Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chiến lược marketing của nhà máy xi măng Chinfon chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chiến lược marketing của nhà máy xi măng Chinfon chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu chiến lược marketing của nhà máy xi măng Chinfon chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các chữ viết tắt viii
  Danh mục các bảng .ix
  Danh mục các biểu ñồ x
  Danh mục các sơ ñồ xi
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Cơ sở lý luận . 4
  2.1.1 Khái niệm về marketing và quản trị marketing . 4
  2.1.1.1 Khái niệm marketing . 4
  2.1.1.2 Quản trị marketing 4
  2.1.1.3 Khái niệm chiến lược 4
  2.1.1.4 Chiến lược Marketing .4
  2.1.2 Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược marketing .5
  2.1.2.1 Vai trò 5
  2.1.2.2 Tầm quan trọng của chiến lược marketing .5
  2.1.3 Tiến trình hoạch ñịnh chiến luợc marketing .6
  2.1.3.1 Xác ñịnh nhiệm vụ doanh nghiệp .6
  2.1.3.2 Xác ñịnh mục tiêu của doanh nghiệp .6
  2.1.3.3 ðịnh dạng chiến lược .7
  2.1.3.4 Hoạch ñịnh chiến lược marketing 8
  2.2 Cơ sở thực tiễn .33
  2.2.1 Sơ lược về công nghiệp xi măng 33
  2.2.1.1 ðặc ñiểm .33
  2.2.1.2 Chủng loại xi măng 35
  2.2.2 Tổng quan tình hình xi măng Việt Nam 36
  2.2.3 Tình hình sản xuât và tiêu thụ xi măng trong khu vực 38
  2.2.4 Một số bài học kinh nghiệm thực hiện chiến lược marketing 38
  2.2.4.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc 38
  2.2.4.2 Kinh nghiệm từ Nhật Bản 39
  2.2.4.3 Những vấn ñề rút ra từ tổng quan kinh nghiệm 41
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 42
  3.1.1 Sơ lược về sự hình thành của công ty xi măng Chinfon .42
  3.1.2 Tình hình lao ñộng .43
  3.1.3 Tình hình trang thiết bị 49
  3.1.4 Tình hình hoạt ñộng kinh doanh 51
  3.2 Phương pháp nghiên cứu .52
  3.2.1 Khung phân tích ñề tài .52
  3.2.2 Thu thập số liệu 53
  3.2.2.1 Số liệu thứ cấp .53
  3.2.2.2 Số liệu sơ cấp .53
  3.2.3 Xử lí số liệu 55
  3.2.4 Phương pháp phân tích 54
  3.2.4.1 Phương pháp thống kê mô tả 54
  3.2.4.2 Phương pháp thống kê kinh tế 54
  3.2.4.3 Phương pháp so sánh 54
  3.2.4.4 Phân tích swot .54
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .56
  4.1 Phân tích thực trạng chiến lược marketing của nhà máy xi măng Chinfon
  chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh .56
  4.1.1 Nghiên cứu thị trường 56
  4.1.2 Chiến lược marketing của xi măng Chinfon chi nhánh TPHCM trong thời
  gian qua .56
  4.1.2.1 Mục tiêu kinh doanh hiện nay của xi măng Chinfon chi nhánh TP HCM .56
  4.1.2.2 Sản lượng và thị phần qua các năm 57
  4.1.2.3 Phân khúc thị trường 59
  4.1.3 Thực trạng chiến lược marketing mix của xi măng Chinfon chi nhánh
  TPHCM trong thời gian qua 60
  4.1.3.1 Chiến lược sản phẩm 60
  4.1.3.2 Chiến lược giá cả 63
  4.1.3.3 Chiến lược phân phối .66
  4.1.3.4 Chiến lược chiêu thị .75
  4.2 ðánh giá việc thực hiện chiến lược Marketing của ximăng Chinfon chi
  nhánh TP HCM trong thời gian qua 77
  4.2.1 Ưu ñiểm .77
  4.2.2 Tồn tại 77
  4.3 ðịnh hướng chiến lược marketing cho nhà máy xi măngChinfon chi
  nhánh thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới .78
  4.3.1 Căn cứ cho việc ñịnh hướng chiến lược marketing .78
  4.3.1.1 Sứ mệnh của công ty 78
  4.3.1.2 Mục tiêu kinh doanh của công ty .78
  4.3.2 Phân tích môi trường marketing 79
  4.3.2.1 Môi trường vĩ mô .79
  4.3.2.2 Môi trường vi mô .82
  4.3.3 Phân tích SWOT 87
  4.3.3.1 Thuận lợi, khó khăn, cơ hội, nguy cơ 87
  4.3.3.2 Ma trận SWOT .89
  4.3.4 Lựa chọn thị trường mục tiêu 90
  4.3.4.1 Dự báo nhu cầu .90
  4.3.4.2 Phân khúc thị trường và lựa chọn thị trườngmục tiêu 91
  4.3.5 Chiến lược thâm nhập thị trường .94
  4.3.6 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm .95
  4.3.7 Chiến lược marketing mix .96
  4.3.7.1 Chiến lược sản phẩm 96
  4.3.7.2 Chiến lược giá cả .97
  4.3.7.3 Chiến lược phân phối .99
  4.3.7.4 Chiến lược chiêu thị .102
  4.3.8 Hoàn thiện hệ thống marketing .105
  4.3.9 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường 106
  4.3.10 Kiểm soát chiến lược marketing .108
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .109
  5.1 Kết luận 109
  5.2 Kiến nghị 110
  5.2.1 Với nhà nước 111
  5.2.2 Với công ty xi măng Chinfon 111
  PHỤ LỤC 112
  Tài liệu tham khảo 112
  Bảng câu hỏi ñiều tra .113
  Danh sách khách hàng .117

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ñặt ra cho các doanh nghiệp của
  nước ta nhiều cơ hội và thách thức. ðó là cơ hội thu hút vốn ñầu tư, kỹ thuật, công
  nghệ tiên tiến, tiếp thu cách làm việc, kinh doanh,quản lý khoa học của nước ngoài, có
  cơ hội ñưa sản phẩm của mình ñến nhiều nước trên thế giới Mặt khác, các doanh
  nghiệp phải chấp nhận sự cạnh tranh gay gắt diễn ratrên phạm vi toàn cầu. Trong cơ
  chế thị trường một doanh nghiệp muốn tồn tại và pháttriển cần phải biết kết hợp và sử
  dụng khéo léo các chiến lược trong ñó có chiến lược marketing nhằm thỏa mãn mọi
  nhu cầu của khách hàng. Là người quản lý doanh nghiệp, chúng ta cần phải có một
  chiến lược ñể thành công. Chiến lược marketing nhìn về tương lai xa hơn của công ty.
  Với kỹ năng chiến lược tốt, chúng ta sẽ ñặt ra các mục tiêu thực tế và biết một cách rõ
  ràng về cách ñể ñạt ñược chúng trong tương lai. Chúngta phải quyết ñịnh tương lai của
  doanh nghiệp hoặc là nó sẽ mất ñi vị trí trên thị trường vào tay các ñối thủ cạnh tranh.
  Ngành công nghiệp xi măng là một trong các ngành cũng sẽ cạnh tranh gay gắt
  trong quá trình quốc tế hoá nền kinh tế của Việt Nam. ðể duy trì và không ngừng
  phát triển thị phần, các doanh ngiệp xi măng không chỉ cạnh tranh nhau về chất lượng
  sản phẩm và còn phải cạnh tranh nhau về chất lượng dịch vụ.
  ðể làm ñược ñiều này, công ty không chỉ thiết kế chora một sản phẩm ñáp ứng
  thị hiếu của thị trường, ñịnh giá sản phẩm, truyền bá thông tin sản phẩm rộng rãi mà
  còn phải biết thiết kế một cơ cấu Marketing có hiệuquả ñể phục vụ tốt khách hàng vào
  bất kỳ thời ñiểm nào, thời gian nào khi họ cần.
  ðể ñạt ñược ñiều ñó, ñòi hỏi mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành, mỗi tổ chức phải
  có một chiến lược và mục tiêu cả trong ngắn hạn lẫn trong dài hạn, chiến lược cấp
  kinh doanh, chiến lược cấp chức năng. Xây dựng chiếnlược marketing cho các
  doanh nghiệp, các ngành ñóng một vai trò quan trọngtrong chiến lược chung của
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  một tổ chức. Việc làm này là cần thiết, cấp bách vàkhông thể thiếu ñược ñối với sự
  tồn tại va phát triển của ngành, của doanh nghiệp
  Vì lý do ñó tôi chọn ñề tài "Nghiên cứu chiến lược marketing của nhà máy xi
  măng Chinfon chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh”nhằm ñẩy mạnh việc tiêu thụ
  sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, dần chiếm ưu thế trên thị trường và từ ñó nâng cao
  doanh thu và hiệu quả cho doanh nghiệp.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu chiến lược marketing của Công ty xi măng Chinfon chi nhánh TP
  HCM trong những năm qua, tìm ra những ưu nhược ñiểm của chiến lược cũng như
  những nhân tố ảnh hưởng ñến chiến lược của Công ty, từ ñó ñề xuất giải pháp hoàn
  thiện chiến lược cho Công ty trong những năm tới.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản về marketing và chiến lược
  marketing.
  - ðánh giá thực trạng chiến lược marketing của Công ty xi măng Chinfon tại chi
  nhánh TPHCM, tìm ra những ưu nhược ñiểm và nhân tố ảnh hưởng ñến việc xây dựng
  và thực hiện chiến lược marketing tại chi nhánh trong những năm vừa qua.
  ðề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại chi nhánh TPHCM
  trong những năm tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Những nội dung có liên quan ñến chiến lược marketingcủa xi măng Chinfon chi
  nhánh Hồ Chí Minh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nội dung: Nghiên cứu việc xây dựng và thực hiện các hoạt ñộng liên
  quan ñến chiến lược marketing của sản phẩm xi măng Chinfon.
  Do hạn chế về thời gian và các nguồn lực cần thiết cho việc triển khai nghiên
  cứu, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu chiến luợc marketing tại nhà máy Chinfon chi
  nhánh thành phố Hồ Chí Minh
  Phạm vi về không gian:nhà máy xi măng Chinfon chi nhánh thành phố Hồ Chí
  Minh.
  Phạm vi về thời gian:Số liệu phục vụ nghiên cứu ñề tài ñược thu thập từ năm
  2008 ñến 2010, cùng số liệu ñiều tra trực tiếp.
  Thời gian thực hiện từ tháng 9-2010 ñến tháng 9-2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 . CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1.1. Khái niệm về marketing và quản trị marketing
  2.1.1.1 Khái niệm marketing.
  Marketing là quá trình quản trị mang tính xã hội, nhờ nó mà các cá nhân và các
  nhóm người khác nhau nhận ñược cái mà họ cần và mong muốn , thông qua việc tạo ra,
  cung cấp, trao ñổi các sản phẩm có giá trị với nhữngngười khác.
  ðịnh nghĩa này của Marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi sau: nhu cầu ,
  mong muốn và yêu cầu, sản phẩm , giá trị chi phí và sự hài lòng, trao ñổi , giao dịch
  và mối quan hệ , thị trường , marketing và người làm Marketing. Những khái niệm này
  ñược minh họa theo sơ ñồ sau:
  Nhu cầu ----> Sản phẩm---> Giá trị( chi phí và sự hài lòng ), ---> Trao ñổi ( giao dịch
  và các mối quan hệ),---> Thị trường ---> Marketing và người làm Marketing.
  2.1.1.2 Quản trị marketing
  Quản trị Marketing là quá trình lập và thực hiện kếhoạch, ñịnh giá, khuyến mãi
  và phân phối sản phẩm, dịch vụ và Ý tưởng ñể tạo ra sự trao ñổi, thoả mãn những mục
  tiêu của khách hàng và tổ chức.
  2.1.1.3 Khái niệm chiến lược
  Chiến lược là phương hướng và quy mô của một tổ chức trong dài hạn: chiến
  lược sẽ mang lại lợi thế cho tổ chức thông qua việc sắp xếp tối ưu các nguồn lực trong
  một môi trường cạnh tranh nhằm ñáp ứng nhu cầu thị trường và kỳ vọng của các nhà
  góp vốn.
  2.1.1.4 Chiến lược Marketing
  Chiến lược marketing là cách thức mà doanh nghiệp sửdụng ñể ñạt ñược mục
  ñích marketing của mình ( thị phần, thương hiệu, sảnphẩm ). Chiến lược marketing
  phù hợp sẽ ñịnh hướng hoạt ñộng marketing của doanh nghiệp ñể ñạt hiệu quả cao,
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  cân ñối sử dụng ngân sách marketing hợp lý. Ngoài ra, chiến lược marketing khôn
  ngoan sẽ kết hợp ñể ñat ñược mục tiêu kinh doanh ngắn hạn (doanh thu-tăng
  trưởng .) và dài hạn (thị phần- thương hiệu .). Chiến lược marketing ñồng thời là kim
  chỉ nam giúp bộ phận marketing xây dựng chương trìnhmarketing cho cả một năm hay
  quý kinh doanh.
  2.1.2. Vai trò và tầm quan trọng của chiến lược marketing
  2.1.2.1 Vai trò
  Chiến lược marketing vạch ra những nét lớn trong hoạtñộng marketing của một
  doanh nghiệp, từ việc lựa chọn chiến lược phát triển, chiến lược cạnh tranh cho ñến
  việc xây dựng các chương trình họat ñộng cụ thể thích hợp, nhờ ñó một ñơn vị kinh
  doanh hy vọng ñạt ñược các mục tiêu marketing của mình.
  Chiến lược marketing là một chiến lược chức năng, nó ñược xem là nền tảng có
  tính ñịnh hướng cho việc xây dựng các chiến lược chứcnăng khác trong doanh nghiệp
  như chiến luợc sản xuất, chiến lược tài chính
  Bất cứ doanh nghiệp nào ñể quyết ñịnh sự thành ñạt ñều phải quan tâm ñến hoạt
  ñộng Marketing vì ñây là một chiến lược tổng hợp, kết hợp cả chiến lược sản xuất,
  phân phối, giá cả
  2.1.2.2 Tầm quan trọng của chiến lược marketing
  Chiến lược Marketing tồn tại song song với các chiếnlược khác nhằm giúp
  doanh nghiệp hoạch ñịnh chiến lược phát triển kinh doanh của mình, giúp từng ñơn vị
  phát triển sản xuất triệt ñể tận dụng thời cơ kinh doanh, có ñối sách linh hoạt và hiệu
  quả trong hoạt ñộng cạnh tranh, có nghệ thuật chinhphục khách hàng và nâng cao uy
  tín doanh nghiệp trên thị trường.
  Chiến lược marketing không chỉ quan trọng ñối với doanh nghiệp mà còn ñối
  với quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1.Fred.R.David (năm 2003), Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống kê.
  2. PGS. TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Bài giảng chiến lược và chính sách kinh doanh, Tài liệu
  giảng dạy cao hoc, ðại học kinh tếTp.HCM
  3. Philip Kotler (năm 2000), Những nguyên lý tiếp thị, tập1, tập 2, NXB Thống kê.
  4. Philip Kotler (năm 2003), Những phương thức sáng tạo, chiến thắng và khống chế thị
  5.TS. Nguyễn Hữu Lam (năm 1998), Quản trị chiến lược- phát triển vị thế cạnh tranh, NXB
  Giáo dục.
  6. Báo cáokinh doanh của công ty Chinfon – năm 2008- 2009-2010
  7. Nghiên cứu thị trường của công ty Chinfon – Năm 2009-2010
  8. Số liệu thống kê của cục thống kê Thành phố HCM năm2009-2010
  9. Các tạp chí thời báo kinh tế Sài gòn các năm 2008, 2009, 2010
  Các trang web
  www.nghison.com.vn
  www.chinfon.com.vn
  www.hatien1.com.vn
  www.vinacement.com.vn
  www.holcim.com
  www.ximang.vn
  www.vncc.com
  www.vnca.com
  www.cementweek.com
  www.************
  www.gso.gov.vn
  www.yourtemplete.com

  Xem Thêm: Nghiên cứu chiến lược marketing của nhà máy xi măng Chinfon chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chiến lược marketing của nhà máy xi măng Chinfon chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status