Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng giả nhãn hiệu tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng giả nhãn hiệu tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng giả nhãn hiệu tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC ðỒ THỊ, HÌNH viii
  PHẤN I: ðẶT VẤN ðỀ .1
  1.1. Tính cấp thiết ñề tài : . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu : 2
  1.2.1. Mục tiêu chung : 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể : . 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu : 3
  PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN .4
  2.1.Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hóa và hàng giả
  nhãn hiệu 4
  2.1.1.Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa 4
  2.1.2.Khái niệm hàng giả . 11
  2.1.3.Thiệt hại do hoạt ñộng sản xuất, buôn bán hàng giả 15
  2.1.4.Quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hóa: 16
  2.1.5. Nội dung quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hóa : 21
  2.2.Cơ sở thực tiễn Quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hoá 30
  2.2.1. Bài học kinh nghiệm Quản lý nhà nước ñối vớinhãn hiệu hàng hóa ở một số nước30
  2.2.2.Kinh nghiệm quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam 33
  2.3.Một số công trình nghiên cứu liên quan về nhãn hiện hàng hóa: . 37
  PHẦN III: ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39
  3.1.Giới thiệu khái quát ñịa bàn nghiên cứu : 39
  3.1.1.Vị trí,ñịa lý: . 39
  3.1.2.Sơ lược về phát triển kinh tế của TPHCM giai ñoạn 2005 – 2010 : . 40
  3.2.Tổng quan về Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh : 44
  3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển : 44
  3.2.2. Vai trò của Quản lý thị trường TPHCM trong công tác Quản lý nhà nước ñối với
  hàng giả nhãn hiệu và chế ñộ hóa ñơn chứng từ ñối với hàng hóa lưu thông trên thị
  trường .45
  3.2.3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh . 47
  3.2.4. Nhiệm vụ của Thành phố giao cho Chi cục Quảnlý thị trường TP.HCM 50
  3.2.5. ðịa bàn hoạt ñộng 52
  3.2.6.Trình tự, thủ tục kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực
  SHCN 53
  3.2.7. Phối hợp hoạt ñộng của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM với các cơ quan hữu
  quan khác .55
  3.3.Phương pháp nghiên cứu : 59
  3.3.1 Khung phân tích của ñề tài . 59
  3.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu : 60
  3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu : 61
  3.3.4 Phương pháp phân tích : . 61
  3.3.5 Các chỉ tiêu nghiên cứu 62
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 63
  4.1.Thực trạng quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hoá tại Chi cục QLTT
  TPHCM 63
  4.1.1. Thực trạng hàng giả nhãn hiệu và công tác ñấu tranh chống hàng giả nhãn hiệu của
  Chi cục QLTTTPHCM . 63
  4.1.2.Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ñối với hàng giả nhãn hiệu của Chi cục Quản
  lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh . 67
  4.1.3.Công tác ñấu tranh chống hàng giả nhãn hiệu của Chi Quản lý thị trường thành phố
  Hồ Chí Minh. 72
  4.1.4.Phân tích và ñánh giá hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát thị trường, công tác ñấu tranh
  chống hàng giả nhãn hiệu giai ñoạn 2005-2009 82
  4.3.ðịnh hướng và giải pháp . 96
  4.3.1.ðịnh hướng tăng cường quản lý nhà nước ñối với hàng giả nhãn hiệu trên ñịa bàn
  TPHCM .96
  4.3.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nướcñối với hàng giả nhãn hiệu của Chi
  cục Quản lý thị trường TP.HCM 97
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .110
  5.1. Kết luận . 110
  5.2.Khuyến nghị : . 111
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115
  PHỤ LỤC 117


  PHẤN I
  ðẶT VẤN ðỀ
  1.1. Tính cấp thiết ñề tài
  Nhãn hiệu ñược tạo ra bởi hoạt ñộng trí tuệ, có ý thức sáng tạo, hoạt ñộng
  gây cảm hứng của con người.Trong xu thế phát triển của nền kinh tế hiện nay, các
  loại hàng hoá và dịch vụ có hàm lượng tri thức cao ñóng vai trò rất quan trọng trong
  việc thúc ñẩy các nhà sản xuất không ngừng áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ
  vào sản xuất nhằm tăng sức cạnh tranh.Tuy nhiên, trong thực tế còn nhiều doanh
  nghiệp chưa thấy vai trò quan trọng của nhãn hiệu trong nền kinh tế hội nhập, nhất
  là ñối với nền kinh tế tri thức mà Việt Nam ñang hướng tới. Trong thời gian tới, các
  doanh nghiệp Việt Nam muốn hoà nhập nhanh chóng phải thay ñổi tư duy nhận
  thức, biết tận dung lợi thế mà nhãn hiệu mang lại mới có thể hội nhập và cạnh tranh
  có hiệu quả trong xu thế phát triển như vũ bảo của nền kinh tế hàng hoá. Nhãn hiệu
  không chỉ ñơn thuần là dấu hiệu ñể phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh
  nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác mà còn là cơ sở ñể
  khẳng ñịnh vị thế của doanh nghiệp trên thương trường cũng như uy tín hình ảnh
  của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. ðể có nhãn hiệu nổi tiếng là cả quá
  trình ñòi hỏi sự nổ lực phấn ñấu không ngừng và sự ñầu tư thích ñáng của doanh
  nghiệp. ðây là một trong những ñiều kiện quan trọnggiúp tạo ra, bảo vệ và phát
  triển tài sản trí tuệ, một trong những yếu tố quyếtñịnh khả năng cạnh tranh của các
  nền kinh tế hiện ñại. Vấn ñề này, nhà nước ñã và ñang tạo mọi ñiều kiện và thực
  hiện tất cả các biện pháp cần thiết cho hoạt ñộng phổ biến, nâng cao kiến thức và
  nhận thức của cá nhân, tổ chức trong xã hội về nhãnhiệu hàng hóa.
  Thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cá nhân,tổ chức sản xuất, kinh
  doanh hàng giả nhãn hiệu làm cho nhiều doanh nghiệpphải lo lắng. ðó không chỉ là
  một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho nền sản xuất nội ñịa chậm phát triển,
  mà nó còn gây tác hại trực tiếp ñến tính mạng, sức khỏe con người, làm mất uy tính
  các nhà sản xuất, buôn bán chân chính. Do ñó hàng hóa giả nhãn hiệu ñược xem
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  như là một vấn nạn, là vấn ñề bức xúc ñối với các cơ quan quản lý nhà nước, là nổi
  lo của các doanh nghiệp và gây sự bất bình ñối với người tiêu dùng.
  Từ nhiều năm qua, hàng giả nhãn hiệu và những hậu quả do vấn ñề này gây
  ra trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêmtrọng, nhưng công tác quản lý
  nhà nước và xử lý của các cơ quan chức năng trên lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất
  cập. Chủ trương quản lý nhà nước ñối với hàng giả nhãn hiệu tuy ñược các cấp có
  thẩm quyền quan tâm nhưng còn nhiều sơ hở, thiếu sót, ñiều ñó ñã ít nhiều ảnh
  hưởng ñến hiệu quả các mặt công tác của các cơ quanquản lý nhà nước nói chung
  và Chi cục Quản lý thị trường nói riêng, nhưng Chi cục Quản lý thị trường thành
  phố Hồ Chí Minh chưa có giải pháp cụ thể nhẳm tăng cường quản lý nhà nước ñối
  với hoạt ñộng này. Vì vậy, việc này không chỉ ñang là ñòi hỏi khách quan trên
  phương diện lý luận và thực tiễn mà còn là một ñòi hỏi cấp bách trong tình hình
  hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn nghiên cứu ñề tài: "Giải pháp
  tăng cường quản lý nhà nước ñối với hàng giả nhãn hiệu tại Chi cục Quản lý
  thị trường thành phố Hồ Chí Minh”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Tìm ra những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng
  hóa tại TPHCM; ñồng thời chống trốn thuế, tạo sự công bằng, bình ñẳng cho các
  chủ thể tham gia hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước ñối
  với nhãn hiệu hàng hóa và hàng giả nhãn hiệu;
  - Phản ánh thực trạng quản lý nhà nước ñối với nhãnhiệu hàng hóa; hàng giả
  nhãn hiệu và ñấu tranh chống hàng giả nhãn hiệu củaChi cục Quản lý thị trường
  TPHCM;
  - ðề xuất phương hướng và giải pháp tăng cường Quảnlý nhà nước ñối với
  hàng giả nhãn hiệu và ñấu tranh chống hàng giả nhãnhiệu.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - ðối tượng nghiên cứu : Nhãn hiệu hàng hóa; hàng giả nhãn hiệu; thực trạng
  hàng giả nhãn hiệu tại TPHCM và giải pháp nhằm tăngcường quản lý nhà nước ñối
  với nhãn hiệu hàng hóa và ñấu tranh chống hàng giả nhãn hiệu của Chi cục Quản lý
  thị trường TPHCM.
  - Phạm vi về nội dung:
  + Thực trạng quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hóa; hàng giả nhãn
  hiệu và ñấu tranh chống hàng giả nhãn hiệu của chi cục Quản lý thị trường TPHCM.
  - Phạm vi về không gian: ðề tài ñược thực hiện tại Chi cục Quản lý thị
  trường TPHCM và tại ñịa bàn TPHCM.
  - Phạm vi về thời gian: ðề tài ñược thực hiện từ 2005 ñến 2009. Các thông
  tin, số liệu dữ liệu cung cấp trong ñề tài ñược thuthập trong 5 năm (2005- 2009).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  PHẦN II
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1.Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước ñối với nhãn hiệu hàng hóa và hàng giả
  nhãn hiệu.
  2.1.1.Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa
  Quản lý nhà nước ñối với một ñối tượng nào ñó là vấn ñề cần phải làm rõ nó
  là gì, nghĩa là phải xác ñịnh ñược những ñặc trưng hay các dấu hiệu của ñối tượng.
  Nói khía cạnh khoa học thì ñó là khái niệm về ñối tượng quản lý và ở ñây chính là
  khái niệm nhãn hiệu hàng hóa.
  Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa theo quan niệm của Tổ chức sở hữu trí tuệ
  thế giới (WIPO):
  Nhãn hiệu hàng hóa là dấu hiệu dùng ñể phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của
  doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại hoặc của một nhóm các doanh nghiệp
  ñó. Dấu hiệu này có thể là một hoặc nhiều từ ngữ, chữ, số, hình, hình ảnh, biểu
  tượng, màu sắc hoặc sự kết hợp các màu sắc, hình thức hoặc sự trình bày ñặc biệt
  trên bao bì, bao gói sản phẩm. Dấu hiệu này có thể là sự kết hợp của nhiều yếu tố
  nói trên. Nhãn hiệu hàng hóa chỉ ñược chấp nhận bảohộ nếu nó chưa ñược cá nhân
  hoặc doanh nghiệp nào khác ngoài chủ sở hữu nhãn hiệu ñó sử dụng hoặc nhãn hiệu
  ñó không ñược trùng hoặc tương tự ñến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác
  ñược ñăng ký trước ñó cho cùng loại sản phẩm [8,tr.17].
  Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam :
  "Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng ñể phân biệt hàng hóa, dịch vụ
  cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể
  là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố ñó ñược thể hiện bằng một hoặc
  nhiều màu sắc. Nhãn hiệu hàng hóa ñược hiểu bao gồmcả nhãn hiệu dịch vụ”
  [8,tr.198] .
  Theo quy ñịnh nêu trên, thì ñặc ñiểm trước tiên củamột nhãn hiệu hàng hóa
  là nhãn hiệu hàng hóa ñó phải có những dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa,
  dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố ñã ñược thể hiện bằng một
  hoặc nhiều màu sắc.
  2.1.1.1.Phân biệt nhãn hiệu hàng hóa với tên thươngmại, nhãn hàng hóa, thương
  hiệu.
  Nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, nhãn hàng hóa, thương hiệu là những
  khái niệm khác nhau. Việc phân biệt các khái niệm này là rất cần thiết nhằm tránh
  sự nhầm lẫn gây ảnh hưởng ñến việc bảo hộ từng ñối tượng và sự lựa chọn của
  người tiêu dùng.
  *Phân biệt nhãn hiệu hàng hóa với tên thương mại, nhãn hàng hóa.
  Trong thực tế rất nhiều người lầm tưởng tên thương mại, nhãn hàng hóa và
  nhãn hiệu hàng hóa là một, nhưng thực ra chúng rất khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa
  và tên thương mại là hai ñối tượng khác nhau thuộc phạm vi ñiều chỉnh của pháp
  luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Còn nhãn hànghóa không phải là ñối tượng
  do pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ñiều chỉnh.
  - Tên thương mại
  Tên thương mại ñược bảo hộ là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt
  ñộng kinh doanh, ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện sau ñây[4,tr.14] :
  a) Là tập hợp các chữ cái, có thể theo chữ số, phátâm ñược;
  b) Có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi ñó với các chủ thể
  kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh.
  Về thực chất tên thương mại chính là tên của các doanh nghiệp ñược thành
  lập theo Luật doanh nghiệp nói riêng và tên của cácchủ thể kinh doanh nói chung
  (các loại hình doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể). Chức năng chủ yếu của tên
  thương mại là chỉ tên tổ chức, cá nhân trong hoạt ñộng kinh doanh phân biệt một
  doanh nghiệp này với một doanh nghiệp khác.
  Khi thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải ñặt tên cho doanh nghiệp.
  Tên doanh nghiệp là một trong các nội dung chủ yếu của ñơn ñăng ký kinh doanh.
  Chủ doanh nghiệp phải lập và nộp hồ sơ ñăng ký kinhdoanh theo quy ñịnh của Luật
  doanh nghiệp tại cơ quan ñăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành
  phố thực thuộc trung ương (cụ thể là Sở kế hoạch vàðầu tư). Sau khi doanh nghiệp
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, thì cóquyền hoạt ñộng kinh doanh
  và ñược sử dụng tên của doanh nghiệp ghi trong giấychứng nhận ñăng ký kinh
  doanh ñể phân biệt doanh nghiệp của mình với các doanh nghiệp khác. Một doanh
  nghiệp chỉ có một tên thương mại (có thể có tên ñốinội và tên ñối ngoại). Tên
  thương mại ñược bảo hộ trong phạm vi của một ñịa bàn và không bị hạn chế về thời
  hạn bảo hộ. Chừng nào chủ sở hữu vẫn còn duy trì hoạt ñộng kinh doanh dưới tên
  thương mại ñó, thì tên thương mại vẫn ñược bảo hộ.
  Không phải mọi tên gọi ñều có thể ñược bảo hộ dưới danh nghĩa là tên
  thương mại. Các tên gọi sau ñây không ñược bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương
  mại:
  a) Tên gọi của cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -
  xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc các chủ thể không liên
  quan tới hoạt ñộng kinh doanh;
  b) Tên gọi nhằm mục ñích thực hiện chức năng của tên thương mại nhưng
  không có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh của các cơ sở kinh doanh trong
  cùng một lĩnh vực.
  c) Tên thương mại gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác ñã ñược
  sử dụng từ trước trên cùng một ñịa bàn và trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, gây
  nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa của người khác ñã ñược bảo hộ từ trước khi bắt
  ñầu sử dụng tên thương mại ñó.
  Nhãn hiệu hàng hóa là các dấu hiệu có tính phân biệt cao, ñược sử dụng ñể
  phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanhnghiệp khác nhau. Vì vậy,
  nhãn hiệu hàng hóa có thể ñược cấu thành từ các yếutố nhìn thấy ñược như từ ngữ,
  hình ảnh, con số, màu sắc. Một doanh nghiệp có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa
  hoặc kinh doanh nhiều loại dịch vụ khác nhau; do ñódoanh nghiệp ñó có thể có một
  hoặc nhiều nhãn hiệu hàng hóa. Một doanh nghiệp có thể có nhiều nhãn hiệu hàng
  hóa nhưng chỉ có một tên thương mại. Chủ sở hữu quyền sở hữu ñối với tên thương
  mại có quyền sử dụng tên thương mại vào mục ñích kinh doanh bằng cách dùng tên
  thương mại ñể xưng danh trong các hoạt ñộng kinh doanh, thể hiện tên thương mại


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Báo cáo tổng kết năm 2005; 2006; 2007; 2008; 2009của Chi cục Quản lý
  thị trường TPHCM.
  2.Báo cáo tổng kết năm 2005; 2006; 2007; 2008; 2009của SHTT
  3.Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005.
  4.Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007
  5.Nghị ðịnh 45/2005/Nð-CP ngày 06/04/2005 của ChínhPhủ quy ñịnh xử
  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
  6.Nghị ñịnh số 103/2006/Nð-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ Quy ñịnh
  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của luậtSHTT về SHCN.
  7.Nghị ñịnh số 104/2006/Nð-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ Quy ñịnh
  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của luậtSHTT
  8.Nghị ñịnh số 105/2006/Nð-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ Quy ñịnh
  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của LuậtSHTT và Quản lý nhà nước về
  SHTT.
  9.Nghị ñịnh số 89/2006/Nð-CP ngày 30-8-2006 của Chính phủ ban hành về
  nhãn hàng hóa.
  10.Nghị ñịnh số 06/2008/Nð-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy ñịnh
  xử phạt vi phạm hành chính trong họat ñộng thương mại.
  11.Nghị ñịnh số 128/2008/Nð-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ Quy ñịnh
  chi tiết thi hành một số ñiều của của pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 ñã
  ñược sửa ñổi bổ sung năm 2008.
  12.Nghị ðịnh 06/2009/Nð-CP ngày 22/01/2009 của Chính Phủ quy ñịnh xử
  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rươu, thuốc lá.
  13.Nghị ðịnh 54/2009/Nð-CP ngày 05/06/2009 của Chính Phủ quy ñịnh xử
  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, ño lường và chất lượng sản
  phẩm, hàng hóa.
  14. Nghị ñịnh số 97/2010/Nð-CP ngày 21-09-2010 của Chính phủ ban hành
  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  116
  15. Nguyễn ðức Thịnh, "Vai trò và hoạt ñộng của quản lý thị trường trong
  công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam", Hội thảo về thực thi quyền sở
  hữu trí tuệ, Hà Nội
  16.Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 (ñã ñược sửa ñổi bổ sung năm
  2007, 2008) ngày 02/07/2008.
  17.Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22-10-2008 của Bộ Công thương ban
  hành hướng dẫn quy trình, thủ tục tiếp nhận, thụ lýgiải quyết ñơn yêu cầu xử lý các
  vụ việc vi phạm hành chính về SHTT của cơ quan Quảnlý thị trường.
  18.Thông tư số 24/2009/TT-BCT ngày 24-8-2009 của BộCông thương ban
  hành Quy ñịnh về công tác quản lý ñịa bàn của cơ quan Quản lý thị trường.
  19.Thông tư số 26/2009/TT-BCT ngày 26-8-2009 của BộCông thương ban
  hành Quy ñịnh quy trình, thủ tục, tiếp nhận, thụ lýgiải quyết ñơn yêu cầu xử lý các
  vụ việc vi phạm hành chính về của cơ quan Quản lý thị trường.
  20.Thông tư số 12/2008/TT-BCT ngày 22/10/2008 của Bộ Công thương
  hướng dẫn quy ñịnh quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành
  chính của lực lượng Quản lý thị trường.
  21.Thông tư số 60/2011/TTLT-BCT-BTC-BCA ngày 12/05/2011 của Bộ
  Công thương; Bộ Tài Chính; Bộ Công an hướng dẫn chếñộ hóa, ñơn chứng từ ñối
  với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.
  22.Tập ảnh về hàng giả Chi cục Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra và xử
  lý.
  23.Sách Quản lý hành chính nhà nước (phần1+2).

  Xem Thêm: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng giả nhãn hiệu tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hàng giả nhãn hiệu tại Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status