Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cám ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục ñồ thị viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN
  TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH 4
  2.1 Các khái niệm có liên quan 4
  2.2 Các nội dung chủ yếu về hiệu quả kinh doanh bảohiểm 10
  2.3 Các yếu tố cơ bản tác ñộng ñến kinh doanh bảo hiểm 24
  3 ðẶC ðIỂM ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 29
  3.1 Giới thiệu tổng quát về Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu
  ñiện 29
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 48
  3.3 Một số chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả kinh doanh bảo hiểm 49
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 53
  4.1 Phân tích, ñánh giá kết quả hoạt ñộng kinh doanh của Tổng công
  ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện giai ñoạn 2008 - 2010 53
  4.1.1 Phân tích, ñánh giá chỉ tiêu khả năng thanh toán nhanh 53
  4.1.2 Phân tích, ñánh giá chỉ tiêu về sử dụng vốn 55
  4.1.3 Phân tích, ñánh giá chỉ tiêu về hiệu quả hoạt ñộng 56
  4.1.4 Phân tích, dánh giá chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 57
  4.1.5 Phân tích, ñánh giá khả năng thanh toán 59
  4.1.6 ðánh giá rủi ro và lợi nhuận của tập danh mục nghiệp vụ 59
  4.2 Các yếu tố cơ bản tác ñộng ñến hiệu quả kinh doanh của Tổng
  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện 66
  4.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong 66
  4.2.2 Các Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 67
  4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng
  công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bưu ðiện trong ñịnh hướng phát
  triển ñến năm 2015 73
  4.3.1 Mục tiêu và sứ mạng của Tổng công ty Cổ phầnBảo Hiểm Bưu
  ðiện ñến năm 2015 73
  4.3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty
  Cổ phần Bảo Hiểm Bưu ðiện trong ñịnh hướng phát triển ñến
  năm 2015 76
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  5.1 Kết luận 95
  5.2 Kiến nghị 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Bảo hiểm ra ñời từ lâu và nhanh chóng trở thành mộtlĩnh vực quan
  trọng trong sự phát triển của nền kinh tế xã hội. Với một nền kinh tế ñang
  phát triển như Việt Nam, bảo hiểm càng ñóng vai tròquan trọng trong việc
  xây dựng một nền tài chính vững mạnh, phục vụ cho công cuộc công
  nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Ngành bảo hiểm Việt nam ñã ñóng góp
  tích cực vào việc ổn ñịnh nền kinh tế xã hội và ñờisống nhân dân, giúp
  giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước.
  Hoạt ñộng của bảo hiểm là hỗ trợ về mặt tài chính thông qua công tác bồi
  thường cho các ñơn vị và cá nhân tham gia bảo hiểm khi có những tổn thất,
  hoặc thiệt hại hay thương tật bản thân phát sinh từnhững rủi ro ñược bảo
  hiểm. Ngoài ra bảo hiểm còn ñóng vai trò ñặc biệt quan trọng trong sự phát
  triển của thị trường tài chính thông qua hoạt ñộng ñầu tư vốn và các quỹ nhàn
  rỗi ñược hình thành từ phí bảo hiểm.
  Trước nhu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, Chính Phủ Việt Nam
  ñã ban hành Nghị ðịnh 100/Nð-CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 nhằm mở
  rộng nhiều loại hình kinh doanh bảo hiểm với nhiều tổ chức trong và ngoài
  quốc doanh ñể nâng cao chất lượng hoạt ñộng của ngành bảo hiểm. Từ ñịnh
  chế này có nhiều công ty bảo hiểm thuộc nhiều thànhphần kinh tế khác nhau
  ñã ñược thành lập. Chính Phủ cũng mở cửa cho các công ty bảo hiểm nước
  ngoài mở chi nhánh, văn phòng ñại diện ñể ñầu tư kinh doanh bảo hiểm tại
  Việt Nam. Sự xuất hiện của nhiều công ty bảo hiểm trong và ngoài nước tạo
  nên sự cạnh tranh mạnh mẽ trong hoạt ñộng kinh doanh bảo hiểm, cùng với
  sự tăng trưởng cao và ổn ñịnh của nền kinh tế Việt Nam trong những năm
  qua, mức sống của người dân ngày càng ñược nâng cao, ñó chính là những
  nguyên nhân thúc ñẩy ngành bảo hiểm Việt Nam có những bước phát triển
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  2
  vượt bậc trong 10 năm qua.
  Việt Nam ñang thực hiện lộ trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và
  thế giới, kinh tế tăng trưởng sẽ tạo nhiều cơ hội ñể thị trường bảo hiểm
  phát triển, ñồng thời, việc hội nhập kinh tế quốc tế cũng ñặt ra những thách
  thức rất lớn ñó là nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các doanh nghiệp kinh
  doanh bảo hiểm cần ñịnh hướng chiến lược phát triểnthị trường bảo hiểm
  toàn diện, an toàn và hiệu quả.
  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện (PTI) ñược thành lập từ năm 1998
  với 7 cổ ñông pháp nhân sáng lập. Cổ ñông chính là Tập ñoàn Bưu chính
  Viễn thông Việt Nam và các cổ ñông lớn hoạt ñộng trong nhiều lĩnh vực khác
  nhau như: ngân hàng, bảo hiểm, xuất nhập khẩu, xây dựng. Trong ñó Tập
  ñoàn Bưu chính Viễn thông là cổ ñông và cũng là khách hàng lớn nhất của
  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện. Ngày 30/06/2010,Bảo hiểm Bưu ñiện
  ñược phép thay ñổi tên từ Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện thành Tổng
  Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện.
  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện ñã khẳng ñịnh ñược vị trí của
  mình trên thị trường bảo hiểm Việt Nam và quốc tế và là một trong 5 doanh
  nghiệp bảo hiểm hàng ñầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ trên thị
  trường bảo hiểm Việt Nam.
  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện xác ñịnh cạnh tranh với triết lý
  kinh doanh lấy khách hàng là trung tâm, liên tục ñổi mới, không ngừng sáng
  tạo. Giai ñoạn 2010 - 2015, với ñịnh hướng kinh doanh: “Tăng trưởng - Hiệu
  quả - Phát triển bền vững”, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm có kênh phân
  phối dịch vụ lớn nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tập trung khả năng
  sinh lời và tối ưu hóa cổ tức, ñảm bảo quyền lợi của cổ ñông, thực hiện nhiệm
  vụ một doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cộng ñồng, trên cơ sở tạo ra sự
  khác biệt với ñối thủ cạnh tranh bằng chất lượng phục vụ khách hàng.
  Là một cán bộ của công ty với tâm huyết ñược phục vụ lâu dài cho công
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  3
  ty, nhất là sau giai ñoạn phát triển nóng, cần ñề ra chiến lược hướng tới phát
  triển bền vững. Vì vậy tôi chọn nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá hiệu quả kinh
  doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện”.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản về hiệuquả kinh doanh;
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần
  Bảo hiểm Bưu ñiện;
  - ðề xuất giải pháp ñể nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty
  Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu:
  - Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu ñiện
  - Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thị trường Việt nam
  - Các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tham gia bảohiểm phi nhân thọ
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  ðề tài nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần
  Bảo hiểm Bưu ñiện.
  1.3.3 Thời gian thu thập số liệu:
  Tất cả nội dung thuộc ñề tài nghiên cứu tập trung thời gian 3 năm, từ
  năm 2008 ñến năm 2010.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  4
  2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN
  TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH
  2.1. Các khái niệm có liên quan
  2.1.1 Hiệu quả kinh doanh
  Khái niệm về hiệu quả kinh doanh:
  Hiệu quả theo ý nghĩa chung nhất ñược hiểu là các lợi ích kinh tế, xã hội
  ñạt ñược từ quá trình hoạt ñộng kinh doanh mang lại. Hiệu quả kinh doanh
  bao gồm hai mặt là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội, trong ñó hiệu quả
  kinh tế có ý nghĩa quyết ñịnh.
  - Hiệu quả kinh tế: Là một phạm trù kinh tế phản ánh trình ñộ sử dụng
  các nguồn lực mà doanh nghiệp có ñược ñể ñạt kết quả cao nhất với chi phí
  thấp nhất.
  - Hiệu quả xã hội: phản ánh những lợi ích về mặt xãhội ñạt ñược từ quá
  trình hoạt ñộng kinh doanh.
  Nâng cao hiệu quả kinh doanh là ñiều kiện cơ bản ñể doanh nghiệp có thể
  tái ñầu tư mở rộng quy mô, trình ñộ công nghệ, cơ sở vật chất, nguồn nhân
  lực, nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần của người lao ñộng, nâng cao vị trí
  xã hội và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.
  Khái niệm phân tích hiệu quả kinh doanh:
  Phân tích hoạt ñộng kinh doanh mang nhiều tính chấtkhác nhau và phụ
  thuộc vào ñối tượng cũng như giải pháp quản lý mà mỗi công ty áp dụng.
  Phân tích hoạt ñộng kinh doanh là quá trình nghiên cứu, ñể ñánh giá toàn bộ
  quá trình và kết quả hoạt ñộng kinh doanh của doanhnghiệp, nhằm làm rõ
  chất lượng hoạt ñộng kinh doanh và các nguồn tiềm năng cần ñược khai thác,
  trên cơ sở ñó ñề ra các phương án và giải pháp nhằmnâng cao hiệu quả hoạt
  ñộng kinh doanh của doanh nghiệp.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  5
  Phân tích là một hoạt ñộng thực tiễn, vì phân tích hoạt ñộng kinh doanh
  luôn ñi trước quyết ñịnh và là cơ sở cho việc ra các quyết ñịnh kinh doanh.
  Phân tích hoạt ñộng kinh doanh như là một ngành khoa học, nó nghiên cứu
  các phương pháp phân tích có hệ thống và tìm ra những giải pháp áp dụng
  chúng ở mỗi doanh nghiệp.
  Như vậy phân tích hoạt ñộng kinh doanh là quá trìnhnhận thức và cải tạo
  hoạt ñộng kinh doanh một cách tự giác và có ý thức,phù hợp với ñiều kiện cụ
  thể và với yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan, nhằm ñem lại hiệu
  quả kinh doanh cao hơn cho doanh nghiệp.
  - Phân tích hoạt ñộng kinh doanh là công cụ ñể pháthiện những khả năng
  tiềm tàng trong hoạt ñộng kinh doanh, hơn nữa còn là công cụ cải tiến cơ chế
  quản lý trong kinh doanh.
  Bất kỳ hoạt ñộng kinh doanh trong các ñiều kiện hoạt ñộng khác nhau
  như thế nào ñi nữa, cũng còn những tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa ñược
  phát hiện, chỉ thông qua phân tích hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp mới
  có thể phát hiện ñược, và khai thác chúng ñể mang lại hiệu quả kinh tế cao
  hơn. Thông qua phân tích hoạt ñộng kinh doanh mới thấy rõ nguyên nhân
  cùng nguồn gốc của các vấn ñề còn tồn tại và có giải pháp cụ thể ñể cải tiến
  quản lý.
  - Phân tích hoạt ñộng kinh doanh cho phép các nhà quản lý doanh nghiệp
  nhìn nhận ñúng ñắn về khả năng, thế mạnh cũng như những hạn chế trong
  doanh nghiệp mình. Chính trên cơ sở này doanh nghiệp sẽ xác ñịnh ñúng ñắn
  mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả.
  - Phân tích hoạt ñộng kinh doanh là cơ sở quan trọng ñể ra các quyết ñịnh
  kinh doanh.
  - Phân tích hoạt ñộng kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức
  năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp.
  Phân tích là quá trình nhận thức hiệu quả hoạt ñộngkinh doanh, là cơ sở
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế .
  6
  cho việc ra các quyết ñịnh ñúng ñắn trong chức năngquản lý, nhất là các chức
  năng kiểm tra, ñánh giá và ñiều hành hoạt ñộng kinhdoanh ñể ñạt các mục
  tiêu kinh doanh.
  - Phân tích hoạt ñộng kinh doanh thường xuyên là biện pháp quan trọng
  ñể phòng ngừa rủi ro.
  ðể kinh doanh ñạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh
  nghiệp cần tiến hành thường xuyên phân tích hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh
  của mình, ñồng thời dự ñoán các ñiều kiện kinh doanh trong thời gian tới ñể
  vạch ra chiến lược kinh doanh cho phù hợp. Ngoài việc phân tích các ñiều
  kiện bên trong doanh nghiệp về tài chính, lao ñộng,vật tư Doanh nghiệp
  còn phải quan tâm phân tích tác ñộng ở bên ngoài như thị trường, khách hàng,
  ñối thủ cạnh tranh Trên cơ sở phân tích trên, doanh nghiệp dự ñoán các rủi
  ro có thể xảy ra và có kế hoạch phòng ngừa trước khi xảy ra.
  - Tài liệu phân tích hoạt ñộng kinh doanh không chỉcần thiết cho các nhà
  quản trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các ñối tượng bên
  ngoài khác, khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh nghiệp, vì thông
  qua phân tích họ mới có thể có quyết ñịnh ñúng ñắn trong việc hợp tác ñầu tư,
  cho vay với doanh nghiệp, ñặc biệt những doanh nghiệp ñang hoặc sẽ niêm
  yết trên thị trường chứng khoán.
  2.1.2 Bảo hiểm và hiệu quả kinh doanh bảo hiểm
  Trong cuộc sống sinh hoạt cũng như trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh
  hàng ngày, dù ñã luôn chú ý ngăn ngừa và ñề phòng nhưng con người vẫn có
  nguy cơ gặp phải những rủi ro bất ngờ xảy ra, khôngthể lường trước ñược
  như: thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh tật Những rủi ro ñó thường làm cho:
  mất hoặc giảm thu nhập, phá hoại nhiều tài sản, làmngưng trệ sản xuất kinh
  doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân Từ ñógây ảnh hưởng xấu
  ñến ñời sống kinh tế xã hội nói chung. ðể ñối phó và khắc phục những hậu
  quả rủi ro gây ra, từ trước ñến nay người ta ñã ñưara nhiều biện pháp khác

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính; Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2008, 2009, 2010 – Nhà
  xuất bản Tài chính năm 2008, 2009, 2010.
  2. Các bản tin của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từ năm 2008 ñến 2010.
  3. Các bản tin và chuyên ñề ñược khai thác từ các trang web:
  www.baohiem.pro.vn;www.vineconomy.com.vn; www.botaichinh.com.vn
  4. Dương Ngọc Dũng; Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E.
  Porter – Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh 2006.
  5. Phạm Văn ðược – ðặng Kim Cương; Phân tích hoạt ñộng kinh doanh–
  Nhà xuất bản Thống kê 2003.
  6. Ngô Quang Huân – Trần Văn Chánh; Quản trị tài chính doanh nghiệp–
  Nhà xuất bản ðại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2000.
  7. Hồ ðức Hùng; Phương pháp quản lý doanh nghiệp– Trường ðại học
  Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2005.
  8. Nguyễn Hải Sản; Quản trị doanh nghiệp– Nhà xuất bản Thống Kê 2006.
  9. Nguyễn Quang Thu; Quản trị Tài chính căn bản– Nhà xuất bản Thống kê
  2005.

  Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status