Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . 2
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
  5. BỐ CỤC LUẬN VĂN . 2
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH 4
  1.1 KHÁI NIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 4
  1.1.1 Khái niệm chiến lược . 4
  1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 5
  1.2 VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC 5
  1.3 PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢC 5
  1.3.1 Chiến lược cấp công ty 5
  1.3.2 Chiến lược cấp kinh doanh 6
  1.3.3 Chiến lược cấp chức năng . 6
  1.4 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 6
  1.4.1 Xác định sứ mạng của tổ chức . 6
  1.4.2 Xác định mục tiêu chiến lược 8
  1.4.3 Phân tích môi trường bên ngoài . 8
  1.4.3.1 Môi trường vĩ mô 8
  1.4.3.2 Môi trường vi mô .10
  1.4.4 Phân tích yếu tố bên trong .13
  1.4.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược 15
  1.4.5.1 Các công cụ để xây dựng chiến lược 15
  1.4.5.2 Lựa chọn chiến lược .21
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1 22
  CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  TNHH MTV CTGTCC 23
  2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV CTGTCC . 23
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV CTGTCC . 23
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức . 24
  2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh . 24
  2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 25
  2.2.1 Môi trường vĩ mô 25
  2.2.1.1 Yếu tố kinh tế . 25
  2.2.1.2 Yếu tố chính trị và luật pháp . 26
  2.2.1.3 Yếu tố văn hóa, xã hội 29
  2.2.1.4 Yếu tố tự nhiên . 30
  2.2.1.5 Yếu tố dân số - lao động . 30
  2.2.1.6 Yếu tố công nghệ 31
  2.2.2 Môi trường vi mô 32
  2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 32
  2.2.2.2 Khách hàng 35
  2.2.2.3 Nhà cung cấp 36
  2.2.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng . 37
  2.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE . 37
  2.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ BÊN TRONG . 38
  2.3.1 Nguồn nhân lực . 38
  2.3.2 Sản xuất 41
  2.3.3 Tài chính . 44
  2.3.4 Marketing 45
  2.3.5 Nghiên cứu và phát triển . 47
  2.3.6 Hệ thống thông tin . 48
  2.3.7 Chuỗi giá trị 53
  2.3.8 Năng lực cốt lõi . 53
  2.3.9 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 53
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 54
  CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH
  MTV CTGTCC ĐẾN NĂM 2015 . 56
  3.1 DỰ BÁO NHU CẦU . 56
  3.2 SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU . 56
  3.2.1 Sứ mạng 57
  3.2.2 Mục tiêu chiến lược . 57
  3.3 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 58
  3.4 CÁC GIẢI PHÁP . 65
  3.4.1 Đổi mới công nghệ 65
  3.4.2 Tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường 66
  3.4.3 Duy trì và phát triển năng lực cốt lõi của Công ty . 67
  3.4.4 Hoàn thiện quy định nội bộ, đổi mới quản lý kinh doanh 70
  3.4.5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 72
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3 75
  Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN . 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  CÁC PHỤ LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 1.1: Mẫu ma trận EFE 16
  Bảng 1.2: Mẫu ma trận hình ảnh cạnh tranh 18
  Bảng 1.3: Mẫu ma trận SWOT 18
  Bảng 1.4: Mẫu ma trận QSPM 21
  Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV CTGTCC 25
  Bảng 2.2: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2001-2010 25
  Bảng 2.3: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 34
  Bảng 2.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài 38
  Bảng 2.5: Tình hình lao động năm 2010 của Công ty 39
  Bảng 2.6: Các hình thức nâng cao trình độ lao động của Công ty 40
  Bảng 2.7: Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm . 40
  Bảng 2.8: Chỉ tiêu sản lượng qua các năm của Công ty . 43
  Bảng 2.9: Một số chỉ tiêu tài chính qua các năm của Công ty 45
  Bảng 2.10: Bảng tóm tắt chuỗi giá trị của Công ty 49
  Bảng 2.11: Bảng đánh giá tác động của các nguồn lực đến chuỗi giá trị 50
  Bảng 2.12: Bảng đánh giá các nguồn lực cốt lõi của Công ty 53
  Bảng 2.13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong . 54
  Bảng 3.1: Mức đầu tư và tăng trưởng bình quân ngành hạ tầng giao thông 56
  Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S/O . 61
  Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm S/T 62
  Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm W/O 63
  Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W/T 64
  LỜI CÁM ƠN
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô Khoa Quản Trị Kinh
  Doanh và Khoa Sau Đại học trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh đã
  trang bị cho tôi những kiến thức quý báu, giúp tôi tiếp cận tư duy khoa học, phục vụ
  cho công tác và cuộc sống.
  Xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Đặng Ngọc Đại đã tận tình hướng dẫn tôi thực
  hiện luận văn này. Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện luận văn, dưới sự hướng
  dẫn rất bài bản và khoa học của Thầy, tôi đã học hỏi được những kiến thức và
  phương pháp nghiên cứu khoa học và bổ ích.
  Vô cùng cám ơn gia đình, bạn bè, ban lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH
  MTV Công trình Giao thông Công chánh cùng các chuyên gia đang công tác trong
  ngành xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông đã hỗ trợ tôi trong việc thu thập số liệu,
  phát phiếu thăm dò ý kiến, phỏng vấn chuyên gia tạo điều kiện cho tôi hoàn thành
  tốt nghiên cứu của mình.
  Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã hết sức cố gắng để hoàn thiện luận văn,
  trao đổi và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý Thầy Cô và bạn bè, tham khảo
  nhiều tài liệu song cũng không thể tránh khỏi sai sót. Rất mong nhận được những
  thông tin đóng góp, phản hồi quý báu từ Quý Thầy Cô và bạn đọc.
  Xin chân thành cám ơn.
  Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2011
  Người viết
  Nguyễn Mạnh Phương
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
  Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực. Nội dung của
  công trình nghiên cứu này chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào.
  Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2011
  Người thực hiện luận văn
  Nguyễn Mạnh Phương
  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Xây dựng là ngành sản xuất vật chất có quy mô lớn, chiếm một vị trí quan
  trọng trong phát triển kinh tế quốc dân, trong đó xây dựng kết cấu hạ tầng chiếm
  phần chủ yếu và luôn được tập trung đầu tư phát triển hàng năm. Việc phát triển kết
  cấu hạ tầng tại nước ta nói chung và tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng
  phải đi trước một bước, tạo động lực phát triển cho những ngành sản xuất khác và
  nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Từ quan điểm này trong những năm qua xây
  dựng kết cấu hạ tầng giao thông luôn được Nhà nước quan tâm, đầu tư phát triển.
  Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ
  tầng, đã tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các thành phần kinh tế nên ngày
  càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.
  Là một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực thi công xây
  dựng các công trình giao thông, Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công
  chánh phải thường xuyên đương đầu với sự biến đổi ngày càng nhanh của môi
  trường và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong ngành. Trong thời gian qua, bên
  cạnh những nỗ lực rất lớn để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường kinh
  doanh mới như: Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị
  trường Công ty còn phải tìm ra cho mình một chiến lược phát triển dài hạn để sản
  phẩm của mình luôn được thị trường chấp nhận. Tuy nhiên thực tế cho thấy đến thời
  điểm hiện nay các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mới chỉ được xây dựng
  cho từng năm một, thiếu hẳn sự đầu tư cho một chiến lược lâu dài. Điều này dẫn
  đến hậu quả là việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của công ty còn hạn chế, bỏ
  lỡ các cơ hội kinh doanh và ngày càng phải chống đỡ vất vả với những thay đổi của
  thị trường.
  Xuất phát từ thực tế đó, có thể thấy rằng việc hoạch định một chiến lược phát
  triển phù hợp cho Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh là việc
  làm cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Công chánh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status