Kết quả 1 đến 2 của 2

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh

  Mục lục.

  Danh mục các bảng, biểu 4
  Danh mục các hình vẽ 6
  Lời cảm ơn!
  Lời mở đầu

  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ

  1.1 Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý 10
  1.1.1. Kiểm soát hoạt động. . 10
  1.1.2. Kiểm soát quản lý 11
  1.1.3. Phân biệt kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý 11
  1.2 Các công cụ kiểm soát hoạt động . 13
  1.2.1. Phân tích chênh lệch so với dự toán tổng thể . 14
  1.2.2. Phân tích chênh lệch so với dự toán linh hoạt 15
  1.2.3. Phân tích chênh lệch giá thành định mức . 18
  1.2.3.1. Phân tích chênh lệch nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp. . 19
  1.2.3.2. Phân tích chênh lệch chi phí sản xuất chung 21
  1.3 Các công cụ kiểm soát quản lý. . 24
  1.3.1. Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận . 24
  1.3.1.1. Trung tâm trách nhiệm 24
  1.3.1.2. Phân loại Trung tâm trách nhiệm và báo cáo bộ phận. 25
  1.3.2. Bảng cân đối thành quả (BSC - Balanced scorecard) Thước đo hiệu quả chiến lược . 32
  1.3.2.1. Sơ lược về lịch sử ra đời của BSC. 32
  1.3.2.2. Bốn mục tiêu cơ bản của Bảng cân đối thành quả và mối quan hệ nhân quả của nó 33
  1.3.2.3. Vai trò của BSC trong kiểm soát quản lý (thước đo hiệu quả chiến lược) 37
  1.4 Nguyên tắc xây dựng hệ thống kiểm soát. . 37
  1.4.1. Những nguyên tắc về giao ước kết quả: 37
  1.4.2. Các yêu cầu của việc thiết kế hệ thống kiểm soát 38
  Kết luận chương 1

  Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

  2.1. Giới thiệu khái quát Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh. 41
  2.1.1. Giới thiệu sơ lược về đặc điểm kinh doanh. 41
  2.1.1.1. Giới thiệu tổng quan về công ty . 41
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức công ty 42
  2.1.2.1. Trước tái cấu trúc 42
  2.1.2.2. Sau tái cấu trúc. . 42
  2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ từng Khối, Bộ phận, các trung tâm trách nhiệm mới hình thành 43
  2.1.3.1. Hội đồng quản trị (HĐQT): . 44
  2.1.3.2. Ban kiểm soát. 44
  2.1.3.3. Tổng giám đốc (TGĐ): 44
  2.1.3.4. Khối sản xuất :. 44
  2.1.3.4.1. Khối Lạnh công nghiệp (LCN) :. 44
  2.1.3.4.2. Khối M&E (M&E): 45
  2.1.3.4.3. Khối Nhà máy Panel (PANEL): . 46
  2.1.3.5. Khối hỗ trợ: . 47
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức phòng kế toán 48
  2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 48
  2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ 48
  2.1.4.3. Hình thức kế toán. 49
  2.2. Thực trạng hệ thống kiểm soát hoạt động tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 50
  2.2.1. Trước tái cấu trúc. . 50
  2.2.2. Sau tái cấu trúc. . 50
  2.2.3. Các mục tiêu cần hoàn thiện để ứng dụng hệ thống kiểm soát hoạt động 50
  2.3. Thực trạng hệ thống kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 51
  2.3.1. Trước tái cấu trúc. . 51
  2.3.2. Sau tái cấu trúc. . 51
  2.3.3. Các mục tiêu cần hoàn thiện để ứng dụng hệ thống kiểm soát quản lý 51
  2.4. Đánh giá hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 52
  2.4.1. Khó khăn, tồn tại và những nguyên nhân : . 52
  2.4.2. Thuận lợi: 52
  Kết luận chương 2

  Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

  3.1. Phương hướng hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 55
  3.1.1. Các tiền đề cần thiết cho việc ứng dụng hệ thống kiểm soát hoạt động và quản lý tại công ty 55
  3.1.1.1. Xác định các trung tâm trách nhiệm tại công ty . 55
  3.1.1.2. Cải tiến phần mềm Kế toán, phân loại và hệ thống mã yếu tố chi phí,
  mã trung tâm trách nhiệm, bộ phận hạch toán. . 57
  3.1.2. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát và vận dụng công cụ kiểm soát phù hợp . 64
  3.1.2.1. Các bước xây dựng hệ thống kiểm soát. 64
  3.1.2.2. Sự cần thiết áp dụng các công cụ kiểm soát 64
  3.1.2.3. Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 66
  3.1.2.4. Mối quan hệ giữa hoạt động và hệ thống kiểm soát 67
  3.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh 68
  3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động 68
  3.2.1.1. xây dựng quy trình lập và kiểm soát dự toán 68
  3.2.1.1.1. Dự toán và lợi ích của việc lập dự toán. 69
  3.2.1.1.2. Các bước lập dự toán. 69
  3.2.1.1.3. Quy trình lập dự toán. 70
  3.2.1.2. Báo cáo kiểm soát hoạt động tại công ty . 76
  3.2.1.2.1. Báo cáo phân tích chênh lệch chi phí bán hàng và quản lý theo dự toán 77
  3.2.1.2.2. Báo cáo phân tích chênh lệch dự toán công trình/dự án. 79
  3.2.1.2.3. Báo cáo phân tích chênh lệch giá thành định mức 80
  3.2.2. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát quản lý 85
  3.2.2.1. xây dựng hệ thống báo cáo trách nhiệm đánh giá thành quả quản lý 85
  3.2.2.1.1. Đánh giá thành quả tại trung tâm chi phí . 85
  3.2.2.1.2. Báo cáo thành quả quản lý trung tâm lợi nhuận . 88
  3.2.2.1.3. Báo cáo đánh giá thành quả trung tâm đầu tư 90
  3.2.2.2. xây dựng quy trình lập Bảng cân đối thành quả (BSC) cho công ty,từng khối, bộ phận 91
  3.2.2.2.1. Lợi ích của việc ứng dụng BSC trong kiểm soát quản lý. 91
  3.2.2.2.2. Các bước xây dựng BSC tại công ty 91
  3.2.2.2.3. Quy trình xây dựng BSC tại công ty 92
  3.2.2.3. xây dựng hệ thống kiểm soát và đánh giá theo Bảng cân đối thành quả 94
  3.2.2.3.1. Cách tiếp cận và phạm vi hệ thống kiểm soát quản lý và đánh giá thành quả 94
  3.2.2.3.2. Mục tiêu của hệ thống kiểm soát quản lý và đánh giá thành quả . 95
  3.2.2.3.3. Tổng quan các bước đánh giá 96
  3.2.2.3.4. Mô tả chi tiết các bước thực hiện 96
  Kết luận chương 3 100
  Phần Kết luận chung và những điểm mới của đề tài 102
  PHẦN PHỤ LỤC . 103
  1. Hệ thống các chỉ tiêu tham khảo theo bảng cân đối thành quả BSC 103
  2. Một ví dụ về mối liên hệ giữa các chỉ tiêu và mục tiêu chiến lược của khối sản xuất . 106
  3. Mẫu BSC và đánh giá thành quả quản lý theo BSC . 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. Mit Barbie · .:: Silver Member ::. · 2263 bài gửi
  Lời mở đầu
  Trong xu thế hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ gặp nhiều những khó khăn khi hội nhập với nền kinh tế thế giới do sự cạnh tranh tăng cao. Để phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh là chiến lược quan trọng của mỗi quốc gia cũng như của các doanh nghiệp buộc các doanh nghiệp phải đối mặt với việc kiểm soát tốt hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiểm soát tốt hệ thống quản lý của doanh nghiệp mình. Các doanh nghiệp của chúng ta hôm nay có xu thế đi theo hướng nâng cao giá trị cổ đông, thông qua tăng cường năng lực quản lý và kiểm soát doanh nghiệp . Đây là vấn đề có tầm quan trọng sống còn trong chiến lược phát triển của các công ty Cổ phần - loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất trong các nền kinh tế phát triển. Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh không thể nằm ngoài xu thế đó nên nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Công ty là phải hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty để chuẩn bị tốt cho công cuộc hội nhập một cách vững chắc, tự tin.
  Đã có rất nhiều tài liệu và nhiều nhà nghiên cứu bàn về kiểm soát nội bộ, nay trong nội dung luận văn này tác giả đi sâu nghiên cứu một khía cạnh mới của kiểm soát doanh nghiệp trong đó là Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý với nhiệm vụ chính của công cụ này là kiểm soát mục tiêu và hướng mọi hoạt động, hành vi của tất cả CBCNV nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức và phát triển công ty một cách toàn diện và bền vững. Với hệ thống lý luận đã nghiên cứu trong thời gian học cao học ở trường và sách, tài liệu tham khảo, mạng Internet và ứng dụng thử nghiệm tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh trong năm 2006, trước mắt đã có dấu hiệu khả quan.
  Hy vọng nó sẽ trở thành công cụ hữu ích cho các doanh nghiệp Việt nam.
  Đề tài: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG VÀ KIỂM SOÁT QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH
  Cơ sở khoa học của đề tài : Kết hợp giữa lý luận đã nghiên cứu và thực trạng hệ thống kiểm soát tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh, trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của công ty để hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh.
  Với mục đích nghiên cứu của đề tài là hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh cho Công ty chuẩn bị hành trang cho tiến trình hội nhập kinh tế khi Việt nam gia nhập WTO.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và hệ thống kiểm soát Quản lý Tại Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh.
  Nội dung của đề tài gồm 3 chương không kể phần mở đầu và kết luận
  Chương 1: Tổng quan về kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý
  Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
  Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản lý tại Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh
  02-11-2011, 17:56 #2

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status