Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
  LỰC CHO TRƯỜNG CAO ðẲNG VÀ ðẠI HỌC4
  2.1 Lý luận về phát triển nguồn lực4
  2.2 Kinh nghiệm phát triển nguồn lực của một số trường ñại học và
  bài học kinh nghiệm cho trường CðTCQTKD26
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU36
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu36
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 42
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU47
  4.1 Thực trạng các nguồn lực của trường Cao ñẳng Tài chính - Quản
  trị kinh doanh 47
  4.1.1 Nguồn nhân lực 47
  4.1.2 Cơ sở vật chất 56
  4.1.3 Nguồn tài chính 60
  4.2 Phân tích SWOT và các yếu tố ảnh hưởng ñến pháttriển nguồn
  lực của trường Cao ñẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh64
  4.2.1 Phân tích SWOT 64
  4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển nguồn lực67
  4.3 ðánh giá chung về nguồn lực của trường Cao ñẳngTài chính -
  Quản trị kinh doanh 77
  4.3.1 Những kết quả ñạt ñược 77
  4.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân78
  4.4 Giải pháp phát triển nguồn lực của trường Cao ñẳng Tài chính -
  Quản trị kinh doanh ñến năm 201580
  4.4.1 Căn cứ ñể ñịnh hướng và giải pháp80
  4.4.2 Chiến lược phát triển nguồn lực của Quốc gia85
  4.4.3 Quan ñiểm, ñịnh hướng và mục tiêu phát triển nguồn lực của
  trường Cao ñẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh89
  4.4.4 Giải pháp phát triển nguồn lực của trường Caoñẳng Tài chính -
  Quản trị kinh doanh 93
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ104
  5.1 Kết luận 104
  5.2 Kiến nghị 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Nhân loại ñã bước sang thế kỷ XXI - thế kỷ của tri thức làm cho mỗi quốc
  gia, mỗi dân tộc và mỗi cá nhân ñứng trước những cơhội và thách thức lớn,
  trong ñó cơ hội học tập ñược tăng lên nhưng cũng cóthách thức lớn về sự bùng
  nổ tri thức, ñòi hỏi tất cả các quốc gia, dân tộc và cá nhân phải ñón ñầu những tri
  thức mới, tri thức hiện ñại. Một trong những nhân tố tạo nên bước ñột phá về tri
  thức chính là xây dựng hệ thống các trường học thậtchuẩn, trong ñó ñặc biệt
  phải kể ñến hệ thống các trường ñại học, cao ñẳng, các học viện và các viện
  nghiên cứu. Tuy nhiên, ñể thực hiện ñược nhiệm vụ quan trọng theo ñúng nghĩa
  của một cơ sở nghiên cứu như trường ñại học chẳng hạn thì ñòi hỏi phải có ñầy
  ñủ các ñiều kiện, các nguồn lực cần thiết ñể phục vụ công tác nghiên cứu, ứng
  dụng và ñào tạo. Các nguồn lực quan trọng ñó bao gồm nguồn lực con người,
  nguồn lực cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính và các cơ chế mềm khác ñi kèm.
  Nếu những yếu tố và ñiều kiện này không ñáp ứng ñược thì các trường ñại học,
  cao ñẳng, các cơ sở nghiên cứu khó có thể thực hiệnñược ñúng và phát huy hết
  chức năng, nhiệm vụ vốn có của nó.
  Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở Việt Nam hầu hết các cơ sở nghiên cứu, các
  trường ñại học, cao ñẳng ñều rơi vào tình trạng khókhăn về mọi mặt, nghĩa là cả
  nguồn nhân lực, vật lực và tài lực nói chung ñều thiếu về số lượng, yếu về chất
  lượng. Theo một khảo sát về cơ sở vật chất gần ñây của Bộ Giáo dục và ðào tạo
  công bố thì 50% các trường ñại học và cao ñẳng cônglập ở mức dưới chuẩn,
  nhiều người ñã gọi ñó là “thảm cảnh” của nền giáo dục ñại học và các trường
  ñại học, cao ñẳng phát triển không theo một kế hoạch và quy chuẩn chung nào
  về cơ sở vật chất. Còn về nguồn nhân lực, cụ thể làñội ngũ giảng viên của các
  trường ñại học và cao ñẳng thì tỷ lệ bình quân sinhviên/ giảng viên khá cao
  so với các nước khác (27 sinh viên/ giảng viên); thiếu thực hành và ứng dụng
  thực tiễn; nặng về lý thuyết; nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  chậm ñổi mới, kiểu “thầy ñọc, trò chép”; trình ñộ ñào tạo chưa theo kịp với sự
  phát triển và yêu cầu của xã hội, phát triển của khoa học công nghệ hiện ñại;
  ñặc biệt số lượng các công trình khoa học ñược côngbố ở phạm vi trong nước
  và quốc tế khá ít ỏi.
  Trên ñây là những hạn chế và bất cập chung của cả hệ thống các trường
  ñại học và cao ñẳng trên cả nước nói chung, còn vớitrường Cao ñẳng Tài
  chính - Quản trị kinh doanh nói riêng thì cũng không nằm ngoài “quỹ ñạo”
  ñó, nghĩa là hiện nay trường Cao ñẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh ñang
  gặp khó khăn cả về nguồn nhân lực, vật lực và tài lực. ðội ngũ giảng viên
  thiếu về số lượng, trong ñó phải kể ñến trình ñộ tiến sỹ, giảng viên trẻ chưa
  nhiều kinh nghiệm; cơ sở vật chất thiếu thốn về nhiều thứ như diện tích mặt
  bằng bị phân tán, nhỏ hẹp, phòng làm việc và phòng học, thư viện, ký túc xá,
  nhà ăn, nhà thể thao chưa ñạt chuẩn; tài chính hạn chế ðặc biệt, nhà trường
  ñang có ñịnh hướng và lộ trình lên ñại học trong năm tới thì những hạn chế và
  bất cập về các nguồn lực này sẽ gây khó khăn cho trường nếu không có những
  giải pháp khắc phục cả về trung hạn và dài hạn. Xuất phát từ thực tế ñó của
  Trường, ñể góp phần khắc phục khó khăn nêu trên, chúng tôi mạnh dạn chọn
  ñề tài nghiên cứu: “Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao ñẳng Tài
  chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng nguồn lực của nhà trường, từ ñó ñề xuất
  một số giải pháp chủ yếu ñể phát triển nguồn lực nhằm ñáp ứng yêu cầu thành
  lập trường ðại học Tài chính - Quản trị kinh doanh,tỉnh Hưng Yên.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn lực trong các
  trường cao ñẳng và ñại học;
  - ðánh giá thực trạng nguồn lực của trường Cao ñẳngTài chính - Quản trị
  kinh doanh những năm qua, từ ñó phân tích ñiểm mạnh, ñiểm yếu và các yếu tố
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  ảnh hưởng tới phát triển nguồn lực của nhà trường.
  - ðề xuất ñịnh hướng và các giải pháp nhằm phát triển nguồn lực cho
  trường Cao ñẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong những năm tới.
  1.3. ðối tượng nghiên cứu
  Các nguồn lực chủ yếu của trường Cao ñẳng Tài chính- Quản trị kinh
  doanh gồm:
  - Nguồn nhân lực: Giảng viên; cán bộ quản lý
  - Nguồn vật lực: Phòng làm việc, giảng ñường, ký túc xá
  - Nguồn tài chính: Nguồn vốn huy ñộng
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  1.4.1. Phạm vi về nội dung
  - Tập trung ñánh giá thực trạng nguồn lực của trường Cao ñẳng Tài chính -
  Quản trị kinh doanh những năm qua.
  - Phân tích những ñiểm mạnh, ñiểm yếu và các yếu tốảnh hưởng tới phát
  triển nguồn lực của trường Cao ñẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh.
  - Nghiên cứu các giải pháp về tổ chức, kinh tế, chính sách nhằm phát triển
  nguồn lực cho trường Cao ñẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trong những
  năm tới.
  1.4.2. Phạm vi về thời gian
  - Các thông tin về thực trạng nguồn nhân lực, cơ sởvật chất và tài chính
  phục vụ cho nghiên cứu này ñược thu thập từ năm 2006 ñến năm 2010; có khảo
  sát năm 2011.
  - Các giải pháp ñề xuất ñến năm 2015.
  1.4.3. Phạm vi về không gian
  Luận văn nghiên cứu trên phạm vi hoạt ñộng của trường Cao ñẳng Tài
  chính - Quản trị kinh doanh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC
  CHO TRƯỜNG CAO ðẲNG VÀ ðẠI HỌC
  2.1. Lý luận về phát triển nguồn lực
  2.1.1. Khái niệm nguồn lực và phát triển nguồn lực
  Nguồn lực là thuật ngữ ñược sử dụng khá rộng rãi và phổ biến không
  những trong lĩnh vực học thuật mà còn trên các phương tiện thông tin ñại
  chúng và trong cuộc sống hàng ngày. ðặc biệt, khi nói ñến phát triển một lĩnh
  vực gì như kinh tế, tài chính, kinh doanh thì ngườita ñều dùng ñến thuật ngữ
  “nguồn lực”. Vậy nguồn lực ñược hiểu như thế nào. Hiện nay có khá nhiều
  cách hiểu và khái niệm khác nhau về nguồn lực. Dướiñây là những khái niệm
  từ những tài liệu khác nhau về thuật ngữ này.
  Một là, theo từ ñiển Oxford Advanced Learner’s Dictionary, của NXB
  Oxford, năm 1995 thì “Nguồn lực là một cái gì ñó mà một ñất nước, một tổ
  chức hay một cá nhân sử dụng nó nhằm ñể tạo ra của cải”. Với cách ñịnh
  nghĩa này, thì ta có thể hiểu rằng nguồn lực là nguồn gốc ñể sản sinh ra của
  cải cho một ñất nước, một tổ chức hay một cá nhân.
  Hai là, theo www.en.wikipedia.org, thì “Nguồn lực là một thực thể vật
  chất hoặc phi vật chất với số lượng có hạn mà ñược sử dụng, tiêu thụ nhằm
  ñể ñạt ñược lợi ích thông qua chính vật thể ñó”. Cũng theo cách ñịnh nghĩa
  này thì ta thấy, cách hiểu này rộng hơn cách hiểu theo từ ñiển Oxford, nghĩa
  là bất cứ cái gì mà ñược sử dụng mà mang lại lợi ích cho người sử dụng thông
  qua vật thể ñó thì ñược gọi là nguồn lực.
  Ba là, dưới góc ñộ chiết tự về chữ thì nguồn lực là một từ Hán Việt
  ñược kết hợp bởi hai từ “nguồn” và “lực”. Theo Từ ñiển tiếng Việt của Hoàng
  Phê chủ biên, NXB Viện Ngôn ngữ học, năm 2001, thì “nguồn” nghĩa là
  nguồn gốc là nơi bắt ñầu, nơi phát sinh ra hoặc nơicó thể cung cấp cho một
  cái gì ñó như nguồn ñiện, nguồn hàng, nguồn tiền; còn “lực” ñược hiểu theo
  nghĩa thông thường là sức mạnh, còn hiểu dưới góc ñộ chuyên môn hẹp thì
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  “lực” nghĩa là tác dụng làm biến ñổi chuyển ñộng hoặc hình dạng của các vật
  như lực nén, lực ñẩy, lực hút, lực ly tâm . Từ ñó, suy ra “nguồn lực” nghĩa
  là nguồn gốc ñể làm một cái gì nhằm ñạt một mục ñích khác thông qua chính
  nó. Còn trong tiếng Anh thì nguồn lực là “resource”ñược tạo thành bởi từ gốc
  ‘source” và tiền tố ‘re’. Về mặt nghĩa từ vựng, thìsource là nguồn, nguồn gốc,
  còn tiền tố ‘re”, theo cuốn Cấu tạo từ tiếng Anh của Collins Cobiuld, do dịch
  giả Nguyễn Thành Yến dịch, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1997, ñược
  dùng ñể kết hợp ñộng từ và danh từ có liên hệ với ñộng từ ñó tạo ra các danh
  từ và ñộng từ mới. Các từ mới này ñược tạo ra mô tảhoặc chỉ việc một hành
  ñộng hay một quá trình ñược thực hiện hay xảy ra lần thứ hai, ñôi khi theo
  một cách khác, ví dụ reonstruct: tái thiết, tái cấutrúc; rediscover khám phá
  lại; recreation: sự tái tạo Nên suy ra resource hay nguồn lực là một vật
  hay một nguồn từ ban ñầu mà ñược sử dụng lại ñể mang lại lợi ích cho cái
  khác. Cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt ñều có nghĩa gần như về thuật
  ngữ nguồn lực hay resource.
  Vậy, căn cứ vào ba cách hiểu khác nhau về nguồn lực như ñã trình bày
  ở trên, thì cơ bản về nội dung không khác nhau nhiều, chỉ có sự khác biệt nhỏ
  dưới góc ñộ nghiên cứu. Từ những khái niệm ñó, chúng tôi có thể ñưa ra một
  cách hiểu riêng của mình về nguồn lực: ‘Nguồn lực là một thực thể tồn tại
  dưới dạng vật chất hoặc phi vật chất và ñược coi lànguồn gốc ban ñầu ñể
  tiến hành các hoạt ñộng của con người nhằm hướng tới một lợi ích nào ñó
  như lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội . mà thiếu nó thì không thể thực hiện
  ñược”.
  Bên cạnh thuật ngữ nguồn lực, thì chúng ta cũng xem xét, tìm hiểu về
  thuật ngữ phát triển là gì; ñể từ ñó ta có cái nhìnñầy ñủ về thuật ngữ phát
  triển nguồn lực.
  Tương tự theo từ ñiển Oxford Advanced Learner’s Dictionary, của
  NXB Oxford, năm 1995, thì “Phát triển là một quá trình, một hoạt ñộng làm
  cho ai hay cái gì biến ñổi từ ban ñầu ñến lớn dần, hoàn thiện dần về mọi

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Giáo dục và ðào tạo, “Quy ñịnh về tiêu chuẩn ñánh giá chất lượng
  giáo dục trường cao ñẳng”, http://www.tuyenquangonline.net/
  2. Công tác nghiên cứu khoa học tại Trường ðại học Hà Nội, hanu.edu.vn
  3. Cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng ñối với phát triển kinh tế Tuyển
  sinh khó khăn nhiều ngành học phải ñóng cửa, www.vtc.vn
  4. Nghiên cứu khoa học ñặc biệt quan trọng trong giáo dục,
  www.vnexpress.net
  5. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD,
  www.htu.edu.vn
  6. Chỉ có 1% số giáo sư ở Việt Nam là phụ nữ, www.voanews.com
  7. Chìa khóa thành công của giáo dục Singapore, ww.dantri.com.vn
  8. Bi kịch nợ công ở Hy Lạp, vì ñâu nên nỗi? http://vneconomy.vn
  9. Doanh nghiệp lo thiếu vốn và thiếu ñiện, www.vnexpress.net
  10. Doanh nghiệp “kêu” vốn khó, Bộ “bảo” không thiếu vốn www.vtc.vn
  11. ðiểm mặt “nạn nhân” khủng hoảng tài chính 2008,
  http://vneconomy.vn
  12. ðại học Harvard, http://vi.wikipedia.org
  13. ðại học Quốc gia Singapore, http://vi.wikipedia.org
  14. Oxford Advanced Learner’s Dictionary, của NXB Oxford, năm 1995
  15. Resource, www.en.wikipedia.org
  16. Từ ñiển tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên, NXB ViệnNgôn ngữ học
  năm 2001
  17. Kinh tế Trung Quốc chính thức trở thành số 2 thế giới, Nguồn lực,
  http://vi.wiktionary.org
  18. http://vnexpress.net
  19. http://www.mofahcm.gov.vn
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  107
  20. Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 11 năm, www.vnexpress.net
  21. Phùng Thế Bản, “Thuật dùng người thời Tam Quốc”, Phong Bảo dịch,
  NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội, năm 1998.
  22. Nguyễn Tuyết Mai, “Phương pháp quản trị doanh nghiệp thành công
  của Honda”, www.bwportal.com.vn
  23. Kinh nghiệm Nhật Bản về Phát triển nguồn nhân lực(HRD),
  www.vysajp.org
  24. Nghệ thuật quản lý kinh doanh thị trường, www.isharebook.com
  25. Kinh nghiệm giáo dục của Singapore, www.voanews.com.
  26. Singapore - Trung tâm của nền giáo dục tiên tiến, một trường học có
  tính toàn cầu, http://duhoc.timviecnhanh.com
  27. Thanh Hà, “ðổi mới giáo dục ñại học ở Singapore”, www.
  http://vietbao.vn
  28. Tần Sĩ Chương, “ðại học tiêu chuẩn quốc tế!”, http://tuoitre.vn
  29. Hà Trần, “ðại học Havard-Bí quyết và thành công”,
  30. www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com
  31. Hoàng Nguyễn, “Sáng tạo: gốc rễ thành công của Harvard”,
  http://vef.vn/
  32. Phạm Ngọc Duy, “ðại Học nghiên cứu: cốt lõi của sáng tạo”,
  http://www.mangduhoc.com/
  33. Harvard University, http://en.wikipedia.org
  34. National University of Singapore, http://vi.wikipedia.org
  35. Giảng viên quá tải "ñe dọa" chất lượng ñào tạo,
  http://www.xaluan.com
  36. Thủ tướng Chính phủ, “Quyết ñịnh- Ban hành ñiều kiện và thủ tục
  thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng,sáp nhập, chia, tách,giải thể trường ñại học”,
  http://www.luatgiapham.com
  37. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Báo cáo Tổng kết
  năm học 2006”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  108
  38. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Báo cáo Tổng kết
  năm học 2006-2007”.
  39. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Báo cáo Tổng kết
  năm học 2007- 2008”.
  40. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Báo cáo Tổng kết
  năm học 2008- 2009”.
  41. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Báo cáo Tổng kết
  năm học 2009-2010”.
  42. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Báo cáo Tổng kết 4
  năm thực hiện liên kết ñào tạo –Từ tháng 12/2005 ñến tháng 12/2009”.
  43. Trường Cao ñẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, “Kỷ yếu 45 năm
  truyền thống Trường Cao ñẳng Tài chính quản trị kinh doanh (1965-2010)”,
  năm 2010.
  44. Th.s. Nguyễn Hữu Dũng, “Thu hút và sử dụng ODA của Ngân hàng
  thế giới tại Việt Nam”, NXB Văn hóa Thông tin Hà Nội, năm 2010.
  45. Bộ Giáo dục và ðào tạo, “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam
  2009 - 2020, Dự thảo lần thứ 14”, năm 2008 http://vanban.moet.gov.vn
  46. Gia Lâm, “Thu nhập bình quân ñầu người Việt Nam tăng gấp 5 lần”,
  http://www.phapluatvn.vn
  47. Việt Nam bứt ra khỏi nhóm quốc gia có thu nhập thấp,
  http://www.baomoi.com
  48. Linh Chi,“Chính phủ Mỹ có thể ngừng hoạt ñộng trong vòng 1 tuần
  tới”, http://dvt.vn
  49. Huỳnh ðào, “Mỹ: Chính phủ Mỹ thoát cảnh bị ngừng hoạt ñộng”,
  http://truyenhinhdongnai.vn
  50. Tăng nguồn lực tài chính cho Giáo dục: Sáu nhóm ñềxuất thiết thực,
  http://www.tin247.com
  51. Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ‘Luật thực hành
  tiết kiệm Chống lãng phí số 48/2005/QH11”, http://www.luatgiapham.com

  Xem Thêm: Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển nguồn lực cho trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh (Bộ Tài chính) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status