Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di động Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di động Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di động Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan . ii
  Lời cảm ơn .iii
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Mục lục . vi
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục các sơ ñồ x
  1. Mở ñầu 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn . 4
  2.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển dịch vụ di ñộng 4
  2.1.1. Dịch vụ di ñộng . 4
  2.1.2. Quá tình hình thành và phát triển dịch vụ diñộng 7
  2.2. Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng . 10
  2.2.1. Năng lực cạnh tranh 10
  2.2.2. Năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng 15
  2.2.3. Cơ sở thực tiễn về năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng . 19
  2.3. Các công cụ ñánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng 30
  2.3.1. Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ . 31
  2.3.2. Cạnh tranh bằng giá cả, khuyến mại dịch vụ 33
  2.3.3. Cạnh tranh bằng khách hàng sử dụng dịch vụ 35
  2.3.4 Cạnh tranh bằng sự thuận tiện trong cung cấp dịch vụ 36
  2.3.5. Cạnh tranh bằng sự kết nối dịch vụ di ñộng . 37
  2.4. Xây dựng khung phân tích ñề tài . 39
  3. ðặc ñiểm ñịa bàn và phương pháp nghiên cứu . 42
  3.1. Khái quát ñặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu . 42
  3.1.1. Về ñiều kiện tự nhiên 42
  3.1.2. Về kinh tế xã hội . 43
  3.1.3. Sơ lược về Tập ñoàn viễn thông Quân ñội và Chi nhánh Viettel Bà rịa
  Vũng Tàu . 44
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 48
  3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 48
  3.2.2. Phương pháp phân tích . 49
  3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 50
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận . 51
  4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Viettel BR-VT 51
  4.1.1. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Viettel BRVT 51
  4.1.2. Thị phần và chính sách phân phối dịch vụ di ñộng của Chi nhánh
  Viettel Bà Rịa Vũng Tàu . 52
  4.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộngViettel tại thị trường tỉnh
  Bà Rịa Vũng Tàu . 57
  4.2.1. Chất lượng dịch vụ so với ñối thủ cạnh tranh 57
  4.2.2. Giá cả và khuyến mại dịch vụ so với ñối thủcạnh tranh . 64
  4.2.3. Khách hàng so với ñối thủ cạnh tranh 72
  4.2.4. Sự thuận tiện trong cung cấp dịch vụ so vớiñối thủ cạnh tranh 78
  4.2.5. Sự kết nối dịch vụ so với ñối thủ cạnh tranh 82
  4.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng của
  Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu. 86
  4.3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 86
  4.3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 87
  4.3.3. Phân tích, ñánh giá năng lực cạnh tranh dịchvụ di ñộng Viettel theo ma
  trận SWOT . 90
  4.4. ðịnh hướng và ñề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch
  vụ di ñộng Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 93
  4.4.1. Cơ sở ñề xuất giải pháp . 93
  4.4.2. Các giải pháp . 94
  5. Kết luận và kiến nghị 104
  5.1. Kết luận 104
  5.2. Kiến nghị 107
  Tài liệu tham khảo . 109
  Phụ lục . 111

  PHẦN I: MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Trên thế giới ngày nay, công nghệ thông tin không thể thiếu cho mỗi cá
  nhân hay một tổ chức. Thông tin liên liện lạc ñã giúp cho con người gần với
  nhau hơn, ñặc biệt là dịch vụ ñiện thoại di ñộng giành cho mỗi người. Với
  chính sách mở cửa thị trường, ñã có 9 mạng di ñộng ñược cấp giấy phép kinh
  doanh tại Việt Nam. Trong ñó, 7 nhà cung cấp dịch vụ di ñộng có hạ tầng
  mạng và 2 nhà cung cấp dùng mạng ảo, kinh doanh trên hạ tầng mạng lưới
  của nhà cung cấp khác. Sự cạnh tranh trong dịch vụ di ñộng có yếu tố nước
  ngoài tham gia ñã có tác ñộng ảnh hưởng rất mạnh cho việc phát triển dịch vụ
  di ñộng tại Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, chấtlượng dịch vụ di ñộng
  ngày càng ñược nâng cao, giá cước giảm mạnh ngang với mặt bằng các nước
  trong khu vực. Việc phát triển thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di
  ñộng ñua nhau ñưa ra các chương trình khuyến mại ñểthu hút khách hàng, số
  lượng thuê bao di ñộng của các nhà mạng tăng lên chóng mặt, kho số luôn bị
  cháy, các chính sách lôi kéo khách hàng của nhau ñược áp dụng. Bên cạnh ñó,
  các chương trình khuyến mại khủng cho các thuê bao hòa mạng mới, khách
  hàng ñang sử dụng diễn ra thường xuyên hơn. Từ ñầu tháng 8 năm 2010 các
  chính sách giảm giá cước ñã ñược áp dụng với sự chophép của Bộ Thông tin
  và truyến thông, ñây cũng là cuộc chiến tranh về giá ñã bắt ñầu diễn ra dẫn
  ñến nguy cơ các doanh nghiệp không có khả năng cạnhtranh có khả năng bị
  phá sản, sáp nhập. Việc tổ chức kinh doanh trong việc cung cấp dịch vụ di
  ñộng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên ñối với lĩnh vực nghiên cứu
  về kinh doanh dịch vụ di ñộng còn có rất ít nghiên cứu. Chính vì lý do ñó, tôi
  ñã chọn nghiên cứu ñề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch
  vụ di ñộng Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 2
  Với ñề tài nghiên cứu như trên, tác giả mong muốn kết quả nghiên cứu sẽ
  giúp cho doanh nghiệp có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ
  di ñộng tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Trong hoạt ñộng SXKD, mỗi doanh nghiệp viễn thông ñều có những
  chiến lược kinh doanh khác nhau ñể nhằm thu hút, lôi kéo khách hàng sử
  dụng dịch vụ di ñộng của mình. Với ñịa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, ñây
  chính là thị trường có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực viễn thông. Tỉnh Bà Rịa
  – Vũng Tàu nằm trong vùng tứ giác kinh tế trọng ñiểm phía Nam gồm Tp.Hồ
  Chí Minh, ðồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu; có nhiều lợi thế về các ngành
  du lịch, thuỷ sản, khai thác và chế biến sản phẩm dầu khí, với
  GDP/người/năm khá cao. Vấn ñề nhiều doanh nghiệp viễn thông trăn trở làm
  thế nào các dịch vụ di ñộng của mình có thể cạnh tranh tốt so với dịch vụ di
  ñộng khác, ñiều này phải có sự ñiều tra khảo sát, nghiên cứu kỹ về các yếu tố
  ảnh hưởng ñến việc cung cấp dịch vụ di ñộng trên ñịa bàn. Công việc thực
  hiện ñiều tra và phân tích ñể rút ra các kết luận giúp cho doanh nghiệp ñưa ra
  các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh dịch vụ di ñộng trên ñịa bàn
  hiệu quả, tạo dựng ñược vị thế thương hiệu cho doanh nghiệp viễn thông so
  với ñối thủ cạnh tranh. Qua việc nghiên cứu luận văn này, tác giả có 3 mục
  tiêu cụ thể mong muốn ñạt ñược như sau:
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh dịch
  vụ di ñộng của doanh nghiệp viễn thông.
  - ðánh giá thực trạng về năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng Viettel tại
  thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  - ðề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng
  Viettel trong thời gian tới tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài tập trung vào nghiên cứu giải pháp
  nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng Viettel tại thị trường tỉnh Bà
  Rịa-Vũng Tàu.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh dịch vụ di
  ñộng Viettel trên thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuvà các yếu tố ảnh hưởng
  ñến năng lực cạnh tranh dịch vụ di ñộng do khách hàng ñánh giá, ñể từ ñó ñề
  xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụdi ñộng Viettel tại thị
  trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
  - Về thời gian:
  + Thời gian thu thập số liệu: Thống kê số liệu thực trạng năng lực cạnh
  tranh dịch vụ di ñộng Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong năm
  2009 – 2010 và các số liệu ñiều tra khảo sát về yếutố ảnh hưởng ñến năng lực
  cạnh tranh dịch vụ di ñộng thực tế năm 2011.
  + Thời gian thực hiện: 12 tháng, bắt ñầu từ tháng 8/2010 ñến tháng
  8/2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 4
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển dịch vụ di ñộng
  2.1.1. Dịch vụ di ñộng
  Trong kinh tế học, dịch vụ (Service) là bất kỳ hànhñộng hoặc việc thực
  hiện nào ñó do một tổ chức hoặc cá nhân có thể cungcấp cho ñối tượng khác,
  có tính vô hình và không tạo ra sự sở hữu. Quá trình thực hiện có hoặc không
  gắn với sản phẩm vật chất. Ngành công nghiệp dịch vụ có thể do nhà nước,
  các tổ chức phi lợi nhuận, hoặc các tổ chức kinh doanh, bán lẻ, v.v. thực hiện.
  Các doanh nghiệp củng cố vị thế của họ trong ngành dịch vụ không chỉ
  bằng việc tạo ra sản phẩm tốt mà còn bằng việc cungcấp các dịch vụ tốt, ví
  dụ việc cung cấp ñúng thời gian, phản hồi nhanh và chính xác, và ñưa ra các
  giải pháp tốt. Dịch vụ ñược hiểu là những thứ tươngtự như hàng hóa nhưng là
  phi vật chất. Dịch vụ có các ñặc tính sau: tính ñồng thời (Simultaneity), tức là
  sản xuất và tiêu dùng dịch vụ xảy ra ñồng thời cùngmột thời ñiểm; Tính
  không thể tách rời (Inseparability), tức là sản xuất và tiêu dùng dịch vụ không
  thể tách rời nhau, thiếu mặt này thì sẽ không có mặt kia; Tính chất không
  ñồng nhất (Variability), tức là có tính vô hình caolàm cho việc xác ñịnh chất
  lượng dịch vụ là rất khó khăn. Người cung cấp dịch vụ và chất lượng dịch vụ
  phụ thuộc vào yếu tố con người, thời ñiểm và ñịa ñiểm cung cấp dịch vụ;
  Tính vô hình (Intangibility): không có hình hài rõ rệt, không thể thấy trước
  khi tiêu dùng; Tính không lưu trữ ñược (Perishability): Dễ mất ñi và không
  thể dự trữ ñược[1].
  Từ những ñặc tính của loại hình dịch vụ, có thể hiểu về khái niệm dịch
  vụ di ñộng như sau: Dịch vụ di ñộng (Mobile service) là dịch vụ cho phép
  khách hàng sử dụng các dịch vụ thoại (Voice call and Video call) và dịch vụ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 5
  phi thoại (nhắn tin, truy cập internet, truyền tải dữ liệu, dịch vụ gia tăng )
  vào mục ñích thông tin liên lạc, giải trí, truyền dữ liệu
  Công nghệ sử dụng cho dịch vụ ñiện thoại di ñộng:
  Công nghệ ñiện thoại di ñộng ñược gọi là "Generation" viết tắt là G.
  Thế hệ dịch vụ ñiện thoại di ñộng ñầu tiên của nhânloại gọi là 1G (the
  first gerneration). Với thiết bị analog, chỉ có khả năng truyền thoại, ñặc trưng
  của hệ thống 1G là: Dung lượng (capacity) thấp; Kỹ thuật chuyển mạch tương
  tự (Circuit-switched); Xác suất rớt cuộc gọi cao; Khả năng handoff (chuyển
  cuộc gọi giữa các tế bào) hạn chế; Chất lượng âm thanh rất kém; Chế ñộ bảo
  mật không tốt.
  Thế hệ dịch vụ ñiện thoại di ñộng thứ hai là “Second generation, gọi tắt
  là 2G” gồm cả hai công năng truyền thoại và dữ liệugiới hạn dựa trên kỹ
  thuật số 2G (GSM - Global System for Mobile Communicationsvà CDMA -
  Code Division Multiple Access) với ñặc tính: Kỹ thuật chuyển mạch số; Dung
  lượng lớn; Tính bảo mật cao (High security), nhiều dịch vụ kèm theo như
  truyền dữ liệu, fax, SMS (tin nhắn), .Công nghệ GSM phát trên băng tần 900
  MHz và 1800 MHz; công nghệ CDMA 2000 phát trên băngtần 800 MHz.
  Hệ thống thông tin di ñộng thế hệ thứ 3 (Third Generation). Ngoài các
  chức năng của thế hệ di ñộng thế hệ 2G, thì còn có khả truy cập Internet,
  truyền video dựa vào các công nghệ 3G: chuẩn IMT-2000; chuẩn W-CDMA
  là nền tảng của chuẩn UMTS (Universal Mobile Telecommunication System);
  chuẩn 3G quan trọng khác là CDMA2000; chuẩn TD-CDMA(Time-division-CDMA). Tại Việt Nam các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ 3G
  ñược cấp trong băng tần 1900-2200 MHz.
  Hệ thống thông tin di ñộng thế hệ thứ 4: cũng giốngnhư các thuật ngữ
  2G hay 3G, 4G chỉ là một từ viết tắt của cụm từ "Fourth generation" . Dịch vụ
  di ñộng 4G có rất khác biệt nhau và phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Trần Hữu Cường (2010),Quản trị Marketing nâng cao, ðH Nông nghiệp
  Hà Nội .
  2. Viện khoa học Công nghệ Việt Nam, http://www.newtatco.vn/vi/tin-khoa-hc-cong-ngh/161-4g-la-gi.html
  3. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt, http://vi.wikipedia.org/wiki/
  4. Mạng thông tin Việt Nam ra thế giới Việt Báo, http://vietbao.vn/Vi-tinh-Vien-thong/
  5. Các Mác (1978), Mác – Anghen toàn tập, NXB Sự Thật, Hà Nội
  6. Từ ñiển bách khoa (1995), NXB từ ñiển Bách khoa,Hà Nội
  7. Nguyễn Vĩnh Thanh (2003), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh
  nghiệp Thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao
  ñộng – Xã hội, Hà Nội.
  8. Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta
  trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà
  Nội.
  9. Peters. G.H. (1995), Khả năng cạnh tranh của nông nghiệp: Lực lượng thị
  trường và lựa chọn chính sách, NXB Darmouth
  10. Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và chương trình phát triển
  Liên Hợp Quốc (2002), Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, NXB
  Giao thông vận tải, Hà Nội.
  11. ðại học Kinh tế Quốc dân (2000), Từ ñiển kinh doanh, Hà Nội.
  12. Theo ICTNews/ CNN, Wireless Weekly.
  13. Báo Bưu ñiện Việt Nam số 81 ra ngày 7/7/2010.
  14. Báo Bưu ñiện Việt Nam số 82 ra ngày 9/7/2010.
  15. Báo Bưu ñiện Việt Nam số 80 ra ngày 5/7/2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 110
  16. ROBERTS KIMBERLY (2008), 10 Nhà chiến lược kinh doanh lỗi lạc
  nhất Thế giới của mọi thời ñại, NXB Thanh niên, Tp.Hồ Chí Minh.
  17. M.Porter (2010), Chiến lược cạnh tranh,Nhà xuất bản Trẻ, Tp.HCM.
  18. Các tiêu chuẩn ngành (2006), TCN – 186: 2006, Bộ Bưu chính, Viễn
  thông.
  19. Báo cáo của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 6 tháng
  năm 2010.
  20. Thông tin trên Website của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, http://www.baria-vungtau.gov.vn/
  21. Nguồn thông tin do Chi nhánh Viettel Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp 2010.
  22. Thông tin từ thế giới vi tính Việt Nam, http://www.pcworld.com.vn và
  Báo dân trí, http://dantri.com.vn.
  24. Các tài liệu tham khảo, http://***********/
  25. Website của dịch vụ di ñộng Mobile fone,
  http://www.mobifone.com.vn/web/vn/products/
  26. Website của dịch vụ di ñộng Viettel Mobile, http://vietteltelecom.vn/di-dong
  27. Website của dịch vụ di ñộng Vina phone,
  http://vinaphone.com.vn/dichvu.do?g=&p=homepage
  28. http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di động Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ di động Viettel tại thị trường tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status