Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH SX Và TM Cường Phát

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH SX Và TM Cường Phát

  LỜI NÓI ĐẦU

  Đối với mỗi doanh nghiệp TSCĐ là yếu tố cơ bản của vốn kinh doanh, là hình thái biểu hiện của vốn cố định, nó thể hiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất KD thương mại, đồng thời là phương tiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động và nâng cao sức lao động. TSCĐ gắn liền với DN trong thời kỳ phát triển của kinh tế, đặc biệt trong điều kiện KHKT trở thành năng lực sản xuất trực tiếp thì vai trò của TSCĐ ngày càng quan trọng.
  Trong nền kinh tế hiện nay là việc hoạt động kinh doanh cần phải có hiệu quả. Vấn đề này có 1 phần liên quan tới việc hoạch toán và quản lý TSCĐ. Hiệu quả sử dụng TSCĐ quyết định vốn của doanh nghiệp. Vì vậy , điều kiện cần thiết là phải xây dựng quy trình quản lý TSCĐ 1 cách khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. Hạch toán KT với chức năng và nhiệm vụ của mình là 1 công cụ đắc lực của quản lý, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời cho quản lý. Tổ chức hạch toán TSCĐ là 1 khâu của hạch toán kế toán và là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ.
  Nhận thức đư¬ợc tầm quan trọng của vấn đề này kết hợp với thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Sản Xuất và thương mại Cường phát cùng với sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo Trần Thị Kim Oanh em lựa chọn đề tài “ Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH SX Và TM Cường Phát” cho Luận văn tốt nghiệp. Luận văn này gồm các phần chính sau:
  Chương I: Lý luận chung về hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng tổ chức hạch toán tại TSCĐ tại Công ty TNHH Sản Xuất Và thương mại Cường Phát.
  Chương III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán TSCĐ tại Công ty TNHH Sản Xuất Và thương mại Cường Phát .


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2
  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 2
  1. Khái niệm về TSCĐ 2
  2. Đặc điểm của TSCĐ 2
  3. Phân loại TSCĐ hữu hình 2
  3.1-Phân loại TSCĐHH theo kết cấu 3
  3.2-Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu: 3
  3.3-Phân loại TSCĐHH theo tình hình sử dụng. 4
  3.4-Phân loại TSCĐHH theo mục đích sử dụng 4
  II- Nhiệm vụ chủ yếu của kế toán TSCĐ 4
  III- Đánh giá TSCĐ 5
  1. Nguyên giá TSCĐ (giá trị ghi sổ ban đầu) 5
  1.1. Nguyên giá TSCĐHH do mua sắm 5
  1.2- TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế 6
  1.3- TSCĐ thuê tài chính. 6
  1.4- TSCĐ mua dưới hình thức trao đổi 6
  1.5- TSCĐ tăng từ các nguồn khác 6
  2. Giá trị hao mòn của TSCĐ 7
  3. Xác định giá trị còn lại của TSCĐ 7
  IV- kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp 8
  1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ 8
  1.1- kế toán chi tiết TSCĐ ở địa điểm sử dụng bảo quản 8
  1.2- kế toán chi tiết TSCĐ ở bộ phận kế toán 8
  2. kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ 8
  2.1. Tài khoản kế toán sử dụng 9
  2.2. Trình tự kế toán tăng, giảm TSCĐ 9
  2.3. kế toán TSCĐ thuê ngoài 9
  2.4. kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 10
  2.5. kế toán cho thuê TSCĐ 10
  V- kế toán khấu hao TSCĐ. 11
  1- Khái niệm về khấu hao TSCĐ 11
  2- Các phương pháp khấu hao TSCĐ: 12
  2.1- Phương pháp khấu hao đường thẳng (bình quân, tuyến tính, đều). 12
  2.2- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh 13
  2.3- Phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm . 14
  3- Tài khoản kế toán sử dụng 15
  VI- kế toán sửa chữa TSCĐ. 15
  1- kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ. 16
  2- kế toán sửa chữa lớn. 16
  VII- Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐ. 16
  CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT 17
  I- Khái quát chung về Công ty 17
  1. Quá trình hình thành và phát triển 17
  2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 18
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty. 19
  3.1- Bộ máy kế toán 19
  3.2- Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán 21
  4. Đặc điểm Tài sản cố định tại Công ty 22
  II- Hạch toán tăng, giảm TSCĐ. tại Công ty 25
  1. Hạch toán tăng TSCĐ 25
  2. Trường hợp giảm TSCĐ 26
  III. Kết quả thanh lý TSCĐ 27
  IV. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 27
  V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ. 28
  1. Sửa chữa thường xuyên. 29
  2. Sửa chữa lớn 29
  VI. Hạch toán kiểm kê TSCĐ 31
  CHƯƠNG III. NHỮNG TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNGTY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT 32
  I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY 32
  1. Các ưu điểm 33
  1.1- Sổ sách hạch toán 33
  1.2-Về hệ thống quản lý của công ty và các yếu tố có ảnh hưởng tới công tác hạch
  toán TSCĐ. 33
  1.3-Về hạch toán TSCĐ 33
  2. Một số tồn tại 34
  2.1- Về kiểm kê đánh giá TSCĐ 34
  2.2- Về việc áp dụng máy tính trong công tác kế toán 34
  2.3- Về việc sửa chữa TSCĐ 34
  2.4- Về việc khấu hao TSCĐ 34
  2.5 - Phương pháp đánh giá lại TSCĐ 34
  II .Phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty 35
  III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán TSCĐ tại Công ty 36
  1.Về việc kiểm kê đánh giá lại TSCĐ 36
  2. Về việc hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ. 36
  3.Về việc trang bị hiện đại cho phòng kế toán góp phần nâng cao năng lực TSCĐ 37
  4.Cần khẩn trương hơn nữa trong quá trình thanh lý nhượng bán TSCĐ 37
  KẾT LUẬN . 38

  Xem Thêm: Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH SX Và TM Cường Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty TNHH SX Và TM Cường Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status