Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cuộc vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang (1939-1945)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cuộc vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang (1939-1945)

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang (1939-1945)

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH TUYÊN QUANG TRƯỚC NĂM 1939 11
  1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 11
  1.1.1. Vị trí địa lý 11
  1.1.2. Điều kiện tự nhiên. 12
  1.2. Tuyên Quang qua các thời kỳ lịch sử. 18
  1.3. Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội và chính sách cai trị của thực dân Pháp. 19
  1.3.1. Đặc điểm kinh tế. 19
  1.3.2. Đặc điểm văn hóa 22
  1.3. Đặc điểm xã hội và chính sách cai trị của thực dân Pháp 23
  1.4. Dân cư - Truyền thống đấu tranh của nhân dân các dân tộc tỉnh
  Tuyên Quang trước năm 1939 30
  1.4.1. Dân cư . 30
  1.4.2. Truyền thống đấu tranh của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. 31
  Tiểu kết 35
  Chương 2. QUÁ TRÌNH VÂN ĐỘNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI KHỞI
  NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở TUYÊN QUANG (1939-1945) 37
  2.1. Tình hình thế giới, trong nước và Tuyên Quang trong những năm
  (1939 - 1945) . 37
  2.1.1. Tình hình thế giới 37
  2.1.2. Tình hình trong nước. 37
  2.1.3. Tình hình Tuyên Quang trong những năm (1939-1945) 42
  2.2. Chủ trương của Đảng và sự hình thành, phát triển phong trào cách
  mạng ở Tuyên Quang (1939 - 1945) . 44
  2.2.1. Chủ trương của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác và sự thành lập
  chi bộ Đảng đầu tiên 1940 44
  2.2.2. Ban cán sự Đảng tỉnh thành lập và sự phát triển phong trào cách
  mạng (1940 - 1941) . 49
  2.3. Công cuộc chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành
  chính quyền từ (1941 - 1945) 51
  2.3.1. Bối cảnh lịch sử và chủ trương mới của Đảng . 51
  2.3.2. Xây dựng căn cứ địa, phát triển cơ sở cách mạng . 53
  2.3.3. Xây dựng lực lượng cách mạng, tổ chức, tập dượt quần chúng đấu
  tranh . 58
  Tiểu kết 75
  Chương 3. KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở TUYÊN QUANG
  (TỪ 10/3/1945 ĐẾN 22/8/1945) 77
  3.1. Đẩy mạnh cao trào kháng Nhật cứu nước, thời cơ khởi nghĩa 77
  3.2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở các châu, huyện . 79
  3.3. Xây dựng chiến khu, chiến đấu bảo vệ khu giải phóng . 101
  3.4. Giải phóng thị xã Tuyên Quang-cách mạng tháng Tám thành công
  toàn tỉnh . 106
  Tiểu kết 113
  KẾT LUẬN 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 122
  PHỤ LỤC .

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lịch sử địa phương là một bộ phận rất quan trọng của lịch sử dân tộc, là
  hình ảnh thu nhỏ của đất nước về một phương diện, một vấn đề lịch sử nào
  đó, góp phần biểu hiện sinh động, cụ thể cho lịch sử dân tộc. Việc nghiên cứu
  lịch sử địa phương sẽ góp phần làm sáng rõ, bổ sung, làm phong phú thêm
  lịch sử dân tộc. Vì vậy việc nghiên cứu lịch sử địa phương là rất quan trọng
  và cần thiết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, cho công
  tác sử học nói riêng.
  Dân tộc Việt Nam có truyền thống văn hiến lâu đời đã viết nên bao
  trang sử vẻ vang, hào hùng với những chiến công chói lọi chống giặc ngoại
  xâm để giành và giữ nền độc lập dân tộc. Cách mạng tháng Tám là một sự
  kiện trọng đại, một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã
  đập tan hai xiềng xích nô dịch thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam
  dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Mở ra một
  kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi vĩ đại của một dân tộc
  nhược tiểu đã tự giải phóng mình khỏi ách thống trị của ngoại bang, nó cổ vũ
  to lớn tinh thần đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa trên thế giới.
  66 năm đã qua nhưng ý nghĩa và bài học lịch sử của cách mạng tháng
  Tám vẫn còn nguyên giá trị. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thắng lợi
  vô địch của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới ánh sáng của chủ nghĩa
  Mác-Lênin, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng-Bác Hồ, khả
  năng cách mạng và tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong cả nước.
  Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam có vị trí chiến
  lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quân sự, an ninh quốc phòng.
  Với bề dày lịch sử là “phiên trấn”bảo vệ cho “kinh trấn” nhân dân Tuyên
  Quang vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường bất
  khuất. Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược nhân dân Tuyên Quang đã đồng
  lòng, đồng sức đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Cánh đồng Hòa Mục (xã
  Thái Long-Yên Sơn) mãi là chiến thắng huy hoàng, là mốc son lịch sử, niềm
  tự hào của người dân Tuyên Quang trong đấu tranh chống Pháp xâm lược,
  đồng thời nó là vết nhơ muôn thủa, là nỗi kinh hoàng khiếp đảm của quân
  viễn chinh xâm lược Pháp. Ngay từ rất sớm phong trào yêu nước cách mạng
  chống Pháp ở Tuyên Quang đã phát triển rầm rộ. Đặc biệt dưới ánh sáng của
  chủ nghĩa Mác và sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam truyền thống
  đánh giặc yêu nước nơi đây càng được phát huy cao độ. Hòa chung với phong
  trào cách mạng cả nước phong trào cách mạng ở Tuyên Quang ngày càng
  được xây dựng, củng cố, phát triển, mở rộng vững chắc.
  Cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang năm 1945 là một bộ phận khăng
  khít của cách mạng tháng Tám trong cả nước. Quá trình vận động cách mạng
  tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang thời kỳ(1939-1945) là
  một thời kỳ lịch sử hết sức quan trọng, thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn, sáng
  suốt, nhạy bén, linh hoạt cũng như tinh thần yêu nước nồng nàn đấu tranh bất
  khuất của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp
  đấu tranh giải phóng dân tộc. Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang một lòng
  chung với đảng, quyết tâm theo Đảng theo Bác Hồ, vượt qua muôn trùng gian
  khổ hi sinh. Tích cực xây dựng lực lượng, chuẩn bị về mọi mặt để tiến tới
  khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi huy hoàng của
  cách mạng tháng Tám trên phạm vi cả nước. Cách mạng tháng Tám ở Tuyên
  Quang vừa mang những đặc điểm chung của cách mạng cả nước vừa mang
  những đặc điểm riêng của phong trào cách mạng ở địa phương.
  Cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang thắng lợi đã để lại nhiều bài học
  kinh nghiệm quý báu không chỉ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ
  quốc nói chung, cho sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội an
  ninh quốc phòng tỉnh Tuyên Quang nói riêng. Hơn sáu thập kỷ đã trôi qua, đã
  có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều cuốn sách, nhiều tài liệu viết về lịch sử
  đấu tranh cách mạng của Đảng bộ nhân dân các dân tộc Tuyên Quang dưới
  nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có một công
  trình nghiên cứu chuyên sâu nào trình bày toàn diện, có hệ thống về quá trình
  vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang giai đoạn (1939-1945).
  Do vậy việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình vận động cách mạng tiến tới
  khởi nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang (1939-1945) là hết sức cần
  thiết. Nó vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có giá trị thực tiễn to lớn, nhấ t là trong
  công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
  Qua đó góp phần làm rõ hơn về Cách mạng tháng Tám, về quá trình
  vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang, về tinh thần yêu nước đánh
  giặc cứu nước kiên cường của nhân dân Tuyên Quang cũng như sự lãnh đạo
  đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén, tài tình của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh
  trong việc khéo kết hợp, sử dụng các hình thức đấu tranh cách mạng, khởi
  nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Đồng thời là tài liệu giảng dạy lịch
  sử địa phương, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc,
  giáo dục các thế hệ trẻ nhớ về cội nguồn, biết ơn ông cha đã chẳng quản hy
  sinh gian khổ vì độc lập tự do của tổ quốc. Biết kế thừa, giữ gìn và phát huy
  truyền thống hào hùng của dân tộc.
  Chính vì những lý do đó chúng tôi quyết định chọn đề tài “Cuộc vận
  động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang (1939-1945)” làm đề tài luận
  văn thạc sĩ khoa học lịch sử của mình.
  2. Lịch sử vấn đề
  Tìm hiểu về quá trình vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang
  (1939-1945) là một vấn đề khoa học từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của
  Đảng–nhà nước, của các ban nghiên cứu cũng như giới sử học nói chung, các
  cấp lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí lão thành cách mạng đã trực
  tiếp hoạt động cách mạng ở Tuyên Quang nói riêng.
  Hơn 6 thập kỷ qua, đã có nhiều các công trình nghiên cứu, nhiều các
  cuốn sách, bài viết, hồi ký, tư liệu được công bố về các vấn đề có liên quan
  đến cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang.
  Dưới góc độ lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng . cuộc vận động Cách mạng
  tháng Tám ở Tuyên Quang đã được đề cập nhiều ở nhiều khía cạn h khác nhau
  trong các cuốn sách: Lịch sử Việt Nam (1930-1945), Tổng khởi nghĩa tháng
  Tám, lịch sử quân đội, lịch sử các chuyên nghành qua các tác phẩm của
  Viện nghiên cứu lịch sử trung ương, Viện lịch sử Đảng Trung ương, các ban
  nghiên cứu lịch sử Đảng ở địa phương cũng như sự quan tâm của các cơ quan
  ban ngành, các học giả, các nhà nghiên cứu Trong đó có thể kể qua một số
  tác phẩm như: Năm 1957 Gs Trần Văn Giàu biên soạn cuốn “Từ cách mạng
  tháng Mười đến cách mạng tháng Tám”.
  Năm 1960 Gs Văn Tạo, Thành Thế Vỹ, Nguyễn Công Bình biên soạn
  “Lịch sử cách mạng tháng Tám.” Nxb Sử học - Hà Nội.
  Năm 1963 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản cuốn:
  “Tìm hiểu tính chất và đặc điểm của cách mạng tháng Tám”. Nhà xuất bản Sự
  thật-Hà Nội. Năm 1966, Ban nghiên cứu lịch sử quân đội thuộc Tổng cục
  chính trị xuất bản cuốn Thời kỳ hình thành các lực lượng vũ trang cách mạng
  (1930-1945) Nxb Quân đội nhân dân-Hà Nội-1966
  Năm 1970 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản cuốn:
  “Cách mạng tháng Tám năm 1945”. Nhà xuất bản Sự thật-Hà Nội-1970. Cuốn
  sách gồm 189 trang trình bày một cách hệ thống công cuộc chuẩn bị tiến tới
  khởi nghĩa giành chính quyền, về cao trào kháng Nhật cứu nước, về tính chất,
  ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám. Trong đó có đề
  cập đến quá trình vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang.
  Năm 1985 Viện lịch sử Đảng biên soạn cuốn “Tổng khởi nghĩa tháng
  Tám 1945” Nxb Sự thật-Hà Nội-1985 từ trang 156 đến trang 159 cũng đã
  khái quát quá trình khởi nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang.
  Năm 1985 Nguyễn Anh Dũng viết cuốn sách :“Đấu tranh vũ trang
  trong cách mạng tháng Tám.” Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Sách có 254
  trang phân tích rõ chủ trương, đường lối đấu tranh chính trị, quân sự đúng
  đắn, sáng tạo của đảng ta trong cách mạng tháng Tám. Tác phẩm đã đề cập
  nhiều đến quá trình chuẩn bị mọi mặt cho cách mạng tháng Tám ở Tuyên
  Quang. Năm 1995 Viện lịch sử Đảng biên soạn cuốn “Lịch sử Cách mạng
  tháng Tám 1945” Nxb Chính trị quốc gia-Hà Nội. Sách gồm 295 trang trình
  bày quá trình xây dựng Đảng, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, lực
  lượng vũ trang phát động khởi nghĩa từ khởi nghĩa từng đến tổng khởi nghĩa
  (1939-1945). Công trình đã đề cập đến nhiều lĩnh vực của quá trình khởi
  nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang .
  Ngoài ra còn phải kể đến các bài viết đăng trên các tạp chí, các bài viết
  của các giáo sư sử học, nhà nghiên cứu, các hồi ký, tùy bút như tạp chí
  nghiên cứu lịch sử số 4 năm 1985, số 4 năm 1988, số 4 năm 1995, số 3,4,5
  năm 1997, tạp chí nghiên cứu lịch sử quân sự số 1 năm 1982
  Những năm gần đây rất nhiều các công trình nghiêu cứu lớn có giá trị
  về Cách mạng tháng Tám được công bố: năm 1995 Gs Văn Tạo chủ biên
  cuốn “Cách mạng tháng Tám một số vấn đề lịch sử”, năm 1999 một cuộc hội
  thảo lớn được tổ chức ở Hà Nội đã công bố nhiều báo cáo khoa học có giá trị
  được tuyển chọn in thành sách “Cách mạng tháng Tám những sự kiện”; “Việt
  Nam trong thế kỷ XX” . Năm 2000 trường Đại học khoa học xã hội và nhân
  văn xuất bản cuốn kỷ yếu khoa học “Kỷ niệm 55 năm Cách mạng tháng Tám
  và quốc khánh 2-9 (1945-2000).
  Năm 2005 Nhà xuất bản chính trị quốc gia xuất bản 2 cuốn sách “Cách
  mạng tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc” và “Cách mạng tháng Tám
  một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX”.
  Tất cả các tác phẩm đều đã nêu lên những nét cơ bản nhất về cách
  mạng tháng Tám -1945 ở Việt Nam và ít nhiều có đề cập tới quá trình vận
  động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang.
  Ở địa phương có các công trình như: Năm 1990 Bộ tư lệnh quân khu 2
  xuất bản cuốn“Tây Bắc lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp(1945-1954).
  Năm 1994 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang xuất bản “Tuyên
  Quang lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) sơ thảo”. Cuốn
  sách khái quát toàn bộ quá trình hình thành, củng cố, phát triển lực lượng
  cách mạng về mọi mặt cũng như quá trình khởi nghĩa từng phần giành thắng
  lợi thành lập chính quyền cách mạng các châu, phủ và toàn tỉnh năm 1945.
  Năm 1995 Ban chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh
  Tuyên Quang biên soạn, “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (1940-1954) -tập 1” Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang xuất bản.
  Năm 2000 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang biên soạn “Lịch
  sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (1940-1975) do Nhà xuất bản Chính trị quốc
  gia Hà Nội xuất bản năm 2000. Đây là hai cuốn giới thiệu toàn bộ quá trình
  hình thành và phát triển của Đảng bộ Tuyên Quang và phong trào cách mạng,
  xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị về mọi mặt tiến tới khởi nghĩa giành
  chính quyền trong toàn tỉnh năm 1945.
  Năm 2000 Nhà xuất bản văn hóa dân tộc-Hà Nội xuất bản cuốn “Tuyên
  Quang thủ đô kháng chiến”. Nhà xuất bản văn hóa dân tộc - Hà Nội.
  Năm 2000 Đảng ủy-Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang, xuất bản:
  Biên niên sự kiện và tư liệu -Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị của lực
  lượng vũ trang Tuyên Quang (1940-1975). Năm 2004 Trung tâm UNESSCO
  Tân Trào–Hà Nội: biên soạn cuốn: Tuyên Quang thời tiền khởi nghĩa, NxbVăn hoá Dân tộc - Hà Nội. Tiếp đó năm 2006 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự
  tỉnh Tuyên Quang xuất bản cuốn: Lịch sử Khu căn cứ địa Tân Trào (1941-1954), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
  Các cuốn lịch sử Đảng bộ các huyện Yên Sơn, Yên Bình, Hàm Yên,
  Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương và lịch sử Đảng bộ thị xã Tuyên Quang đã
  cung cấp nhiều tư liệu quý về quá trình xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn
  bị mọi mặt tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở các phủ, huyện và tỉnh lỵ
  giai đoạn (1939-1945).
  Ngoài ra còn nhiều các bài báo, hồi ký, tùy bút của các vị lãnh đạo cách
  mạng lão thành viết về cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang.
  Đó là những tư liệu rất quý giá giúp chúng tôi nghiên cứu đề tài này.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ đề tài.
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Luận văn tập trung nghiên cứu toàn bộ quá trình vận động cách mạng
  tháng Tám ở Tuyên Quang. Từ quá trình chuẩn bị về mọi mặt để tiến tới khởi
  nghĩa giành chính quyền như: xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng lực
  lượng chính trị, lực lượng vũ trang tổ chức tập dượt quần chúng đấu tranh giai
  đoạn (1939-1945) và khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh năm 1945.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Tỉnh Tuyên Quang trong mối quan hệ với cách mạng cả
  nước.
  Về thời gian: Giới hạn trong những năm (1939-1945). Đây là giai đoạn
  lịch sử đầy biến động, giai đoạn chuẩn bị tích cực về mọi mặt để tiến tới khởi
  nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang, khởi nghĩa giành chính quyền thắng
  lợi trong toàn tỉnh và mối quan hệ với cách mạng cả nước.
  3.3. Nhiệm vụ của đề tài
  Làm rõ vị trí chiến lược của Tuyên Quang trong cách mạng tháng Tám.
  Phân tích làm nổi bật các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, những thuận lợi
  và khó khăn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và truyền thống đấu
  tranh đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng, phát triển lực lượng mọi
  mặt, xây dựng căn cứ địa, xây dựng chiến khu ở Tuyên Quang (1939-1945).
  Từ đó dựng lại bức tranh toàn cảnh, hệ thống về cuộc vận động cách
  mạng tháng Tám (1939-1945), khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 của
  nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Rút ra những đặc điểm, ý nghĩa, tính
  chất và bài học kinh nghiệm.
  4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu
  4.1. Nguồn tư liệu:
  Để hoàn thành đề tài này, chúng tôi sử dụng nhiều nguồn tài liệu khác
  nhau: Các văn kiện Đảng, Nhà nước; các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí
  Minh và các vị lãnh đạo Đảng-nhà nước trong thời kì Cách mạng tháng Tám.
  Các chỉ thị, nghị quyết của TW Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ-Phân khu Nguyễn
  Huệ, Tỉnh ủy Tuyên Quang và Thị ủy Tuyên Quang, Huyện ủy các huyện Sơn
  Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Bình được lưu trữ tại
  tỉnh, tại các huyện, ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, bộ phận Lưu trữ Thông
  tin; Phòng Lịch sử Đảng thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang, Bảo
  tàng tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng Tân Trào . Nguồn tư liệu này giúp chúng
  tôi có quan điểm, phương hướng, cách nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn
  vai trò của Tuyên Quang trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám 1945.
  Các công trình nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, lịch
  sử Đảng bộ các huyện, thị: Thị xã Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, Yên Sơn,
  Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Yên Bình.
  Các cuốn sách, các công trình khoa học của các nhà nghiên cứu Lịch
  sử, các kỉ yếu hội thảo khoa học đã được công bố.
  Ngoài ra còn có các nguồn tài liệu thu thập được qua công tác điều tra
  điền dã - nghiên cứu các căn cứ địa cũ, các hầm hào, nhà kho, công xưởng,
  các địa danh nơi ăn ở hoạt động của các cơ quan, các nhà lãnh đạo cách mạng,
  các khu di tích lịch sử, các bia chiến thắng, bia di tích. Các tư liệu truyền
  miệng, bút kí, hồi kí, lời kể của các vị lãnh đạo cách mạng, cán bộ lão thành
  cách mạng, tướng lĩnh quân đội, dân quân, du kích những người đã trực tiếp
  ghi những trang vàng chói lọi, những chiến công hiển hách cho tỉnh Tuyên
  Quang trong giai đoạn (1939-1945) cũng được chúng tôi đặc biệt quan tâm.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu:
  Trong quá trình sưu tầm tư liệu chúng tôi đặc biệt chú ý khâu giám
  định, xác minh, sàng lọc, xử lí tư liệu để đảm bảo độ tin cậy cũng như tính
  khách quan, khoa học cho đề tài.
  Để thực hiện yêu cầu của đề tài, chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử
  kết hợp với phương pháp lôgíc, đây là hai phương pháp nghiên cứu chủ yếu.
  Ngoài ra, chúng tôi còn kết hợp sử dụng các phương pháp phân tích, tổng
  hợp, thống kê, so sánh, đối chiếu, phân tích, và khảo sát điền dã . để thu thập
  xử lí thông tin nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học.
  5. Đóng góp của luận văn.
  Là công trình đầu tiên trình bày hệ thống, chân thực, khoa học và toàn
  diện về tỉnh Tuyên Quang trong cuộc vận động cách mạng tháng Tám tiến tới
  khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi giai đoạn (1939- 1945).
  Làm rõ đặc điểm, tính chất của cuộc vận động cách mạng, khởi nghĩa
  giành chính quyền năm 1945 ở Tuyên Quang, ý nghĩa thắng lợi và bài học
  kinh nghiệm. Từ kết quả của quá trình nghiên cứu, Luận văn góp phần giải
  thích một cách khoa học, vì sao Tuyên Quang lại được Trung ương Đảng,
  Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm trung tâm của An toàn khu Trung
  ương, thủ đô khu giải phóng nơi tập trung đầu não cách mạng cả nước.
  Đồng thời luận văn là tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương ở trường
  phổ thông, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, bổ sung
  và làm phong phú nguồn tư liệu cho lịch sử dân tộc.
  6. Bố cục của luận văn.
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, Luận văn
  gồm ba chương:
  Chương 1
  Khái quát về tỉnh Tuyên Quang trước năm 1939.
  Chương 2
  Quá trình vân động cách mạng tiến tới khởi nghĩa giành
  chính quyền (1939-1945).
  Chương 3
  Khởi nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang
  (Từ 10/3/1945 đến22/8/1945).

  Chương 1
  KHÁI QUÁT VỀ TỈNH TUYÊN QUANG TRƯỚC NĂM 1939
  1.1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên.
  1.1.1. Vị trí địa lý.
  Tuyên Quang là một tỉnh miền núi nằm ở phía Bắc tổ quốc Việt Nam,
  có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về chính trị, kinh tế, an ninh quốc
  phòng. Tuyên Quang nằm giữa tọa độ địa lí từ 21
  0
  29’ đến 22
  0
  42’ vĩ Bắc và
  104
  0
  50’ đến 105
  0
  36’ kinh Đông. Phía bắc giáp tỉnh Hà Giang từ xã Bạch Xa
  huyện Hàm Yên đến xã Sinh Long huyện Na Hang có ranh giới dài 151 km.
  Phía nam giáp tỉnh Phú Thọ từ xã Ninh Lai huyện Sơn Dương đến xã An Khê
  huyện Yên Sơn có ranh giới dài 80 km. Phía đông giáp các tỉnh Bắc Kạn và
  Thái Nguyên từ xã Thượng Giáp huyện Na Hang đến xã Thiện Kế huyện Sơn
  Dương có ranh giới dài 171 km. Phía đông bắc giáp tỉnh Cao Bằng; phía tây
  giáp tỉnh Yên Bái từ xã Chân Sơn huyện Yên Sơn đến xã Yên Hương huyện
  Hàm Yên có ranh giới dài 80 km. Tính chiến lược cơ động được thể hiện rõ từ
  Tuyên Quang có thể xuôi về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ, sang Thái
  Nguyên ở phía đông, sang Yên Bái và các tỉnh Tây bắc, ngược lên Cao Bằng,
  Bắc Cạn, Hà Giang đến biên giới Việt-Trung một cách dễ dàng. [14.tr13].
  Trong cách mạng tháng Tám năm 1945 Tuyên Quang được Trung ương
  Đảng, Bác Hồ chọn làm trung tâm của cách mạng cả nước, Tân Trào được
  chọn làm thủ đô khu giải phóng. Lãnh đạo nhân dân cả nước đẩy mạnh cao
  trào kháng Nhật cứu nước tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn
  quốc tháng tám năm 1945. Tại Tân Trào-thủ đô khu giải phóng đã diễn ra
  nhiều sự kiện lịch sử trọng đại gắn liền với vận mệnh dân tộc: Hội nghị toàn
  quốc của Đảng quyết định chủ trương lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa
  giành chính quyền, bầu ra Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc; Quốc dân Đại hội tại
  đình Tân Trào thành lập Ủy ban dân tộc giải phóng tức Chính phủ lâm thời do

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ăngghen-Lênin-Stalin-(1960)-Bàn về chiến tranh nhân dân-Nxb Sự thật,
  Hà Nội.
  2. Đào Duy Anh-(1994)-Đất nước Việt Nam qua các đời-Nxb Thuận Hóa
  3. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ưong (1963)“Tìm hiểu tính chất và đặc
  điểm của cách mạng tháng Tám”. Nxb Sự thật, Hà Nội.
  4. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ưong (1967) “Tìm hiểu cách mạng
  tháng Tám”. Nxb Sự thật, Hà Nội.
  5. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ưong-(1970) “Cách mạng tháng Tám
  1945” Nxb Sự thật, Hà Nội.
  6. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng trung ưong–(1981) “Lịch sử Đảng cộng sản
  Việt Nam-sơ thảo- tập 1-(1920-1954) Nxb Sự thật, Hà Nội .
  7. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, (1980): Chủ tịch Hồ Chí Minh
  tiểu sử và sự nghiệp. Nxb Sự thật, Hà Nội.
  8. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, (1979): 50 năm hoạt động của
  Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Sự thật, Hà Nội.
  9. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (1977), Văn kiện Đảng (1930-1945) tập 3. Nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội.
  10. Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương (1979)-Văn kiện Đảng (1945-1954). Nhà xuất bản.-Sự Thật, Hà Nội .
  11. Bộ tư lệnh quân khu 2-(1990)Tây Bắc lịch sử kháng chiến chống thực dân
  Pháp(1945-1954)-xuất bản .
  12. Bộ Quốc phòng-Viện Lịch sử quân sự1994) “Lịch sử cuộc kháng chiến
  chống thực dân Pháp” (1945-1954) tập I , Nxb Quân đội nhân dân – Hà Nội .
  13. Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Tuyên Quang-(1995): Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (1940–1954)- tập 1. Ban
  tuyên giáo tỉnh ủy xuất bản
  14. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang2000) Lịch sử Đảng bộ tỉnh
  Tuyên Quang (1940 – 1975). Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội .
  15. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang: (1997)“Tuyên Quang nơi ngọn
  nguồn chiến thắng sông Lô Thu – Đông 1947” xuất bản.
  16. “Bác Hồ với Tuyên Quang”- (2005) Nhiều tác giả-Nxb Văn hóa dân tộcHà Nội.
  17. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang (1987): “Sơ khảo tổng kết lịch sử
  du kích chiến tranh Tuyên Quang”.
  18. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hà Tuyên: (1985) “Những sự kiện lịch sử Đảng
  bộ Hà Tuyên” Tập I , Ban Tuyên huấn Hà Tuyên, xuất bản.
  19. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang (1994). Tuyên Quang lịch sử
  kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), sơ thảo.
  20. Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Tuyên Quang-(1985)-Sơ thảo tổng kết lịch sử du
  kích chiến tranh Tuyên Quang- ban tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang.
  21. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tuyên(1986)“Bác Hồ với Hà Tuyên”xuất bản.
  22. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang-(1987)-Tuyên Quang nơi ngọn
  nguồn chiến thắng Sông Lô”.Xuất bản năm.
  23. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang –(1946)-Vài nét về lịch sử và
  truyền thống của bộ đội địa phương và dân quân du kích Tuyên Quang -Ban chính trị tỉnh đội Tuyên Quang xuất bản
  24. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn (1993) “Lịch sử Đảng bộ huyện
  Yên Sơn”- tập 1-Sơ thảo (1940-1954) Huyện uỷ Yên Sơn xuất bản.
  25. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên (1995) “Lịch sử Đảng bộ huyện
  Hàm Yên”-tập 1-Sơ thảo (1940-1954). Huyện uỷ Hàm Yên xuất bản.
  26. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Tuyên Quang (1995)-“Lịch sử Đảng bộ thị
  xã Tuyên Quang”- tập 1-(1940-1954). Thị uỷ Tuyên Quang xuất bản.
  27. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa ( 1995) Lịch sử Đảng bộ
  huyện Chiêm Hóa”-tập 1-Sơ thảo (1940-1954). Huyện uỷ Chiêm Hóa
  xuất bản.
  28. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang (1995) “Lịch sử Đảng bộ huyện
  Na Hang”-tập 1-Sơ thảo (1940-1954). Huyện uỷ Na Hang xuất bản.
  29. Ban chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam huyện Sơn Dương-tỉnh
  Tuyên Quang (1994) “Lịch sử Đảng bộ huyện Sơn Dương”-Sơ thảo
  (1941-1990). Huyện uỷ Sơn Dương xuất bản.
  30. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình (Yên Bái) (1995) “Lịch sử Đảng bộ
  huyện Yên Bình ”-tập1-Sơ thảo (1940-1954).Huyện uỷ Yên Bình xuất bản.
  31. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên Quang (2009) Tuyên Quang trong cách
  mạng tháng Tám và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. (Tuyển
  chọn hồi ký cách mạng). Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Hà Nội.
  32. Trường Chinh (1976) “Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”, tập1-Nxb
  Sự thật, Hà Nội.
  33. “Chặt xiềng”-(1946) Những tài liệu lịch sử từ chính biến tháng ba đến
  cách mạng tháng Tám-1945- Nxb Sự thật, Hà Nội .
  34. Ngọc Châu-(2000)-Những ngày được gần Bác-( Tủ sách phòng Hồ Chí
  Minh)-Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội .
  35. Cách mạng tháng Tám một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX-(2005) Nxb
  Chính trị quốc gia Hà Nội .
  36. Cách mạng tháng Tám trong tiến trình lịch sử dân tộc-(2005) Nxb Chính
  trị quốc gia- Hà Nội .

  Xem Thêm: Cuộc vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang (1939-1945)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cuộc vận động cách mạng tháng Tám ở Tuyên Quang (1939-1945) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status