Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp tăng lợi nhuận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp tăng lợi nhuận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu giải pháp tăng lợi nhuận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục viết tắt iii
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình, biểu ñồ viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài2
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu2
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài2
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 2
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN3
  2.1. Cơ sở lý luận 3
  2.1.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại3
  2.1.2 Các hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng5
  2.1.3 Lợi nhận và những yếu tố tác ñộng ñến lợi nhuận củaNHNTM9
  2.2. Cơ sở thực tiển 22
  2.2.1 Thực tiển lợi nhuận của các NHTM ở Việt Nam22
  2.2.2 Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện cácgiải pháp tăng lợi
  nhuận của các NHTM ở Việt Nam34
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37
  3.1 ðặc ñiểm cơ bản của NHðT&PT chi nhánh Bình Phước37
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHðT&PT ViệtNam và
  NHðT&PT Việt Nam chi nhánh Bình Phước37
  3.1.2 ðặc ñiểm về lao ñộng 47
  3.1.3 Cơ sở vật chất của NHðT&PT chi nhánh Bình Phước48
  3.1.4 ðặc ñiểm ñịa bàn và khách hàng tại tỉnh Bình Phước49
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 50
  3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin dữ liệu50
  3.2.2 Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu50
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN52
  4.1. Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và lợi nhuận của Ngân hàng
  ðầu Tư & Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước52
  4.1.1 Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh52
  4.1.2 Thực trạng lợi nhuận 58
  4.2 Ý kiến ñánh giá của khách hàng ñiều tra về hoạt ñộng của BIDV
  Bình Phước 67
  4.2.1 Số liệu ñiều tra của chi nhánh thu thập ñược67
  4.2.2 Mức ñộ ảnh hưởng của việc ñiều tra ý kiến khách hàng ñến lợi
  nhuận của BIDV Bình Phước70
  4.3 Các giải pháp nhằm tăng lợi nhuận cho NH ðT&PT BìnhPhước70
  4.3.1 Nhóm giải pháp chủ lực tăng lợi nhuận71
  4.3.2 Những giải pháp hỗ trợ cho việc tăng lợi nhuận77
  5. KẾT LUẬN 85
  5.1 Kết luận 85
  5.2 Kiến nghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Lợi nhuận mang tính chất ñặc biệt quan trọng của tất cả các hoạt ñộng
  kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nên việc tăng lợi nhuận góp phần giữ
  cho nền kinh tế phát triển ổn ñịnh. Ý nghĩa của lợi nhuận ñối với doanh
  nghiệp nói chung là giá trị thặng dư của sản phẩm.
  Lợi nhuận doanh nghiệp có ñược chính là giá trị còn lại của sản phẩm
  khi ñã trừ hết các loại chi phí. Riêng ngân hàng thương mại (NHTM) lợi
  nhuận là phần chênh lệch xác ñịnh giữa tổng doanh thu phải thu trừ ñi tổng
  các khoản chi phí phải trả hợp lý hợp lệ.
  Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp hoạt ñộng trong
  lĩnh vực tài chính, kinh doanh tiền tệ và các dịch vụ ngân hàng với mục tiêu
  lợi nhuận. Vì vậy, lợi nhuận là tiêu chí phản ánh kết quả và hiệu quả hoạt
  ñộng của các ngân hàng thương mại. Trong hoạt ñộng kinh doanh các ngân
  hàng thương mại luôn phải tìm cách gia tăng lợi nhuận.
  Năm 2007 Ngân hàng ðầu Tư & Phát Triển Việt Nam thực hiện cơ chế
  vốn tập trung, mặc dù Ngân hàng ðầu Tư & Phát TriểnViệt Nam chi nhánh
  Bình Phước ñã thực hiện cơ chế mới ñó nhưng lợi nhuận của chi nhánh vẫn
  còn thấp, chính vì vậy việc nghiên cứu thực trạng lợi nhuận ñể tìm giải pháp
  tăng lợi nhuận là có ý nghĩa rất quan trọng ñối vớiNgân hàng ðầu Tư & Phát
  Triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
  Xuất phát từ những yêu cầu chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài
  “Nghiên cứu giải pháp tăng lợi nhuận tại ngân hàng ðầu tư & Phát triển
  Việt Nam chi nhánh Bình Phước”.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu tổng quát
  Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng
  ñến lợi nhuận của Ngân hàng ðầu Tư & Phát Triển Việt Nam chi nhánh Bình
  Phước trong những năm gần ñây, ñề ra giải pháp tănglợi nhuận cho Ngân hàng
  ðầu Tư & Phát Triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  (1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiển về lợinhuận và giải pháp
  nâng cao lợi nhuận của NHTM
  (2) Phân tích lợi nhuận và các yếu tố ảnh hưởng ñến lợi nhuận ở NH
  ðT&PT Bình Phước trong những năm qua.
  (3) ðề ra các giải pháp tăng lợi nhuận cho NH ðT&PT Bình Phước
  trong những năm tới.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là những giải pháp tăng lợi nhuận cho
  Ngân hàng ðầu Tư & Phát Triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  * Phạm vi về không gian: ðề tài nghiên cứu trong phạm vi Ngân hàng
  ðầu Tư & Phát Triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước
  * Phạm vi về thời gian: ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ năm 2010,
  do ñó số liệu của ñề tài tập trung trong 3 năm gần ñây: 2008, 2009, 2010 giải pháp
  ñề xuất cho từ năm 2011 ñến 2015.
  * Phạm vi về nội dung: ðề tài tập trung vào nghiên cứu những nội dung
  chủ yếu sau ñây:
  - Phản ánh và phân tích lợi nhuận của Ngân hàng ðầuTư & Phát Triển
  Việt Nam chi nhánh Bình Phước.
  - Nghiên cứu giải pháp ñể tăng lợi nhuận.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. Cơ sở lý luận
  2.1.1. Khái quát về Ngân hàng Thương mại
  Khái niệm về Ngân hàng Thương mại (NHTM):
  Lịch sử hoạt ñộng Ngân hàng ñã xuất hiện rất lâu ñời, các nhà sử học,
  các chuyên gia ngôn ngữ học ñã quan sát thấy rằng những họat ñộng ngân
  hàng ñầu tiên xuất hiện hơn 2000 năm dưới hình thứcrất sơ khai là những
  người ñổi tiền và chiết khấu thương phiếu cho nhà buôn, khách du lịch tại
  trung tâm thương mại hoặc cửa hiệu nhỏ. Sau ñó sự phát triển của giao
  thương ñã tác ñộng ñến họat ñộng Ngân hàng không chỉ dừng lại việc ñổi tiền
  hoặc chiết khấu hoặc tài trợ chỉ bằng vốn tự có mà ñã phát triển thêm hoạt
  ñộng huy ñộng tiền gửi, cho vay ngắn hạn, dài hạn, dịch vụ giữ hộ tài
  sản càng ngày công nghiệp ngân hàng càng phát triểndo sự phát triển
  thương mại xuyên lục ñịa và các cuộc cách mạng côngnghiệp, cách mạng
  công nghệ ñã hình thành thêm các dịch vụ thanh toán, tín dụng mới và các
  dịch vụ của ngân hàng hiện ñại cho ñến ngày nay. Như vậy khái niệm Ngân
  hàng có thể nói là gắn với lịch sử phát triển của họat ñộng Ngân hàng, nếu
  như lịch sử trước ñây, khái niệm Ngân hàng ở thời kỳ sơ khai chỉ là họat ñộng
  thu ñổi tiền, chiết khấu thương phiếu thì ngày nay khái niệm Ngân hàng ñược
  hiểu và ñịnh nghĩa rộng hơn tổng quát hơn và phản ảnh ñúng bản chất của
  một Ngân hàng hiện ñại. Sau ñây là một số khái niệmvề ngân hàng của một
  số tài liệu và theo pháp luật Việt Nam.
  Theo Peter s Rose viết trong cuốn sách “Commercial Bank Management”
  Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ tài chính ña dạng nhất
  – ñặc biệt là tín dụng, tiền gửi, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức
  năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  tế.Ngày nay hệ thống Ngân hàng thương mại ở Mỹ và cácnước ở Châu Âu
  ñã không ngừng phát triển theo khái niệm mô hình ngân hàng trên ñó là mô
  hình tập ñoàn ngân hàng thực hiện tất cả các hoạt ñộng, nghiệp vụ kinh doanh
  của ngân hàng và các dịch vụ tài chính như: kinh doanh các công cụ tài chính,
  kinh doanh ngoại hối, nhận bảo hiểm các loại nợ (hay bảo lãnh nợ), phát hành
  cổ phiếu, quản lý ñầu tư, bảo hiểm người ta còn gọilà mô hình họat ñộng
  ngân hàng ña năng.
  ỞViệt Nam theo Theo Phaùp leänh Ngaân haøng naêm 1990 cuûa Vieät
  Nam thì “NHTM laø moät toå chöùc kinh doanh tieàn teä maø nghieäp vuï thöôøng
  xuyeân vaø chuû yeáu laø nhaän tieàn göûi cuûa khaùch haøng vôùi traùch nhieäm hoaøn traû
  vaø söû duïng soá tieàn ñoù ñeå cho vay, chieát khaáu vaø laøm phöông tieän thanh
  toaùn”.
  Taïi Ñieàu 20 cuûa Luaät caùc TCTD Vieät Nam soá 02/1997/QH10 ñöôïc
  Quoác hoäi khoùa X thoâng qua ngaøy 12/12/1997 vaø Luaät söûa ñoåi boå sung moät
  soá ñieàu cuûa luaät TCTD soá 20/2004/QH11 ngaøy 15/06/2004 ñaõ ñh thiệnkhaùi
  nieäm “Ngaân haøng laø moät loaïi hình TCTD ñöôïc thöïc hieän toaøn boäï hoaït ñoäng
  ngaân haøng vaø caùc hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân quan. Theo tính chaát vaø
  muïc tieâu hoaït ñoäng, caùc loaïi hình ngaân haønggoàm NHTM, Ngaân haøng phaùt
  trieån, Ngaân haøng ñaàu tö, Ngaân haøng chính saùch, Ngaân haøng hôïp taùc vaø caùc
  loaïi hình ngaân haøng khaùc”.
  Theo khỏan 3 và 12, ðiều 4 cuûa Luaät caùc TCTD Vieät Nam soá
  47/2010/QH12 ñöôïc Quoác hoäi khoùa XII thoâng qua ngaøy 16/06/2010 qui ñịnh
  Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng ñược thực hiện tất cả các hoạt
  ñộng ngân hàng (Hoạt ñộng ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường
  xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau nhận tiền gửi,cấp tín dụng và cung
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản) và các hoạt ñộng kinh doanh khác theo
  quy ñịnh của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.
  Như vậy: Khái niệm ngân hàng thương mại theo pháp luật củaViệt
  Nam so với các quốc gia trên thế giới khá tương ñồng và ñược hoàn thiện bổ
  sung theo quá trình phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, ñó là tổ
  chức trung gian tài chính, hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân
  hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng các
  dịch vụ thanh toán qua tài khỏan và các dịch vụ tàichính khác theo qui ñịnh
  của pháp luật.
  Hoạt ñộng kinh doanh NH gắn liền với sự phát triển của hệ thống NH
  trong nền kinh tế xã hội mỗi quốc gia. Hoạt ñộng kinh doanh NH là NH
  dùng vốn tự có và vốn huy ñộng ñể cấp tín dụng, thực hiện dịch vụ thanh
  toán và các dịch vụ khác có liên quan. ðây là quá trình sản xuất qua hai giai
  ñoạn. Giai ñoạn thứ nhất là tạo nguồn vốn kinh doanh dựa trên sự cân bằng
  giữa rủi ro và chi phí ñể ñạt ñược lợi nhuận kỳ vọng. Giai ñoạn thứ hai là sử
  dụng vốn kinh doanh ñể ñạt ñược mục tiêu kinh doanhñã ñịnh trước. Mục
  tiêu kinh doanh của NH cổ phần là tối ña hóa giá trị cho cổ ñông và ñảm bảo
  an toàn trong hoạt ñộng. ðối với hệ thống NH Việt Nam còn có các NH
  quốc doanh ngoài mục tiêu lợi nhuận còn nhằm thực hiện các mục tiêu kinh
  tế của Nhà nước.
  2.1.2 Các hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng
  2.1.2.1. Hoạt ñộng huy ñộng vốn
  ðây ñược xem là một trong những hoạt ñộng cơ bản, có tính chất sống
  còn của bất kỳ một NHTM nào vì ngoài nguồn vốn tự có gồm vốn ñiều lệ và
  các quỹ thì nguồn vốn hoạt ñộng kinh doanh của NHTMcòn ñược tạo lập t

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PGS. TS. Nguyễn ðăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,
  NXB Thống kê.
  2. TS. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại , NXB
  Thống kê.
  3. PGS. TS. Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng,NXB Lao ñộng xã hội
  4. Commercial Bank Manament. Peter S. Rose
  5. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Quản trị ngân hàng Thương mại, NXB
  Giao thông Vận tải, năm 2008
  6. Bản cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam
  chi nhánh Bình Phước năm 2008-2009-2010(tài liệu lưu hành nội bộ)
  7. Báo cáo thường niên của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi
  nhánh Bình Phước năm 2008, 2009 và 2010.
  8. Báo cáo công tác huy ñộng vốn và công tác tín dụng năm 2008-2009-2010
  của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước (tài
  liệu lưu hành nội bộ)
  9. Báo cáo ñánh giá kết quả công tác dịch vụ năm 2010 của Ngân hàng ðầu
  tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước (tàiliệu lưu hành nội bộ)
  10. Báo cáo cân ñối của Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh
  Bình Phước 3 năm 2008-2010 (tài liệu lưu hành nội bộ)
  11. Tài liệu ñào tạo cán bộ mới của Ngân hàng ðầu tư vàPhát triển Việt Nam
  – Năm 2007 (tài liệu lưu hành nội bộ)
  12. Website:
  Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam www.bidv.com.vn
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn
  Hiệp hội ngân hàng Việt nam www.vnba.org.vn

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp tăng lợi nhuận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp tăng lợi nhuận tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status