Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt

  MỤC LỤC

  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, biểu
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị
  Danh mục các hộp

  MỞ ĐẦU

  Chương I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

  1.1.Cơ sở lý thuyết 1
  1.1.1.Kinh tế nông hộ 1
  1.1.2.Lý thuyết sản xuất 2
  1.1.3.Marketing nông sản 3
  1.1.4.Thương hiệu và xây dựng thương hiệu 7
  1.2.Cây hoa và ngành sản xuất hoa 11
  1.2.1.Vai trò cây hoa 11
  1.2.2.Các yêu cầu tổ chức sản xuất hoa 12
  1.3.Kinh nghiệm tổ chức sản xuất-tiêu thụ hoa của một số nước trên thế giới 14
  1.3.1.Ngành sản xuất hoa của một số nước trên thế giới 14
  1.3.2.Các mô hình tổ chức liên kết sản xuất hoa 16
  1.4.Tóm tắt chương 1

  Chương II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT HOA CỦA NÔNG HỘ TP ĐÀ LẠT

  2.1.Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Thành phố Đà Lạt 19
  2.1.1.Lịch sử phát triển 19
  2.1.2.Điều kiện tự nhiên 20
  2.1.3.Điều kiện kinh tế-xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thành phố Đà Lạt 2001-2005 20
  2.1.4.Ngành sản sản xuất hoa tại Đà Lạt 21
  2.2. Phân tích kết quả điều tra các nông hộ sản xuất hoa cắt cành 25
  2.2.1.Tình hình tổ chức sản xuất 25
  2.2.2.Tình hình tổ chức tiêu thụ hoa 31
  2.2.3.Đánh giá hiệu quả sản xuất hoa 38
  2.2.4.Phân tích định lựơng giữa chi phí và diện tích, vị trí đất,
  số năm canh tác 41
  2.3.Phân tích SWOT sản xuất hoa của nông hộ TP Đà Lạt 45
  2.4. Tóm tắt Chương II

  Chương III: GỢI Ý MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HOA CỦA NÔNG HỘ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP ĐẾN 2015

  3.1.Điều kiện và xu hướng phát triển 49
  3.1.1.Các điều kiện để phaá triển ngành sản xuất hoa 49
  3.1.2.Xu hướng phát triển ngành hoa 49
  3.2.Một số giải pháp phát triển sản xuất hoa của nông hộ theo hướng công nghiệp 50
  3.2.1.Giải pháp cấp bách đối với các nông hộ trồng hoa 50
  3.2.1.1.Liên kết các nông hộ thông qua việc tham gia HTX kiểu mới
  3.2.1.2.Chuyển giao khoa học kỹ thuật 53
  3.2.1.3.Liên kết xây dựng nhãn hiệu hoa hang hóa và Thöông hieäu hoa Ñaø Laït 57
  3.2.1.4.Hình thành vùng sản xuất hoa chuyên canh và quy họach nông nghiệp công nghệ cao 57
  3.2.2.Giải pháp lâu dài đối với chính quyền TP Đà Lạt 59
  3.2.2.1.Tổ chức kinh doanh du lịch với quảng bá ngành trồng hoa 59
  3.2.2.2.Phát triển thị trường hoa cao cấp trong nước và mở rộng thị trường thế giới 60
  3.2.2.3.Xây dựng Trung tâm giao dịch rau, quả Đà Lạt tiến tới Nâng cấp thành Trung tâm đấu xảo hoa 66
  3.3.Tóm tắt chương III 69
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài

  Trồng hoa ở Đà Lạt đã hình thành và phát triển rất sớm với những vùng
  trồng hoa chuyên canh như khu vực Thái Phiên-Phường 12 và Xuân Thọ trồng các
  loại hoa Cúc; phường 4-phường 5 chuyên trồng các loại hoa Hồng và một số loại
  hoa cao cấp như Lily, Cát Tường; phường 8 có hoa Cẩm Chướng; vùng ven như
  Phường 11, Xuân Trường chuyên trồng hoa Glayơn. Trong 10 năm gần đây, Đà
  Lạt-Lâm Đồng còn thu hút các công ty nước ngoài đầu tư vào ngành trồng hoa như
  Công ty Đà Lạt Hasfram, BoniFram Với 110 ha canh tác hoa năm 1997, Đà Lạt
  đã đạt 520 ha vào năm 2006, tăng gần 5 lần; sản lượng hoa cắt cành đạt 414 triệu
  cành tăng 10 lần. Trong những năm 1996-1997 chủng loại hoa còn đơn điệu và đa
  phần là sử dụng giống cũ thì vào những năm 2006 đã lên con số hàng trăm chủng
  loại nhập nội khác nhau. Hiện nay, công nghệ nuôi cấy mô tạo giống ở Đà Lạt-Lâm
  Đồng đang diễn ra rất phổ biến, dẫn đầu cả nước, chủ yếu trong lĩnh vực trồng và
  nhân giống hoa, với hơn 50 phòng thí nghiệm của Nhà nước, tư nhân và của cả
  những doanh nghiệp sản xuất hoa hàng đầu Châu Á. Những năm qua, bằng công
  nghệ cấy mô, tế bào, những giống hoa mới được tạo ghép thành công ở Đà Lạt đã
  nhanh chóng trở thành giống hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước và
  được xuất khẩu ra một số nước.

  Tuy đạt được những kết quả vượt trội trong những năm qua, nhưng sản xuất
  hoa Đà Lạt đang đối diện nhiều vấn đề nan giải. Sản phẩm hoa của Đà Lạt chủ yếu
  vẫn tiêu thụ nội địa là chính, sản phẩm hoa xuất khẩu hàng năm còn rất khiếm tốn,
  khoảng 80 triệu cành, chiếm 15 % tổng sản lượng hoa sản xuất và phần lớn là do
  các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện; khả năng liên kết, hợp tác để
  cùng phát triển giữa các nhà sản xuất, giữa sản xuất với thị trường, giữa khoa học và
  thực tiễn sản xuất, giữa cơ chế nhà nước với đời sống, tính chất nhỏ lẻ manh mún
  còn thể hiện rất rõ theo lối sản xuất tự phát của các nông hộ, trong khi đối tượng
  này lại là lực lượng chính tạo ra lượng hoa hàng hóa lớn và chủ lực của TP Đà Lạt,
  dẫn đến hoa Đà Lạt không đủ khả năng đáp ứng được những hợp đồng xuất khẩu với những yêu cầu nghiêm ngặt về số lượng và chất lượng( Nguyễn Tri Diện, Chủ
  tịch UBND TP Đà Lạt, 2005.). Sản xuất hoa tăng nhanh về sản lượng, số lượng,
  chủng loại nhưng những vấn đề đặt ra để nâng cao thương hiệu hoa Đà Lạt, tăng
  hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho nông hộ chưa được giải quyết triệt để.
  Chương trình phát triển sản xuất hoa của cả nước được Thủ tướng Chính Phủ
  phê duyệt tại Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg và dự kiến đến năm 2010 đưa diện
  tích sản xuất hoa của cả nước lên 8.000 ha, với sản lượng 4,5 tỷ cành, trong đó xuất
  khẩu được 01 tỷ cành, kim ngạch đạt 60 triệu USD. Nói đến xuất khẩu là nói đến
  chất lượng cao và khả năng cung ứng dồi dào, ổn định, Đà Lạt với những lợi thế
  đầy tiềm năng về khí hậu, đất đai, kinh nghiệm, chủng loại là địa bàn có khả năng
  đáp ứng những yêu cầu đó; vì vậy, nếu có những định hướng và những giải pháp
  đầu tư tốt về kỹ thuật sản xuất hoa chất lượng cao và liên kết trong sản xuất-tiêu thụ
  sản phấm thì Đà Lạt không chỉ là trung tâm sản xuất hoa chất lượng cao lớn nhất
  mà còn là nguồn hoa xuất khẩu chủ yếu của cả nước.

  Việt Nam gia nhập WTO, nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành sản xuất hoa
  Đà Lạt nói riêng sẽ gặp những cơ hội và thách thức to lớn. Làm thế nào để ngành
  sản xuất hoa Đà Lạt phát triển mạnh theo hướng công nghiệp trở thành ngành kinh
  tế chủ lực trong tương lai bên cạnh ngành du lịch-dịch vụ. Tại Quyết định 409/QĐ-
  TTg ngày 27/05/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy
  hoạch chung thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận đến năm 2020.
  Trong đó, đã xác định một trong năm tính chất quan trọng của thành phố Đà Lạt là
  khu vực sản xuất hoa chất lượng cao để phục vụ trong nước và xuất khẩu.
  Chương trình hành động số 33-Ctr/Th.U ngày 14/11/2002 của Đảng bộ Thành phố
  Đà Lạt về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thành
  phố Đà Lạt đã xác định mục tiêu phát triển của ngành sản xuất hoa Đà Lạt đến
  2010 đạt yêu cầu về qui mô canh tác 450-500 ha, trong đó chú ý đến việc chuyển
  đổi giống trồng trọt mới cho phù hợp với yêu cầu thị trường tiêu dùng trong nước
  và định hướng tham gia xuất khẩu. Đến nay, mục tiêu về qui mô canh tác hoa đã
  đạt mục tiêu phấn đấu của thành phố. Nhưng hoa Đà Lạt vẫn chưa thể trở thành một

  Xem Thêm: Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa cấp độ nông hộ tại thành phố Đà Lạt sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status