Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý quy trình thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý quy trình thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Quản lý quy trình thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt v
  Danh mục bảng biểu vi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu4
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ
  QUY TRÌNH THU THUẾ VỚI CÁC DN CÓ VỐN ðẦU TƯ
  NƯỚC NGOÀI 5
  2.1 Cơ sở lý luận về thuế và quản lý quy trình thuthuế với dn có vốn
  ñầu tư nước ngoài 5
  2.1.1 Cơ sở lý luận về thuế 5
  2.1.2 Quản lý thuế và Luật Quản lý thuế8
  2.1.3 Vai trò của doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài ñối với nền
  kinh tế Việt Nam 15
  2.1.4 Quản lý thu thuế ñối với các doanh nghiệp cóvốn ñầu tư nước ngoài18
  2.2 Cơ sở thực tiễn về quản lý thuế ở các nước trên thế giới và Việt Nam26
  2.2.1 Quản lý thuế ở một số nước trên thế giới26
  2.2.2 Vấn ñề quản lý thuế ở Việt Nam31
  3 GIỚI THIỆU ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37
  3.1 Giới thiệu về tỉnh Bình Phước và cục thuế tỉnhBình Phước37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 44
  4 QUẢN LÝ QUY TRÌNH THU THUẾ ðỐI VỚI CÁC DOANH
  NGHIỆP CÓ VỐN ðẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BÌNH
  PHƯỚC 47
  4.1 Thực trạng quản lý quy trình thu thuế ñối với các dn có vốn ñầu
  tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước47
  4.1.1 Khái quát hoạt ñộng của các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước
  ngoài tại tỉnh Bình Phước 47
  4.1.2 ðặc ñiểm quản lý thuế ñối với các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước
  ngoài tại tỉnh Bình Phước 49
  4.1.3 Tổ chức quản lý quy trình thu thuế ñối với doanh nghiệp có vốn
  ñầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Bình Phước53
  4.2 Một số giải pháp quản lý thuế ñối với các dn có vốn ñầu tư nước
  ngoài tại tỉnh Bình Phước 78
  4.2.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thuế ñối với các doanh
  nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước78
  4.2.2 Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tácquản lý thuế ñối với
  các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước79
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ113
  5.1 Kết luận 113
  5.2 Kiến nghị 114
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Hệ thống chính sách thuế và cơ chế quản lý thuế ñã có quá trình phát
  triển khá nhanh từ hình thức phôi thai ban ñầu cho ñến nay ñã trở thành một
  hệ thống khá hoàn chỉnh. Hệ thống thuế hiện nay tuy ñang trong giai ñoạn
  hoàn thiện nhưng ñã ñóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần
  tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, tạo môi trường thuận lợi ñể thu hút
  vốn ñầu tư nước ngoài.
  Ngày 11 tháng 01 năm 2007, sau hơn 11 năm với nỗ lực và kiên trì của
  công tác ñối ngoại, Việt Nam ñã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của
  Tổ chức thương mại Thế giới (WTO). Do ñó, ñể ñáp ứng các yêu cầu hội
  nhập quốc tế ngày càng cao trong giai ñoạn tới, ñòi hỏi chính sách thuế phải
  tương ñồng với các nước trong khu vực, cách thức quản lý phù hợp với các
  chuẩn mực quản lý thuế quốc tế nhằm tạo ñiều kiện cho cácnhà ñầu tư nước
  ngoài vào Việt Nam và các nhà ñầu tư trong nước ra nước ngoài.
  ðối với Việt Nam hiện nay chính sách thuế và nhất và cách thức quản lý
  thuế còn có khoảng cách rất xa với các nước trên thế giới. ðiều này bắt buộc
  ngành thuế phải cải cách, hiện ñại hoá ñể tránh tụthậu so với các nước trong
  khu vực và nhằm nâng cao vị thế công tác quản lý thuế Việt Nam trên trường
  quốc tế.
  Bình Phước là tỉnh ở Miền ðông Nam Bộ, nằm trong Vùng Kinh tế
  Trọng ñiểm Phía Nam cùng với các tỉnh: Thành phố HồChí Minh, ðồng Nai,
  Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, là cửa ngõ
  của vùng với Tây Nguyên và ðông Bắc Campuchia. Trung tâm hành chính
  của tỉnh cách thành phố Hồ Chí Minh 110 km, toàn tỉnh có diện tích tự nhiên
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  687.462 ha, dân số hơn 840 ngàn người. Bình Phước là giao ñiểm của các
  tuyến giao thông rất quan trọng như: Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, ñường Hồ Chí
  Minh xuyên suốt trung tâm tỉnh lỵ và nối với các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh,
  thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, ñường sắt xuyên Á ñi qua Bình
  Phước, nối Việt Nam với Campuchia, Lào, Thái Lan vàMyanma. Nằm trong
  vùng khí hậu ôn hòa, ít bị ảnh hưởng bởi bão lụt, ñất ñai rất thuận lợi cho việc
  phát triển sản xuất nông nghiệp nhất là các loại cây công nghiệp có giá trị cao
  như: Cao su, ñiều, tiêu Về công nghiệp tỉnh ñã ñược Chính phủ phê duyệt
  quy hoạch 5.244 ha ñất khu công nghiệp, Khu kinh tếcửa khẩu quốc tế Hoa
  Lư 28.364 ha, các Cụm công nghiệp ñã ñược quy hoạch1.101 ha và ñang
  trình bổ sung quy hoạch 18.369 ha cho khu công nghiệp.
  Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường ñầu tư
  như: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng về giao thông vận tải, ñô thị; Xây dựng
  công bố công khai quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ban
  hành cơ chế ưu ñãi ñầu tư, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một
  cửa liên thông; hỗ trợ nhà ñầu tư trong ñền bù giảiphóng mặt bằng nhằm
  ñảm bảo cho Nhà ñầu tư có ñiều kiện tốt nhất trong quá trình sản xuất kinh
  doanh.
  Ngoài các ñiều kiện thuận lợi về môi trường ñầu tư như trên, UBND
  tỉnh Bình Phước cam kết sẽ luôn sát cánh với Nhà ñầu tư trong quá trình hoạt
  ñộng sản xuất, kinh doanh và tạo mọi ñiều kiện thuận lợi nhất ñể Nhà ñầu tư
  sản xuất, kinh doanh có hiệu quả: “thành công của doanh nghiệp cũng là
  thành công của tỉnh Bình Phước”. Do vậy trong thời gian qua, tỉnh Bình
  Phước ñã thu hút hơn 2.000 Doanh nghiệp trong và ngoài nước ñầu tư sản
  xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh, trong ñó có một số doanh nghiệp có vốn
  ñầu tư nước ngoài.
  Tuy nhiên, số thuế thu ñược từ các doanh nghiệp nàyrất thấp, chưa
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  tương xứng với tốc ñộ và quy mô ñầu tư qua các năm.ðây là dấu hiệu cho
  thấy có thể có hiện tượng thất thu thuế ñối với cácdoanh nghiệp có vốn ñầu
  tư nước ngoài trên ñịa bàn tỉnh Bình Phước.
  Mặt khác, do ñặc ñiểm, tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp có vốn
  ñầu tư nước ngoài rất khác biệt so với các doanh nghiệp trong nước, họ
  thường là những tập ñoàn kinh tế hoạt ñộng xuyên quốc gia, có trình ñộ hiểu
  biết về pháp luật cao, . các hình thức trốn thuế và gian lận về thuế thường rất
  tinh vi và khó phát hiện thông qua các hình thức chuyển giá, giao dịch thương
  mại ñiện tử, .Vấn ñề này ñã và ñang ñặt ra những yêu cầu cao trong quản lý
  thuế ñối với các ñối tượng trên.
  Trước những bất cập và yêu cầu như ñã trình bày ở trên, việc tìm ra
  nguyên nhân và có giải pháp khắc phục, tránh thất thu cho ngân sách Nhà
  nước, xây dựng mô hình quản lý thuế chuẩn làm tiền ñề cho công tác quản lý
  thuế ñối với các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài cho các năm về sau
  là vấn ñề cấp thiết ñối với ngành thuế tỉnh Bình Phước. Từ ñó nhằm tạo môi
  trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho tất cảcác nhà ñầu tư trong
  nước cũng như ngoài nước.
  Nhận thức ñược tầm quan trọng trên, chúng tôi chọn nghiên cứu: “Quản
  lý quy trình thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại
  tỉnh Bình Phước”làm ñề tài luận văn thạc sĩ của mình.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở ñánh giá thực trạng công tác quản lý quitrình thu thuế ñối với
  các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước, ñề xuất các
  giải pháp nhằm hoàn thiện việc quản lý thu thuế ñốivới các doanh nghiệp có
  vốn ñầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về thuế và quản lý qui trình thu
  thuế từ các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài.
  - ðánh giá thực trạng công tác quản lý qui trình thu thuế của Cục thuế
  tỉnh Bình Phước ñối với các doanh nghiệp có vốn ñầutư nước ngoài tại tỉnh
  Bình Phước.
  - ðề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tácquản lý qui trình
  thu thuế ñối với các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình
  Phước.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  - Vấn ñề liên quan ñến quản lý thu và nộp thuế từ các doanh nghiệp có
  vốn ñầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi về không gian: Tại Cục thuế và các doanh nghiệp có vốn ñầu
  tư nước ngoài thuộc tỉnh Bình Phước
  Phạm vi về thời gian:
  + Về thời gian thu thập số liệu:Nghiên cứu thực trạng quản lý thu thuế
  ñối với các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài trong 3 năm 2008, 2009
  và năm 2010
  + Về thời gian thực hiện:12 tháng, bắt ñầu từ tháng 11 năm 2010 ñến
  tháng 11 năm 2011
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ
  QUY TRÌNH THU THUẾ VỚI CÁC DN CÓ VỐN ðẦU TƯ
  NƯỚC NGOÀI
  2.1 Cơ sở lý luận về thuế và quản lý quy trình thu thuế với dn có vốn ñầu tư
  nước ngoài
  2.1.1 Cơ sở lý luận về thuế
  2.1.1.1 Bản chất của thuế
  Thuế ra ñời và tồn tại cùng với sự ra ñời và tồn tại của Nhà nước, do ñó
  sự hiện diện của thuế trong nền kinh tế là một tất yếu khách quan nhằm ñảm
  bảo các nhu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước. Mác ñã nói về quan hệ
  kinh tế giữa Nhà nước và thuế như sau: “Thuế là cơ sở kinh tế của bộ máy
  Nhà nước, là thủ ñoạn giản tiện cho kho bạc thu ñược bằng tiền hay sản vật
  mà người dân phải ñóng góp ñể dùng vào mọi việc chitiêu của Nhà nước”[9]
  ĂngGhen cũng ñã chỉ ra: ðể duy trì quyền lực công cộng, cần phải có sự
  ñóng góp của công dân cho Nhà nước, ñó là thuế.[9]
  Nhà nước là ñiều kiện ñầu tiên cho sự ra ñời và tồntại hệ thống thuế của
  một quốc gia. Trong trường hợp thu nhập của người dân không ñủ chi dùng
  cho bản thân họ thì Nhà nước cũng không thể thu ñược thuế. Do ñó, một ñiều
  kiện thứ hai rất quan trọng cần phải có ñể bảo ñảm sự tồn tại của thuế ñó là
  thu nhập xã hội. Sự hình thành thu nhập trong xã hội chính là tiền ñề cho việc
  ñộng viên các khoản thu của Nhà nước mà trong ñó thuế là khoản ñộng viên
  cơ bản nhất.[7]
  Tuỳ theo từng góc ñộ nghiên cứu mà người ta có những cách nhìn khác
  nhau về thuế:
  ã Dưới góc ñộ nghiên cứu của kinh tế chính trị học, thuế ñược coi là
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  hình thức phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc
  dân ñể hình thành nên qũy tiền tệ của Nhà nước nhằmñáp ứng nhu cầu chi
  tiêu theo chức năng của Nhà nước.
  ã Dưới góc ñộ nghiên cứu pháp luật, thuế ñược coi là một phần thu nhập
  mà các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ ñóng góp cho Nhà nước theo quy ñịnh
  của pháp luật.
  ã Dưới góc ñộ nghiên cứu của kinh tế học, thuế ñược coi là khoản mất
  mát của các doanh nghiệp hay hộ gia ñình ñể hình thành nên qũy tiền tệ của
  Nhà nước nhằm ñáp ứng cho việc sử dụng các hàng hoávà dịch vụ công.[7]
  Dù ñược nhìn nhận dưới góc ñộ nào, có lẽ không ai có thể phủ nhận rằng
  thuế là khoản ñóng góp có tính chất bắt buộc cho Nhà nước, ñược thực hiện
  mà không ñề cập ñến lợi ích cụ thể của người ñóng thuế. Cũng chính vì ñặc
  ñiểm này mà người nộp thuế thường không mấy dễ chịuvà có cảm giác bị
  tước ñoạt một phần tài sản cá nhân của họ, dù rằng ai cũng muốn ñược hưởng
  nhiều dịch vụ phúc lợi công cộng từ Nhà nước. Nhận thức ñược ñặc ñiểm này
  của thuế, chúng ta sẽ dễ dàng xác ñịnh những yêu cầu mà người nộp thuế
  thường ñòi hỏi ở một hệ thống thuế.
  Từ những phân tích ở trên, có thể hiểu thuế theo khái niệm như sau:
  Thuế là khoản ñóng góp bắt buộc, trích từ một phần thu nhập của các tổ chức
  và cá nhân cho Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luậtñể phục vụ cho các nhu
  cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước.[6]
  2.1.1.2 Phân loại thuế
  Khi nghiên cứu lý luận, các nhà kinh tế có thể dùngnhiều tiêu thức ñể
  phân loại thuế. Trên cơ sở ñó, nghiên cứu hoạch ñịnh chính sách thuế và tổ
  chức quản lý thuế có hiệu quả.[6]
  a) Phân loại theo tính chất kinh tế
  Cách phân loại cổ ñiển và thường ñược nhắc nhiều làcăn cứ vào tính
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  7
  chất kinh tế, tính chất có thể chuyển dịch gánh nặng về thuế giữa người nộp
  thuế và người chịu thuế. Người ta phân chia thuế thành hai loại chủ yếu, ñó là
  thuế trực thu và thuế gián thu.
  - Thuế trực thu :
  Thuế trực thu là loại thuế ñánh trực tiếp vào thu nhập của các ñối tượng
  nộp thuế. Việc ñộng viên cho ngân sách qua thuế trực thu có tính công bằng
  hơn so với thuế gián thu, bởi vì phần ñóng góp về thuế thường phù hợp với
  khả năng của từng ñối tượng; thu nhập cao thì phải nộp thuế nhiều, thu nhập
  thấp thì nộp thuế ít, thu nhập chỉ ñủ trang trải chi phí cần thiết hoặc không có
  thu hập thì không phải nộp thuế.
  Thuộc loại thuế trực thu có thể kể ñến các luật thếnhư: thuế Thu nhập
  Doanh nghiệp, thuế Thu nhập Cá nhân, thuế Tài sản, thuế Tặng phẩm
  - Thuế gián thu :
  Thuế gián thu là loại thuế ñánh vào việc sử dụng thu nhập của các tổ
  chức, cá nhân khi tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường. Thuế này do
  người sản xuất kinh doanh cung ứng hàng hoá, dịch vụ nộp cho Nhà nước,
  nhưng người tiêu dùng cuối cùng là những người chịuthuế. Nhà doanh
  nghiệp chuyển thuế bằng cách cộng thuế vào giá bán hàng hoá, dịch vụ nên
  người ta gọi là thuế gián thu. Các doanh nghiệp ở ñây chỉ giữ vai trò như
  người thu hộ thuế cho Nhà nước. Thuộc loại thuế gián thu gồm có các luật
  thuế như: thuế Giá trị Gia tăng, thuế Tiêu thụ ðặc biệt, thuế Xuất khẩu, thuế
  Nhập khẩu [6]
  Tùy theo ñặc ñiểm và trình ñộ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước,
  cũng như quan ñiểm của những người lãnh ñạo Nhà nước trong từng thời kỳ,
  người ta có thể lựa chọn, coi trọng loại thuế gián thu hay thuế trực thu.
  b) Phân loại theo ñối tượng ñánh thuế

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ðỗ ðức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2009), Những vấn ñề kinh tế - xã
  hội nảy sinh trong ðầu tư trực tiếp nước ngoài - Kinh nghiệm Trung
  Quốc và thực tiễn Việt Nam, Nxb Lý luận chính trị.
  2. Bộ tài chính (2010), Một số vấn ñề về kinh tế - tài chính Việt Nam, Nhà
  xuất bản Tài chính, Hà Nội.
  3. Ngô Bình Chung (2007), Các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế góp
  phần phát triển kinh tế Việt Nam trong giai ñoạn 2001-2010, Trường
  ðại học Kinh tế TP.HCM.
  4. Nguyễn Bích ðạt (2009), Khu vực kinh tế có vốn ñầu tư nước ngoài trong
  nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nxb
  Chính trị quốc gia.
  5. Lê Hải Hưng (2008), Thành công của cải cách và hiện ñại hoá hệ thống
  Thuế, Bộ Tài chính, Hà Nội.
  6. Hoàng Thị Bích Loan (2008), Thu hút ñầu tư trực tiếp của các công ty
  xuyên Quốc gia vào Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia.
  7. Mac - Ăngen, Tuyển tập tập 21, NXB Sự thật, 1980
  8. Bùi Thị Phúc (2011), Giáo trình kế toán thuế, Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội, NXB Tài chính
  9. Nguyễn Văn Phụng (2010), ðiều chỉnh chính sách Thuế: Cú hích mới cho
  thu hút ñầu tư,Bộ Tài chính, Hà Nội.
  10. Nguyễn Trọng Quang (2009), Thanh tra Thuế theo phương thực rủi ro
  giúp quản lý thuế công bằng, minh bạch và hiệu quả, Bộ Tài chính, Hà
  Nội.
  11. Trường ðại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Luật ðầu tư, Nxb Công
  An Nhân dân.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  117
  12. Thanh tra Tài chính (4-2008), Luật Quản lý Thuế và công tác ứng dụng
  công nghệ thông tin trong ngành thuế, Bộ Tài chính, Hà Nội.
  13. Tạp chí nghiên cứu Tài Chính Kế toán (2010), Kinh nghiệm của Pháp và
  một số nước trên thế giới về kiểm tra, thanh tra thuế và bài học cho
  Việt Nam, Học viện Tàichính, HN.
  14. Thanh tra Tài chính (3-2010), Giám sát kê khai thuế - giảm “gánh nặng”
  cho công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính, Hà Nội.
  15. Tổng Cục Thuế (2010), Luật Quản lý Thuế và Các văn bản hướng dẫn thi
  hành,Nxb Tài Chính, Hà Nội.
  16. Tổng Cục Thuế (2010), ðổi mới tổ chức bộ máy quản lý thuế, ñáp ứng yêu
  cầu cải cách và hiện ñại hoá, Bộ Tài chính, Hà Nội.
  17. Tổng Cục Thuế (2008), Tài liệu tập huấn Chương trình cải cách và hiện
  ñại hoá ngành Thuế ñến 2010, Tổng cục Thuế biên soạn, không phát
  hành.
  18. Trang web Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Cục Thuế Tỉnh Bình Phước, Sở
  Kế hoạch - ðầu tư Tỉnh Bình Phước
  19. Vụ Các vấn ñề về Tài Chính (2002), Áp dụng Tự khai tự tính tự nộp thuế
  và cải cách Quản lý thuế, Qũy Tiền tệ Quốc tế.

  Xem Thêm: Quản lý quy trình thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý quy trình thu thuế từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bình Phước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status