Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng tại xã Ngọc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng tại xã Ngọc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng tại xã Ngọc Xã huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các ñồ thị viii
  Danh mục các sơ ñồ ix
  PHẦN 1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu: . 3
  1.3. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu: . 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu: . 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu . 3
  PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TIÊU THỤ SẢN
  PHẨM GỐM XÂY DỰNG . 4
  2.1. Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm gốm xây dựng: . 4
  2.1.1 Một số khái niệm về tiêu thụ sản phẩm. 4
  2.1.2 Những nội dung của hoạt ñộng tiêu thụ trong các doanh nghiệp 8
  2.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng ñến tiêu thụ sản phẩm: 21
  2.1.4 Một số chú ý ñối với tiêu thụ sản phẩm gốm xây dựng . 27
  2.2. Cơ sở thực tiễn của ñề tài nghiên cứu: . 29
  2.2.1. Khái quát tình hình tiêu thụ ngành vật liệu xây dựng trên thế giới 29
  PHẦN 3. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỐM XÂY
  DỰNG CAO CẤP NGỌC SÁNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  3.1 Tình hình cơ bản của Nhà máy sản xuất gốm xây d ựng cao cấp Ngọc Sáng 34
  3.1.1. Sự ra ñời của Nhà máy gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng 34
  3.1.2. Bộ máy tổ chức và quản lý của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng
  cao cấp Ngọc Sáng 35
  3.1.3 . Tình hình lao ñộng của Nhà máy 38
  3.1.4. Tình hình sử dụng vốn của Nhà máy 41
  3.1.5. Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật 43
  3.2. Phương pháp nghiên cứu . 45
  3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu: . 45
  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 47
  3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu: . 47
  3.2.4. Hệ thống chỉ tiêu ñánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm: 47
  PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49
  4.1 Khái quát tình hình sản xuẩt của Nhà máy Ngọc Sáng . 49
  4.1.1 Khái quát công nghệ sản xuất sản phẩm của Nhàmáy Ngọc Sáng 49
  4.1.2 Kết quả sản xuất của Nhà máy Ngọc Sáng . 55
  4.1.3 Chi phí sản xuất của Nhà máy 57
  4.2 Thực trạng tình hình tiêu thụ của Nhà máy 58
  4.2.1 Kết quả tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Ngọc Sáng . 58
  4.2.2 Kết quả tiêu thụ sản phẩm theo khu vực . 61
  4.2.3 Giá tiêu thụ sản phẩm 65
  4.2.4 ðánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Ngọc Sáng . 67
  4.3 Thực trạng các hoạt ñộng nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm của
  Nhà máy . 70
  4.3.1 Hoạt ñộng nghiên cứu thị trường . 70
  4.3.2 Hoạt ñộng mở rộng thị trường tiêu thụ 73
  4.3.3 Hoạt ñộng ña dạng hoá sản phẩm của Nhà máy Ngọc Sáng . 74
  4.3.4 Các hoạt ñộng nhằm ñẩy mạnh tình hình tiêu thụ của Nhà máy
  Ngọc Sáng 75
  4.4. Các yếu tố ảnh hưởng ñến kết quả tiêu thụ . 81
  4.4.1 Các yếu tố thuộc về Nhà máy . 81
  4.4.2 Các yếu tố bên ngoài . 90
  4.3.3. Các yếu tố thuộc về phía Nhà nước 97
  4.4. Những kết quả ñã ñạt ñược, và những tồn tại trong việc tiêu thụ sản
  phẩm của Nhà máy 98
  4.5. Một số biện pháp nhằm ñẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm của
  Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng . 101
  4.5.1. Phương hướng phát triển của Nhà máy . 101
  4.5.2. Một số biện pháp nhằm ñẩy mạnh tình hình tiêu thụ của Nhà máy sản
  xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng ñến năm 2015 102
  PhÇn 5. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ . 112
  5.1. Kết luận . 112
  5.2. Kiến nghị . 114
  5.2.1 ðối với Nhà nước . 114
  5.2.2. ðối với nhà máy 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

  PHẦN 1
  ðẶT VẤN ðỀ
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Trước ñây, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp
  thực hiện các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh
  của nhà nước, mà không quan tâm tới hàng hoá bán cho ai, với số lượng bao
  nhiêu. Các doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm
  của mình, chỉ cần hoàn thành kế hoạch do nhà nước giao, sản phẩm sản xuất ra
  ñược nhà nước ñưa tiêu thụ ở các ñịa chỉ trong kế hoạch.
  Chuyển sang nền kinh tế thị trường, mỗi ñơn vị sản xuất kinh doanh là
  ñơn vị hạch toán ñộc lập, tự tổ chức quản lý hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
  của mình. Mặt khác do có nhiều doanh nghiệp cùng tham gia sản xuất một
  loại hàng hoá nên việc tiêu thụ sản phẩm trở thành vấn ñề bức xúc số mét ñối
  với doanh nghiệp.Vấn ñề ñặt ra là làm thế nào ñể doanh nghiệp hoạt ñộng kinh
  doanh có lãi trong ñiều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt và tài nguyên khan
  hiếm như hiện nay? Việc quan trọng số một là ñẩy mạnh công tác tiêu thụ sản
  phẩm của doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp ñó bịthua lỗ các sản phẩm
  cuả doanh nghiệp ñó bị tồn ñọng doanh nghiệp không thu hồi ñược vốn, quá
  trình tái sản xuất không thực hiện ñược và doanh nghiệp ñó tiến tới bờ vực của
  sự phá sản. Vì lẽ ñó nên tiêu thụ sản phẩm dù là khâu cuối cùng trong hoạt
  ñộng kinh doanh nhưng ñược các doanh nghiệp ñặt tênhàng ñầu, ưu tiên cho
  nó vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của mình.
  Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng ñược thành lập vào
  lập vào năm 2004 tại Xã Ngọc Xá huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy
  nằm gần các tuyến ñường giao thông quan trọng như quốc lộ 1B ñi Bắc Giang,
  Lạng Sơn, quốc lộ 18 ñi qua Hải Dương, Quảng Ninh thuËn tiÖn cho viÖc
  tiªu thô s¶n phÈm ë các thị trường chính như Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh
  phía bắc. Hơn nữa, trữ lượng sét lớn tập trung ở Quế Võ và vị trí của Nhà
  máy gần Quảng Ninh có mỏ ñất sét với trữ lượng lớn,chất lượng cao bậc nhất
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  ðông Nam Á cho nên thuận lợi cho việc cung cấp nguyên vật liệu ổn ñịnh,
  chi phí thu mua nguyên vật liệu ít tốn kém tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm
  của Nhà máy trên thị trường so với các sản phẩm cùng loại. Tổng diện tích của Nhà
  máy là 120.000m
  2
  trong ñó diện tích sử dụng cho sản xuất 110.000m
  2
  còn lại là các
  công trình khác phục vụ cho nhà máy hoạt ñộng. Tổngsố cán bộ công nhân viên
  phục vụ cho hoạt ñộng của Nhà máy tính ñến ngày 31/12/ 2010 là 707 người. Lĩnh
  vực hoạt ñộng của Nhà máy là sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng như gạch
  xây 2 lỗ, gạch xây 11 lỗ, gạch lát nền 250, gạch lát nền 300, gạch lá dừa, gạch bậc
  thềm, gạch ốp tường ngói mũi hài, ngói bò, ngói nóctiểu, ngói nóc ñại
  Hình thành và phát triển trong nền kinh tế thị trường nhà máy Ngọc
  Sáng cũng gặp phải không ít khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm vì những
  sản phẩm cùng loại của các hãng trong nước và ngoàinước và những thay ñổi
  của nhu cầu người tiêu dùng. ðể có thể tồn tại và ñứng vững trong môi trường
  cạnh tranh khốc liệt ñó Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng
  ñã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường, ñổi mới
  công nghệ. Hơn nữa ñể có thể ñáp ứng những thay ñổicủa nhu cầu khách
  hàng, hàng năm Nhà máy ñã không ngừng tung ra thị trường các sản phẩm
  mới. Với những nỗ lực ñó cho ñến nay sản phẩm của Nhà máy Ngọc Sáng ñã
  có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước , số lượng sản phẩm tiêu thụ ngày một
  tăng. ðể ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, năm 2008 và năm 2009
  mỗi năm Nhà máy ñã mở thêm 1 dây truyền sản xuất ñểcó thể ñáp ứng ñủ số
  lượng sản phẩm cho khách hàng. Tuy nhiên thực tế cho thấy công tác tiêu thụ
  của Nhà máy còn nhiều hạn chế mà Nhà máy cần phải khắc phục và tiến tới
  hoàn thiện như quy chế nhằm quản lý tốt các ñại lý,công tác nghiên cứu thị
  trường, các chính sách quảng cáo, tăng cường hỗ trợtiêu thụ. Từ thực tế ñó tôi
  ñã mạnh dạn chọn ñề tài “ Biện pháp ñẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Nhà
  máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng tại xã Ngọc Xã huyện Quế Võ
  tỉnh Bắc Ninh” ñể nghiên cứu và làm ñề tài thạc sỹ của mình.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
  * Mục tiêu chung của ñề tài là: Nghiên cứu thực trạng tình hình tiêu thụ
  sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấpNgọc Sáng tại xã
  Ngọc Xã- Quế Võ- Bắc Ninh
  * Mục tiêu cụ thể:
  -Góp phần hệ thống cơ sở lý luận và khái quát một số vấn ñề thực tiễn
  về tiêu thụ sản phẩm
  - ðánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất
  gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng nhằm phát hiện ra những tồn tại trong khâu
  tiêu thụ cần giải quyết.
  - ðề xuất một số biện pháp ñể ñẩy mạnh tiêu thụ sảnphẩm của nhà
  máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng
  1.3. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu:
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu:
  - Các vấn ñề kinh tế chủ yếu có liên quan ñến việc tiêu thụ sản phẩm và
  quá trình tham gia tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao
  cấp Ngọc Sáng.
  - Nghiên cứu trực tiếp các ñại lý và người tiêu dùng sản phẩm của Nhà
  máy.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Phạm vi về không gian
  Luận văn nghiên cứu tại Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc
  Sáng tại xã Ngọc Xã huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh
  1.3.2.2 Phạm vi về thời gian
  Luận văn nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất
  gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng từ năm 2008- 2010. ðịnh hướng biện pháp
  tiêu thụ sản phẩm cho Nhà máy ñến năm 2015.
  1.3.2.3 Phạm vi về nội dung
  Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  PHẦN 2
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG
  2.1. Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm gốm xây dựng:
  2.1.1 Một số khái niệm về tiêu thụ sản phẩm.
  2.1.1.1. Khái niệm, vai trò của tiêu thụ sản phẩm.
  a. Khái niệm:
  Bất kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh nào trong nền kinhtế thị trường thì
  tiêu thụ sản phẩm luôn ñược xác ñịnh là khâu quan trọng nhất. Tiêu thụ sản
  phẩm là hoạt ñộng quyết ñịnh sự thành bại của một doanh nghiệp, ñể quá trình
  sản xuất diễn ra một cách liên tục thì các doanh nghiệp phải tiêu thụ ñược sản
  phẩm của mình ñã sản xuất ra. Tiêu thụ sản phẩm cònlà một trong sáu chứ
  năng cơ bản của doanh nghiệp: tiêu thụ, hậu cần, kinh doanh, tài chính, kế
  toán, và quản trị doanh nghiệp.
  Theo quan niệm truyền thống: Tiêu thụ là hoạt ñộng ñi sau sản xuất, chỉ
  ñược thực hiện khi ñã sản xuất ñược sản phẩm.
  Theo quan ñiểm hiện ñại: Tiêu thụ sản phẩm là một quá trình thực hiện
  tổng thể các hoạt ñộng có mối quan hệ lôgíc và chặtchẽ bởi một tập hợp các
  cá nhân, doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau nhằm thực hiện quá trình chuyển
  hàng hóa từ nơi sản xuất ñến nơi tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của nền
  kinh tế thị trường thì quan niệm về tiêu thụ sản phẩm cũng có những thay ñổi
  ñể phù hợp với các nhân tố mới xuât hiện. Trong cơ chế cũ thì các doanh
  nghiệp chỉ quan niệm rằng mình“ bán những cái gì màmình có“ tức là hoạt
  ñộng tiêu thụ chỉ ñược thược hiện sau khi ñã sản xuất hoàn thành sản phẩm.
  Ngày nay với sự phát triển của kinh tế thị trường thì doanh nghiệp không thể
  bán ñược“ cái mình có“ mà nó phải bán ra những sản phẩm mà thị trường cần,
  ñiều này có nghĩa là hoạt ñộng tiêu thụ không chỉ ñơn thuần là họa ñồng ñi sau
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  san xuất nữa mà một số nội dung của tiêu thụ còn ñitrước hoạt ñộng sản xuất.
  Trước khi sản xuất mặt hàng nào ñó thì doanh nghiệpphải tiến hành công tác
  ñiều tra, nghiên cứu khả năng tiêu thụ của thị trường với sản phẩm ñó, ñây là
  cơ sở ñể doanh nghiệp lập kế hoạch, chiến lược sản xuấ kinh doanh. Kế hoạch,
  chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả, khả thi hay
  không ñều phụ thuộc vào tính ñúng ñắn, chính xác của việc ñiều tra nghiên
  cứu thị trường
  Như vậy, tiêu thụ sản phẩm là giai ñoạn cuối của quá trình sản xuất kinh
  doanh và là yếu tố quan trọng quyết ñịnh sự tồn tạivà phát triển của doanh
  nghiệp. Tiêu thụ thực chất là quá trình chuyển hoá quyền sử dụng và quyền sở
  hữu hàng hoá, tiền tệ giữa các chủ thể kinh tế. Quátrình tiêu thụ sản phẩm
  ñược cấu thành bởi các yếu tố sau:
  - Các tác nhân tham gia chính là những người mua vàngười bán.
  - ðối tượng mua và bán là các sản phẩm, hàng hoá, tiền tệ.
  - Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán.
  b. Vị trí tiêu thụ sản phẩm
  Trong ñiều kiện cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thịtrường, ñòi hỏi các
  doanh nghiệp cần phải năng ñộng, sáng tạo, tìm ra các biện pháp nâng cao
  hiệu quả kinh tế trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh, mà một
  trong những khâu quan trọng nhất là tiêu thụ sản phẩm.
  Thực tế hiện nay cho thấy sản phẩm của nhiều doanh nghiệp tiêu thụ
  chậm, thậm chí không tiêu thụ ñược. Nguyên nhân chính dẫn ñến tình trạng
  này là doanh nghiệp không biết cách tổ chức tiêu thụ sản phẩm, không ñáp
  ứng ñược yêu cầu tiêu dùng của xã hội. Tiêu thụ sảnphẩm luôn là công việc
  khó khăn, là vấn ñề mà các nhà sản xuất phải trăn trở suy nghĩ và là mối quan
  tâm hàng ñầu cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tham gia vào thị trường.
  Tiêu thụ cần phải ñược ñặt ra ngay sau khi sản xuấtvì sản xuất cái gì? Cho ai?
  Thì mới mang lại hiệu quả.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Trong nền kinh tế thị trường, muốn sản xuất với quymô lớn cần phải
  rút ngắn ñược chu kỳ sản xuất kinh doanh, phải nắm bắt ñược cơ hội và ñáp
  ứng kịp thời nhu cầu của thị trường. Tiêu thụ sản phẩm ñược coi là một nghệ
  thuật trong quá trình ñưa sản phẩm tới người tiêu dùng.
  c. Ý nghĩa của công tác tiêu thụ sản phẩm
  Trong cơ chế thị trường hiện nay, sản xuất ñã khó nhưng tiêu thụ sản
  phẩm còn khó hơn. Vì vậy, vấn ñề tiêu thụ sản phẩm là vô cùng quan trọng và
  là mối quan tâm hàng ñầu của mỗi doanh nghiệp. Tiêuthụ là quá trình hoạt
  ñộng của doanh nghiệp làm cho sản phẩm của họ trở thành hàng hoá trên thị
  trường, tức là làm cho người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm của doanh nghiệp.
  Vấn ñề cốt lõi không phải là người tiêu dùng chấp nhận 1 lần mà là nhiều lần,
  không phải nhất thời mà là mãi mãi. Trên thực tế kinh doanh trong nền kinh tế
  thị trường cho thấy mỗi sản phẩm của một số doanh nghiệp rất tốt nhưng vẫn
  không tiêu thụ ñược hoặc lượng tiêu thụ ñược ít, ñiều này là do công tác tổ
  chức tiêu thụ của họ còn kém.
  Tiêu thụ sản phẩm nhằm mục ñích trang trải các khoản chi phí ñảm bảo
  cho sản xuất kinh doanh có lãi tạo ñược chỗ ñứng vững chắc trên thị trường,
  mở rộng thị trường sản phẩm của doanh nghiệp.
  Tiêu thụ sản phẩm trực tiếp mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp ñể
  thực hiện việc tái sản xuất mở rộng và tích luỹ vốncho doanh nghiệp, tăng
  nhanh quá trình tiêu thụ và rút ngắn thời gian chu chuyển vốn, tiết kiệm vốn và
  tăng hiệu xuất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp, khối lượng sản
  phẩm tiêu thụ phản ánh sự chấp nhận của thị trường ñối với sản phẩm, phản
  ánh mức ñộ chiếm lĩnh thị trường, uy tín của sản phẩm và vị thế của sản phẩm
  trên thị trường.
  d. Nhiệm vụ.
  Mục tiêu thụ là bán hết hàng với doanh thu tối ña và chi phí kinh doanh
  cho hoạt ñộng tiêu thụ là tối thiểu, ñể thực hiện mục tiêu này thì hoạt ñộng tiêu

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Các quy ñịnh của pháp luật về sở hữu trí tuệ (2005), NXB chính trị quốc gia
  2. Nguyễn Nguyên Cự (1999). Bài giảng về nghiên cứu Marketing, Trường
  ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội, trang 21-25
  3. Phạm Vân ðình và ðỗ Kim Chung (1997). Giáo trình kinh tế nông nghiệp,
  Trường ðại học Nông Nghiệp I, Hà Nội
  4. Phạm Thị Kim Dung (2004). Tìm hiểu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản
  phẩm gốm sứ của công ty TNHH Quang Vinh, xã Bát Tràng, huyện Gia
  L âm, Hà Nội. Báo cáo tốt nghiệp, Trường ñại học nông nghiệp HàNội
  5. Trần Văn ðức (1999). Bài giảng kinh tế vi mô, Trường ðHNN I, Hà Nội
  6. Nguyễn Văn ðiệp (2008). ‘Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gốm
  của làng nghề Phù lãng – huyện Quế Võ – tỉnh Bắc Ninh’
  7.Viện nghiên cứu và ñào tạo về quản lý Tổ chức và quản lý tiếp thị - bán
  hàng
  8. ðặng Xuân Xuyến.Doanh nghiệp với thị trường
  9. Trương Thị Hải Yến (2006). Một số giải pháp nhằm ñẩy mạnh hoạt ñộng
  xuất khẩu sản phẩm gốm sứ của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hải,
  Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội. Báo cáo tốt nghiệp, Trường ñại học
  nông nghiệp Hà Nội
  Các trang web
  1. Kim Dung( 09/ 2011 ), “ Tổng hợp sản xuất ngành vật liệu xây dựng ở một
  số nước trên thế giới”.
  www.vnceramic. org.vn; www.vnceramic.com.vn.
  2. ÁI VÂN (12/09/2007), ‘Thị trường gốm sứ xây dựng khởi sắc’
  http://vneconomy.vn/66573P0C19/thi-truong-gom-su-xay-dung-khoi-sac.htm
  http:// www.gso.gov.vn/default. Aspx? Tabid= 217.

  Xem Thêm: Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng tại xã Ngọc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy sản xuất gốm xây dựng cao cấp Ngọc Sáng tại xã Ngọc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status