Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Sơn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Sơn

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp nâng cao Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Sơn

  MỤC LỤC
  PHẦN I: MỞ ðẦU .1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  1.2.1.Mục tiêu chung 2
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể 3
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu . 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu . 3
  1.3.2.1. Về nội dung: . 3
  1.3.2.2. Về không gian: . 3
  1.3.2.3. Về thời gian: . 3
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .4
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .4
  2.1.1.Các khái niệm cơ bản cần thiết .4
  2.1.1.1.Hiệu quả kinh tế .4
  2.1.1.2.Bản chất hiệu quả kinh tế .5
  2.1.1.3 Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc6
  2.1.2.ðặc ñiểm của kinh doanh nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc 7
  2.1.3 Nội dung kinh doanh trong nhập khẩu NVLCBTĂGS 8
  2.1.3.1 Nghiên cứu thị trường 8
  2.1.3.2.Thực hiện quy trình nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia
  súc của doanh nghiệp .12
  2.1.3.3 Ký kết hợp ñồng .18
  2.1.4.2. Về khách quan 28
  2.2 CƠ SỞ THỰC TIỂN – KINH NGHIỆM NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU
  CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC TRÊN THẾ
  GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 30
  2.2.1 Thực tiễn nhập khẩu nguyên vật liệu của một số Công ty chế biến thức
  ăn gia súc trên thế giới 30
  2.2.1 .1Thái Lan .30
  2.2.1.2 Mỹ 33
  2.2.1.3. Việt Nam 34
  2.2.2 Bài học kinh nghiệm từ các doanh nghiệp Việt Nam chế biến thức ăn
  gia súc 39
  PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  3.1. Tổng quan về cty TNHH Huy Sơn .40
  3.1.1. Quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ 40
  3.1.1.1. Quá trình hình thành .40
  3.1.2 ðặc ñiểm nguồn lực và bộ máy quản lý 42
  3.1.2.1 Sơ ñồ bộ máy tổ chức 42
  3.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban .42
  3.1.3 ðặc ñiểm ñịa bàn hoạt ñộng kinh doanh .43
  3.1.4. Các sản phẩm chính, dịch vụ chính của công ty 44
  3.1.5 ðịnh hướng phát triển trong tương lai 49
  3.1.6 Thuận lợi, khó khăn của công ty ñối với nâng cao hiệu quả kinh doanh
  nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc 50
  3.1.6 .1 Thuận lợi .50
  3.1.6.2 Khó khăn .51
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu 54
  3.2.1.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 54
  3.2.1.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 54
  3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 55
  3.2.3. Phương pháp phân tích .55
  3.2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả .55
  3.2.3.2 Phương pháp phân tích so sánh . 55
  3.2.3.3 Phương pháp phân tích SWOT . 55
  3.2.4 Các chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 57
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .60
  4.1 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU LÀM
  THỨC ĂN GIA SÚC CỦA CÔNG TY HUY SƠN 60
  4.1.1Tình hình nhập khẩu NVL làm thức ăn gia súc của công ty Huy Sơn .60
  4.1.2 Phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu của công ty trong 3 năm gần
  ñây 62
  4.1.2.1 Kim ngạch nhập khẩu 62
  4.1.2.2 Cơ cấu hàng nhập khẩu 64
  4.1.3 Phân tích kết quả kinh doanh .66
  4.2 THỰC TRẠNG CÁC GIẢI PHÁP ðà THỰC HIỆN NHẰM NÂNG
  CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU
  CHẾ BIẾN THỰC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY HUY SƠN 71
  4.2.1 Các giải pháp ñã thực hiện 71
  4.2.1.1. Chính sách giá của sản phẩm thức ăn gia súc .71
  4.2.1.2 Rút ngắn thời gian sản xuất, lưu kho . 72
  4.2.1.3 Giải pháp kênh phân phối và marketing 72
  4.2.1.4 Về quan hệ công chúng 74
  4 2.1.5 ðánh giá chung .75
  4.2.2. Cơ sở ñề xuất ñể hoàn thiện các giải pháp hiện hữu của công ty Huy
  Sơn 76
  4.2.2.1.Phương hướng phát triển của công ty .76
  4.2.2.2Mô hình SWOT của Công ty Huy Sơn .80
  4.3 CÁC NHÓM GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ðỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
  HỮU HẠN HUY SƠN .81
  4.3.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường .81
  4.3.2 Hoàn thiện các nghiệp vụ nhập khẩu. 85
  4.3.2.1 ðối với khâu ñàm phán, ký kết. 85
  4.3.2.2 Trong quá trình ñàm phán cần sử dụng khéo léo các sách lược sau : 86
  4.3.2.3 ðối với khâu thực hiện hợp ñồng 86
  4.3.3 Giải pháp về nguồn nhân lực 91
  4.3.3.1ðào tạo nâng cao chất lượng của ñội ngũ cán bộ. 91
  4.3.4 Giải pháp ñể gia tăng nguồn vốn kinh doanh .94
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100
  5.1 Kết luận: .100
  5.2 Kiến nghị 101
  5.2.1 Kiến nghị nhà nước 101
  5.2.2 ðối vối công ty 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
  LỜI CAM ðOAN .
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH viii
  DANH MỤC ðỒ THỊ ix
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .x

  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  Trong thời ñại ngày nay, thương mại quốc tế có vai trò vô cùng quan
  trọng ñối với mỗi quốc gia Giữa các quốc gia, sự trao ñổi của thương mại
  quốc tế thể hiện qua hoạt ñộng kinh doanh xuất nhậpkhẩu.
  Ở Việt Nam, trong những năm qua, ðảng và Nhà nước ñã thực hiện chủ
  trương ñổi mới là công nghiệp hóa, hiện ñại hóa theo hướng ñẩy mạnh xuất
  khẩu và thay thế nhập khẩu. Từ một nước nhập siêu mà chủ yếu là qua con
  ñường viện trợ thì trong những năm gần ñây kim ngạch xuất khẩu của Việt
  Nam không ngừng tăng trưởng và tiến tới mục tiêu cân bằng cán cân xuất nhập
  khẩu.
  Trong sự lớn mạnh của hoạt ñộng xuất nhập khẩu ViệtNam, các doanh
  nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực này có vai trò vô cùng quan trọng, và công ty
  trách nhiệm hữu hạn Huy Sơn là một trong số ñó. Hiệu quả kinh doanh nhập
  khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc của công ty Huy Sơn ñã ñược
  thể hiện khá tốt về nhiều khía cạnh
  Tuy nhiên trong tình hình mới, hoạt ñộng kinh doanhnhập khẩu nói
  chung và nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc nói riêng của công ty ñang
  ñứng trước những khó khăn và trở ngại. Hiệu quả kinh doanh chưa cao, chưa
  ñược duy trì ổn ñịnh và thiếu vững chắc. Do ñó, việc tìm hiểu cơ sở khoa học
  ñánh giá hoạt ñộng kinh doanh, từ ñó ñưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc của
  công ty là vô cùng quan trọng và mang tính cấp thiết.
  Năm 2007, bùng phát dịch cúm gia cầm và dịch heo tai xanh, ñã thể
  hiện rõ trong từng bữa ăn của mỗi gia ñình chúng ta: thường xuyên hiện diện
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  rau, củ, quả và cá. Tiếp ñó, cơn ñại hồng thủy của năm 2009 ñã nhấn chìm
  nhiều nơi của các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An dẫn ñến tiêu diệt sạch ñàn gia súc,
  gia cầm. Và mới ñây thôi, ñầu năm 2011 ñại dịch cúmgia cầm và dịch lỡ mồm
  long móng tái bùng phát tại một số tỉnh thành phía bắc như dịch cúm ở Hữu
  Lũng-Lạng Sơn, Nghệ An,Quảng Trị; lỡ mồm long móng ở Sơn La, Quảng
  Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, ðiện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Hòa
  Bình, Tuyên Quang, Nam ðịnh, Nghệ An. Nguồn gia cầmnhập lậu từ Trung
  Quốc tràn vào các tỉnh phía bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm.
  Ở phía nam ñã xuất hiện cúm gia cầm ở các tỉnh như Kon Tum, Quảng Ngãi,
  Tiền Giang, Cà Mau. Ở Thành phố Hồ Chí Minh số bệnhnhân nhiễm cúm
  H5N1 ngày càng tăng tại các bệnh viện trong thành phố.
  ðiều này dự báo một thị trường tiềm năng về thức ăngia súc một khi
  các tỉnh sẽ dập tắt các ổ dịch và khôi phục lại nền kinh tế ñịa phương trong ñó
  có gia cầm, gia súc.
  Vì vậy, tôi ñã chọn ñề tài “Giải pháp nâng cao Hiệu quả kinh doanh
  nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc tại công ty trách
  nhiệm hữu hạn Huy Sơn” làm ñề tài luận văn thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1.Mục tiêu chung
  ðánh giá và ñề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả
  kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc của công ty
  Huy Sơn trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn gắn với phân tích thực
  trạng các biện pháp kinh doanh nhập khẩu nguyên vậtliệu tại ñịa bàn nghiên
  cứu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể
  ã Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn vềnâng cao hiệu quả
  kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc.
  ã ðánh giá thực trạng hiệu quả hoạt ñộng và chỉ ra những ưu ñiểm,
  những hạn chế trong quá trình kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu
  chế biến thức ăn gia súc của công ty Huy Sơn từ 2008- 2010.
  ã ðề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh nhập khẩu
  nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc của công ty TNHH Huy Sơn.
  1.3. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Các giải pháp hoạt ñộng kinh doanh nhập khẩu nguyênvật liệu chế biến
  thức ăn gia súc và hiệu quả của nó ở công ty TNHH Huy Sơn
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1. Về nội dung:
  - Nội dung: Hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh nhập khẩunguyên vật liệu
  chế biến thức ăn gia súc của công ty TNHH Huy Sơn.
  - ðịa bàn công ty Huy Sơn trú ñóng và phạm vi hoạt ñộng.
  - Thời gian: từ 2008- 2010
  1.3.2.2. Về không gian:
  Công ty TNHH Huy Sơn và các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thức ăn
  gia súc trên ñịa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.
  1.3.2.3. Về thời gian:
  Về thời gian thu thập số liệu:Từ năm 2008, 2009, 2010, khảo sát thực tế
  năm 2011
  Về thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện từ tháng 11 năm 2010 ñến
  tháng 8 năm 2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  PHẦN II
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
  2.1.1.Các khái niệm cơ bản cần thiết
  2.1.1.1.Hiệu quả kinh tế
  “Hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (hoặc quá trình) kinh tế là một
  phạm trù kinh tế phản ánh trình ñộ sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực,
  vật lực, tiền vốn) ñể ñạt ñược mục tiêu xác ñịnh”. Từ khái niệm chung này, có
  thể hình thành công thức biễu diễn phạm trù hiệu quả kinh tế như sau:
  H = K/C (1)
  Với H là hiệu quả kinh tế của một hiện tượng (quá trình kinh tế) nào ñó;
  K là kết quả thu ñược từ hiện tượng (quá trình) kinh tế ñó và C là chi phí toàn
  bộ ñể ñạt ñược kết quả ñó. Và như thế cũng có thể khái niệm ngắn gọn: hiệu
  quả kinh tế phản ánh chất lượng hoạt ñộng kinh tế và ñược xác ñịnh bởi tỷ số
  giữa kết quả ñạt ñược với chi phí bỏ ra ñể ñạt ñượckết quả ñó.
  Quan ñiểm này ñã ñánh giá ñược tốt nhất trình ñộ sửdụng các nguồn
  lực ở mọi ñiều kiện “ñộng” của hoạt ñộng kinh tế. Theo quan niệm như thế
  hoàn toàn có thể tính toán ñược hiệu quả kinh tế trong sự vận ñộng và biến ñổi
  không ngừng của các hoạt ñộng kinh tế, không phụ thuộc vào quy mô và tốc
  ñộ biến ñộng khác nhau của chúng.
  Từ ñịnh nghĩa về hiệu quả kinh tế như ñã trình bày ở trên, chúng ta có
  thể hiểu hiệu quả kinh tế của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh là một phạm trù
  kinh tế phản ánh trình ñộ sử dụng các nguồn lực (lao ñộng, máy móc, thiết bị,
  nguyên vật liệu và tiền vốn) nhằm ñạt ñược mục tiêumà doanh nghiệp ñã xác
  ñịnh.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2.1.1.2.Bản chất hiệu quả kinh tế
  Tuy nhiên, ñể hiểu rõ bản chất của phạm trù hiệu quả kinh tế của hoạt
  ñộng sản xuất kinh doanh, cũng cần phân biệt ranh giới giữa hai khái niệm
  hiệu quả và kết quả của hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Hiểu kết quả hoạt
  ñộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là những gì mà doanh nghiệp ñạt
  ñược sau một quá trình sản xuất kinh doanh nhất ñịnh, kết quả cần ñạt cũng là
  mục tiêu cần thiết của doanh nghiệp. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
  của một doanh nghiệp có thể là những ñại lượng cân ñong ño ñếm ñược như
  số sản phẩm tiêu thụ mỗi loại, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, . và cũng có thể
  là các ñại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng hoàn toàn có tính chất ñịnh tính
  như uy tín của doanh nghiệp, là chất lượng sản phẩm, . Như thế, kết quả bao
  giờ cũng là mục tiêu của doanh nghiệp. Trong khi ñó, công thức (1) lại cho
  trong khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh người ta ñã sử dụng cả hai
  chỉ tiêu là kết quả (ñầu ra) và chi phí (các nguồn lực ñầu vào) ñể ñánh giá hiệu
  quả sản xuất kinh doanh. Trong lý thuyết và thực tếquản trị kinh doanh cả hai
  chỉ tiêu kết quả và chi phí ñều có thể ñược xác ñịnh bằng ñơn vị hiện vật và
  ñơn vị giá trị. Tuy nhiên, sử dụng ñơn vị hiện vật ñể xác ñịnh hiệu quả kinh tế
  sẽ vấp phải khó khăn là giữa “ñầu vào” và “ñầu ra” không có cùng một ñơn vị
  ño lường còn việc sử dụng ñơn vị giá trị luôn luôn ñưa các ñại lượng khác
  nhau về cùng một ñơn vị ño lường - tiền tệ. Vấn ñề ñược ñặt ra là: hiệu quả
  kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh nói riêng là mục
  tiêu hay phương tiện của kinh doanh? Trong thực tế,nhiều lúc người ta sử
  dụng các chỉ tiêu hiệu quả như mục tiêu cần ñạt và trong nhiều trường hợp
  khác người ta lại sử dụng chúng như công cụ ñể nhậnbiết “khả năng” tiến tới
  mục tiêu cần ñạt là kết quả.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Văn bản pháp luật
  1. Bộ luật Dân sự 2005.
  2. Bộ luật Hàng hải.
  3. Bộ luật tố tụng Dân sự 2005.
  4. Công ước của Liên hợp quốc về hợp ñồng mua bán hànghóa quốc tế
  (Công ước Viên 1980).
  5. Luật Doanh nghiệp 2005.
  6. Luật Hợp tác xã 2003
  7. Luật thương mại 2005.
  8. Luật tổ chức Toà án nhân dân 2002.
  9. Nghị ñịnh số 12/2006/Nð- CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 qui ñịnh chi
  tiết luật Thương mại về hoạt ñộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt
  ñộng ñại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóavới nước ngoài.
  10. Nghị ñịnh số 19/2006/Nð-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 qui ñịnh chi
  tiết luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.
  11. Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003.
  12. Thông tư của bộ thương mại số 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn
  cách xác ñịnh xuất xứ ñối với hàng hóa xuất xứ không thuần túy theo nghị
  ñịnh số 19/2006/Nð-CP.
  13. Thông tư của bộ thương mại số 10/2006/TT-BTM ngày 01 tháng 06
  năm 2006 bổ sung thông tư 08/2006/TT-BTM.
  14. Thông tư của bộ văn hóa thông tin số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05
  tháng 05 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung qui ñịnh tại nghị ñịnh số
  12/2006/Nð-CP.
  15. Thông tư của bộ văn hóa thông tin số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  106
  tháng 12 năm 2006 bổ sung thông tư số 48/2006/TT-BVHTT.
  16. Thông tư của ngân hàng nhà nước số 04/2006/TT-NHNN ngày 03 tháng
  07 năm 2006 hướng dẫn thực hiện nghị ñịnh số 12/2006/Nð-CP.
  II. Tài liệu tham khảo khác
  2 .Giáo trình luật Thương mại quốc tế trường ðại học KTQD.
  1. Giáo trình nghiệp vụ ngoại thương trường ðại học ngoại thương.
  2. Incoterms 2000.
  3. UCP 500.
  4. Những văn bản pháp luật về Luật Kinh tế trường ðại học KTQD.
  5. www.vietlaw.gov.vn
  6. www.chinhphu.vn

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu nguyên vật liệu chế biến thức ăn gia súc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status