Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH viii
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu . 1
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 3
  2.1 Cơ sở lý luận . 3
  2.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm và phân loại bất ñộng sản 3
  2.1.1.1 Khái niệm về bất ñộng sản 3
  2.1.1.2 ðặc ñiểm của bất ñộng sản . 4
  2.1.1.3 Phân loại bất ñộng sản 6
  2.1.2 Những vấn ñề cơ bản của ñầu tư kinh doanh bấtñộng sản . 7
  2.1.2.1 Khái niệm ñầu tư bất ñộng sản . 7
  2.1.2.2 Những ñặc ñiểm chủ yếu của ñầu tư bất ñộng sản . 7
  2.1.2.3 Vai trò của ñầu tư bất ñộng sản 8
  2.1.2.4 Phân loại hoạt ñộng ñầu tư bất ñộng sản 8
  2.1.2.5 Quyền của nhà ñầu tư 8
  2.1.3 Khái niệm chiến lược, chiến lược kinh doanh và chiến lược
  kinh doanh bất ñộng sản . 10
  2.1.3.1 Chiến lược . 10
  2.1.3.2 Chiến lược kinh doanh 12
  2.1.3.3 Chiến lược kinh doanh bất ñộng sản . 14
  2.1.4 Vai trò của chiến lược . 15
  2.1.5 Phân loại chiến lược 16
  2.1.5.1 Phân loại theo cấp ñộ quản lý . 16
  2.1.5.2 Phân loại chiến lược theo chức năng 17
  2.1.6 Quy trình xây dựng chiến lược 18
  2.1.6.1 Sứ mệnh và mục tiêu của doanh nghiệp . 18
  2.1.6.2 Phân tích môi trường bên ngoài 20
  2.1.6.3 Phân tích môi trường bên trong 34
  2.2 Cơ sở thực tiễn 38
  2.2.1 Một vài kinh nghiệm về chiến lược kinh doanhbất ñộng sản
  ở một số nước trên thế giới . 38
  2.2.2 Diễn biến thị trường bất ñộng sản tại Hà Nộivà TP Hồ
  Chí Minh . 44
  2.2.3 Diễn biến thị trường bất ñộng sản tại các tỉnh thành
  phố khác 59
  2.2.4 Các bài học rút ra từ cơ sở lý thuyết và thực tiễn . 63
  3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LILAMA-UDC VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 66
  3.1 Giới thiệu về công ty LILAMA – UDC 66
  3.1.1 Giới thiệu chung . 66
  3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 66
  3.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty LILAMA- UDC 67
  3.1.4 Mục tiêu hoạt ñộng của công ty LILAMA- UDC 68
  3.2 Phương pháp nghiên cứu . 69
  3.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp 69
  3.2.2 Thu thập số liệu sơ cấp . 69
  3.2.3 Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 70
  3.2.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 73
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 75
  4.1 ðánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh bất ñộng sản của
  Công ty LILAMA-UDC . 75
  4.1.1 Mục tiêu chiến lược của công ty LILAMA- UDC . 75
  4.1.2 Chiến lược kinh doanh bất ñộng sản của Công ty ñến
  năm 2015 . 75
  4.1.3 Kết quả kinh doanh của công ty Lilama-UDC . 76
  4.1.4 ðánh giá việc triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh bất
  ñộng sản của công ty LILAMA-UDC 78
  4.2 Giải pháp . 109
  4.2.1 ðịnh hướng và một số ñề xuất nhằm hoàn thiệnchiến lược
  kinh doanh bất ñộng sản của Công ty . 109
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 115
  5.1. Kết luận 115
  5.2. Kiến nghị 116
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 118

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam ñang nỗ lực hoàn thiện nền kinh tế
  thị trường của mình, các doanh nghiệp ở Việt Nam ñứng trước những cơ hội
  lớn ñể xây dựng, phát triển mở rộng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. ðể
  tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình những
  ñịnh hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp.
  Hoạt ñộng kinh doanh bất ñộng sản mang tính rủi ro rất lớn, tuy nhiên ñi
  kèm với rủi ro lớn chính là lợi nhuận rất hấp dẫn do ñó lĩnh vực kinh doanh
  này ngày càng thu hút các doanh nghiệp tham gia. Nhu cầu về các sản phẩm
  bất ñộng sản như: nhà ở, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khu ñô thị
  mới . rất lớn, ñây chính là cơ hội và cũng là thách thức lớn của các doanh
  nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực kinh doanh này.
  Công ty cổ phần ñầu tư xây dựng và phát triển ñô thị Lilama (LILAMA-UDC) ñược thành lập từ năm 2003 hoạt ñộng ở nhiều lĩnh vực trong ñó lĩnh
  vực trọng ñiểm là kinh doanh bất ñộng sản. Là một doanh nghiệp non trẻ cả
  tuổi ñời và tuổi nghề có rất nhiều câu hỏi ñược ñặtra ñối với Công ty như:
  chiến lược kinh doanh bất ñộng sản của Công ty như thế nào? thực trạng ra
  làm sao? kết quả và giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh bất ñộng sản
  như thế nào ñể ñạt hiệu quả cao nhất có thể? .Xuấtphát từ thực tế ñó tác giả
  lựa chọn ñề tài: “Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất ñộng sản của Công
  ty cổ phần ñầu tư xây dựng và phát triển ñô thị Lilama”.
  1.2 Mục ñích nghiên cứu
  1.2.1. Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thựctiễn về chiến lược
  kinh doanh bất ñộng sản.
  1.2.2. ðánh giá hoạt ñộng thực hiện chiến lược kinhdoanh bất ñộng sản
  của LILAMA-UDC.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 2
  1.2.3. ðề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinhdoanh bất ñộng sản
  của LILAMA-UDC.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Chiến lược kinh doanh bất ñộng sản tại Công ty cổ phần ñầu tư xây dựng
  và phát triển ñô thị Lilama.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất ñộng sản, thực trạng
  và kết quả kinh doanh bất ñộng sản tại Công ty cổ phần ñầu tư xây dựng và
  phát triển ñô thị Lilama và ñề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh
  bất ñộng sản của Công ty.
  Về không gian: Công ty cổ phần ñầu tư xây dựng và phát triển ñô thị
  Lilama là một công ty hoạt ñộng kinh doanh ña ngànhnghề, trong ñó mảng
  kinh doanh bất ñộng sản hiện nay hoạt ñộng chủ yếu tại thành phố Việt Trì,
  tỉnh Phú Thọ và thủ ñô Hà Nội. Do ñó ñể nội dung nghiên cứu ñược sâu sắc,
  tác giả xin tập trung phân tích môi trường kinh doanh chủ yếu của LILAMA-UDC là môi trường kinh doanh ở 2 ñịa bàn nói trên.
  Về thời gian thu thập số liệu: Nghiên cứu chiến lược, thực trạng và kết
  quả kinh doanh bất ñộng sản của Công ty trong 5 năm, từ năm 2006 ñến năm
  2010. ðề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh bất ñộng sản của
  doanh nghiệp trong những năm tiếp theo – Giai ñoạn 2011-2015.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1 Cơ sở lý luận
  2.1.1 Khái niệm, ñặc ñiểm và phân loại bất ñộng sản
  2.1.1.1 Khái niệm về bất ñộng sản
  Việc phân loại tài sản thành “bất ñộng sản” và “ñộng sản” có nguồn
  gốc từ Luật cổ La Mã, theo ñó bất ñộng sản không chỉ là ñất ñai, của cải trong
  lòng ñất mà còn là tất cả những gì ñược tạo ra do sức lao ñộng của con người
  trên mảnh ñất. Bất ñộng sản bao gồm các công trình xây dựng, mùa màng,
  cây trồng và tất cả những gì liên quan ñến ñất ñaihay gắn liền với ñất ñai,
  những vật trên mặt ñất cùng với những bộ phận cấu thành lãnh thổ.
  Pháp luật của nhiều nước trên thế giới ñều thống nhất ở chỗ coi bất
  ñộng sản (BðS) gồm ñất ñai và những tài sản gắn liền với ñất ñai. Tuy nhiên,
  hệ thống pháp luật của mỗi nước cũng có những nét ñặc thù riêng thể hiện ở
  quan ñiểm phân loại và tiêu chí phân loại, tạo ra cái gọi là “khu vực giáp ranh
  giữa hai khái niệm bất ñộng sản và ñộng sản”.
  Hầu hết các nước ñều coi BðS là ñất ñai và những tài sản có liên quan
  ñến ñất ñai, không tách rời với ñất ñai, ñược xác ñịnh bởi vị trí ñịa lý của ñất
  (ðiều 517, 518 Luật Dân sự Cộng hoà Pháp, ðiều 86 Luật Dân sự Nhật Bản,
  ðiều 130 Luật Dân sự Cộng hoà Liên bang Nga, ðiều 94, 96 Luật Dân sự
  Cộng hoà Liên bang ðức ). Tuy nhiên, Nga quy ñịnh cụ thể bất ñộng sản là
  “mảnh ñất” chứ không phải là ñất ñai nói chung. Việc ghi nhận này là hợp lý
  bởi ñất ñai nói chung là bộ phận của lãnh thổ, không thể là ñối tượng của giao
  dịch dân sự.
  Mỗi nước lại có quan niệm khác nhau về những tài sản “gắn liền” với
  ñất ñai ñược coi là BðS. ðiều 520 Luật Dân sự Pháp quy ñịnh “mùa màng
  chưa gặt, trái cây chưa bứt khỏi cây là BðS, nếu ñãbứt khỏi cây ñược coi là
  ñộng sản”. Tương tự, quy ñịnh này cũng ñược thể hiện ở Luật Dân sự Nhật
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . 4
  Bản, Bộ luật Dân sự Bắc Kỳ và Sài Gòn cũ. Trong khiñó, ðiều 100 Luật Dân
  sự Thái Lan quy ñịnh: “BðS là ñất ñai và những vật gắn liền với ñất ñai, bao
  gồm cả những quyền gắn với việc sở hữu ñất ñai”. Luật Dân sự ðức ñưa ra
  khái niệm BðS bao gồm ñất ñai và các tài sản gắn với ñất.
  Luật Dân sự Nga năm 1994 quy ñịnh về BðS ñã có những ñiểm khác
  biệt ñáng chú ý so với các Luật Dân sự truyền thống. ðiều 130 của Luật này
  một mặt liệt kê tương tự theo cách của các Luật Dânsự truyền thống; mặt
  khác, ñưa ra khái niệm chung về BðS là “những ñối tượng mà dịch chuyển sẽ
  làm tổn hại ñến giá trị của chúng”. Bên cạnh ñó, Luật này còn liệt kê những
  vật không liên quan gì ñến ñất ñai như “tàu biển, máy bay, phương tiện vũ
  trụ ” cũng là các BðS.
  Theo Bộ luật Dân sự năm 2005 của nước Cộng hoà XHCNViệt Nam,
  tại ðiều 174 có quy ñịnh: “BðS là các tài sản bao gồm: ðất ñai; Nhà, công
  trình xây dựng gắn liền với ñất ñai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công
  trình xây dựng ñó; Các tài sản khác gắn liền với ñất ñai; Các tài sản khác do
  pháp luật quy ñịnh”.
  2.1.1.2 ðặc ñiểm của bất ñộng sản
  a. Tính cá biệt và khan hiếm
  ðặc ñiểm này của BðS xuất phát từ tính cá biệt và tính khan hiếm của
  ñất ñai. Tính khan hiếm của ñất ñai là do diện tíchbề mặt trái ñất là có hạn.
  Tính khan hiếm cụ thể của ñất ñai là giới hạn về diện tích ñất ñai của từng
  miếng ñất, khu vực, vùng, ñịa phương, lãnh thổ v.v Chính vì tính khan hiếm,
  tính cố ñịnh và không di dời ñược của ñất ñai nên hàng hoá BðS có tính cá
  biệt. Trong cùng một khu vực nhỏ kể cả hai BðS cạnhnhau ñều có những yếu
  tố không giống nhau. Trên thị trường BðS khó tồn tại hai BðS hoàn toàn
  giống nhau vì chúng có vị trí không gian khác nhau kể cả hai công trình cạnh
  nhau và cùng xây theo một thiết kế. Ngay trong một toà cao ốc thì các căn
  phòng cũng có hướng và cấu tạo nhà khác nhau. Ngoàira, chính các nhà ñầu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Akker, David A. “Triển khaichiến lược kinh doanh”, Biên dịch: ðào
  Công Bình - Minh ðức. Nhà xuất bản Trẻ.
  2. Phạm Lan Anh (2004).”Quản trị chiến lược” Nhà xuất bản Khoa Học và
  Kỹ Thuật.
  3. Lê Anh Cường, Nguyễn Lệ Huyền, Nguyễn Kim Chi (2005). “Nghiên
  cứu và phát triển sản phẩm mới”. Nhà xuất bản Lao ñộng và Xã hội.
  4. Phạm Văn ðược, ðặng Thị Kim Cương. “Phân tích hoạt ñộng kinh
  doanh”. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
  5. Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Hữu Hải. 2007. Quản trị
  chiến lược. Nhà xuất bản Thống kê
  6. ðào Duy Huân (2007). “Quản lý chiến lược (trong toàn cầu hoá kinh
  tế)”. Nhà xuất bản Thống kê.
  7. Kotler, Philip (2003). “Quản trị Marketing”, người dịch: Vũ Trọng
  Hùng. Nhà xuất bản Thống kê.
  8. Nguyễn Trọng Thể, Nguyễn Hữu Thọ. “Quản lý hiệu quả”. NXB Lao
  ñộng xã hội.
  9. Tôn Thất Nguyễn Thiêm. “Thị trường, chiến lược, cơ cấu, cạnh tranh về
  giá trị gia tăng ñịnh vị và phát triển doanh nghiệp”. Nhà xuất bản Trẻ.
  TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  10. Chandler, A. (1962). Strategy and Structure Cambrige, Massacchusettes.
  MIT Press.
  11. Johnson, G. Scholes, K.(1999). Exploring Corporate Strategy, 5th Ed.
  Prentice Hall Europe.
  12. Porter, Michael (1980). “Copetitive strategy: Techniques for Analyzing
  Industries and Competitors. NewYork: Free Pree.
  13. Quin.J.B.(1980). Strategies for Change: Logical Incrementalism.
  Homewood, Illinois, Irwin.

  Xem Thêm: Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu chiến lược kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Lilama sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status