Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito

  LỜI MỞ ĐẦU

  Là một trong ba yếu tố sản xuất kinh doanh cơ bản (TSCĐ; nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; lao động sống), TSCĐ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Các loại TSCĐ đều có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, nó có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vậy, đòi hỏi công tác tổ chức hạch toán kế toán TSCĐ tại doanh nghiệp phải hết sức khoa học: TSCĐ phải được phân loại và đánh giá một cách đúng đắn; việc theo dõi tình hình biến động và sửa chữa TSCĐ phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời; việc tính khấu hao phải phù hợp với đặc điểm riêng của doanh nghiệp. Hơn thế nữa, một thực tế đặt ra cho tất cả các doanh nghiệp hiện nay là muốn tồn tại, phát triển và đứng vững trên thị trường thì đòi hỏi mỗi đơn vị phải biết tổ chức tốt các nguồn lực sản xuất của mình và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.
  Là một doanh nghiệp lớn dẫn đầu cả nước về lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cũng như các dịch vụ nổ cho các ngành công nghiệp quan trọng của đất nước. Công ty Đá hoa Granito có một khối lượng TSCĐ rất lớn. Đồng thời do có nhiều đơn vị trực thuộc công ty nằm phân tán trên cả nước nên đòi hỏi công tác tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty càng đặt ra yêu cầu cao hơn cho kế toán và đây là một trong những phần hành quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty Đá hoa Granito, với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ phòng kế toán tài chính và ban lãnh đạo công ty, em được tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty nói chung và công tác tổ chức hạch toán từng phần hành nói riêng trong đó có phần hành kế toán TSCĐ. Xuất phát từ vị trí quan trọng của công tác kế toán TSCĐ cũng như từ thực tế tổ chức phần hành này tại công ty bao gồm: việc tổ chức vận dụng chế độ kế toán, những đặc điểm riêng nổi bật, ưu nhược điểm trong hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp là những lý do mà em chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito” trong bài Báo cáo tốt nghiệp.
  Kết cấu của luận văn ngoài lời mở đầu và kết luận gồm có ba phần sau:
  Phần I: Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.
  Phần II : Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Đá hoa Granito.
  Phần III : Một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Đá hoa Granito.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3
  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 3
  1.Tài sản cố định và các yêu cầu về quản lý 3
  2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định 4
  2.1.1.Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện 4
  2.1.2.Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu 5
  2.1.3.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 5
  2.1.4.Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng 5
  2.2.Đánh giá tài sản cố định 6
  2.2.1.Nguyên giá tài sản cố định 6
  2.2.2.Giá trị hao mòn của tài sản cố định 7
  2.2.3.Giá trị còn lại của tài sản cố định 7
  II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 7
  1.Tổ chức chứng từ hạch toán tài sản cố định 7
  1.1.Chứng từ sử dụng 7
  1.2.Quy trình luân chuyển chứng từ 8
  2.Hạch toán chi tiết tài sản cố định 9
  3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 9
  3.1.Hạch toán biến động tài sản cố định 9
  3.1.1.Tài khoản sử dụng 9
  3.1.2. Phương pháp hạch toán tình hình biến động tài sản cố định 11
  3.2.Hạch toán khấu hao tài sản cố định 13
  3.2.1.Phương pháp tính khấu hao 13
  3.2.3.Hạch toán khấu hao tài sản cố định 14
  3.3.Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 15
  3.4.Tổ chức sổ kế toán tổng hợp 16
  III. MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHI BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 18
  1.Tiêu chuẩn ghi nhận và cách phân loại TSCĐ 18
  2.Xác định nguyên giá tài sản cố định 19
  2.1.Nguyên giá TSCĐ hữu hình 19
  2.2.Nguyên giá TSCĐ vô hình 19
  3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định 20
  3.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 21
  IV.CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỘT SỐ NƯỚC 22
  1.Chuẩn mực kế toán quốc tế 22
  2.Kế toán tài sản cố định trong hệ thống kế toán Pháp 23
  V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 24
  1.Phân tích tình hình biến động tài sản cố định 24
  2.Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định 25
  3.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định 25
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI 26
  I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO 26
  1.Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp đá hoa Granito 26
  1.1.Các chỉ tiêu về tài chính và lao động trong công ty 29
  2.Bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty 30
  2.1.Bộ máy quản lý công ty 30
  2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ 31
  3. Tổ chức công tác kế toán 33
  3.1.Bộ máy kế toán 33
  3.2.Vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp 34
  II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO 36
  1. Đặc điểm về bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán tài sản cố định 36
  2.Đặc điểm, phân loại, đánh giá tài sản cố định 37
  2.1.Đặc điểm tài sản cố định trong công ty 37
  2.2.Phân loại tài sản cố định 38
  2.3.Đánh giá tài sản cố định 39
  3. Hạch toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định 39
  3.1.Chứng từ kế toán 39
  3.2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định 50
  3.3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định 51
  4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định 53
  4.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 53
  4.2. Chứng từ khấu hao tài sản cố định 54
  4.4. Hạch toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định 56
  4.5. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến vốn khấu hao cơ bản 58
  5. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 59
  5.1. Thủ tục và chứng từ kế toán 59
  5.2. Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định 61
  5.3. Hạch toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định 62
  6. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định 63
  6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định 63
  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY ĐÁ HOA GRANITO 67
  I. NHẬN XÉT CHUNG 67
  1.Ưu điểm 67
  1.1.Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung 67
  1.2. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định 68
  2.Nhược điểm 69
  II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 71
  1.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Đá hoa Granito 71
  2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 73
  KẾT LUẬN 75

  Nhận xét của đơn vị thực tập

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status