Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản sự phát sinh gây hại của mọt ngô Sitophilus zeamais M

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản sự phát sinh gây hại của mọt ngô Sitophilus zeamais M

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản; sự phát sinh gây hại của mọt ngô Sitophilus zeamais Motschulsky và biện pháp phòng trừ tại Hưng Yên năm 2011

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơ n ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng biểu v
  Danh mục hình vii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích - yêu cầu: 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 ðặc ñiểm hệsinh thái trong kho bảo quản3
  2.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước6
  2.3 Tình hình nghiên cứu trong nước16
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU24
  3.1 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu24
  3.2 Vật liệu, ñối tượng và dụng cụnghiên cứu24
  3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu25
  3.4 Nghiên cứu biện pháp phòng trừMọt ngô Sitophilus zeamais32
  3.5 Xửlý sốliệu 34
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN35
  4.1 Thành phần côn trùng gây hại và thiên ñịch của chúng trên ngô
  bảo quản tại Hưng Yên 35
  4.1.1 Thành phần loài côn trùng gây hại trên ngô bảo quản tại Hưng
  Yên 35
  4.1.2 Thành phần thiên ñịch của côn trùng gây hại trên ngô bảo quản
  ởHưng Yên năm 2011 40
  4.2 Một số ñặc ñiểm hình thái của mọt ngô Sitophilus zeamais42
  4.3 ðặc ñiểm sinh học của mọt ngô Sitophilus zeamais47
  4.3.1 Thời gian phát dục của mọt ngô Sitophilus zeamais47
  4.3.2 Sức ñẻtrứng của mọt ngô Sitophilus zeamais49
  4.3.3 Ảnh hưởng của sốcặp trưởng thành ñến sức ñẻtrứng của mọt
  ngô Sitophilus zeamais 51
  4.3.4 Ảnh hưởng của thuỷphần hạt ñến sức sinh sản của mọt ngô
  Sitophilus zeamais 52
  4.4 Ảnh hưởng của một sô y ếu tốsinh thái ñến sựphát triển của mọt
  ngô Sitophilus zeamais 53
  4.4.1 Nghiên cứu sựchu chuyển của m ọ t ngô ởcác giai ñoạn trước
  và sau thu hoạch tại Hưng Yên53
  4.4.2 Ảnh hưởng của thuỷphần hạt ñến sựphát triển cá thểcủa mọt
  ngô Sitophilus zeamais 57
  4.4.3 Ảnh hưởng của chế ñộchiếu sáng ñến sựphát triển cá thểcủa
  mọt ngô Sitophilus zeamais58
  4.4.5 Ảnh hưởng của cách bảo quản ngô ñến sựphát triển của mọt ngô
  Sitophilus zeamais 59
  4.4.6 Nghiên cứu biến ñộng mật ñộquần thểmọt ngô Sitophilus
  zeamais ñiều kiện nuôi 1 cặp và 5 cặp60
  4.4 Biện pháp phòng trừmọt ngô Sitophilus zeamais63
  4.4.1 Biện pháp ñảo ngô 63
  4.4.2 Biện pháp trộn bụi trơ 64
  4.4.3 Biện pháp phòng trừbằng lá cây65
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ67
  5.1 Kết luận 67
  5.2 ðềnghị 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
  PHỤLỤC 1 76
  PHỤLỤC 2 79

  1. MỞ ðẦU
  1.1 ðặt vấn ñề
  Ngô là một trong 3 cây lương thực quan trọng nhất thếgiới. Thiệt hại do các
  loại sâu bệnh hại ngô gây ra rất nghiêm trọng và là yếu tốquan trọng hạn chếnăng
  suất và sản lượng ngô trong sản xuất và bảo quản. Trong sốcác sâu hại ngô bảo
  quản, mọt ngô Sitophilus zeamaisMotschulsky ñược coi là ñối tượng gây hại
  nghiêm trọng nhất ởrất nhiều nước trên thếgiới (Throne, 1995) và là vector truyền
  nấm Aspegillus flavusvà Fusarium morniliformelàm tăng nhiễm ñộc aflatoxin của
  ngô bảo quản (LaPrade et al., 1977; Wright et al., 1983).
  Hàng năm thiệt hại do các dịch hại gây ra trên các loại hạt ởMỹlà 1 tỷ ñô –
  la (Cuperus & Krischik, 1995), ởcác nước ñang phát triển vào khoảng trên 30%
  (Throne et al., 2002). Ở Ấn ðộ, thiệt hại do dịch hại trong kho gây ra vào khoảng
  7% tới 25% (Rao et al., 1998), ởTanzania riêng loài mọt P. Truncatus ởcác kho
  nông trại làm mất 34% sản lượng ngô (Hodges et al., 1983). ỞViệt Nam tổn thất do
  côn trùng gây ra cho ngũcốc trong bảo quản là khoảng 10% (Lê Doãn Diên, 1990).
  Hiện nay trong các kho ngô ñang bịcác loài sâu mọt gây hại như: ñặc biệt là
  mọt ngô Sitophilus zeamaisMotschulsky thuộc họCurculionidae, bộColeoptera,
  ñây là loài gây hại nghiêm trọng nhất của nhiều nước ðông Nam Á. Chúng không
  những gây hại trong kho mà chúng còn lan truyền và gây hại cả ởngoài ñồng. Mọt
  ngô gây hại trên các loại ngũcốc, các loại ñậu. Sựthiệt hại do chúng gây ra là rất
  lớn làm ảnh hưởng ñến nền kinh tếquốc dân. Do ñó công tác phòng trừsâu mọt ngô
  nói chung và mọt ngô Sitophilus zeamaisMotschulsky nói riêng ñang là một vấn ñề
  cấp thiết cần ñược giải quyết. Chính vì vậy trong những năm gần ñây, nhiều nhà
  khoa học vềlĩnh vực côn trùng học, sinh thái học, bảo vệthực vật và bảo quản trong
  nước ñã quan tâm ñến việc nghiên cứu ảnh hưởng của sâu mọt hại ñến chất lượng
  nông sản ñặc biệt ñối với hạt làm lương thực
  Nước ta có ñiều kiện thuận lợi ñểphát triển sản xuất nông nghiệp song cũng
  có nhiều cơhội tốt ñểsâu hại phát sinh phát triển và phá hại nghiêm trọng các loại
  cây trồng ngoài ñồng ruộng cũng nhưtrong kho bảo quản sau thu hoạch. Sau khi
  thu hoạch vềnếu không có sựbảo quản hoặc bảo quản không tốt sẽlàm nông sản
  hao hụt rất lớn cảvềsốlượng lẫn chất lượng. Nguyên nhân dẫn ñến sựhao hụt ñó là
  sâu mọt hại kho, chúng không những làm thiệt hại vềsốlượng nông sản, làm giảm
  chất lượng, giảm giá trịthương phẩm, gây mùi khó chịu, mầu sắc không bình
  thường mà còn là nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khoẻngười tiêu dùng.
  Các nghiên cứu vềsinh học, sinh thái học của côn trùng hại kho ởnước ta
  còn hạn chế(Bùi Công Hiển, 1995). ðểcó cơsởkhoa học cho việc xây dựng các
  biện pháp phòng trừloài mọt ngô Sitophilus zeamaisMotschulsky một cách có hiệu
  quảvà giảm thiểu tác hại do chúng gây ra trên ngô bảo quản, việc tìm hiểu về ñặc
  ñiểm sinh học, sinh thái học của chúng là hết sức cần thiết.
  Với mong muốn góp phần vào việc làm giảm tỷlệtổn thất sau thu hoạch
  và trong quá trình bảo quản, ñồng thời nâng cao hiệu quảcủa công tác kiểm dịch
  thực vật, hạn chếtối ña sựphát sinh, phát triển và gây hại của sâu mọt hại, mang
  lại hiệu quảkinh tế ñảm bảo an ninh lương thực quốc gia, chúng tôi thực hiện ñề
  tài: “Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản; sựphát sinh gây hại
  của mọt ngô Sitophilus zeamaisMotschulsky và biện pháp phòng trừtại
  Hưng Yên năm 2011”.
  1.2 Mục ñích - yêu cầu:
  1.2.1 Mục ñích
  Xác ñịnh thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản và thiên ñịch của chúng.
  Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của loài mọt ngô Sitophilus zeamais
  Motschulsky góp phần ñềxuất biện pháp phòng trừcó hiệu quả.
  1.2.2 Yêu cầu của ñềtài
  - Nắm ñược thành phần sâu mọt hại ngô và thiên ñịch của chúng;
  - Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học, sinh thái học của loài mọt ngô Sitophilus
  zeamaisMotschulsky;
  - Tìm hiểu diễn biến mật ñộphát sinh gây hại và ñặc ñiểm phân bốchu
  chuyển của loài mọt ngô Sitophilus zeamaisMotschulsky trên ngô bảo quản;
  - Nghiên cứu biện pháp phòng trừmọt ngô bằng phương pháp vật lý, cơgiới
  và lá cây thảo mộc.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1 ðặc ñiểm hệsinh thái trong kho bảo quản
  Trong quá trình bảo quản, hạt thường bịtác ñộng nhiều yếu tốkhác nhau,
  trong ñó phải kể ñến môi trường vô sinh và môi trường hữu sinh. Cảhai môi trường
  này tạo thành hệsinh thái hạt bảo quản trong kho vì chúng ảnh hưởng ñến các loài
  côn trùng trong kho [8].
  2.1.1 Môi trường vô sinh
  Bao gồm các nhân tốnhư: ðộ ẩm không khí, thuỷphần ngô, nhiệt ñộ, ánh
  sáng, mùa vụ, thức ăn. Sựphát triển và tập tính côn trùng bịchi phối bởi các ñiều
  kiện trong môi trường chúng sinh tồn. Những ảnh hưởng của môi trường cũng có
  thểlàm thay ñổi hoặc chi phối tập tính của côn trùng [8]. Hall (1970); Sinha và
  Muir (1977); Pakash (1987) cho rằng môi trường vô sinh ảnh hưởng trực tiếp gia
  tăng sốlượng, quá trình sinh trưởng, phát triển và các ñặc tính sinh vật khác của các
  loài côn trùng trong kho.
  *Nhiệt ñộ
  Nhiệt ñộlà một yếu tốquan trọng mang tính sốlượng ảnh hưởng tới sựvận
  ñộng và phát triển của côn trùng. Ởnhiệt ñộthấp sựphát triển cá thểdiễn ra rất chậm
  và tỷlệchết cao. Khi nhiệt ñộtăng lên, tốc ñộphát triển của các cá thểcũng tăng theo,
  hoạt ñộng cũng tăng, tỷlệchết giảm và nhưvậy ñương nhiên tốc ñộtăng trưởng quần
  thểtrởlên rất cao [8]. Sâu mọt hại trong kho thuộc ñộng vật máu lạnh, cho nên chúng
  chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt ñộ. Mỗi loài sâu hại ñều có một nhiệt ñộtối
  thích, ởnhiệt ñộ ñó sâu hại hoạt ñộng rất mạnh, sinh trưởng và phát dục tốt.
  Theo Brich (1945), Howe (1965), Lhaloui et al (1988) [8]: Nhiệt ñộthích hợp
  cho các loài côn trùng gây hại trong kho là 25 -35
  0
  C. Mỗi loài côn trùng chỉhoạt ñộng
  trong ph ạm vi nhiệt ñộhữu hiệu có một khoảng nhiệt ñộthích hợp nhất cho các hoạt
  ñộng sống xảy ra một cách thuận lợi. Theo Howe (1965) [51] ñối với mọt ngô
  (Sitophilus zeamais), chúng thường ưa nóng trong tựnhiên. Sựphát triển của mọt ban
  ñầu thấp ở18
  0
  C (64.4
  0
  F). Ngưỡng phát triển thích nhất của mọt ngô là 25- 35
  0
  C (77-
  95
  0
  F) (Fields, 1992). Ởngưỡng nhiệt ñộ3 - 4% chúng vẫn có khảnăng tồn tại.
  * Thuỷphần
  Thuỷphần là hàm lượng nước tựdo có trong hàng hoá, mà hàng hoá này ñã
  bịcôn trùng xâm nhiễm, nên ảnh hưởng của thuỷphần ñến sựphát triển của côn
  trùng cũng tương tựnhưnhiệt ñộ. Ởnhiệt ñộthấp hoặc cao thì tốc ñộphát triển
  quần thểsẽthấp, còn ởthuỷphần cực thuận lợi thì tốc ñộ ñạt mức cao nhất [10].
  Theo Werren (1956) và Shakjahan (1974) [50]: Khi thuỷphần hạt tăng lên từ14 -
  17% thì thời gian phát dục pha nhộng, pha sâu non của ngài thóc (Sitotroga
  cerealellaO.) sẽgiảm xuống 3 ngày.
  * Ánh sáng
  Ánh sáng có vai trò rất quan trọng ñối với ñời sống sâu mọt hại, vì ánh sáng
  có ảnh hưởng trực tiếp ñến các quá trình lý hoá học, sinh lý, thói quen của sâu hại.
  Tính cảm thụthịgiác và nhiều ñặc tính về ñời sống có liên quan ñến cường ñộ
  chiếu sáng và tính chất của tia sáng. Theo Pulianen thì sựphản ứng ñối với ánh sáng
  của sâu hại còn phụthuộc vào ñộ ẩm và nhiệt ñộcủa không khí.
  * ðiều kiện thời tiết (mùa vụ)
  Sựbiến ñổi theo nhịp ñiệu hàng năm, theo mùa và theo ngày ñêm vềnhiệt ñộ,
  ñộ ẩm, lượng mưa, gió, bức xạmặt trời .tổhợp thành thời tiết. Sựthay ñổi thời tiết
  trong năm cũng là nguyên nhân tác ñộng ñến các hoạt ñộng sống của côn trùng hại kho
  và nó làm thay ñổi các tập tính gây hại. Mùa vụbiểu hiện các ñiều kiện thời tiết trong
  năm, mùa có ảnh hưởng ñến các hoạt ñộng sống của côn trùng trong kho bảo quản
  thông qua sựthay ñổi của nhiệt ñộvà ñộ ẩm không khí trong tựnhiên theo mùa.
  * Thức ăn
  Thức ăn và sốlượng thức ăn ảnh hưởng trực tiếp ñến các hoạt ñộng sống của
  các loài sâu mọt hại ngô bảo quản, nó ảnh hưởng ñến các pha phát dục của côn
  trùng làm thay ñổi khảnăng ñẻtrứng, sựsinh trưởng phát triển. Bhadriraju
  Subramanyam và Hagstrum (1996) [8] ñã nghiên cứu một sốloài côn trùng thích
  hợp với từng loại thức ăn cho sựsinh trưởng, phát triển của chúng [8].
  2.1.2 Môi trường hữu sinh
  Môi trường hữu sinh bao gồm sựliên kết giữa sâu mọt sống trong kho với
  nhau cũng nhưsâu mọt với sinh vật khác trong kho. Sựtác ñộng qua lại giữa chúng
  với nhau cũng nhưgiữa chúng với nấm mốc, ve, bét, tuyến trùng .cùng chung sống
  trong môi trường sinh thái bảo quản.
  * Cạnh tranh cùng loài:
  Cạnh tranh cùng loài là một nhân tốquan trọng trong quần thể, khiến các
  quần thểnày tự ñiều chỉnh sốlượng. Ảnh hưởng của cạnh tranh trong loài luôn
  ñược xem nhưquá trình phụthuộc vào nhiệt ñộ. Ví dụ, sựcạnh tranh thức ăn có thể
  gây nên tỷlệchết phụthuộc vào mật ñộ, làm giảm sức sinh sản hoặc dẫn ñến tình
  trạng di cư. Nicholson (1954), Warley (1957) phân biệt hai loại cạnh tranh cùng loài
  khác nhau với tên gọi “Cạnh tranh ñối kháng” và “Cạnh tranh tàn bạo” [23].
  * Cạnh tranh khác loài
  Trong thiên nhiên các cá thểtrong quần thểcó sựphân bốmột cách ngẫu
  nhiên, phân bố ñồng ñều hoặc thành từng nhóm. Cạnh tranh khác loài ñược thểhiện
  thấy rõ khi trong kho có vừa có sâu mọt hại và côn trùng bắt mồi. Khi hai loài cạnh
  tranh vì một nguồn dựtrữnào ñó thì kết quảcuối cùng, trong số ñó có một loài
  sống sót, còn loài kia thì biến mất, nhưng trong vài trường hợp cũng có kết quả
  cùng chung sống. Sựcạnh tranh khác loài là mối quan hệtương hỗbất kỳgiữa hai
  hay nhiều quần thểvà ñó cũng là quan hệgây hại cho sựtăng trưởng và sống sót
  của chúng [23].
  * Cạnh tranh giữa sâu mọt hại với các loài sinh vật khác
  Từlâu con người ñã biết ñược sựtác ñộng qua lại của nhiều yếu tốvật lý,
  bảo quản hạt và sựnhiễm dịch hại ñồng thời ñã phát triển các phương thức bảo
  quản phù hợp với từng ñịa phương mà sựhao hụt lương thực ñã giảm xuống ñáng
  kể. Năm 1989 Biotrop ñã khẳng ñịnh, các loài nấm mốc như Aspergillus niger,
  Aspergillus versicolorvà các loài Aspergilluskhác ñã làm tăng sựphát triển của
  Sitophilus zeamais, Sitophilus oryzae, Sitotroga cerealella. Theo Sinha và cộng sự
  năm 1990, Rhizopecta dominica ăn nấm mốc trên hạt nhưng các cá thểlại mất khả
  năng sinh sản [8].

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu trong nước
  1. Nguy ễn Thùy Châu (1999), ”Công nghệsản xuất chếphẩm diệt côn trùng
  hại kho từvi khuẩn Bacillus thuringiensis”, Báo cáo khoa học – Hội
  nghịcông nghệsinh học toàn quốc, Hà Nội.
  2. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (1997), Quy phạm khảo nghiệm
  hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật trừ côn trùng gây hại trong bảo quản, Tiêu
  chuẩn ngành số10/TCN 282/97, Hà Nội.
  3. Trần Văn Chương và cộng sự(2000), Khảo sát hiện trạng chất lượng
  ngô 4 huy ện vùng cao núi phía Bắc tỉnh Hà Giang và m ột sốbiện pháp
  thích hợp giảm tổn thất sau thu hoạch, Báo cáo kết quảnghiên cứu
  khoa học, SởKhoa học công nghệHà Giang.
  4. Trần Văn Chương, (2002), "ðiều tra vềthành phần côn trùng hại kho”,
  Báo cáo khoa học Hội thảo bảo vệmôi trường và sửdụng tài nguyên
  thiên nhiên, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  5.Trần Văn Chương và cộng sự(2003), ðiều tra thành phần côn trùng
  trong nhà máy thức ăn gia súc và biện pháp phòng trừ, Báo cáo khoa
  học thuộc dựán ACIAR PHT1998/137, Hà Nội.
  6. Lê Doãn Diên (1995), Sửdụng kỹ thuật của công nghệsinh học ñểbảo quản,
  chếbiến nông sản sau thu hoạch, Nhà xuất b ản Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Nguyễn Quý Dương (2009), “Nghiên cứu thành phần mọt hại ñậu bảo
  quản, ñặc ñiểm hình thái, sinh vật học, sinh thái học của loài mọt ñậu cô ve
  (m ọt ñậu nành) Acanthoscelides obtectusSay) và biện pháp phòng trừ
  chúng ởViệt Nam” Luận án Tiến sĩNông nghiệp, Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  8. Bùi Công Hiển (1995), Côn trùng hại kho, Nhà xuất bản Khoa học k ỹ
  thuật, Hà Nội.
  9. Nguy ễn Quang Hiếu, Lương ThịHải, Bùi Công Hiển (2000), "Một sốkết
  quả ñiều tra côn trùng hại trong kho thóc dựtrữ ởHà Nội và Hải
  Phòng", Tạp chí Bảo vệ thực vật, (số5), tr. 11-14
  10. Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn Văn Liêm, Trần ThịHường, Nguyễn Thị
  Hiền (2008). Thành phần và mức ñộgây hại của các loài mọt trên ngô bảo
  quản tại hộgia ñình ởvùng Bắc Hà - Lào Cai. Hội nghịCôn trùng học
  toàn quốc lần thứ6 năm 2008, tr.634- 638.
  11. Nguyễn Kim Hoa, Nguyễn Văn Liêm, Trần ThịHường, Nguyễn Thị
  Hiền (2008). ðặc ñiểm sinh học chủyếu của mọt ngô Sitophilus zeamais
  Motch. (Col: Curculionidae) và mọt bột sừng Gnathocerus cornutus Fabr
  (Col: Tenebrionidae). Hội nghịCôn trùng học toàn quốc lần thứ6 năm
  2008, tr.560-569.
  12. Bùi Minh Hồng, Hà Quang Hùng (2004), "Thành phần loài sâu m ọt
  và thiên ñịch trên thóc bảo quản ñổrời tại kho cuốn của Cục DựtrữQuốc
  Gia vùng Hà Nội và phụcận”, Tạp chí bảo vệthực vật số194.
  13. Bùi Minh Hồng (2002), Nghiên cứu tình hình phát sinh phát triển một số
  loài mọt trong kho bảo quản thóc ñổrời và biện pháp phòng chống, Luận
  án thạc sĩkhoa học nông nghiệp.
  14. Hà Thanh Hương và cộng sự(2004), “Thành phần côn trùng, nhện trong
  kho tại m ột sốtỉnh miền Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹthuật
  Nông nghiệp, tập 2 số1/2004.
  15. Hà Thanh Hương (2007), Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học và sinh
  thái h ọc của loài m ọt bột ñỏTribolium castaneum Herbst ởmột sốtỉnh miền
  Bắc Việt Nam và khảnăng phòng chống chúng bằng biện pháp sinh học,
  Luận án Tiến sĩNông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  16. Nguy ễn Thu Huy ền (2003), Nghiên cứu sựphát triển của m ọt ngô,
  mọt cà phê, m ọt b ột ñỏtrong bảo quản sắn lát khô và biện pháp phòng
  trừ, Lu ận văn thạc sĩcông nghệth ực phẩm, Trường ðại h ọc Bách khoa Hà
  Nội.
  17. Trần Bất Khuất, Nguy ễn Quý Dương (2005), Thành phần sâu mọt hại
  lạc nhân trong kho bảo quản tại m ột sốvùng năm 2004. Tạp chí Bảo vệ
  thực vật 1: 11 – 14.
  18. Phạm Văn Lầm (1995), Biện pháp sinh học phòng chống dịch hại
  nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  19. Trần ThịMai (2002), ðiều tra tình hình sản xuất, sửdụng sắn, ngô,
  khô dầu trong sản xuất th ức ăn chăn nuôi, Báo cáo kết qu ảnghiên cứu khoa
  học và công nghệsau thu hoạch, Viện Công nghệsau thu hoạch, Hà Nội.
  20. Nguyễn Minh Màu (1998), “Nghiên cứu tình hình sâu mọt trong kho thóc
  nông hộvà biện pháp phòng chống tại huyện Gia Lâm – Hà Nội”, Luận án
  Thạc sỹkhoa học Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  21. Nguy ễn ThịOanh và cộng sự(2003), Nghiên cứu hiệu lực thuốc GJC
  trong các th ời ñi ểm bảo quản ngô sau thu hoạch tại tỉnh Hà Giang, Báo cáo
  kết quảnghiên cứu khoa học, Chi C ục Bảo vệthực vật tỉnh Hà Giang.
  22. Phòng kiểm dịch thực vật (2003), "Thành phần côn trùng hại kho ởViệt
  Nam năm 1996-2000”, Một số ứng dụng bảo vệthực vật vào sản xuất
  nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  23. Phạm Bình Quyền (1994), Sinh thái học côn trùng, NXB Giáo dục, Hà
  Nội.
  24.Trần Minh Tâm (2000), Bảo quản và chếbiến nông sản sau thu hoạch,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp
  25. Nguyễn Trường Thành, ðoàn ThịLương, Nguyễn ThịThanh Thủy, Bùi
  Xuân Thắng (2011), “Nghiên cứu tạo chếphẩm thảo mộc từcây Neem
  trồng tại Ninh Thuận phòng chống mọt ngô (Sitophilus zeamais
  Motschulsky) hại kho bảo quản ngũcốc ởViệt Nam, Tạp chí khoa học và
  công nghệ, số5/2011.
  26. Phạm ThịThùy và cộng tác viên (1995), ”Nghiên cứu sản xuất nấm
  Bb và bước ñầu sửdụng nấm Bb ñểphòng trừsâu hại kho ởViệt
  Nam”, Tạp chí nông nghiệp và Công nghệthực phẩm số6.
  27.VũQuốc Trung (1978), "Kết quả ñiều tra cơbản sâu m ọt trong kho lương
  thực", Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật bảo quản, Bộ
  Lương thực thực phẩm
  28. VũQuốc Trung, Lê Văn Tứ, Nguy ễn Thăng Thưởng, Phạm Thúy Lan,
  Nguy ễn Minh Tâm, Nguy ễn ThịHòa Bình, Trương Minh ðệ(1990),
  Nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất và sử dụng pheromone phòng trừ
  côn trùng trong bảo quản lương thực, Báo cáo tổng kết ñềtài 20A-02-03, Viện Công nghệsau thu hoạch, Hà Nội.
  29. VũQuốc Trung (1981), Sâu hại nông sản trong kho và phòng trừ,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  30. Tiêu chuẩn Việt Nam (1991), Kiểm dịch thực vật – Phương pháp lấy
  mẫu, TCVN 4731-91, Hà Nội.
  31. Dương Minh Tú và Bùi Công Hiển (2005), “Nghiên cứu biến ñộng mật ñộ
  quần thểcôn trùng trong kho thóc dựtrữ ñổrời ởmiền Bắc Việt Nam”.
  Báo cáo khoa học hội nghịcôn trùng toàn quốc, NXB Nông nghiệp, Hà
  Nội.
  32. Dương Minh Tú (2005), Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dựtrữ
  ñổrời ởMiền bắc Việt nam và biện pháp phòng trừ, Luận án tiến sĩ
  nông nghiệp, Trường ñại học Nông nghiệp 1, Hà Nội.
  33. Dương Minh Tú và ð inh Ngọc Ngoạn (1993), "Hiệu lực của thuốc
  thảo mộc BQ-01 với m ọt hại kho", Tạp chí Bảo vệ thực vật, (số
  4), tr. 18-19.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản sự phát sinh gây hại của mọt ngô Sitophilus zeamais M
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại ngô bảo quản sự phát sinh gây hại của mọt ngô Sitophilus zeamais M sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status