Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay

  Luận án tiến sĩ năm 2012
  Đề tài: Phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH vii
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LOGISTICS 1
  1.1. Tính cấp thiết của luận án 1
  1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan
  đến đềtài 4
  1.2.1. Các nghiên cứu trong nước . 4
  1.2.2. Các nghiên cứu ngoài nước . 7
  1.3. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu của luận án 14
  1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu . 14
  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 14
  1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu 15
  1.4.1. Đối tượng nghiên cứu . 15
  1.4.2. Phạm vi nghiên cứu . 15
  1.5. Phương pháp nghiên cứu . 16
  1.5.1. Phương pháp thu thập và phân tích dữliệu thứcấp: 17
  1.5.2. Phương pháp thu thập và phân tích dữliệu sơcấp . 17
  1.6. Đóng góp mới của luận án . 19
  1.7. Kết cấu nội dung luận án . 21
  CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠBẢN VỀLOGISTICS VÀ PHÁT TRIỂN
  LOGISTICS CỦA NỀN KINH TẾ 22
  2.1. Logistics và phát triển logistics của nền kinh tế 22
  2.1.1. Bản chất của logistics 22
  2.1.2. Hệthống logistics của nền kinh tế(Hệthống logistics quốc gia) 31
  iii
  2.1.3. Khái niệm và vai trò phát triển logistics của nền kinh tế 35
  2.2. Nội dung và các nhân tốcơbản ảnh hưởng đến phát triển logistics
  của nền kinh tế 38
  2.2.1. Nội dung cơbản phát triển logistics của nền kinh tế 38
  2.2.2. Các nhân tốcơbản ảnh hưởng đến phát triển logistics của nền
  kinh tế 48
  2.3. Các tiêu chí đánh giá trình độphát triển logistics của nền kinh tế 51
  2.3.1. ChỉsốLogistics Performance Index (LPI) của Ngân hàng
  Thếgiới 51
  2.3.2. Đánh giá hệthống logistics quốc gia theo quan điểm của Ngân
  hàng Phát triển Châu Á 54
  2.4. Kinh nghiệm phát triển logistics của một sốnước thếgiới và gợi ý
  cho Việt Nam . 56
  2.4.1. Kinh nghiệm phát triển logistics của CHLB Đức . 56
  2.4.2. Kinh nghiệm phát triển logistics của Singapore . 58
  2.4.3. Kinh nghiệm phát triển logistics của Nhật Bản 62
  2.4.4. Các gợi ý cho Việt Nam 64
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS
  CỦA VIỆT NAM (1986 – 2011) 67
  3.1. Quá trình phát triển lý thuyết logistics ởViệt Nam . 67
  3.1.1. Giai đoạn 1954 – 1986 67
  3.1.2. Giai đoạn 1986 đến nay 70
  3.2. Phân tích thực trạng phát triển hệthống logistics của nền kinh tế
  quốc dân (2001 – 2011) 75
  3.2.1. Thực trạng nguồn cung cấp hàng hóa của nền kinh tế . 75
  3.2.2. Thực trạng nhu cầu tiêu dùng/sửdụng dịch vụlogistics 78
  3.2.3. Thực trạng hệthống cung ứng dịch vụlogistics . 81
  3.2.4. Thực trạng kết cấu hạtầng logistics . 92
  3.2.5. Thực trạng môi trường cạnh tranh 104
  iv
  3.2.6. Thực trạng hệthống luật pháp, chính sách phát triển logistics 106
  3.3. Đánh giá trình độphát triển của hệthống logistics của Việt Nam
  hiện nay 108
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS Ở
  VIỆT NAM (2012 – 2020) 112
  4.1. Xu hướng vận động của môi trường ảnh hưởng đên phát triển
  logistics ởViệt Nam đến 2020 . 112
  4.1.1. Sựhội nhập sâu rộng của nền kinh tếViệt Nam vào nền kinh tế
  khu vực và thếgiới . 112
  4.1.2. Triển vọng phát triển kinh tếtrong nước 114
  4.1.3. Tăng trưởng thương mại toàn cầu và khu vực 115
  4.1.4. Xu thếphát triển của dịch vụlogistics trên thếgiới trong
  thời gian tới 115
  4.2. Mục tiêu và quan điểm phát triển logistics của Việt Nam 117
  4.2.1. Mục tiêu phát triển logistics củaViệt Nam (2011 – 2020) 117
  4.2.2. Quan điểm phát triển logistics ởViệt Nam 118
  4.3. Giải pháp cơbản phát triển logistics ởViệt Nam . 119
  4.3.1. Giải pháp phát triển cơsởlý thuyết vềnghiên cứu và ứng dụng
  logistics trong kinh tếvà kinh doanh ởViệt Nam . 119
  4.3.2. Giải pháp phát triển nguồn cung hàng hóa của nền kinh tế 123
  4.3.3. Giải pháp phát triển hệthống cung ứng dịch vụlogistics 126
  4.3.4. Giải pháp phát triển thịtrường tiêu dùng dịch vụlogistics 129
  4.3.5. Giải pháp phát triển kết cấu hạtầng logistics . 131
  4.3.6. Giải pháp tạo dựng và hoàn thiện môi trường cạnh tranh thuận lợi
  cho phát triển logistics . 136
  4.3.7. Giải pháp hoàn thiện hệthống luật pháp, thểchế, chính sách phát
  triển logistics 138
  KẾT LUẬN 143
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐCỦA TÁC GIẢ . 145
  v
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 146
  CÁC PHỤLỤC . 153
  PHỤLỤC 1A: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP SỬ
  DỤNG DỊCH VỤLOGISTICS . 154
  PHỤLỤC 1B: TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP SỬ
  DỤNG DỊCH VỤLOGISTICS . 161
  PHỤLỤC 1C: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT DOANH NGHIỆP CUNG
  ỨNG DỊCH VỤLOGISTICS . 165
  PHỤLỤC 1D: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH
  NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤLOGISTICS . 171
  PHỤLỤC 2: HỆTHỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM 175
  PHỤLỤC 3: CÁC CAM KẾT QUỐC TẾCỦA VIỆT NAM KHI GIA
  NHẬP WTO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤLOGISTICS 177
  LỜI CẢM ƠN 181

  DANH MỤC HÌNH
  Hình 2.1. Mô hình chuỗi cung ứng . 26
  Hình 2.2. Mối liên hệgiữa 3 giác độtiếp cận logistics 31
  Hình 2.3: Hệthống logistics quốc gia . 32
  Hình 3.1. Nhu cầu thuê ngoài dịch vụlogistics của các DN Việt Nam 79
  Hình 3.2. Khách hàng sửdụng DV logistics phân theo ngành nghềKD . 79
  Hình 3.3. Tỷtrọng chi phí logistics so với GDP của một sốquốc gia . 81
  Hình 3.4: Các loại hình DV logistics các DN Việt Nam đang cung ứng. 84
  Hình 3.5: Những yếu kém của dịch vụvận tải đường bộ . 90
  Hình 3.6: Những yếu kém của dịch vụvận tải đường sắt . 90

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1.Các tiêu chí đánh giá sựphát triển của hệthống logistics quốc gia . 54
  Bảng 3.1. Tổng mức bán lẻhàng hóa vàdoanh thu dịch vụtiêu dùng theo giá
  thực tếtheo thành phần kinh tế(2001 – 2010) . 76
  Bảng 3.2. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa XNK của Việt Nam (2001 - 2010)77
  Bảng 3.3. Đánh giá vềtình hình cung cấp dịch vụcủa doanh nghiệp cung ứng
  dịch vụlogistics . 80
  Bảng 3.4. Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo phương thức vận tải . 88
  Bảng 3.5. Sốlượng tàu biển đăng ký theo loại tàu và trọng tải 94
  Bảng 3.6. Kết cấu hạtầng kho bãi của Tân cảng Sài Gòn . 96
  Bảng 3.7. Mạng lưới đường bộViệt Nam 97
  Bảng 3.8. Hệthống đường sắt Việt Nam . 101
  Bảng 3.9. Kích cỡvà năng lực thông qua của các cảng hàng không 103
  Bảng 3.10. ChỉsốLPI của Việt Nam (2007, 2010, 2012) 110

  CHƯƠNG 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LOGISTICS
  Giới thiệu chương:Chương 1 cung cấp một “cái nhìn” tổng quan về
  nghiên cứu phát triển logistics làm nền tảng cho nội dung của toàn bộluận án.
  Chương này chỉra tính cấp thiết của luận án, mục tiêu nghiên cứu của luận án
  và các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra. Chương này cũng phân tích tổng quan
  các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến nội dung của
  luận án, làm rõ đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án, các phương
  pháp nghiên cứu được sửdụng trong luận án, những điểm mới của luận án và
  kết cấu của luận án.
  1.1. Tính cấp thiết của luận án
  Có nhiều khái niệm khác nhau vềlogistics, mỗi khái niệm tiếp cận vấn
  đềdưới những giác độkhác nhau, do đó hàm chứa những nội dung khác nhau.
  Một khái niệm logistics được sửdụng phổbiến hiện nay là khái niệm của Uỷ
  ban các chuyên gia quản trịchuỗi cung ứng (Council of Supply Chain
  Management Professionals - CSCMP), theo đó logistics là một bộphận của
  chuỗi cung ứng, thực hiện việc lập kếhoạch, thực hiện và kiểm soát dòng chu
  chuyển và lưu kho hàng hoá, dịch vụvà các thông tin liên quan một cách hiệu quả
  từ điểm xuất phát đến nơi tiêu dùng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng [38].
  Với quan niệm vềlogistics nhưtrên, thuật ngữlogistics có thể được tiếp
  cận dưới nhiều giác độgiác độ. Dưới giác độvĩmô, logistics là một hệthống
  đảm bảo cho dòng chu chuyển hàng hoá và thông tin từcác nhà sản xuất, các
  nhà thương mại đến người tiêu dùng được tiến hành một cách có hiệu quả,
  đảm bảo cân đối cung - cầu của nền kinh tếvà thực hiện các mục tiêu của xã
  hội. Dưới giác độtrung mô, logistics có thể được tiếp cận dưới giác độngành,
  ởcác khía cạnh: logistics ngành; trung tâm logistics vùng/khu vực/đô thị.
  2
  Dưới giác độvi mô – trong hoạt động của doanh nghiệp, logistics là quá trình
  đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra một
  cách hiệu quảthông qua hoạt động đảm bảo các yếu tố đầu vào của sản xuất
  kinh doanh và đảm bảo hàng hoá/dịch vụcho tiêu thụcủa doanh nghiệp. Mỗi
  doanh nghiệp đều phải thực hiện những nội dung của logistics đểquá trình
  sản xuất kinh doanh được tiến hành hiệu quả. Đồng thời, do sựphân công lao
  động xã hội và do yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, hình thành nên một
  bộphận các doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụlogistics nhưkho bãi,
  giao nhận, vận tải cho các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế[15]. Vì vậy,
  logistics có vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, của các
  ngành và của cảnền kinh tế.
  ỞViệt Nam, logistics và những nội dung mới, đầy đủvà toàn diện của
  logistics là một lĩnh vực tương đối mới mẻ, kểcảvềhệthống lý luận và hoạt
  động thực tiễn. Trong nền kinh tếchỉhuy, các nội dung tương ứng của
  logistics hiện nay là hệthống cung ứng vật tưkỹthuật và hệthống thương
  nghiệp xã hội chủnghĩa đã được nghiên cứu và giảng dạy ởcác trường đào
  tạo, các viện nghiên cứu cũng như được các xí nghiệp Việt Nam thời kỳ đó
  ứng dụng trong quá trình sản xuất. Các nội dung tương ứng của logistics trong
  nền kinh tế được thực hiện và kiểm soát thông qua quá trình kếhoạch hoá nền
  kinh tếquốc dân. Khi chuyển đổi cơchếquản lý kinh tếsang nền kinh tếthị
  trường, việc nghiên cứu vấn đềlý luận và ứng dụng thực tiễn của logistics đã
  có sựthay đổi. Các nội dung tương ứng của logistics được nghiên cứu và
  giảng dạy qua các môn học khác nhau nhưquản trịsản xuất, thương mại đầu
  vào, tiêu thụsản phẩm/bán hàng của doanh nghiệp . Tuy nhiên, thuật ngữ
  logistics với các nội dung toàn diện của nó chưa được nghiên cứu một cách
  đầy đủvà có hệthống. Hiện nay ởViệt Nam chưa có một trường đào tạo nào
  chuyên vềlogistics. Các môn học liên quan đến logistics mới được đưa vào
  3
  giảng dạy tại một vài cơsở đào tạo trong nước nhưTrường Đại học Thương
  mại, Trường Đại học Giao thông vận tải TP HồChí Minh, Trường Đại học
  Kinh tếquốc dân
  Vềmặt thực trạng phát triển, các hoạt động logistics từsản xuất đến
  kho chứa, vận tải, phân phối, lưu thông đã phát triển từnhiều năm nay
  nhưng còn ởtrình độmanh mún, chắp vá và phân tán, mới dừng lại ởdạng
  lắp ghép cơhọc chủquan và tựphát hình thành hệthống logistics của nền
  kinh tế. Các doanh nghiệp chuyên cung ứng dịch vụlogistics mới chỉ đáp ứng
  một phần nhu cầu của thịtrường nội địa, chưa vươn ra được thịtrường khu
  vực và thếgiới. Các điều kiện vềkết cấu hạtầng cứng và mềm cho sựphát
  triển của dịch vụnày ởViệt Nam còn rất hạn chế. Kết cấu hạtầng giao thông
  vận tải chưa hoàn chỉnh, năng lực vận chuyển thấp. Khung khổpháp lý đáp
  ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực này còn yếu kém. Trong Luật Thương
  mại, thuật ngữ“dịch vụlogistics” được đưa vào từnăm 2005, Nghị định hướng
  dẫn đối với dịch vụnày mới ra đời năm 2007. Các luật khác có liên quan như
  Luật Hàng hải, các luật Giao thông còn thiếu nhiều nghị định hướng dẫn.
  Các vấn đềvềtài chính, hải quan liên quan đến dịch vụnày còn nhiều bất cập.
  Nguồn nhân lực có trình độcao vềlĩnh vực này thiếu trầm trọng.
  Trong bối cảnh Việt Nam đã trởthành thành viên của Tổchức Thương
  mại Thếgiới, phát triển logistics trong nền kinh tếnói chung cũng nhưhoạt
  động logistics của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đang đứng trước
  những cơhội cũng nhưthách thức mới, đòi hỏi phải nhận thức rõ vai trò của
  hoạt động này cảvềlý luận và thực tiễn. Với thực tếhiện nay ởViệt Nam
  chưa có một đềtài nào đi sâu nghiên cứu vềvấn đềnày một cách đầy đủ, đề
  tài “Phát triển logistics ởViệt Nam hiện nay” là có ý nghĩa cấp thiết cảvềlý
  luận và thực tiễn.
  4
  1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan
  đến đềtài
  1.2.1. Các nghiên cứu trong nước
  Thuật ngữ“logistics” xuất hiện một cách chính thức trong các văn bản
  pháp luật ởViệt Nam vào năm 2005 ởLuật Thương mại (sửa đổi), nghĩa là
  muộn hơn rất nhiều so với tiến trình phát triển của lĩnh vực này trên thếgiới.
  Trước thời điểm đó, có rất ít công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này
  được viết và xuất bản ởViệt Nam. Tuy nhiên, sau thời điểm đó, đã xuất hiện
  một sốlượng đáng kểcác công trình liên quan đến logistics được công bố. Các
  nghiên cứu trong nước liên quan đến logistics tiêu biểu có thểkể đến nhưsau:
  Có thểnói, cuốn sách đầu tiên chuyên sâu vềlogistics được công bố ở
  Việt Nam là “Logistics – Những vấn đềcơbản”, do GS. TS. Đoàn ThịHồng
  Vân chủbiên, xuất bản năm 2003 (Nhà xuất bản Lao động – xã hội). Trong
  cuốn sách này, các tác giảtập trung vào giới thiệu những vấn đềlý luận cơ
  bản vềlogistics nhưkhái niệm, lịch sửhình thành và phát triển của logistics,
  phân loại logistics, kinh nghiệm phát triển logistics của một sốquốc gia trên
  thếgiới 3 năm sau đó, tác giảgiới thiệu tiếp cuốn “Quản trịlogistics” (Nhà
  xuất bản Thống kê, 2006). Nhưtiêu đềthểhiện, cuốn sách tập trung vào
  những nội dung của quản trịlogistics nhưkhái niệm quản trịlogistics, các nội
  dung của quản trịlogistics nhưdịch vụkhách hàng, hệthống thông tin, quản
  trịdựtrữ, quản trịvật tư, vận tải, kho bãi Cả2 cuốn sách chủyếu tập trung
  vào các vấn đềlý luận vềlogistics và quản trịlogistics, các nội dung thực tiễn
  của logistics là rất hạn chế, chủyếu dừng ởmức giới thiệu nội dung thực tiễn
  tương ứng (dịch vụkhách hàng, hệthống thông tin, kho bãi ) của một số
  doanh nghiệp Việt Nam.
  Gần đây, Đại học Thương mại cũng giới thiệu giáo trình “Quản trị
  logistics kinh doanh” do TS. Nguyễn Thông Thái và PGS. TS. An ThịThanh
  5
  Nhàn chủbiên (Nhà xuất bản Thống kê, 2011). Giáo trình này dành chương
  đầu tiên đểgiới thiệu tổng quan vềquản trịlogistics kinh doanh nhưkhái
  niệm và phân loại logistics, khái niệm và mục tiêu của quản trịlogistics, mô
  hình quản trịlogistics, các quá trình và chức năng logistics cơbản 5
  chương còn lại đi sâu vào nội dung quản trịlogistics cụthểnhưdịch vụkhách
  hàng, quản trịdựtrữ, quản trịvận chuyển, quản trịcác hoạt động logistics hỗ
  trợ, thực thi và kiểm soát logistics.
  Có thểnói, các tài liệu trên đã giới thiệu nhiều quan điểm, khái niệm và
  nội dung vềlogistics, nhưng đều lựa chọn giác độtiếp cận đểnghiên cứu là
  giác độvi mô. Liên quan đến giác độtiếp cận này còn có các luận án tiến sĩ,
  luận văn thạc sĩviết vềhoạt động logistics nói chung và các khía cạnh nội
  dung của logistics nói riêng trong khuôn khổmột doanh nghiệp cụthể.
  Ởgiác độtiếp cận trung mô và vĩmô, sốlượng các công trình nghiên
  cứu liên quan đến logistics hạn chếhơn. Có thểkể đến các tài liệu như: Đềtài
  nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp bộcủa BộThương mại “Logistics và khả
  năng áp dụng, phát triển logistics trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
  vận tải giao nhận ởViệt Nam” do PGS. TS. Nguyễn NhưTiến (Đại học Ngoại
  thương) làm chủnhiệm (2004) tập trung nghiên cứu khía cạnh dịch vụvận tải,
  giao nhận hàng hoá. Đềtài NCKH cấp Bộ“Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tếvề
  dịch vụhậu cần (logistics) và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam” do Viện
  Nghiên cứu Thương mại, BộThương mại thực hiện (2006) tập trung phân tích
  các kinh nghiệm quốc tếcủa một sốnước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  trong việc phát triển dịch vụnày. Đềtài NCKH cấp Bộ“Giải pháp phát triển
  dịch vụlogistics của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành
  phốHà Nội” do GS. TS. Đặng Đình Đào, Đại học Kinh tếquốc dân chủbiên
  (2008) chủyếu tập trung phân tích các dịch vụlogistics chủyếu của các doanh
  nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội
  6
  Công trình NCKH quy mô nhất cho đến nay liên quan đến logistics ở
  Việt Nam là Đềtài NCKH độc lập cấp Nhà nước “Phát triển các dịch vụ
  logistics ởnước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế” do GS. TS. Đặng Đình
  Đào (Viện Nghiên cứu Kinh tếvà Phát triển, Trường Đại học Kinh tếquốc
  dân) chủnhiệm, được thực hiện trong 2 năm (2010, 2011) với sựtham gia của
  nhiều nhà khoa học và tiến hành thu thập sốliệu thông qua điều tra, phỏng
  vấn ở10 tỉnh, thành phốtrong cảnước. Trong khuôn khổ đềtài này, 2 cuốn
  sách chuyên khảo đã được xuất bản. Cuốn “Logistics – Những vấn đềlý luận
  và thực tiễn ởViệt Nam”(Nhà xuất bản Đại học Kinh tếquốc dân, 2011) tập
  hợp 26 báo cáo khoa học tại hội thảo của đềtài do đông đảo các nhà khoa
  học, nhà nghiên cứu và những người hoạt động logistics thực tiễn ởViệt Nam
  trình bày. 26 báo cáo này tập trung vào các nội dung cơbản: các vấn đềlý
  luận cơbản của logistics, cơhội và thách thức đối với sựphát triển dịch vụ
  logistics ởViệt Nam, các quy định pháp lý liên quan đến phát triển dịch vụ
  logistics ởViệt Nam, cơsởhạtầng logistics ởViệt Nam, chính sách phát
  triển dịch vụlogistics ởViệt Nam, giải pháp phát triển dịch vụlogistics ởViệt
  Nam Kết quảnghiên cứu của đềtài được giới thiệu một cách đầy đủvà chi
  tiết trong cuốn sách chuyên khảo thứ2: cuốn “Dịch vụlogistics ởViệt Nam
  trong tiến trình hội nhập quốc tế” (Nhà xuất bản Chính trịquốc gia, 2012),
  với các nội dung cụthểnhư: khái niệm dịch vụlogistics, nội dung phát triển
  dịch vụlogistics, hệthống chỉtiêu đánh giá sựphát triển các dịch vụlogistics
  của quốc gia (giới thiệu chỉsốLPI của WB) và của doanh nghiệp, các nhân tố
  cơbản ảnh hưởng đến sựphát triển các dịch vụlogistics ởViệt Nam, quá
  trình phát triển và thực trạng phát triển các dịch vụlogistics ởViệt Nam, yêu
  cầu, khảnăng, quan điểm và giải pháp phát triển các dịch vụlogistics ởViệt
  Nam trong bối cảnh hội nhập. Đềtài tiếp cận nghiên cứu logistics dưới giác
  độngành (ngành dịch vụlogistics).
  7
  Bên cạnh đó, trên các báo, tạp chí và các diễn đàn internet, xuất hiện
  một sốbài viết, tham luận . đềcập đến một sốkhía cạnh liên quan đến thực
  tiễn phát triển của logistics ởViệt Nam, nhưng nhìn chung mới dừng lại ở
  những nhận xét mang tính chất khái quát, định tính, trong khuôn khổthời gian
  và dung lượng hạn hẹp, chưa phải là nghiên cứu mang tính chất chuyên sâu.
  Tiêu biểu có thểkể đến tác giả ĐỗXuân Quang, Phó Tổng giám đốc của
  VINAFREIGHT, đã có một sốbài viết phân tích vềthực trạng, cơhội và
  thách thức đối với ngành logistics ởViệt Nam, thực trạng và định hướng phát
  triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụlogistics ởViệt Nam và đềxuất một
  sốgiải pháp từquan điểm của Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam
  (VIFFAS); hay tác giả ĐỗHuy Bình, chủnhân của blog vềchuỗi cung ứng và
  logistics nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay (Vietnam’s supply chain and
  logistics blog) cũng đưa ra nhiều nhận định liên quan đến thực trạng phát triển
  của lĩnh vực này của Việt Nam, chủyếu là liên quan đến trình độcung ứng
  dịch vụcủa các doanh nghiệp logistics nội địa.
  1.2.2. Các nghiên cứu ngoài nước
  1.2.2.1. Các nghiên cứu chung
  Các công trình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến logistics tập trung
  nghiên cứu logistics ở3 giác độchủyếu: (i) giác độvi mô (mirco logistics-
  logistics tại các cơsởkinh doanh), (ii) giác độtrung mô (meso logistics -
  logistics của ngành/vùng) và (iii) giác độvĩmô (macro logistics - logistics
  trong nền kinh tếcủa một quốc gia và trong nền kinh tếtoàn cầu – logistics
  quốc gia).
  a. Tiếp cận logistics dưới giác độvĩmô
  Ởgiác độvĩmô, nghiên cứu được thừa nhận rộng rãi nhất là của Ngân
  hàng Thếgiới (WB). Trong các báo cáo “Connecting to Compete: Trade
  Logistics in global economy” được công bốvào các năm 2007, 2010 và 2012,
  .

  CHƯƠNG 2
  LÝ LUẬN CƠBẢN VỀLOGISTICS VÀ PHÁT TRIỂN
  LOGISTICS CỦA NỀN KINH TẾ
  Giới thiệu chương:Chương 2 đềcập đến những lý luận cơbản về
  logistics và phát triển logistics của nền kinh tếvới các nội dung cơbản: khái
  niệm, đặc điểm, phân loại logistics; khái niệm và các yếu tốcấu thành hệ
  thống logistics quốc gia; khái niệm, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến
  phát triển logistics của nền kinh tế; các tiêu chí đánh giá trình độphát triển
  logistics của nền kinh tế. Chương 2 cũng nghiên cứu kinh nghiệm phát triển
  logistics của 3 quốc gia CHLB Đức, Nhật Bản và Singapore, từ đó đưa ra
  những chỉdẫn hữu ích đểphát triển logistics ởViệt Nam.
  2.1. Logistics và phát triển logistics của nền kinh tế
  2.1.1. Bản chất của logistics
  2.1.1.1. Lịch sửphát triển của logistics và các khái niệm tương ứng
  Từlogistics có nguồn gốc từtiếng Hy Lạp, logistikos, nghĩa là giỏi tính
  toán. Từnày bắt nguồn từnhu cầu của các đội quân cần được cung ứng vũ
  khí, lương thực, phương tiện vận chuyển trong chiến đấu [38], [48]. Trong
  lịch sửquân sựthếgiới, Alexander Đại đếlà một trong những nhà quân sựlỗi
  lạc nhất. Lên ngôi vua trịvì Macedonia, chỉtrong vòng 13 năm, ông đã mở
  rộng bờcõi ra cảHy Lạp, Ba Tư, và Ấn Độ. Theo các nhà lịch sửquân sự, “bí
  quyết thành công” của ông bao gồm những điểm chính yếu sau: (i) Lên kế
  hoạch cung ứng/hậu cần khi hoạch định chiến lược, (ii) Hiểu biết tường tận
  lực lượng quân sự, địa thếxung quanh, và mùa vụgặt hái trong năm, (iii) Phát
  triển vũkhí mới và (iv) Kiên định với chiến lược quân sự đã thiết lập. Như
  vậy, các nội dung liên quan đến cung ứng được đặt lên hàng đầu trong số
  những yếu tố được coi là nguyên nhân dẫn đến thành công trong công cuộc
  chinh phạt của danh tướng này. Trong quân đội của Alexander Đại đếvà các
  23
  đếchếHy lạp, La Mã cổxưa, các tướng lĩnh với chức danh Logistikas là
  những người chịu trách nhiệm các vấn đềvềcung ứng cho quân đội [3].
  Từlogistics xuất hiện nhưmột thuật ngữ đầu tiên trong lĩnh vực quân
  sựbởi một tác gia chuyên viết vềlịch sửquân sựngười Pháp, Baron Henri
  Jomini vào khoảng năm 1838 [53]. Theo đó, logistics được coi là một phần
  của khoa học quân sự, cùng với chiến lược và chiến thuật. Trong đó, các
  tướng lĩnh quân đội thường coi chiến lược là việc thiết lập và điều khiển các
  chiến dịch nhằm đạt được mục tiêu của cảcuộc chiến; chiến thuật là các biện
  pháp, cách thức được tiến hành trong các trận đánh nhằm đạt được các mục
  tiêu chiến lược; còn logistics là việc tạo lập, quản lý và điều khiển các nguồn
  lực nhằm hỗtrợcho chiến lược và chiến thuật.
  Napoleon, danh tướng nổi tiếng trong lịch sửquân sựthếgiới đã từng
  nói: “Logistics là hoạt động đểduy trì lực lượng quân đội”, và “Người không
  chuyên bàn vềchiến thuật, người chuyên nghiệp bàn vềlogistics”. Một vị
  tướng quân sựkhác là Chauncey B. Baker cũng đã viết rằng: “Một nhánh
  trong nghệthuật chiến đấu có liên quan tới việc di chuyển và cung cấp lương
  thực và trang thiết bịcho quân đội được gọi là logistics”. Từ điển Oxford
  cũng định nghĩa: “Logistics là một nhánh của khoa học quân sựliên quan đến
  thu gom, duy trì và vận chuyển cơsởvật chất, nhận sựvà trang thiết bịcho
  các chiến trường” [53].
  Trong hai cuộc chiến tranh thếgiới khốc liệt nổra đầu thếkỷ20, các
  quốc gia tham chiến đã ứng dụng rộng rãi logistics đểdi chuyển lực lượng
  quân đội cùng vũkhí có khối lượng lớn và đảm bảo hậu cần cho các lực
  lượng tham chiến. Hiệu quảcủa hoạt động logistics được đánh giá là yếu tố
  có tác động rất lớn đến sựthành bại trên chiến trường.
  Chiến tranh thếgiới lần thứII kết thúc (1945) cũng đánh dấu sựchuyển
  đổi trong phạm vi ứng dụng của thuật ngữlogistics từlĩnh vực quân sựsang
  lĩnh vực kinh tếvà kinh doanh.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1) Tài liệu tham khảo tiếng Việt
  1. BộGiao thông vận tải Việt Nam và Cơquan hợp tác quốc tếNhật
  Bản (JICA) (2010), “Nghiên cứu toàn diện vềphát triển bền vững hệthống
  giao thông vận tải ởViệt Nam (VITRANSS 2)”.
  2. BộThông tin và Truyền thông Việt Nam (2010), “Báo cáo ứng
  dụng công nghệthông tin”. Tải xuống từ www.mic.gov.vn
  3. ĐỗHuy Bình, các bài viết trong Vietnam’s supply chain and logistics blog.
  4. Lê Bách Chấn (2009), “Bản chất kinh tếcủa logistics”, Tạp chí
  Vietnam Logistics Review. Tải xuống từ www.vlr.vn
  5. Chính phủ(2007), “Nghị định 140/2007/NĐ-CP”. Tải xuống từ
  www.mpi.gov.vn.
  6. Công ty Supply Chain Management Việt Nam (2008), “Báo cáo
  khảo sát nhu cầu thuê ngoài dịch vụlogistics ởViệt Nam”. Tải xuống từ
  www.scm.vn.
  7. Nguyễn Văn Chương (2007), “Phát triển dịch vụlogistics khi Việt
  Nam hội nhập WTO”, Tạp chí Hàng hải online.
  8. Dựán HỗtrợThương mại đa biên EU – Việt Nam MUTRAP III
  (2009), “Báo cáo chiến lược tổng thểphát triển ngành dịch vụtới năm 2020
  và tầm nhìn tới năm 2050”. Tải xuống từ www.mutrap.org.vn.
  9. Dựán HỗtrợThương mại đa biên EU – Việt Nam MUTRAP III
  (2011), Các tham luận trong “Diễn đàn logistics và dịch vụcảng biển Việt
  Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế”, Vũng Tàu 3/2011. Tải xuống từ
  www.mutrap.org.vn.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam, “Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần
  thứXI”. Nhà xuất bản Chính trịquốc gia.
  147
  11. Đặng Đình Đào. VũThịMinh Loan, Nguyễn Minh Ngọc, Đặng Thu
  Hương và Phạm ThịMinh Thảo (2011), “Logistics: Những vấn đềlý luận và
  thực tiễn ởViệt Nam” (sách chuyên khảo), Viện Nghiên cứu Kinh tếvà Phát
  triển, Trường Đại học Kinh tếquốc dân, Nhà xuất bản Đại học Kinh tếquốc dân.
  12. Đặng Đình Đào, Nguyễn Minh Sơn (2012), “Dịch vụlogistics ởViệt
  Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Viện Nghiên cứu Kinh tếvà Phát
  triển, Trường Đại học Kinh tếquốc dân, Nhà xuất bản Chính trịquốc gia.
  13. Đinh Lê Hải Hà (2009), “Năng lực cạnh tranh của các doanh
  nghiệp kinh doanh dịch vụlogistics Việt Nam – Tiếp cận từmô hình 5 lực
  lượng cạnh tranh”, Đềtài Nghiên cứu khoa học cấp cơsở, ĐH Kinh tếquốc
  dân Hà Nội.
  14. Đinh Lê Hải Hà (2010), “Thực trạng và các giải pháp phát triển các
  dịch vụlogistics chủyếu ởnước ta trong hội nhập kinh tếquốc tế”, Chuyên
  đềsố15, thuộc Đềtài Nghiên cứu khoa học cấp nhà nước: “Phát triển dịch vụ
  logistics ởnước ta trong điều kiện hội nhập kinh tếquốc tế”, Mã số ĐTĐL
  2010T/33, Viện Nghiên cứu Kinh tếvà Phát triển, Đại học Kinh tếquốc dân
  Hà Nội.
  15. Đinh Lê Hải Hà, Nguyễn Xuân Quang (2011), “Bàn vềcác giác độ
  tiếp cận khi nghiên cứu và ứng dụng logistics trong kinh tếvà kinh doanh
  hiện nay”, Tạp chí Kinh tếvà Phát triển, số171.
  16. Đinh Lê Hải Hà (2011), “Phát triển thịtrường dịch vụlogistics ở
  Việt Nam”, Tạp chí Thương mại, số35.
  17. Trịnh ThịThu Hương (2009), “Phát triển hệthống logistics trên
  hành lang kinh tế Đông – Tây”, Đềtài Nghiên cứu khoa học Cấp Bộ, Mã số
  B2009 – 08 – 58, Đại học Ngoại thương Hà Nội.
  18. Phan Khắc Hy (2009), “Chiến lược chuỗi cung ứng – Bài học lịch
  sửtừ đường mòn HồChí Minh”, dẫn từ http://supplychaininsight.vn.
  148
  19. Trần SĩLâm (2010), “Việt Nam cần có trung tâm logistics”, tạp chí
  Vietnam Logistics Review, tải xuống từ www.vlr.vn
  20. Trần SĩLâm và nhóm nghiên cứu (2011), “Kinh nghiệm phát triển
  trung tâm logistics tại một sốnước trên thếgiới và bài học cho Việt Nam”,
  Đềtài NCKH cấp Bộ, Mã sốB2010 – 08 – 68, Trường Đại học Ngoại thương
  Hà Nội.
  21. Nguyễn Anh Phương (2008), “Một sốkhái niệm của lý thuyết kinh
  tếhọc phát triển đang được vận dụng ởnước ta hiện nay”, Báo điện tử Đảng
  Cộng sản Việt Nam, tải xuống từ www.cpv.gov.vnngày 10/4/2008.
  22. ĐỗXuân Quang (2007), “Logistics tại Việt Nam: thực trạng, cơhội
  và thách thức”, Tạp chí Vietnam Logistics Review, tải xuống từ www.vlr.vn
  23. ĐỗXuân Quang (2008), “Thực trạng và định hướng phát triển
  nguồn nhân lực ngành dịch vụlogistics tại Việt Nam”, tải xuống từ
  www.viffas.org.vn
  24. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), “Luật Thương mại”,
  Nhà xuất bản Chính trịquốc gia.
  25. Tạp chí Quản trịChuỗi cung ứng Việt Nam (Vietnam Supply Chain
  Insight) (2011), Các tham luận tại Hội thảo Giải pháp Quản trịchuỗi cung
  ứng và Logistics Việt Nam – LogSo 2011. Tải xuống từ www.sci.com
  26. Nguyễn Thông Thái, An ThịThanh Nhàn (2011), “Giáo trình Quản trị
  logistics kinh doanh”, Trường Đại học Thương mại, Nhà xuất bản Thống kê.
  27. Thủtướng Chính phủ, “Quyết định202/1999/QĐ-TTg phê duyệt Quy
  hoạch phát triển hệthống cảng biển Việt Nam đến năm 2010”, tải xuống từ
  website của BộGiao thông Vận tải Việt Nam www.mt.gov.vn.
  28. Thủtướng Chính phủ, “Quyết định 1755/2010/QĐ-TTg phê duyệt
  Đềán đưa Việt Nam sớm trởthành nước mạnh vềcông nghệthông tin và
  truyền thông”, tải xuống từwebsite của BộThông tin và Truyền thông Việt
  Nam www.mic.gov.vn.
  149
  29. Thủtướng Chính phủ, “Quyết định 206/2004/QĐ-TTg phê duyệt
  Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến 2020”, tải xuống từ
  website của BộGiao thông Vận tải Việt Nam www.mt.gov.vn.
  30. Thủtướng Chính phủ, “Quyết định 2190/2009/QĐ-TTg phê duyệt
  Quy hoạch phát triển hệthống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định
  hướng đến 2030”, tải xuống từwebsite của BộGiao thông Vận tải Việt Nam
  www.mt.gov.vn.
  31. Thủtướng Chính phủ, “Quyết định 175/2011/QĐ-TTg phê duyệt
  Chiến lược tổng thểphát triển lĩnh vực dịch vụcủa Việt Nam đến năm 2020”,
  tải xuống từwebsite của BộCông thương Việt Nam www.mit.gov.vn.
  32. Trung tâm Thông tin – Tưliệu, Viện Nghiên cứu Kinh tếTrung
  ương (2005), “Phát triển kết cấu hạtầng để đảm bảo và thúc đẩy phát triển
  bền vững”.
  33. Đoàn ThịHồng Vân (2003), “Logistics - Những vấn đềcơbản”,
  Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.
  34. Đoàn ThịHồng Vân (2006), “Quản trịLogistics”, Nhà xuất bản
  Thống kê, Hà Nội.
  2) Tài liệu tham khảo tiếng Anh
  35. Amos Paul (2007), “Responding to global logistics trends with a
  national logistics strategy”, World Bank, Washington DC.
  36. Asian Development Bank, ADB (2007), “Development Study on the
  North – South Economic Corridor”, Regional Technical Assistance No. 6310.
  Download at www.adb.org.
  37. Australia Bureau of Transport Economics (2001), “Logistics in
  Australia, a preliminary analysis”, Working Paper No. 49.
  38. Ballou, R. H. (2004), “Business logistics/supply chain
  management”, 5
  th
  edition, Pearson Prentice Hall, USA.

  Xem Thêm: Phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển Logistics ở Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status