Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam - PV OIL

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam - PV OIL

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam - PV OIL

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng biểu viii
  Danh mục ñồ thị , hình ix
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu2
  2 CƠ SỞ CHUNG CHO VIỆC HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH
  GIÁ XĂNG DẦU Ở VIỆT NAM4
  2.1 Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi ñịnh giá4
  2.2 Phương pháp tiếp cận tổng quát về ñịnh giá11
  2.3 Các chiến lược ñịnh giá 11
  2.4 Thực tế ñịnh giá xăng dầu ở một số nước và ViệtNam17
  2.5 Tác ñộng của chính sách tính giá ñối hoạt ñộngkinh doanh của
  công ty 31
  3 MỘT SỐ ðẶC ðIỂM CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT
  NAM - PVOIL VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU35
  3.1 Một số ñặc ñiểm của công ty PVOIL35
  3.1.1 Lịch sử hình thành của công ty35
  3.1.2 Quá trình phát triển của công ty35
  3.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của công ty36
  3.1.4 Các công trình trọng ñiểm 36
  3.1.5 Bộ máy tổ chức của công ty37
  3.1.6 Hiện trạng tài sản, vốn và cơ sở vật chất-kỹthuật42
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 47
  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu47
  3.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích thông tin48
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU49
  4.1 Các giai ñoạn phát triển của thị trường xăng dầu Việt Nam49
  4.1.1 Các giai ñoạn phát triển của thị trường49
  4.1.2 Chính sách giá xăng dầu Việt Nam qua các thời kỳ57
  4.2 Tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu ở tổng
  công ty dầu 60
  4.2.1 Quy ñịnh về thực hiện chính sách giá60
  4.2.2 Chính sách giá ñề ra của ban lãnh ñạo công ty62
  4.2.3 Tình hình thực hiện chính sách71
  4.2.4 Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ81
  4.2.5 Một số nhận xét về thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu
  tại tổng công ty 84
  4.3 Giải pháp thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại công
  ty 86
  4.3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới86
  4.3.2 Tăng cường sự ảnh hưởng tích cực của chính sách giá tới hoạt
  ñộng kinh doanh của công ty89
  4.3.3 Giảm thiểu tác ñộng xấu của chính sách giá tới hoạt ñộng kinh
  doanh của công ty 98
  5 KẾT LUẬN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Giá cả luôn là vấn ñề tồn tại và sống còn ñối với những doanh nghiệp kinh
  doanh trong mọi lĩnh vực. Sự hình thành, biến ñộng của giá hàng hóa do những quy
  luật của thị trường chi phối. Do ñó, giá cả hàng hóa trên thị trường tác ñộng khi thì
  tích cực, khi thì tiêu cực tới quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu
  giá cả hợp lý thì số lượng tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp sẽ tăng lên, cùng với
  nó là doanh thu lợi nhuận cũng tăng lên, công ty sẽngày càng phát triển. Và ngược
  lại thì công ty có thể sẽ bị phá sản hoạt hoạt ñộngkhông có hiệu quả.
  Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu của con người, tất cả mọi người dân ñều phải
  sử dụng nên khối lượng tiêu thụ rất lớn, nguồn vốn bỏ ra cho doanh nghiệp nhập
  hàng, lưu kho và vận chuyển ñến các ñại lý phân phối cũng rất lớn. Lợi nhuận cũng
  theo số lượng sản phẩm bán ñược mà tăng cao. Ngày nay ñã có rất nhiều công ty
  tham gia phân phối mặt hàng xăng dầu nên tình trạngcạnh tranh càng ngày càng
  gay gắt. Nhằm chiếm lĩnh thị phần và giúp cho công ty ngày càng phát triển thì
  công ty cần phải có nhiều chính sách hàng hóa khác nhau, trong ñó quan trọng nhất
  là chính sách giá cả hàng hóa.
  Xây dựng và quản lý chiến lược giá ñúng ñắn là ñiềukiện quan trọng ñảm
  bảo doanh nghiệp có thể xâm nhập và chiếm lĩnh ñượcthị trường và hoạt ñộng kinh
  doanh có hiệu quả cao. Tuy nhiên giá cả chịu sự tácñộng của nhiều yếu tố. Sự hình
  thành và vận ñộng của nó rất phức tạp. Việc quản trị chiến lược giá hợp lý ñòi hỏi
  phải giải quyết nhiều vấn ñề tổng hợp và ñồng bộ.
  Nhằm tìm hiểu thực trạng chính sách giá cả của công ty trong thời gian qua
  và qua ñó phân tích, ñưa ra giải pháp giúp công ty hoàn thiện chính sách giá cả
  trong thời gian tới nên việc nghiên cứu ñề tài “Tình hình thực hiện chính sách giá
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam- PV OIL” là một việc làm
  cần thiết.
  Mong rằng ñề tài này sẽ giúp một phần cho công ty có những giải pháp phù hợp
  hơn với thực tế trong tương lai gần.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  - ðánh giá tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng
  công ty dầu Việt Nam – PV OIL, trên cơ sở ñó ñề xuất một số giải pháp chủ yếu
  nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng
  công ty dầu Việt Nam – PV OIL trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách giá kinh doanh xăng
  dầu
  - ðánh giá thực trạng tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu
  tại Tổng công ty dầu Việt Nam – PV OIL thời gian qua
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình thực hiện chính sách giá kinh
  doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam – PV OIL
  - ðề xuất ñịnh hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
  thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam – PV
  OIL trong thời gian tới
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  -ðối tượng nghiên cứu:Các chính sách hay nói cách khác là các công cụ,
  biện pháp về giá hàng hóa ñược công ty áp dụng ñể hỗ trợ việc bán hàng của công
  ty trong thời gian qua. Mặt khác tìm hiểu về các vấn ñề về công ty như hệ thống ñại
  lý phân phối, những thành công ñạt ñược cũng như những hạn chế, nguyên nhân
  của các hạn chế trong quá trình áp dụng các công cụvà biện pháp ñó.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  - Phạm vi nghiên cứu:Chính sách quản lý giá mặt hàng xăng dầu tại công
  ty từ năm 2008 ñến nay.
  - Thời gian thu thập số liệu:Từ năm 2008- hiện nay
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ CHUNG CHO VIỆC HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH
  GIÁ XĂNG DẦU Ở VIỆT NAM
  2.1 Khái niệm và các yếu tố cần xem xét khi ñịnh giá
  Giá là một trong 4 biến số quan trọng của marketingmix, nó ñược giới kinh
  doanh sử dụng như một công cụ rất có hiệu quả trongthời gian qua. Giá ñóng vai
  trò quyết ñịnh trong việc mua hàng này hay hàng khác ñối với người tiêu thụ. ðối
  với công ty, giá có vị trí quyết ñịnh cạnh tranh trên thị trường. Việc ñịnh giá sản
  phẩm có ý nghĩa quan trọng ñối với doanh nghiệp vì nó ảnh hưởng trực tiếp ñến
  doanh số và lợi nhuận.
  Giá ñược ñịnh như thế nào?
  Các quyết ñịnh về giá của công ty chịu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại
  của công ty và của một số yếu tố bên ngoài trong quá trình kinh doanh trong sự
  cạnh tranh của thị trường.
  Dù là một công ty sản xuất và phân phối hàng xăng dầu nhưng Tổng công
  ty dầu Việt Nam- PV OIL cũng không nằm ngoài quy luật chung của sự cạnh
  tranh thị trường.
  2.1.1 Những yếu tố nội tại ảnh hưởng ñến các quyết ñịnh về giá
   Mục tiêu marketing
  Trước khi ñịnh giá, công ty phải quyết ñịnh xem vớisản phẩm ñó thì cần
  phải ñạt ñược ñiều gì. Nếu công ty chọn thị trường mục tiêu và ñịnh vị thị trường
  cẩn thận, thì chiến lược phối hợp marketing bao gồmcả giá cả, sẽ thực hiện khá dễ
  dàng. ðồng thời, công ty còn có các mục tiêu khác nữa. khi mục tiêu ñược xác ñịnh
  rõ ràng, việc ñịnh giá càng dễ dàng hơn. Các mục tiêu phổ biến là sự tồn tại, tối ña
  hóa lợi nhuận, tối ña hóa thị phần và dẫn ñầu về chất lượng sản phẩm.
  Sự tồn tại: khi cạnh tranh khốc liệt, công ty gặp nhiều khó khăn họ sẽ coi
  trọng sự tồn tại như mục tiêu chính yếu. Họ phải ñịnh giá thấp, miễn là giá cả ñủ
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  trang trải các biến phí và một số ñịnh phí khác ñể có thể tồn tại, cầm cự ñược một
  thời gian nhằm vượt qua giai ñoạn khó khăn này.
  Tối ña hóa lợi nhuận: Nhiều công ty muốn ñề ra một mức giá nhằm tối ña
  hóa lợi nhuận hiện tại. Họ ước lượng mức cầu và phítổn ñi liền với những mức giá
  khác nhau và chọn ra mức giá có ñược lợi nhuận tối ña hoặc tỷ lệ doanh thu trên
  vốn ñầu tư tối ña.
  Dẫn ñầu thị phần: Có công ty muốn ñạt thị phần cao nhất. Họ tin rằng công
  ty nào có thị phần lớn nhất sẽ có phí tổn thấp nhấtvà lợi nhuận về lâu dài là cao
  nhất. Họ ñeo ñuổi thị phần bằng cách ñịnh giá thấp và một chương trình phối hợp
  hoạt ñộng bán hàng ñồng bộ ñể ñạt ñược mục tiêu này.
  Dẫn ñầu về chất lượng sản phẩm: Một công ty có thể lấy mục tiêu dẫn ñầu về
  chất lượng sản phẩm trên thị trường, thường thì ñiều này ñòi hỏi phải ñề ra mức giá
  cao và phí tổn R & D cao.
  Các mục tiêu khác: Công ty có thể sử dụng giá ñể ñạt các mục tiêu khác. Họ
  có thể ñịnh giá thấp ñể ngăn chặn không cho các ñốithủ tham gia vào thị trường
  hoặc ñịnh giá ngang ñối thủ ñể ổn ñịnh thị trường. Giá có thể ñưa ra ñể duy trì sự
  trung thành và ủng hộ của giới bán lại hoặc ñể tránh sự can thiệp của chính phủ. Giá
  có thể tạm thời giảm ñể tạo sự ñáp ứng nồng nhiệt của khách hàng ñói với một sản
  phẩm hoặc ñể lôi kéo thêm nhiều khách hàng ñến các cửa hiệu bán lẻ. Một sản
  phẩm có thể ñịnh giá ñể giúp cho việc tạo doanh số của những sản phẩm khác thuộc
  mặt hàng của các công ty. Như thế, việc ñịnh giá cóthể ñóng vai trò quan trọng
  trong việc hoàn thành các mục tiêu của công ty ở nhiều mức ñộ khác nhau.
   Chiến lược phối thức marketing
  Giá cả là một trong các công cụ thuộc phối thức marketing mà công ty sử
  dụng ñể ñạt ñược mục tiêu marketing của mình. Các quyết ñịnh về giá phải ñược
  phối hợp với những quyết ñịnh về mẫu mã, phân phối,cổ ñộng cho sản phẩm ñể
  hình thành một chương trình marketing nhất quán và có hiệu quả. Các quyết ñưa ra
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  cho những khâu khác thuộc phối thức marketing ñều có ảnh hưởng ñến những quyết
  ñịnh về giá. Chẳng hạn, các nhà sản xuất ñang sử dụng nhiều nhà bán lại và mong
  rằng những người này sẽ ủng hộ và cổ ñộng cho sản phẩm của mình thì có thể ñưa
  vào giá mức lời hơn cho các nhà buôn.
  Công ty thường phải ñịnh giá sản phẩm trước, từ ñó mới ñưa ra những quyết
  ñịnh khác thuộc phối thức bán hàng trên cơ sở mức giá mình muốn cho sản phẩm.
  Như vậy giá là yếu tố ñịnh vị chính cho sản phẩm, xác ñịnh thị trường của
  sản phẩm, ñối thủ cạnh tranh và mẫu mã. Giá ñó quyết ñịnh ñặc ñiểm và phí tổn sản
  phẩm.
  Tóm lại, nhà marketing phải xem xét tổng phối thức marketing khi ñịnh giá.
  Nếu sản phẩm ñược ñịnh vị dựa trên những yếu tố phigiá thì các quyết ñịnh về chất
  lượng quảng cáo và phân phối sẽ ảnh hưởng mạnh lên giá cả. Nếu giá cả là yếu tố
  ñịnh vị chính thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh ñến các quyết ñịnh khác thuộc phối thức
  marketing. Nói chung công ty phải xem xét tất cả các quyết ñịnh thuộc phối thức
  marketing chung với nhau, khi triển các chương trình marketing.
   Phí tổn
  Phí tổn tạo nền cho việc ñịnh giá sản phẩm. Công tymuốn ñề ra một mức giá
  có thể trang trải cho mọi phí tổn về sản xuất, phânphối bán sản phẩm gồm cả một
  tỷ lệ lời hợp lý cho những nỗ lực và rủi ro của mình. Công ty phải xem xét các loại
  phí tổn. nếu chi phí của công ty cao hơn chi phí của các nhà cạnh tranh khi sản xuất
  và bán một sản phẩm tương ñương, công ty phải ñề ramột mức giá cao hơn các ñối
  thủ cạnh tranh hoặc kiếm lời ít hơn và phải ở vào một thế bất lợi về cạnh tranh. Phí
  tổn công ty gồm 2 loại:
  ðịnh phí:là những chi phí không thay ñổi theo khối lượng sản xuất hay
  doanh thu. Các chi phí như tiền thuê mặt bằng, chi phí quản lý, khấu hao tài sản cố
  ñịnh là những chi phí cố ñịnh. Khi khối lượng sản xuất hay khối lượng bán tăng lên
  ñịnh phí tính cho một ñơn vị sản phẩm giảm xuống.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bảng kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty qua các năm 2008-2010
  từ phòng kế toán.
  2. Các chiến thuật ñịnh giá, http://forum.mait.vn/chinh-sach-gia/339-cac-chien-thuat-dinh-gia.html
  3. Các chiến thuật ñịnh giá, http://www.business.gov.vn,
  http://www.business.gov.vn/advice.aspx?id=281
  4. Cách tính giá xăng của Petrolimex, http://vietbao.vn/Trang-ban-doc/Cach-tinh-gia-xang-cua-Petrolimex-chua-chuan/11153951/479/
  5. Giá xăng dầu Việt Nam: Thấp hơn Lào, Campuchia nhưng cao hơn Mỹ,
  baomoi.com, http://www.baomoi.com/Gia-xang-dau-Viet-Nam-Thap-hon-Lao-Campuchia-nhung-cao-hon-My/50/5970306.epi
  6. Hồ Bá Tình, Giá xăng dầu tại Việt Nam và vấn ñề xuất lậu,
  http://vietstock.vn/ChannelID/115/Tin-tuc/183968-gia-xang-dau-tai-viet-nam-va-vannbspde-xuatnbsplau.aspx
  7. Hoàng Thị ðào, Kinh nghiệm quản lí ñiều hành giá xăng dầu của một số
  nước trong khu vực vận dụng cho Việt Nam, Viện dầu khi Việt Nam,
  http://trituedaukhi.com/Home/sys.php?name=News&op=viewst&sid=480
  8. Minh Hường, Giá bán lẻ xăng dầu ñang thấp hơn giá cơ sở 7%
  ,http://cafef.vn/20110512094044823CA51/gia-ban-le-xang-dau-dang-thap-hon-gia-co-so-7.chn
  9. Nguyễn Quang Thái, Bùi Trinh, Tác ñộng của tăng giá ñiện, xăng dầu,
  http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/48950/Tac-dong-cua-tang-gia-dien-xang-dau.html
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  105
  10. Tăng giá xăng: Nổi ám ảnh của người tiêu dùng, http://www.baomoi.com/
  Tang-gia-xang-Noi-am-anh-cua-nguoi-tieu-dung/50/6393117.epi
  11. Thông tin về Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam, http://www.pvn.vn,
  http://www.pvn.vn/?portal=news&page=detail&category_id=8&id=382
  12. Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), So sánh giá cơ sở với giá
  bán hiện hành, http://www.petrolimex.com.vn/PortletBlank.aspx/64248
  D4C82C845E2A685AC1F98A5DBE0/View/Gia-co-so/Ban_tin_gia_co_so_ngay_2932011/?print=27944517
  13. Văn hóa dịch vụ khách hàng – nền tảng của thành công,
  http://tall912346.wordpress.com/2006/07/07/van-hoa-d%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-khach-hang-n%E1%BB%81n-t%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%A7a-thanh-cong/
  14. Xây dựng chiến lược giá, http://forum.mait.vn/chinh-sach-gia/346-xay-dung-chien-luoc-gia.html

  Xem Thêm: Tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam - PV OIL
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực hiện chính sách giá kinh doanh xăng dầu tại Tổng công ty dầu Việt Nam - PV OIL sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status