịch vụ viễn thông của
  WHTC.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về mặt nội dung: Phân tích các loại dịch vụ viễn thông, các hoạt ñộng duy
  trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông hiện có của WHTC, kết quả và hiệu
  quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua, từ ñó ñề xuất các giải pháp ñể duy
  trì và phát triển thị trường dịch vụ viễn thông củaVNPT thành phố nói chung và
  WHTC nói riêng trên ñịa bàn TP HCM trong thời gian tới.
  - Về không gian, thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thị trường dịch vụ viễn
  thông TP. HCM và các hoạt ñộng thị trường của WHTC trong thời gian hiện tại và
  triển vọng phát triển ñến năm 2015.
  1.5. Kết cấu của luận văn
  Phần I: Mở ñầu.
  Phần II: Tổng quan tài liệu nghiên cứu.
  Phần III: ðặc ñiểm ñịa bàn và phương pháp nghiên cứu.
  Phần IV: Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
  Phần V: Kết luận và kiến nghị.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Lý luận về thị trường
  2.1.1.1 Khái niệm và phân loại thị trường
  a. Khái niệm
  Trong môn học Marketing căn bản, thị trường theo cách hiểu cổ ñiển ñó là
  nơi diễn ra các quá trình trao ñổi, mua bán, nơi màngười mua và bán ñến với nhau
  ñể mua bán các sản phẩm và dịch vụ. Thị trường thể hiện ñặc tính riêng có của nền
  kinh tế sản xuất hàng hóa.
  Thị trường chứa tổng số cung, tổng số cầu về một loại hàng hoặc về một
  nhóm hàng nào ñó. Thị trường là môi trường của kinhdoanh. ðó là tấm gương soi
  ñể các cơ sở kinh doanh nhận biết nhu cầu xã hội vàñể ñánh giá hiệu quả kinh
  doanh của các xí nghiệp. Thị trường còn là ñối tượng, là căn cứ của kế hoạch hóa,
  là công cụ bổ xung cho các công cụ ñiều tiết vĩ mô nền kinh tế của nhà nước [9].
  b. Phân loại
  Muốn thành công trong kinh doanh cần hiểu biết cặn kẽ về thị trường. ðể
  hiểu rõ các loại thị trường và phục vụ tốt cho các hoạt ñộng Marketing cần phải tiến
  hành phân loại chúng. Có nhiều cách phân loại thị trường như: Theo ñối tượng của
  việc mua bán; Theo mặt hàng mua bán; Theo khả năng tiêu thụ hàng hóa; Theo ñặc
  ñiểm số lượng người mua, bán.
  Số lượng của những người tham gia thị trường thường tỷ lệ nghịch với phần
  mà họ chiếm ñược trong tổng số cung hoặc cầu trên thị trường (một người tham gia
  thị trường chiếm phần lớn về lượng cung hay cầu; nhiều người tham gia thì mỗi
  người chiếm phần nhỏ).
  Như vậy ở mỗi bên của thị trường có thể xuất hiện hoặc một người chiếm
  phần lớn, hoặc một số người chiếm phần trung bình, hoặc nhiều người chiếm phần
  nhỏ. Có 9 khả năng phân loại thị trường (Bảng 2.1).[9]

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  ---- ----
  1. Fred David (2000)–“Khái luận về quản trị chiến”, Nhà xuất bản thống kê.
  2. M. Poster: “Chiến lược cạnh tranh”(1998), Nhà xuất bản Khoa học – Kỹ thuật
  3. Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam (2003)–“Chiến lược và chính sách
  kinh doanh”, Nhà xuất bản thống kê.
  4. Vũ Công Tuấn (2002)– “Thẩm ñịnh dự án ñầu tư”, NXB TP. HCM.
  5. Nguyễn Hữu Lam, ðinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan– “Quản trị chiến lược
  phát triển vị thế cạnh tranh”, Nhà xuất bản ðại học Quốc gia TP. HCM, 1998.
  6. Nguyễn Tấn Phước - “Quản trị học – Những vấn ñề cơ bản”, Nhà xuất bản thống kê, 1994
  7. Nguyễn quang Thu – “Quản trị tài chính căn bản”, Nhà xuất bản thống kê, 2007.
  8. Trần Kim Dung– “Quản trị nguồn nhân lực”, Nhà xuất bản ðại học quốc gia, TP.
  Hồ Chí Minh, 2000.
  9. Vũ Thế Phú – “Marketting cơ bản”, ðại học Mở TP. Hồ Chí Minh, 1995.
  10. Mai Lieân- Nhöõng Yeáu Toá Quyeát Ñònh Söï Thành baïi Cuûa Doanh
  Nghieäp, Nxb Lao Ñoäng Vaø Xaõ Hoäi, 2006.
  11. Traàn Söûu- Naêng Löïc Caïnh Tranh Cuûa Doanh Nghieäp Trong Ñieàu Kieän
  Toaøn Caàu Hoùa, Nxb Lao Ñoäng, 2006.
  12. Toân Thaát Nguyeãn Theâm- Thò Tröôøng, Chieán Löôïc, Cô Caáu: Caïnh
  Tranh Veà Giaù Trò Gia Taêng, Ñònh Vò Vaø Phaùt Trieån Doanh Nghieäp, Nxb
  Toång Hôïp Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, 2005.
  13. Larry Borridy vaø Rar Charan- Thöïc Thi Nguyeân Taéc Cô Baûn Ñeå Ñaët
  Muïc Tieâu Trong Kinh Doanh, Nxb Tri Thöùc, 2005.
  14. W.Chan Kim , Reneeù Mauborgne- Chieán Löôïc Ñaïi Döông Xanh, Nxb
  Tri thöùc, 2005.
  15. Boä Böu Chính Vieãn Thoâng- “ Chieán löôïc phaùt trieån böu chính vieãn
  thoâng ñeán naêm 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020”, trang web
  www.mpt.gov.vn, 2005.
  16.Sách trắng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 2010
  - Bộ Thông tin – Truyền thông
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  104
  17. Các báo cáo, tạp chí của VTTP, WHTC, Tập ñoàn VNPT năm 2008-2010, Bộ
  Thông tin và Truyền thông
  18. Các website : www.vietnam net.vn, www.vnexpress.net, www.ICTnews,
  www.tuoitre.com.vn, www.thanhnien.com.vn, www.saigontimes.com.vn; www.vn
  media và các trang mạng của các cơ quan ñảng, nhà nước, các bộ ngành
  19.Annual Report 2004.

  Xem Thêm: Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của Công ty Điện thoại Tây Thành phố (WHTC)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường dịch vụ viễn thông của Công ty Điện thoại Tây Thành phố (WHTC) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status