Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 - 2009

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 - 2009

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 - 2009

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục i
  Danh mục các chữ viết tắt iii
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình vẽ, bản đồ v
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử nghiên cứu 2
  3. Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn 3
  4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu 4
  5. Những điểm mới của luận văn 7
  6. Kết cấu của luận văn 7
  NỘI DUNG
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiến về dân số và nguồn lao động 8
  1.1. Cơ sở lý luận 8
  1.1.1. Dân số 8
  1.1.1.1. Quy mô dân số 8
  1.1.1.2. Cơ cấu dân số 8
  1.1.1.3. Phân bố dân cư 9
  1.1.2. Nguồn lao động 9
  1.1.2.1. Khái niệm 9
  1.1.2.2. Cơ cấu lao động 10
  1.1.2.3. Chất lượng lao động 13
  1.1.3. Mối quan hệ giữa dân số và nguồn lao động 14
  1.1.3.1. Sự gia tăng tự nhiên của dân số với quy mô nguồn lao động 14
  1.1.3.2. Gia tăng cơ học với quy mô nguồn lao động: 15
  1.1.3.3. Chất lượng dân số với chất lượng nguồn lao động: 15
  1.1.3.4. Cơ cấu dân số với cơ cấu nguồn lao động: 15
  1.1.3.5. Phân bố dân cư với phân bố nguồn lao động 16
  1.1.4. Vai trò của dân số, nguồn lao động trong phát triển kinh tế - xã hội 17
  1.1.4.1. Gia tăng dân số ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 17
  1.1.4.2. Dân số với tiêu dùng, tích lũy và đầu tư 18
  1.1.4.3. Dân số với giáo dục và y tế 19
  1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến dân số, nguồn lao động 19
  1.1.5.1. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội 19
  1.1.5.2. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 22
  1.2. Cơ sở thực tiễn 22
  1.2.1. Vài nét về dân số và nguồn lao động ở Việt Nam 22
  1.2.2. Vài nét về dân số và nguồn lao động ở vùng Đông Bắc 28
  Chương 2: Thực trạng dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên 33
  2.1. Những nhân tố tác động đến dân số, nguồn lao động ở tỉnh Thái
  Nguyên
  33
  2.1.1. Vị trí địa lý 33
  2.1.2. Các nhân tố tự nhiên 36
  2.1.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội 41
  2.1.4. Đánh giá chung 49
  2.2. Thực trạng dân số, nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
  1999 - 2009
  52
  2.2.1. Dân số 52
  2.2.1.1. Quy mô và gia tăng dân số 52
  2.2.1.2. Cơ cấu dân số 58
  2.2.1.3. Phân bố dân cư 66
  2.2.2. Nguồn lao động 69
  2.2.2.1. Quy mô nguồn lao động 69
  2.2.2.2. Dân số hoạt động (Lực lượng lao động) 76
  2.2.2.3. Dân số không hoạt động kinh tế 84
  2.2.3. Tác động của dân số, nguồn lao động đến một số vấn đề phát triển
  kinh tế - xã hội ở tỉnh Thái Nguyên
  88
  2.2.3.1. Tác động của dân số, nguồn lao động đến phát triển kinh tế 88
  2.2.3.2. Tác động của dân số, nguồn lao động đến vấn đề đói nghèo 91
  2.2.3.3. Tác động của dân số, nguồn lao động đến phát triển giáo dục đào
  tạo
  92
  2.2.3.4. Tác động của dân số, nguồn lao động đến việc CSSK nhân dân 94
  Tiểu kết 96
  Chương 3. Định hướng và giải pháp phát triển dân số, nguồn lao
  động ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.
  99
  3.1. Định hướng 99
  3.1.1. Quan điểm, mục tiêu phát triển dân số, nguồn lao động 99
  3.1.2. Định hướng phát triển dân số, nguồn lao động của tỉnh Thái
  Nguyên đến năm 2020.
  103
  3.2. Các giải pháp 105
  KẾT LUẬN 113
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
  PHỤ LỤC 122

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Dân số và phát triển có mối quan hệ tác động qua lại rất chặt chẽ. Quy
  mô, cơ cấu, chất lượng và tốc độ tăng dân số có ảnh hưởng rất lớn đến quá
  trình phát triển kinh tế - xã hội và ngược lại. Hơn nữa, dân số còn là cơ sở
  hình thành nguồn lao động cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.
  Thái Nguyên là một tỉnh được đánh giá là có trình độ phát triển kinh tế
  - xã hội vào loại khá so với các tỉnh vùng Bắc, là cửa ngõ giao lưu của vùng
  Đông Bắc với vùng Đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội; là
  trung tâm công nghiệp, là nơi thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài
  nước Nghị quyết số 37/NQ - TW của Bộ chính trị (1/7/2004) đã xác định
  phát triển Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của vùng. Việc
  xác định đúng để phát huy có hiệu quả thế mạnh của tỉnh có ý nghĩa rất quan
  trọng, đặc biệt là nguồn lực dân số và nguồn lao động.
  Phân tích thực trạng dân số nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên là vấn
  đề cần thiết, trước hết nó góp phần đánh giá chính xác thực trạng dân số,
  nguồn lao động trong thời kì CNH, HĐH; trên cơ sở đó giúp nhà quản lý, nhà
  kinh tế biết được mối quan hệ tác động giữa dân số, nguồn lao động và sự
  phát triển để đề ra các biện pháp điều tiết các quá trình phát triển dân số và
  phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đưa ra những định hướng, giải pháp để
  sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực dân số, nguồn lao động nhằm phục vụ
  chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
  Vì vậy tôi đã chọn đề tài: : Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái
  Nguyên giai đoạn 1999 - 2009 ” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Lịch sử nghiên cứu
  Dân số và nguồn lao động luôn là vấn đề không chỉ có các nhà khoa học,
  các chuyên gia mà ngay cả các chính phủ đều rất quan tâm, không chỉ ngày
  nay mà ngay cả trước kia, không chỉ đối với nước ta mà tất cả các nước trên
  thế giới đều quan tâm. Sự quan tâm đó không chỉ vì sức ép của bùng nổ dân
  số mà cả vì sức mạnh của quốc gia, không chỉ quan tâm hạn chế mà cả
  khuyến khích phát triển dân số.
  Ở Việt Nam từ những năm cuối của thập kỉ 80 đến nay đã có nhiều công
  trình nghiên cứu của các cơ quan Trung ương như: Trung tâm thông tin khoa
  học và xã hội thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội, các Viện khoa học,
  các cơ quan nghiên cứu quy hoạch chuyên ngành thuộc các Bộ, ngành, Ủy
  ban quốc gia DS- KHHGĐ. Các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học
  như: GS.TS. Lê Thông, PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ, GS.TS. Nguyễn Viết
  Thịnh, PGS.TS. Nguyễn Đình Cử, TS Trần Cao Sơn về mối quan hệ giữa
  dân số và các vấn dề kinh tế - xã hội - môi trường. Ngoài ra, đây cũng là vấn
  đề nóng hổi và là đề tài của nhiều luận văn thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành.
  Đối với tỉnh Thái Nguyên, từ sau ngày 6/11/1996, Quốc hội khoá IX, kì
  họp thứ 10 đã phê chuẩn việc tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Bắc Kạn và
  Thái Nguyên, đặc biệt là từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện
  trên toàn quốc năm 1999, trong đó có tỉnh Thái Nguyên thì vấn đề dân số,
  nguồn lao động của tỉnh được quan tâm, số liệu đầy đủ hơn, chi tiết hơn, được
  đề cập trong các báo cáo chuyên đề về dân số của Cục thống kê, Chi cục DS -
  KHHGĐ của tỉnh; các báo cáo về lao động, việc làm của Sở lao động thương
  binh và xã hội. Cho đến nay, Cục Thống kê tỉnh vừa thực hiện song cuộc tổng
  điều tra dân số và nhà ở toàn tỉnh vào 01/04/2009; Sở LĐTB&XH đang thực
  hiện đề án “ Đào tạo nguồn nhân lực” và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
  đang dự thảo “Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên thời kì
  2011 - 2020”
  Dưới góc độ địa lý học, một số đề tài về dân số, nguồn lao động của tỉnh
  Thái Nguyên được đề cập như: Đề tài NCKH cấp trường năm 2002 của TS
  Nguyễn Phương Liên và TS Nguyễn Xuân Trường, đề cập đến đặc điểm và
  biến động dân số thành phố Thái Nguyên thời kì 1989 - 1999; Th.s Vũ Vân
  Anh cũng đề cập đến trong Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp
  bộ năm 2010 về “ Nghiên cứu và đánh giá chỉ số phát triển con người (HDI) ở
  tỉnh Thái Nguyên”. Một số bài báo đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ
  của Đại học Thái Nguyên liên quan đến dân số, lao động, việc làm ở các
  huyện, thị thành trong tỉnh, điển hình như tác giả Vũ Vân Anh, Nguyễn Xuân
  Trường có bài “Nguồn lao động và vấn đề sử dụng nguồn lao động, giải quyết
  việc làm ở tỉnh Thái Nguyên” đề cập các vấn đề nêu trên trong thời gian ngắn
  từ 2005 - 2007.
  3. Mục đích, nhiệm vụ và giới hạn
  3.1.Mục đích
  Trên cơ sở vận dụng lý luận và thực tiễn về dân số và nguồn lao động,
  đề tài tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển dân
  số và nguồn lao động giai đoạn 1999 - 2009 ở tỉnh Thái Nguyên. Từ đó đề
  xuất một số giải pháp nhắm phát triển ổn định và bền vững dân số và nguồn
  lao động của tỉnh trong tương lai.
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về dân số, nguồn lao động .
  - Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề dân số, nguồn lao động ở
  tỉnh Thái Nguyên.
  - Phân tích thực trạng dân số và nguồn lao động Thái Nguyên giai đoạn
  1999 - 2009.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển ổn định và bền vững dân số,
  nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.
  3.3. Giới hạn đề tài
  - Về không gian: Lãnh thổ tỉnh Thái Nguyên với sự phân hoá đến cấp
  huyện, thị, thành phố.
  - Về thời gian: Tập trung trong giai đoạn giữa 2 cuộc tổng điều tra dân
  số 1999 - 2009.
  4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu
  4.1. Quan điểm nghiên cứu
  4.1.1. Quan điểm hệ thống
  Xuất phát từ quan niệm coi vấn đề dân số, nguồn lao động là một bộ
  phận cấu thành của hệ thống dân cư - kinh tế xã hội. Sự vận động của nó
  mạng tính quy luật riêng nhưng vẫn phụ thuộc, dựa trên ảnh hưởng của các hệ
  thống con trong cùng một hệ thống: Dân cư - kinh tế - xã hội.
  Vấn đề dân số, nguồn lao động của tỉnh được xem xét trong mối quan hệ
  với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như trong mối liên hệ giữa Thái
  Nguyên với các tỉnh khác trong vùng Đông Bắc và cả nước.
  4.1.2. Quan điểm lịch sử viễn cảnh
  Vấn đề dân số, nguồn lao động luôn biến động theo thời gian và không
  gian, khi nghiên cứu cần đánh giá sự thay đổi và tìm ra nguyên nhân của
  những thay đổi đó theo các giai đoạn.
  Dựa trên quan điểm này, khi nghiên cứu vấn đề dân số, nguồn lao
  động của tỉnh Thái Nguyên, nó cho phép nhìn thấy toàn bộ sự phát triển
  của đối tượng, tìm ra quy luật của sự phát triển và giúp đưa ra các giải pháp
  nhằm phát triển dân số, nguồn lao động một cách ổn định và bền vững
  trong tương lai.
  4.1.3.Quan điểm lãnh thổ
  Trong nghiên cứu dân số, nguồn lao động luôn gắn với các không gian lãnh
  thổ. Sự phân hoá lãnh thổ có liên quan chặt chẽ đến các yếu tố khác biệt về
  phương diện điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá . Đề tài vận dụng quan điểm
  lãnh thổ khi nghiên cứu sự phân bố dân cư, nguồn lao động trên các lãnh thổ có
  đặc điểm khác biệt đó.
  4.1.4.Quan điểm tổng hợp
  Đây là quan điểm truyền thống trong nghiên cứu địa lí. Quan điểm tổng
  hợp đòi hỏi phải nhìn nhận các sự vật hiện tượng, các quá trình địa lí trong
  mối quan hệ tương tác với nhau. Quan điểm này được thể hiện trong cả nội
  dung và phương pháp nghiên cứu.
  Nghiên cứu biến động dân số, nguồn lao động của tỉnh Thái Nguyên
  phải dựa trên quan điểm tổng hợp. Các phân tích, đánh giá, nhận định về thực
  trạng phát triển và đặc điểm phân bố theo các vùng lãnh thổ được dựa trên
  quan điểm xét tới các tác động của nhiều yếu tố.
  4.1.5.Quan điểm phát triển bền vững
  Với quan điểm phát triển nhằm đến sự thoả mãn những nhu cầu của thế
  hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng phát triển để thoả mãn nhu cầu
  của thế hệ tương lai, đề tài nghiên cứu và phân tích nhằm đưa ra những đề
  xuất giải pháp phát triển dân số, nguồn lao động của tỉnh Thái Nguyên trong
  tương lai.
  Những đề xuất mang tính dự báo nhằm hướng tới sự phát triển phát triển
  dân số, lao động việc làm của tỉnh Thái Nguyên không chỉ đáp ứng nhu cầu
  trước mắt mà còn trong những giai đoạn tiếp theo.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  4.2.1.Phương pháp thu thập phân tích số liệu thống kê
  Trên cơ sở mục đích nghiên cứu của đề tài, nguồn số liệu được thu thập
  từ các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Các số liệu về dân số,
  lao động chủ yếu do Cục Thống kê, Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, Sở
  LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên cung cấp.
  Quy trình xử lí số liệu trải qua nhiều công đoạn và mang tính chọn lọc.
  Các số liệu chủ yếu là số liệu thô - số liệu tuyệt đối, cần phân tích thống kê để
  có số liệu phù hợp cho đề tài.
  4.2.2.Phương pháp phân tích tổng hợp
  Trên cơ sở thông tin và số liệu cập nhật, phương pháp phân tích tổng hợp
  được sử dụng để đưa ra những nhận định, đánh giá trên cơ sở vận dụng tổng
  hợp các quy luật địa lý kinh tế xã hội và các mối liên hệ giữa các nhân tố ảnh
  hưởng tới sự phát triển và phân bố dân số, nguồn lao động trên địa bàn.
  4.2.3.Phương pháp thống kê toán học
  Sử dụng phương pháp này để tính toán các chỉ số giữa dân số, nguồn lao
  động và phát triển kinh tế xã hội. Từ đó phân tích , tổng hợp sự tác động của
  dân số, nguồn lao động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
  4.2.4.Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia:
  Thu thập ý kiến của những chuyên gia, cán bộ nghiên cứu có nhiều kinh
  nghiệm về vấn đề dân số, lao động và kinh tế xã hội đang làm việc tại Đại học
  Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Cục thống kê, Sở
  LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên , Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh
  Thái Nguyên.
  4.2.5. Phương pháp bản đồ, GIS.
  Đây là phương pháp được sử dụng để thực hiện một số nội dung nghiên
  cứu của đề tài. Trên cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính các lớp bản đồ nền
  MapInfo, tác giả xây dựng một số bản đồ chuyên đề về phân bố dân cư,
  nguồn lao động của Thái Nguyên.
  5. Những điểm mới của luận văn
  - Kế thừa, bổ sung và cập nhật cơ sở lý luận và thực tiễn về dân số
  nguồn lao động để vận dụng vào điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Nguyên.
  - Phát hiện được những thế mạnh và hạn chế của các điều kiện tự nhiên
  và kinh tế xã hội đến dân số và nguồn lao động.
  - Làm rõ được biến động dân số và nguồn lao động của tỉnh giai đoạn
  1999 - 2009, và ảnh hưởng của chúng đến phát triển kinh tế xã hội.
  - Đưa ra được những giải pháp cơ bản nhằm giải quyết vấn đề dân số -nguồn lao động ở Thái Nguyên đến năm 2020.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận
  văn gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dân số và nguồn lao động.
  Chương 2: Thực trạng dân số và nguồn lao động tỉnh Thái Nguyên giai
  đoạn 1999 - 2009.
  Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm phát triển dân số, nguồn lao
  động của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.

  NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DÂN SỐ VÀ
  NGUỒN LAO ĐỘNG
  1.1. Cơ sở lý luận
  1.1.1.Dân số
  Dân số: “Là một tập hợp người sống trên một lãnh thổ được đặc trưng
  bởi quy mô, cơ cấu, mối quan hệ qua lại với nhau về mặt kinh tế, bởi tính
  chất của sự phân công lao động và cư trú theo lãnh thổ” [18]
  Để nghiên cứu thực trạng dân số, dự báo các quá trình và động lực dân
  số của một lãnh thổ nào đó cần nghiên cứu quy mô dân số, cơ cấu dân số và
  sự phân bố dân cư.
  1.1.1.1. Quy mô dân số
  - “Quy mô dân số được hiểu là số lượng người sống trên một lãnh thổ
  (xã, huyện, tỉnh, quốc gia, vùng ) tại một thời điểm xác định” [18]. Đây là
  một đại lượng biến động theo thời gian, sự biến động đó gọi là động thái của
  dân số.
  1.1.1.2. Cơ cấu dân số
  - “Cơ cấu dân số là một khái niệm dùng để chỉ tập hợp những bộ phận
  hợp thành dân số của một lãnh thổ (nhóm nước, tùng nước, từng vùng )
  được phân chia dựa trên những tiêu chuẩn nhất định” [18]. Tuỳ theo mục
  đích khảo sát người ta có thể chia cấu trúc dân số theo các tiêu chí xã hội,
  kinh tế, hôn nhân hay sinh học. Trong đó, cơ cấu sinh học của dân số (cơ cấu
  tuổi và cơ cấu giới tính) là vấn đề cần quan tâm hàng đầu khi nghiên cứu về
  cơ cấu dân số.
  +Cơ cấu dân số theo tuổi: “ Đây là việc phân chia tổng dân số của một
  lãnh thổ thành những nhóm dân số có tuổi hoặc khoảng tuổi cách đều nhau 5
  năm, 10 năm hoặc khoảng cách tuổi không đều nhau tùy thuộc mục đích
  nghiên cứu. Cơ cấu theo tuổi là biến số quan trọng trong các quá trình lập kế
  hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong quá trình phát triển và kế hoạch
  hóa nguồn lao động”. [11]
  + Cơ cấu dân số theo giới tính: “Toàn bộ dân số nếu được phân chia
  thành dân số nam và dân số nữ sẽ hình thành nên cơ cấu dân số theo giới tính.
  Chỉ tiêu để đo lường cơ cấu dân số giới tính là tỷ số giới tính (*** ratio) là tỷ
  số giữa dân số nam và dân số nữ trong cùng tổng thể dân tại một thời điểm
  nhất định”.[11].
  1.1.1.3. Phân bố dân cư
  - “Phân bố dân cư là sự sắp xếp một cách tự phát hoặc tự giác trên một
  lãnh thổ phù hợp với điều kiện sống của họ và các yêu cầu nhất định của xã
  hội” [18] để cụ thể hoá phân bố dân số cần sử dụng mật độ dân số. “Mật độ
  dân số biểu thị số người trên một đơn vị diện tích đất đai, chỉ số hay sử dụng
  nhất là số lượng người trên 1km
  2
  ” [11]
  1.1.2.Nguồn lao động
  1.1.2.1. Khái niệm nguồn lao động
  - Độ tuổi lao động là khoảng tuổi đời được xác định theo quy định của
  luật pháp từng nước. Ở các nước khác nhau độ tuổi lao động này được quy
  định hoàn toàn khác nhau. Ở nước ta, theo Điều 145 Bộ Luật lao động ngày
  23 tháng 6 năm 1994 và Điều 50 khoản 1 điểm a Luật bảo hiểm xã hội quy
  định về độ tuổi nghỉ hưu như sau: nam nghỉ hưu từ 60 tuổi, nữ từ 55
  tuổi.(Tuổi lao động nam từ 15 - 60, nữ từ 15 - 55; Điều 6 Luật lao động qui
  định: Người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có
  giao kết hợp đồng lao động.)
  - Nguồn lao động là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động và có khả
  năng lao động. Như vậy tất cả những người trong độ tuổi lao động theo quy

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Vũ Vân Anh (2010), Nghiên cứu cứu và đánh giá chỉ số phát triển con
  người (HDI) ở tỉnh Thái Nguyên, Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ,
  Mã số: B2009 _TN04_13, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái
  Nguyên, Thái Nguyên.
  2. Vũ Vân Anh, Nguyễn Xuân Trường, “Nguồn lao động và vấn đề sử
  dụng nguồn lao động, giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí
  Khoa học và Công nghệ, 65 (03), tr 43 - 48
  3. Bộ Y tế (2010), Dự thảo Chiến lược Dân số và SKSS Việt Nam giai
  đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.
  4. Bộ Giáo dục và đào tạo (2008), Sách giáo khoa Địa lý lớp 12, NXB
  Giáo dục, Hà Nội.
  5. Bộ Giáo dục và đào tạo (2006), Sách Giáo khoa Địa lý 10, NXB Giáo
  dục, Hà Nội.
  6. Nguyễn Đình Cử (1998), Giáo trình dân số và phát triển, NXB
  7. Cục Thống kê Thái Nguyên (9/2000), Những kết quả chủ yếu tổng hợp
  từ tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/1999 tỉnh Thái Nguyên, Thái
  Nguyên.
  8. Cục Thống kê Thái Nguyên (4/2010), Niên giám thống kê tỉnh Thái
  Nguyên 2009, Công ty cổ phần in Thái Nguyên, Thái Nguyên.
  9. Cục Thống kê Thái Nguyên (8/2001), Niên giám thống kê tỉnh Thái
  Nguyên 2000, Công ty cổ phần in Thái Nguyên, Thái Nguyên.
  10. Cục Thống kê Thái Nguyên (9/2010), Những kết quả chủ yếu tổng hợp
  từ tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/2009 tỉnh Thái Nguyên, Thái
  Nguyên.
  11. Tống Văn Đường, Nguyễn Nam Phương (2007), Giáo trình Dân số và
  phát triển, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  12. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Y tế cộng đồng, bộ
  môn Dân số học (2002), Bài giảng Dân số học, NXB Y học, Thành phố
  Hồ Chí Minh.
  13. Trần Viết Khanh (2008), Ứng dụng tin học trong nghiên cứu và dạy
  học Địa lý, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  14. Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Xuân Trường (2002), Nghiên cứu đặc
  điểm và biến động dân số thành phố Thái Nguyên thời kì 1989 - 1999,
  Đề tài NCKH cấp trường năm 2002, Đại học Sư phạm - Đại học Thái
  Nguyên, Thái NGuyên.
  15. NXB thống kê (2002), Niên giám thống kê 2001, Hà Nội.
  16. NXB thống kê (2010), Niên giám thống kê 2009, Hà Nội.
  17. NXB Chính trị quốc gia (8/2004), Dân số và phát triển bền vững ở Việt
  Nam, Hà Nội.
  18. Lê Thông, Nguyễn Minh Tuệ (1996), Dân số học và Địa lý dân cư, Hà
  Nội.
  19. Lê Thông chủ biên (2003), Địa lý các tỉnh và thành phố Việt Nam tập
  2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  20. Nguyễn Minh Tuệ (1996), Dân số và sự phát triển kinh tế xã hội, Hà
  Nội.
  21 Nguyễn Minh Tuệ chủ biên (2007), Địa lý các vùng kinh tế Việt Nam,
  NXB Giáo dục, Hà Nội.
  22. Tổng Cục Thống kê (2001), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam
  1999: Kết quả toàn bộ, NXB Thống kê, Hà Nội.
  23. Tổng Cục Thống kê (2010), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam
  2009: Kết quả toàn bộ, NXB Thống kê, Hà Nội.
  24. Tổng Cục Thống kê (2002), Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam
  1999 - Chuyên khảo về lao động và việc làm tại Việt Nam, Hà Nội.
  25. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2010), Báo cáo Kế hoạch phát
  triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015, Thái Nguyên.
  26. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2002), Chiến lược dân số tỉnh
  Thái Nguyên 2001 - 2010, Thái Nguyên.
  27. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ( 9/1/2003), Pháp lệnh Dân số số
  03/2003/PL-UBTVQH11, Hà Nội.
  28. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2010), Dự thảo Quy hoạch phát
  triển nhân lực tỉnh Thái Nguyên thời kì 2011 - 2020, Thái Nguyên.
  29. Webside: google.com.vn; gso.gov.vn; laodong.com.vn.

  Xem Thêm: Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 - 2009
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999 - 2009 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status