Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều việt nam đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều việt nam đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
  Định dạng file word

  MC LC
  Nhiệm vụ luận văn thạc sĩ
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Tóm tắt
  Abstract
  Mục lục
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt i
  Danh mục các hình vẽ, sơ đồ ii
  Danh mục các bảng số liệu iv
  Danh mục phụ lục vi
  Phần mở đầu vii
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT – KINH DOANH ĐIỀU .1
  1.1 Đặc điểm cây điều .1
  1.2 Đặc điểm kĩ thuật – công nghệ 2
  1.2.1 Đặc điểm kỹ thuật 2
  1.3 Đặc điểm kinh doanh ngành điều 6
  1.4 Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh điều 7
  1.4.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 7
  1.4.1.1 Nguồn nhân lực 8
  1.4.1.2 Tài chính kế toán .8
  1.4.1.3 Sản xuất – công nghệ .9
  1.4.1.4 Hoạt động mua hàng 9
  1.4.1.5 Quản trị chất lượng 9
  1.4.1.6 Hoạt động marketing .10
  1.4.1.7 Nghiên cứu và phát triển 10
  1.4.2 Các yếu tố môi trường bên ngoài .11
  1.4.2.1 Môi trường vĩ mô .11
  1.4.2.2 Môi trường vi mô .11
  1.5 Các công cụ để xây dựng và lựa chọn giải pháp .13
  1.5.1 Các công cụ để xây dựng giải pháp .13
  1.5.1.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) .13
  1.5.1.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) .14
  1.5.1.3 Ma trận SWOT 15
  1.5.2 Các công cụ lựa chọn giải pháp .16
  1.5.3 Vai trò của Ngành điều đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 16
  1.5.4 Tổng quan ngành điều thế giới .17
  1.5.4.1 Khái quát chung về ngành điều thế giới 17
  1.5.4.2 Tình hình xuất khẩu nhân điều trên thế giới 18
  1.5.4.3 Tình hình nhập khẩu nhân điều trên thế giới .19
  1.5.4.4 Các vùng nguyên liệu chính trên thế giới 20
  1.5.4.5 Sự vận động của ngành điều thế giới .21
  1.5.4.6 Tác động của ngành điều thế giới đối với ngành điều Việt Nam 22
  1.6 Một số công ty thành công trong công tác sản xuất kinh doanh hạt điều ở Việt
  Nam .22
  1.6.1 Xí Nghiệp Chế Biến, Xuất Nhập Khẩu Điều và Nông Sản Thực Phẩm Bình
  Phước (VINAFIMEX BINH PHUOC) .22
  1.6.2 Công ty TNHH Thảo Nguyên 24
  1.6.3 Công ty cổ phần chế biến hàng xuất nhập khẩu Long An (LAFOOCO) .25
  Tóm tắt Chương 1 .26
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
  NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM .27
  2.1 Các yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điều Việt Nam .30
  2.1.1 Các yếu tố bên trong ngành điều 30
  2.1.1.1 Nguồn nhân lực 30
  2.1.1.2 Năng lực tài chính 34
  2.1.1.3 Năng lực công nghệ chế biến .36
  2.1.1.4 Hoạt động sản xuất 39
  2.1.1.5 Hoạt động thu mua .42
  2.1.1.6 Hoạt động quản lý chất lượng 46
  2.1.1.7 Khả năng khai thác thị trường .47
  2.1.1.8 Hoạt động marketing .48
  2.1.1.9 Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) 52
  2.1.1.10 Năng lực thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị trường .52
  2.1.1.11 Ma trận nội bộ 54
  2.2 Những tác động từ môi trường bên ngoài đến hoạt động của ngành điều 55
  2.2.1 Môi trường vĩ mô .55
  2.2.1.1 Các yếu tố kinh tế 55
  2.2.1.2 Các yếu tố tự nhiên và xã hội 58
  2.2.1.4 Các yếu tố chính trị và chính phủ 61
  2.2.2 Môi trường vi mô .62
  2.2.2.1 Khách hàng (người mua) .62
  2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh .64
  2.2.2.3 Nhà cung cấp .64
  2.2.2.4 Sản phẩm thay thế 67
  2.2.2.5 Đối thủ tiềm ẩn 67
  2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài .68
  Tóm tắt Chương 2 .69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỀU
  VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 .70
  3.1 Xây dựng mục tiêu phát triển ngành điều đến năm 2020 .70
  3.1.1 Định hướng phát triển của ngành điều Việt Nam giai đoạn 2011-2020 70
  3.1.2 Triển vọng của ngành điều .71
  3.1.3 Xây dựng các mục tiêu phát triển cho ngành điều đến năm 2020 .72
  3.1.3.1 Căn cứ để xây dựng mục tiêu 72
  3.1.3.2 Mục tiêu của ngành điều giai đoạn 2011-2020 73
  3.2 Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều đến năm 2020 .74
  3.2.1 Mục đích và quan điểm đề xuất các giải pháp .74
  3.2.2 Hình thành giải pháp ma trận SWOT .75
  3.2.3 Lựa chọn giải pháp qua ma trận QSPM .77
  3.2.4 Nội dung chủ yếu của các giải pháp được lựa chọn .78
  3.2.4.1 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính .78
  3.2.4.1 Giải pháp đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất 80
  3.2.4.3 Giải pháp thâm nhập và mở rộng thị trường 86
  3.2.4.4Giải pháp nâng cao khả năng thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị
  trường .90
  3.2.4.5 Giải pháp đầu tư cải tiến công nghệ và mở rộng qui mô sản xuất 91
  3.2.4.6 Một số giải pháp hỗ trợ 95
  3.3 Kiến nghị .100
  3.3.1 Đối với nhà nước 100
  3.3.2 Đối với hiệp hội cây điều Việt Nam (VINACAS) .100
  Tóm tắt Chương 3 .102
  KẾT LUẬN
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  TÓM TT
  Nội dung của đề tài bước đầu trình bày tổng quan về cây điều, những đặc điểm
  kinh tế - kỷ thuật và công nghệ chế biến nhân điều và những đặc điểm kinh doanh
  ngành điều. Từ những cơ sở lý luận đó tác giả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến
  hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điều, đề ra những hướng khắc phục, phát
  triển đúng và kịp thời. Bên cạnh đó, việc phân tích các yếu tố bên ngoài (EFE) và
  bên trong (IFE) giúp ta thấy được những điểm mạnh cũng như những mặt còn hạn
  chế của doanh nghiệp để từ đó có những kiến nghị , đề xuất giải pháp hợp lý nhằm
  khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những mặt mạnh để ngành điều có thể phát
  triển mạnh mẽ hơn nữa. Cụ thể, các giải pháp được xây dựng dựa trên cơ sở khai
  thác cơ hội bên ngoài cũng như hạn chế các nguy cơ kết hợp với điểm mạnh điểm
  yếu bên trong của đơn vị, tác giả đã xác định được 5 giải pháp then chốt là:
  · Nâng cao năng lực tài chính
  · Đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất
  · Thâm nhập và mở rộng thị trường
  · Nâng cao khả năng thu thập thông tin, dự báo
  · Cải tiến công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất
  Để các giải pháp này thực hiện đồng bộ và mang tính khả thi, các mục tiêu và
  giải pháp vẫn phải tiếp tục được quan tâm, điều chỉnh và phát triển cho phù hợp với
  điều kiện môi trường thường xuyên biến động.
  ABSTRACT
  The content of the topic initially presented an overview of cashews tree, the
  characteristics - economic and technical cashew processing technology and the
  business characteristics of the industry. From the theoretical basis which the author
  analyzes the factors affecting the business activities of this sector, sets out the ways
  to overcome, proper and timely development. Besides, the analysis of external
  factors (EFE) and inside (IFE) helps us see the strengths as well as the limitations of
  the business from which to make recommendations and propose solutions
  reasonable to overcome these drawbacks, the strengths to promote this industry can
  grow even stronger. Specifically, the solution is built based on the exploitation of
  external opportunities and limit risks associated with its strengths and weaknesses
  within the unit, the author has identified five key measures are:
  · Financial Capacity
  · Ensure raw materials for production
  · Penetration and market expansion
  · Enhance information gathering, forecasting
  · Improving technology, expansion of production scale
  To these solutions implement comprehensive and feasible, the objectives and
  measures must continue to be concerned, adjust and develop to suit the
  environmental conditions constantly fluctuating.

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1 Tính cp thiết ca đề tài
  Nhân hạt điều là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng
  của Việt Nam, có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước. Với những
  thế mạnh về tài nguyên và con người, trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục
  là nước xuất khẩu nhân điều số một thế giới, với kim ngạch xuất khẩu trung bình 1
  tỷ USD một năm và qui mô sản xuất xuất khẩu của các Doanh nghiệp không ngừng
  mở rộng. Sau nhiều năm phát triển mang tính bùng nổ, tuy đã được thế giới thừa
  nhận là “cường quốc xuất khẩu nhân điều” nhưng cũng phải nhìn nhận là ngành
  điều cũng bộc lộ sự phát triển thiếu ổn định biểu hiện ở việc thua lỗ lớn ở các năm
  1996, 1999, 2005 và đặc biệt là năm 2008.
  Ngành điều mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam
  thúc đẩy giao thương, tô đậm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới. Sự
  phát triển của ngành điều góp phần phát triển ngành nông sản Việt Nam đa dạng
  hơn, phong phú hơn. Bên cạnh đó, ngành điều cũng góp phần nâng cao đời sống
  người lao động đặc biệt là người lao động nghèo, vùng nông thôn và vùng đồi núi.
  Thực tiễn ngành sản xuất hạt điều còn đang gặp nhiều vấn đề khó khăn như
  hạn chế vốn đầu tư mới, năng lực sản xuất, dây chuyền công nghệ còn lạc
  hậu thêm vào đó việc khan hiếm nguyên liệu cùng với chi phí nhân công tăng cao
  là một trong những vấn đề cần được xem xét và cải thiện. Từ đó, tác giả chọn đề tài
  “Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều Việt Nam đến năm 2020” nhằm
  phân tích đưa ra những ý kiến góp phần giải quyết những khó khăn, hướng tới mục
  tiêu phát triển ổn định và bền vững.
  2 Mc đích nghiên cu
  Trong quá trình thực hiện đề tài này tác giả đặt ra các mục tiêu như sau:
  Hệ thống lại các vấn đề lý luận cơ bản để xây dựng giải pháp kinh doanh
  hiệu quả cho ngành điều;
  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhân điều
  và nhập khẩu hạt điều nguyên liệu. Điểm qua tình hình xuất nhập khẩu của các
  Doanh nghiệp trong ngành điều Việt Nam trong thời gian qua và nhu cầu tiêu thụ
  của thị trường;
  Đề xuất một số giải pháp tác đông tích cực đến hoạt động kinh doanh xuất
  nhập khẩu hạt điều làm cơ sở nâng cao giá trị cũng như lợi nhuận của ngành điều.
  3 Đối tượng và phm vi nghiên cu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hoạt động sản xuất kinh doanh của các
  doanh nghiệp trong ngành điều. Các thông tin và dữ liệu được thu thập từ thực tiễn
  hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp làm cơ sở nghiên cứu.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài trên cơ sở ngành điều của lãnh thổ Việt Nam.
  4 Cách tiếp cn và Phương pháp nghiên cu
  4.1 Thu thập thông tin có sẵn và khảo sát:
  Các báo cáo của Doanh nghiệp, ngành điều Việt Nam và thế giới;
  Các bài báo tạp chí của Việt Nam và thế giới có liên quan;
  Thông tin trên internet của trang mạng về ngành điều;
  Khảo sát hoạt động xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp trong ngành điều;
  Khảo sát đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm nhân điều của ngành;
  Thu thập ý kiến của các chủ Doanh nghiệp trong ngành điều nhằm nâng cao
  hiệu quả xuất nhập khẩu;
  Tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành điều.
  4.2 Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê mô tả để mô tả hiện trạng các thông
  tin thu thập được làm nổi bậc những vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh xuất
  nhập khẩu của ngành điều. Bên cạnh đó tác giả còn sử dụng một số công cụ phân
  tích dữ liệu khác phục vụ cho nghiên cứu này;
  Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế để minh họa cho đề tài thông qua phỏng
  vấn trực tiếp các chủ doanh nghiệp, cán bộ làm công tác xuất nhập khẩu trong
  ngành điều. Đối với các chuyên gia, nghiên cứu được thực hiện thông qua phương
  pháp định lượng, dung kỉ thuật thu thập thông tin qua bảng câu hỏi;
  Sử dụng phần mềm Excel để xử lý các số liệu thu thập được.

  5 B cc ca đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài có 3 chương:
  Chương I: Tổng quan về sản xuất kinh doanh điều;
  Chương II: Thực trạng sản xuất kinh doanh của ngành điều Việt Nam;
  Chương III: Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều đến năm 2020.

  CHƯƠNG 1: TNG QUAN V SN XUT – KINH DOANH ĐIU
  1.1 Đặc đim cây điu
  Cây điều có tên khoa học là Anacardium Occidental L (Cassuvium pomiferum
  Lamk) thuộc họ thực vật Anacardiqua. Tên thương mại là Cashew Tree, ngoài ra
  còn có các tên khác như Raju (Ấn Độ), Kashu (Hà Lan), Swai chanti (Campuchia),
  cây điều hay “đào lộn hột” (Việt Nam) gọi là “đào lộn hột” vì trái điều có hột lộn
  ra ngoài. Về Phương diện thực vật học, hạt điều chính là quả điều còn phần có hình
  dạng phình to mà ta gọi là quả chỉ là quả giả (false fruit) do cuống quả phình to mà
  thành. Trái điều gồm có ba phần:
  Hình 1.1: Hình quả điu (Ngun: Internet)
  Cuống quả phình to: thường được gọi nhầm là quả, khi chín có vị ngọt, hơi
  chua, mùi thơm, có chứa vitamin B1, ribotlavin và một hàm lượng cao vitamin C.
  Vitamin C trong thịt cuống quả cao gấp 10 lầntrong quả chuối và 5 lần trong quả
  chanh, cam. Ngoài ra còn chúa một lượng nhỏ các muối vô cơ như: canxi, photpho,
  sắt.
  Quả điều (sau đây gọi là hạt điều): là nguyên liệu chính trong ngành công
  nghiệp chế biến điều xuất khẩu. Một tấn hạt điều khô thường chế biến được khoảng
  220 kg nhân điều và 120 kg dầu vỏ hạt điều. Hạt điều bao gồm: vỏ cứng, vỏ lụa và
  phần nhân. Nhân điều chiếm khoảng 30% trọng lượng quả, là phần có giá trị kinh tế
  cao nhất của quả điều. Vỏ cứng là nguyên liệu chế biến dầu hạt điều, dày khoảng
  0,4 cm, chiếm khoảng 70% trọng lượng hạt điều, có ba lớp: lớp vỏ ngoài dai và
  láng, lớp vỏ giữa xốp như bọt biển chứa dầu vỏ hạt điều. lớp vỏ trong rấy cứng. Dầu

  TÀI LIU THAM KHO
  1. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006) “Chiến lược và chính sách kinh
  doanh” NXB lao động xã hội, TP Hồ Chí Minh.
  2. Dương Ngọc Dũng (2005), “Chiến lược kinh doanh theo lý thuyết Michael
  E.Porter” NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh.
  3. Hồ Đức Hùng (2004), “Qun tr marketing” Viện nghiên cứu kinh tế phát triển,
  TP Hồ Chí Minh.
  4. Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2006), “Th trường chiến lược cơ cu” NXB Trẻ, TP
  Hồ Chí Minh.
  5. Nguyễn Quang Thu (2007), “Qun tr tài chính căn bn” NXB Thống Kê, Hà
  Nội.
  6. Bộ Nộng nghiệp và phát triển nông thôn, tài liệu Hội thảo: “Chiến lược phát
  trin ngành điu Vit Nam đến năm 2020, Các gii pháp kinh tế - xã hi
  7. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hiệp hội Điều Việt Nam (2009),
  Đánh giá hin trng và bàn gii pháp phát trin cây Điu các tnh phía nam”.
  8. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2010), “Báo cáo thường niên ngành
  Điu Vit Nam năm 2010 và trin vng năm 2011”. Trung tâm thông tin Phát
  triển nông nghiệp nông thôn, Hà Nội.
  9. Ban tổ chức Lễ Hội Quả Điều Vàng Việt Nam Bình Phước 2010, “K yếu: Hi
  tho xây dng thương hiu Điu Vit Nam”
  10. Hiệp hội Điều Việt Nam (2010), “Vietnam Golden Cashew Festival Binh Phuoc
  – 2010”.
  11. Tạp chí “Hướng ti l hi quả Điu vàng Vit Nam Bình Phước 2010”.
  12. Hiệp hội Điều Việt Nam (2009), “Hi ngh tng kết hot động ngành điu năm
  2009”.
  13. Sacombank (2010), “Sàn giao dch hàng hóa sài gòn thương tín – điu”.
  14. Thời báo kinh tế Việt Nam (2009), “Kinh tế 2009 – 2010 Việt Nam và thế giới”.
  15. Vinafimex Bình Phước (2010), “Báo cáo kết qu hot động Vinafimex Bình
  Phước 2010”
  16. Vinafimex Bình Phước (2008), “H sơ: Đăng ký chng nhn hàng nông lâm
  thy hi sn Vit Nam cht lượng cao và uy tín thương mi ”.
  17. Lafooco (2008, 2009, 2010): “Báo cáo kết qu kinh doanh năm 2010 và định
  hướng năm 2011”
  18. Donafood (2009), “H sơ đăng ký tham gia gii thưởng sao vàng đất vit
  2009”.
  19. Công ty Thảo Nguyên (2010), “Báo cáo kết qu kinh doanh năm 2010 và mc
  tiêu 2011”.
  20. Mai Thị Thùy Trang (2008), “Thc trng và nhng gii pháp nâng cao hiu
  qu xut khu ti Xí nghip Vinafimex Bình Phước”, Luận văn tốt nghiệp.
  21. Tạ Nguyễn Công Kỳ (2006), “Nâng cao năng lc cnh tranh cho các DNCBĐ
  Vit Nam trong giai đon hin nay”, Luận văn thạc sĩ kinh tế TPHCM.
  22. Bùi Công Luận (1999), “Gii pháp xây dng và phát trin nguyên liu cho
  ngành công nghip chế biến điu xut khu trên đại bàn tnh Đồng Nai”, Luận
  văn thạc sĩ kinh tế.

  Xem Thêm: Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều việt nam đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp góp phần phát triển ngành điều việt nam đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status