Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp giai đoạn 2011-2015

  MỤC LỤC
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1. Mục tiêu chung .3
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .3
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  2.1. Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhânlực .5
  2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5
  2.1.2. Vai trò của công tác phát triển nguồn nhân lực .11
  2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển nguồn nhân lực .13
  2.1.4. Các chỉ tiêu ñánh giá nguồn nhân lực 14
  2.1.5. ðặc ñiểm Nguồn nhân lực ngành bảo hiểm . 15
  2.15.1. NNL ngành Bảo hiểm 15
  2.15.2. NNL Bảo hiểm ngành Ngân hàng .16
  2.1.6. Nội dung, phương pháp phát triển nguồn nhân lực .16
  2.1.6.1. Công tác ñào tạo .16
  2.1.6.1.1. Nội dung 16
  2.1.6.1.2. Phương pháp 18
  2.1.6.1.2.1. Các phương pháp ñào tạo trong công việc .18
  2.1.6.1.2.2. Các phương pháp ñào tạo ngoài công việc 20
  2.1.6.2. Tuyển dụng .21
  2.1.7. Những yêu cầu và tiến trình ñối với phát triển nguồn nhân lực 22
  2.2. Cơ sở thực tiễn 24
  2.2.1.Tình hình phát triển nguồn nhân lực ở một số nước trên thế giới 24
  2.2.2 Tình hình phát triển nguồn nhân lực của ViệtNam .30
  2.2.3. Bài học kinh nghiệm: .33
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .35
  3.1. Giới thiệu chung về Công ty CP Bảo hiểm NHNo (ABIC) 35
  3.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty 35
  3.1.2. Bộ máy tổ chức và tình hình lao ñộng của Công ty .36
  3.1.2.1. Bộ máy tổ chức .36
  3.1.2.2. ðịa bàn hoạt ñộng. 38
  3.1.2.3. Tình hình cơ sở vật chất của ABIC 39
  3.1.2.4. Tình hình lao ñộng của Công ty .40
  3.1.2.5. Kết quả hoạt ñộng của ABIC 43
  3.2. Phương pháp nghiên cứu .45
  3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .45
  3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 45
  3.2.3. Phương pháp phân tích .45
  3.2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu 46
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .47
  4.1. Tình hình phát triển nguồn nhân lực của ABIC 47
  4.1.1. Tình hình chung về phát triển NNL tại ABIC .47
  4.1.2. Tình hình ñào tạo nguồn nhân lực tại ABIC 50
  4.1.2.1. Tình hình ñào tạo ABIC trong thời gian qua 50
  4.1.2.3. Xác ñịnh mục tiêu và lựa chọn ñối tượng ñào tạo: .56
  4.1.2.4. Tình hình kinh phí ñào tạo NNL 60
  4.1.2.5. Xây dựng chương trình ñào tạo và chọn phươngpháp ñào tạo: 62
  4.1.2.6. Lựa chọn và ñào tạo giáo viên: .66
  4.1.3. Công tác tuyển dụng NNL tại ABIC .69
  4.1.3.1. Nhu cầu tuyển dụng .69
  4.1.3.2. Lập kế hoạch tuyển dụng NNL tại ABIC .70
  4.1.3. ðánh giá chung về công tác phát triển NNL tại ABIC 72
  4.1.3.1. Kết quả ñạt ñược .72
  4.1.3.2. Tồn tại, nguyên nhân 74
  4.1.3.2.1. Tồn tại: 74
  4.1.3.2.2. Nguyên nhân .76
  4.2. Giải pháp phát triển NNL Công ty CP Bảo hiểm NHNo (ABIC) 78
  4.2.1. Cơ sở khoa học của giải pháp phát triển NNL ABIC 78
  4.2.1.1. Dự báo nhu cầu nhân lực ñến năm 2015 và tầm nhìn ñến năm 2020 78
  4.2.1.2. ðánh giá chung về tình hình phát triển NLLABIC - Phân tích SWOT 80
  4.2.1.3. ðịnh hướng phát triển ñến năm 2015 .82
  4.2.1.4. Chiến lược phát triển NNL ABIC ñến 2015 và những năm tiếp theo 83
  4.2.1.5. Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 84
  4.2.2. Một số giải pháp nhằm phát triển NNL của ABIC 84
  4.2.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển NNL 84
  4.2.2.2. Nâng cao chất lượng công tác quản trị và sửdụng NNL .86
  4.2.2.3. Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực 89
  4.2.2.4. Tăng cường ñào tạo phát triển nguồn nhân lực 91
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97
  5.1. Kết luận .97
  5.2. Kiến nghị .98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong quá trình ñổi mới và phát triển, nguồn nhân lực ñược ñánh giá là yếu tố
  quan trọng nhất có tính quyết ñịnh ñến sự thành bại, uy tín, ñịa vị, khả năng phát
  triển bền vững của tổ chức, của doanh nghiệp, do ñócác quốc gia ñều ñặt con
  người vào vị trí trung tâm của sự phát triển và ñề ra các chính sách, chiến lược phát
  triển con người phục vụ yêu cầu hiện tại và tương lai.
  Mỗi Doanh nghiệp, mỗi tổ chức muốn tồn tại và phát triển cũng ñều phải quan
  tâm và chú trọng ñến nguồn nhân lực của ñơn vị, ñảm bảo ñủ về số lượng và ñáp
  ứng ñược yêu cầu chất lượng. Tuy nhiên việc ñáp ứngnhững ñòi hỏi này không thể
  thực hiện ngay một sớm một chiều mà trong suốt quá trình hình thành và duy trì
  hoạt ñộng của của tổ chức, doanh nghiệp ñó.
  ðặc biệt, trong nền kinh tế thị trường mọi doanh nghiệp ñều chịu sự tác ñộng
  bởi một môi trường ñầy cạnh tranh và thách thức. ðểtồn tại và phát triển, Doanh
  nghiệp phải có những giải pháp, chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách
  hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực thành công là nền tảng bền vững cho thành
  công của mọi hoạt ñộng trong tổ chức, doanh nghiệp.
  ðối với ngành bảo hiểm tại Việt Nam, nguồn nhân lựcluôn là bài toán khó ñòi
  hỏi các doanh nghiệp phải tự xây dựng cho mình một chiến lược lâu dài, một giải
  pháp phát triển mang tính toàn diện, bền vững. Các Chuyên gia quốc tế ñã cảnh báo
  một trong những ñiểm yếu của ngành bảo hiểm Việt Nam chính là nguồn nhân lực.
  Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (viết tắt là ABIC) cũng
  không nằm ngoài thực trạng ñó. ðược thành lập và ñivào hoạt ñộng ñược 4 năm
  (28/4/2007), với cổ ñông sáng lập là Ngân hàng nôngnghiệp và phát triển nông
  thôn Việt Nam (NHNo& PTNT Việt Nam), phát triển nguồn nhân lực luôn ñược
  coi là vấn ñề quan trọng nhất trong giai ñoạn hình thành và phát triển hoạt ñộng của
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  2
  Công ty. Với sự nổ lực ñáng kể từ ñội ngũ lãnh ñạo,nhân viên, trong 04 năm hoạt
  ñộng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả tương ñối khả quan, ñáp ứng phần nào nhu cầu
  ña dạng hóa sản phẩm của thị trường bảo hiểm trong nước, ñặc biệt là loại hình bảo
  hiểm gắn với khách hàng của NHNo&PTNT Việt Nam, bước ñầu tạo ñược uy tín
  ñối với khách hàng và khẳng ñịnh dần ñược vị thế trong ngành bảo hiểm Việt Nam.
  Tuy nhiên trong tình hình hiện nay với chính sách mở cửa của nước ta, sự
  cạnh tranh hết sức gay gắt trong ngành bảo hiểm, ABIC cũng như những Công ty
  bảo hiểm khác ñang ñứng trước những khó khăn thách thức khi thị phần bị chia sẻ,
  những yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe hơn. Thực tế ñó ñòi hỏi ABIC
  phải có những giải pháp ñể hoạt ñộng kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn. Cùng
  với giải pháp về công nghệ, tài chính thì con ngườilà yếu tố quan trọng hàng ñầu.
  Phát triển nhân lực, mạng lưới nhằm nâng cao thị phần, uy tín, thương hiệu, tạo ra
  những lợi thế so với các Doanh nghiệp bảo hiểm kháclà vấn ñề cấp thiết ñặt ra ñối
  với các Doanh nghiệp bảo hiểm, ñặc biệt là Công ty mới thành lập như ABIC.
  ðể ñạt ñược các mục tiêu, ñịnh hướng phát triển, nâng cao năng lực cạnh
  tranh, ñẩy mạnh vị thế, uy tín của Công ty trên bảnñồ các Doanh nghiệp bảo hiểm,
  là danh mục lựa chọn ưu tiên của khách hàng Một thực tế ñặt ra ñối với ABIC là
  phải làm tốt công tác phát triển nhân lực, xây dựngmạng lưới hoạt ñộng rộng khắp
  tương xứng với quy mô của cổ ñông sáng lập là NHNo&PTNT Việt Nam, hình
  thành ñội ngũ nhân lực lớn mạnh và chuyên nghiệp. ðây chính là cơ sở, nền tảng
  vững chắc góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện các mục tiêu, ñịnh hướng
  ñề ra, xây dựng Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp bảo hiểm hàng
  ñầu Việt Nam.
  Với những lý do trên, tôi lựa chọn ñề tài “Phát triển nguồn nhân lực Công ty
  cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp giai ñoạn 2011-2015” làm nội dung
  nghiên cứu luận văn cao học.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  3
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng và những nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển nguồn
  nhân lực của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp, từ ñó ñưa ra
  những giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Công ty nhằm tạo ra một nguồn
  nhân lực ñủ về số lượng, có trình ñộ chuyên môn cao, thành thạo về kỹ năng, ñáp
  ứng ngày càng cao hơn các yêu cầu phát triển của công ty.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa những vấn ñề lý luận cơ bảnvề nguồn nhân lực và
  phát triển nguồn nhân lực;
  - Nghiên cứu thực trạng về phát triển nguồn nhân lực của Công ty, những
  nhân tố ảnh hưởng ñến sự phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
  - ðê xuất các giải pháp ñể phát triển nguồn nhân lực của Công ty từng giai
  ñoạn, ñáp ứng ñược yêu cầu ñòi hỏi của Công ty.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Là nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngânhàng nông nghiệp
  (ABIC), trong ñó bao gồm cả nhân lực hoạt ñộng trong lĩnh vực quản lý và nhân
  lực trực tiếp tham gia các hoạt ñộng kinh doanh củaCông ty.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển nguồn
  nhân lực tại Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp (ABIC).
  - Phạm vi về không gian: ñề tài ñược nghiên cứu tại Công ty Cổ phần bảo hiểm
  Ngân hàng nông nghiệp (ABIC).
  - Phạm vi về thời gian:
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  4
  + Thời gian thu thập thông tin: tất cả nội dung của ñề tài nghiên cứu tập trung
  thời gian 3 năm từ 2008 ñến 2010.
  + Thời gian thực hiện: từ tháng 11 năm 2010 ñến tháng 09 năm 2011.
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  5
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. Một số vấn ñề lý luận về phát triển nguồn nhânlực
  2.1.1. Một số khái niệm cơ bản
  * Khái niệm nhân lực
  Theo tác giả thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân trong sách “Quản lý nhân sự- thấu
  hiểu từng người trong tổ chức” (Nhà xuất bản tài chính) thì : “Nhân lực bao gồm
  tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành
  viên trong ban lãnh ñạo doanh nghiệp), tức là tất cả các thành viên trong doanh
  nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị ñạo ñức ñể thành lập,
  duy trì và phát triển doanh nghiệp”
  *Khái niệm nguồn nhân lực
  - Theo GS, Viện sĩ Phạm Minh Hạc thì nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm
  năng lao ñộng của một nước hay một ñịa phương sẵn sàng tham gia một công việc
  lao ñộng nào ñó (Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH &
  HðH, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2001)
  - Theo giáo trình Kinh tế phát triển - trường ðại học Kinh tế quốc dân NNL là
  một bộ phận của dân số trong ñộ tuổi theo quy ñịnh của luật pháp có khả năng tham
  gia lao ñộng. NNL ñược biểu hiện trên 2 mặt: Về số lượng ñó là tổng số những
  người trong ñộ tuổi lao ñộng và thời gian làm việc có thể huy ñộng ñược của họ.
  Việc quy ñịnh cụ thể ñộ tuổi lao ñộng của mỗi nước (kể cả cận dưới và cận trên) rất
  khác nhau tuỳ theo yêu cầu của trình ñộ phát triển của nền kinh tế - xã hội trong
  từng giai ñoạn. Ở Việt Nam, trước ñây ñộ tuổi lao ñộng quy ñịnh từ ñủ 16 ñến 60
  tuổi (với nam) và ñủ 16 ñến 55 tuổi (với nữ). Hiện nay, theo Bộ Luật Lao ñộng qui
  ñịnh lại là ñủ 15 ñến 60 tuổi (với nam) và ñủ 15 ñến 55 tuổi (với nữ). Về chất lượng
  NNL, ñó là trình ñộ chuyên môn và sức khoẻ của người lao ñộng .
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  6
  Theo khái niệm này, nguồn nhân lực với tư cách là một yếu tố của sự phát
  triển kinh tế-xã hội là khả năng lao ñộng của xã hội ñược hiểu theo nghĩa hẹp hơn,
  bao gồm nhóm dân cư trong ñộ tuổi lao ñộng có khả năng lao ñộng. Với cách hiểu
  này NNL tương ñương với nguồn lao ñộng. NNL bao gồmnhững người từ giới hạn
  trong ñộ tuổi lao ñộng trở lên (ở nước ta là tròn 15 tuổi) ñiều này có liên quan ñến
  vấn ñề lao ñộng trẻ em. Nói theo nguyên tắc thì trẻem mới chỉ ñược quyền làm
  việc với tư cách là rèn luyện, tập dợt trong quá trình phát triển thể chất nhân cách
  và tinh thần, chưa ñược phép tham gia lao ñộng với ý nghĩa là một thành tố của
  LLSX ñối với xã hội và chưa phải là nguồn tăng thu nhập chính ñối với gia ñình.
  ðiều ñó thể hiện khá rõ ràng trong luật pháp quốc tế và trong nước: Công ước số
  138 của ILO ñã quy ñịnh tuổi tối thiểu ñược làm việc trong bất kỳ trường hợp nào
  cũng không ñược dưới 15 tuổi; còn ở nước ta thì Bộ luật Lao ñộng cũng ñã nói rõ
  "Cấm nhận trẻ em chưa ñủ 15 tuổi vào làm việc". Vì nếu trẻ em lâm vào tình trạng
  lao ñộng sớm, làm việc quá sức thì các mục tiêu bảovệ sức khoẻ, giáo dục ñào tạo,
  văn hoá tinh thần ñều khó mà thực hiện ñược có nghĩa là kìm hãm sự phát triển
  NNL trong tương lai.
  *Tiếp cận nguồn nhân lực ở cấp ñộ vi mô
  Theo Human Capital White Paper, nguồn nhân lực là tài sản vô hình của một
  tổ chức. Cơ bản nó là toàn bộ năng lực và sự tâm huyết của mọi người trong một tổ
  chức, nghĩa là toàn bộ những kỹ năng, kinh nghiệm, tiềm năng và năng lực của
  họ.Tài sản nguồn nhân lực buộc tất cả nhân viên ñịnh hướng năng lực cao là cần
  thiết cho sự thành công của doanh nghiệp.
  Theo quản lý nhân lực trong doanh nghiệp, nhân lực ñược hiểu là toàn bộ các
  khả năng về thể lực và trí lực của con người ñược vận dụng ra trong quá trình lao
  ñộng sản xuất. Nó cũng ñược xem là sức lao ñộng của con người – một nguồn lực
  quý giá nhất trong các yếu tố của sản xuất của các doanh nghiệp. Nhân lực của

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2008, 2009, 2010- Công ty Cổ phần Bảo hiểm
  Ngân hàng Nông nghiệp
  2. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trung Quốc - Bài tham luận của tác
  giả Xiao Mingzheng -Trường ðại học Bắc Kinh trình bày tại Hội thảo “Cải cách
  hành chính dành cho các nước châu Á” do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức từ
  ngày 03/4 – 22/4/2008.
  3. Giáo trình Kinh tế phát triển - Trường ðại học Kinh tế quốc dân (Thạc sỹ
  Nguyễn Mạnh Quân)
  4. Giáo trình Quản trị NNL Trường ðHKT Quốc dân (Bộmôn nhân lực) Nhà xuất
  bản ðHKT Quốc dân
  5.Giáo trình nghiệp vụ bảo hiểm - Học viện Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính năm
  2005.
  6.Giáo trình triết học Mác – Lênin, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia (PGS.TS
  Chu Văn Cấp).
  7. Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH & HðH, NXB
  chính trị quốc gia 2001 (GS, Viện sĩ Phạm Minh Hạc)
  8. Phát huy nguồn nhân lực - yếu tố con người trongsản xuất kinh doanh, Nhà xuất
  bản Giáo dục 1995 (ðặng Vũ Chư và Ngô Văn Quế).
  9.Quản lý nhân sự- thấu hiểu từng người trong tổ chức, Nhà xuất bản tài chính
  (Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Quân)
  10.Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp - NXB 2005 (Nguyễn Tấn Thịnh)
  11.Quản trị Nguồn nhân lực, Nhà xuất bản Thống Kê (TS. Nguyễn Quốc Tuấn)
  12.Quản trị nguồn nhân lực - Nhà xuất bản ðại học quốc gia Hồ Chí Minh 2004
  (PGS-TS Trần Kim Dung).
  Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế
  101
  13.Quản trị nguồn nhân lực - George T. Milkovich & John W. Boudreau- NXB
  Thống Kê - 2002 (Bản dịch của TS Vũ Trọng Hùng)
  14. Quản trị nhân sự, Nhà xuất bản Lð –XH, 2007 ( Nguyễn Hữu Thân).
  15.Quản trị nhân sự theo quan ñiểm tổng thể, mục tiêu, chiến lược, biện pháp -Nhà
  xuất bản Thống kê 2000 (GS.TS Martin Hilb (Thuỵ Sỹ)
  16.Số liệu thị trường Bảo hiểm Việt Nam năm 2008, năm 2009 – Hiệp hội Bảo
  hiểm Việt Nam
  17.Tài liệu bảo hiểm xe cơ giới - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông
  nghiệp
  18. Thiết kế tổ chức và quản lý chiến lược nguồn nhân lực - Nhà xuất bản Lao ñộng
  - Xã hội Hà Nội 2004 (Triệu Tuệ Anh, Lâm Thạch Viên)
  19. Hệ thống website
  19.1.Http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn
  19.2.Http://www.vinacorp.vn/stock/upcom-abi/ctcp-bao-hiem-ngan-hang-nong-nghiep
  19.3.Http://dantri.com.vn/c25/s25-381607/tai-chinh-ngan-hang-van-la-nganh-dat-gia-nhat-trong-5-nam-toi.html

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp giai đoạn 2011-2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp giai đoạn 2011-2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status