Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn

  MỤC LỤC
  Trang
  Phần 1: MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3
  3. Lịch sử vấn đề 4
  4. Phương pháp nghiên cứu 7
  5. Những đóng góp của luận văn 8
  6. Cấu trúc của luận văn 8
  Phần 2: NỘI DUNG 9
  Chương 1: Vài nét về bản sắc văn hoá dân tộc Dao và nhà thơ Bàn
  Tài Đoàn
  9
  1.1. Về khái niệm bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá trong thơ 9
  1.2. Vµi nÐt vÒ nhµ th¬ Dao - Bµn Tµi §oµn 24
  Chương 2: Thơ Bàn Tài Đoàn - Tiếng nói tâm hồn đích thực của
  người Dao
  29
  2.1. Hình ảnh thiên nhiên, cuộc sống, con người miền núi trong thơ Bàn
  Tài Đoàn
  29
  2.2. Những phong tục tập quán của người Dao - Niềm tự hào và nỗi lòng
  đau đáu trong thơ Bàn Tài Đoàn
  49
  Chương 3: Một nghệ thuật thơ đậm bản sắc Dao 69
  3.1. Một ngôn ngữ thơ đậm chất Dao 69
  3.2. Vận dụng lối thơ cổ phong một cách phù hợp và sáng tạo 79
  3.3. Thế giới hình tượng thơ độc đáo 86
  Phần 3: Kết luận 98
  Phần 4: Tài liệu tham khảo 101

  PHẦN I: MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Như chúng ta đã biết, hiện nay vấn đề nghiên cứu văn học các dân tộc
  thiểu số Việt Nam là một vấn đề mang tính cấp thiết và có tính thời sự. Bởi
  vì, nếu chúng ta thực hiện tốt được vấn đề này cũng có nghĩa là chúng ta đã
  từng bước khắc phục được sự bất bình đẳng trong việc nghiên cứu văn học
  của các dân tộc thiểu số so với văn học đa số (văn học của người Kinh)
  trong giai đoạn hiện nay.
  Khi nghiên cứu văn học của các dân tộc thiểu số Việt Nam chúng ta
  không thể không nghiên cứu những tác giả tiêu biểu đã có nhiều đóng góp
  lớn cho sự hình thành và phát triển của nền văn học các dân tộc thiểu số nói
  riêng và nền văn học Việt Nam nói chung. Khi nói đến nền văn học của các
  dân tộc thiểu số Việt Nam ở phía Bắc, chúng ta không thể bỏ qua những tê n
  tuổi của một số nhà văn, nhà thơ lớn, là niềm tự hào của đồng bào các dân
  tộc thiểu số như các nhà văn, nhà thơ: Nông Quốc Chấn, Nông Minh Châu,
  Bàn Tài Đoàn, Vương Trung, Lò Ngân Sủn, Dương Thuấn, Mai Liễu, Y
  Phương . Họ đã có những đóng góp đáng kể cho sự vận động, phát triển
  nền văn học của các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; họ đã đưa tiếng nói
  tâm hồn của người dân tộc miền núi đến với đồng bào các dân tộc khác trên
  khắp mọi miền của đất nước Việt Nam.
  Bàn Tài Đoàn là một trong những nhà thơ lớn của đồng bào các dân
  tộc miền núi phía Bắc nói chung và là một nhà thơ tiêu biểu, xuất sắc của
  dân tộc Dao nói riêng. Ông là người có công lớn trong việc đặt nền móng
  cho thơ ca dân tộc Dao phát triển, đồng thời ông cũng là một nhà thơ dân
  tộc thiểu số rất tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển
  của thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam trong quá trình vận động và phát
  triển. Chính vì vậy, mà đã có khá nhiều người quan tâm đọc và nghiên cứu
  về thơ ca của ông. Ngày 10/12/2004 Hội văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng
  đã mở một cuộc hội thảo về Nhà thơ Bàn Tài Đoàn cuộc đời và thơ văn.
  Hội thảo đã thu hút được rất nhiều những nhà nghiên cứu văn học, cũng đã
  có rất nhiều bản tham luận đánh giá rất cao về cuộc đời và sự nghiệp thơ
  văn của Bàn Tài Đoàn. Đã có một số bài viết, nghiên cứu tìm hiểu những
  thành tựu, đóng góp trong sáng tác của ông. Tuy nhiên cho đến nay, chúng
  tôi thấy vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, đầy đủ và
  có tính hệ thống, toàn diện về vấn đề Bản sắc dân tộc Dao trong các sáng
  tác thơ của ông. Và đây - theo chúng tôi - là một nét đặc trưng nhất trong
  thơ Bàn Tài Đoàn. Nét đặc trưng đó là nét phân biệt Bàn Tài Đoàn với các
  nhà thơ dân tộc thiểu số khác, và cũng chính là sự đóng góp đáng trân trọng
  nhất của nhà thơ Dao này đối với thơ ca các dân tộc thiểu số nói riêng, với
  nền thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung. Do vậy, việc nghiên cứu và chỉ ra
  được những nét của bản sắc văn hoá Dao trong sáng tác của ông, cũng như
  việc khẳng định những đóng góp đáng kể của ông đối với sự phát triển của
  thơ ca dân tộc thiểu số nói riêng và nền thơ ca Việt Nam hiện đại - là một
  việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.
  Là một người con của dân tộc Dao, chúng tôi muốn được thể hiện tình
  cảm, yêu quí, kính trọng của mình đối với nhà thơ Dao tiêu biểu nhất của
  dân tộc mình. Và đồng thời, chúng tôi cũng muốn góp tiếng nói của mình
  vào việc khẳng định tài năng, cũng như những đóng góp quan trọng của nhà
  thơ Dao này trong đời sống thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.
  Và nếu đề tài được triển khai thành công thì đây sẽ là một tài liệu tham
  khảo phục vụ cho việc giảng dạy văn học địa phương của tỉnh Cao Bằng
  nói riêng và giảng dạy về văn học miền núi nói chung trong các nhà trường
  phổ thông trung học và trung học cơ sở khu vực miền núi phía Bắc Việt
  Nam hiện nay.
  Chính vì các lý do trên, cộng với lòng kính yêu đối với nhà thơ Bàn
  Tài Đoàn chúng tôi đã lựa chọn vấn đề Bản sắc văn hoá Dao trong thơ
  Bàn Tài Đoàn làm đề tài luận văn của mình.
  2 . Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  2.1. Mục đích
  Thực hiện đề tài này chúng tôi nhằm mục đích:
  - Tìm hiểu và chỉ ra những đặc sắc về nội dung cũng như nghệ thuật
  của thơ Bàn Tài Đoàn, qua đó khẳng định bản sắc văn hoá Dao thấm đượm
  trong từng sáng tác của nhà thơ dân tộc Dao tiêu biểu này.
  - Khẳng định những đóng góp quan trọng của nhà thơ Bàn Tài Đoàn
  đối với thơ ca dân tộc Dao nói riêng, thơ ca dân tộc thiểu số nói chung
  trong suốt nửa thế kỷ qua.
  - Đây sẽ là một tài liệu quan trọng để phục vụ cho việc giảng dạy vă n
  học địa phương trong các trường phổ thông ở tỉnh Cao Bằng nói riêng và
  khu vực miền núi phía Bắc nói chung.
  2.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Là toàn bộ sáng tác thơ ca của Bàn Tài Đoàn (nguyên bản tiếng Dao
  và bản dịch tiếng Kinh)
  2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
  Để phục vụ cho việc thực hiện đề tài chúng tôi sẽ tiến hành đọc và
  tham khảo các tài liệu sau đây:
  - Toàn bộ các sáng tác thơ của nhà thơ Bàn Tài Đoàn
  - Những bài viết, bài nghiên cứu về thơ Bàn Tài Đoàn và các nhà thơ
  Dao, các nhà thơ dân tộc thiểu số khác để có sự so sánh đối chiếu và chỉ ra
  những đặc điểm làm nên cái riêng trong thơ ông.
  - Một số tài liệu về lý luận, lý thuyết để phục vụ cho phần cơ sở lý
  luận của luận văn.
  3. Lịch sử vấn đề
  Bàn Tài Đoàn là một nhà thơ dân tộc thiểu số lớn, được bạn đọc trê n
  cả nước biết đến. Cả cuộc đời ông gắn bó với sự nghiệp thơ ca các dân tộc
  thiểu số Việt Nam hiện đại. Trong quá trình sáng tác ông đã xuất bản được
  13 tập thơ, 3 cuốn văn xuôi, trong đó có một số bài thơ nổi tiếng đã được
  đưa vào sách giáo khoa trung học phổ thông và đại học. Ông là một trong
  những số ít các nhà thơ Dao đã kiên trì, thuỷ chung với công việc làm thơ
  phục vụ cho chính đồng bào dân tộc mình. Cho đến khi qua đời ông vẫn là
  một nhà thơ gắn bó máu thịt với đồng bào Dao, bởi thơ ông vẫn là những
  lời cho các bài hát mà người Dao yêu thích dùng để hát Páo dung trong các
  dịp hội hè lễ tết của dân tộc mình.
  Được như vậy bởi thơ của ông luôn mang đậm bản sắc văn hoá dân
  tộc Dao, nó là tiếng nói tâm hồn, tình cảm, là cách cảm, cách nghĩ, cách
  nói, cách diễn đạt của người Dao. Chúng ta có thể thấy chất Dao luôn thấm
  đượm trong các lời thơ, bài thơ, các tập thơ của ông.
  Chính vì vây, đã có nhiều người quan tâm đến việc nghiên cứu thơ
  ông như quan tâm đến một hiện tượng thơ ca dân tộc thiểu số đặc sắc. Đã
  có một cuộc hội thảo tại chính quê hương Cao Bằng của ông, thảo luận về
  những sáng tác của ông. Bên cạnh đó cũng có một số bài nghiên cứu về một
  số vấn đề trong thơ ông, nhưng mới ở dạng những bài báo nhỏ lẻ hoặc
  những nhận xét, đánh giá ngắn gọn về nội dung hoặc nghệ thuật trong thơ
  ông, cụ thể như trong một số bài tham luận tại hội thảo.
  Trong bài Bàn Tài Đoàn - Một kiểu thi sĩ của nền văn học mới tác giả
  Vũ Văn Sỹ, đã có nhận xét: “ Là nghệ sĩ trong đại gia đình các dân tộc
  cách nghĩ, cách làm của Bàn Tài Đ oàn không chỉ bó hẹp trong gia đình,
  dòng họ, một vùng hay một nhóm dân tộc . Có thể gọi Bàn Tài Đoàn là
  một ca sĩ ngôn từ trữ tình của dân tộc Dao” [11,tr.871- 872].
  Hay trong bài Thơ Bàn Tài Đoàn - Lời người Dao, đời người Dao
  PGS – TS Vũ Tuấn Anh lại cho rằng: “ Bàn Tài Đoàn đã chiếm được sự
  thích thú của không ít người, có lẽ trước hết ông đã đem vào trong thơ cách
  nói mộc mạc, chân thật, đôi khi ngộ nghĩnh mà thú vị của đồng bào dân tộc
  ông - một cách nghĩ, cách nói còn rất mới mẻ với thơ ca thời ấy. Người ta
  thích lối kể chuyện đậm đà kỹ lưỡng và chân thực của ông và cả những
  hình tượng thơ mà ông sử dụng một cách tự nhiên và độc đáo” [11,tr.799].
  Tác giả Bàn Minh Đoàn khi viết bài Đọc và biên tập thơ Bó đuốc sáng
  cũng đã đưa ra nhận xét về thơ của Bàn Tài Đoàn “ Đọc thơ của Bàn Tài
  Đoàn, càng đọc càng thấy tình cảm nhiệt huyết, trong sáng với Cách mạng,
  với nhân dân với đồng bào dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Dao nói
  riêng. Thơ ông dung dị mộc mạc, đằm thắm, cảnh sắc thiên nhiên như ùa
  tràn, chất chứa” [11,tr.849].
  Tiến sĩ Hà Công Tài khi tham gia hội thảo cũng đã đưa ra nhận định
  khá chính xác và tinh tế về thơ Bàn Tài Đoàn trong bài tham luận Truyền
  thống và sáng tạo trong thơ Bàn Tài Đoàn ông viết: “ Bàn Tài Đoàn đã học
  ở dân ca Dao lối ví von, so sánh. Dân ca của dân tộc Dao rất hay ví von và
  giàu hình ảnh. những hình ảnh thiên nhiên như mặt trời, mặt trăng, sao,
  mây, cây, cối, sông suối, thuyền bè, chim, hoa, măng Trong thi ca của các
  dân tộc, chúng ta hay bắt gặp hình ảnh cây cỏ, hoa lá, chim muông. Nhưng
  trong thơ Bàn Tài Đoàn, những hình ảnh quen thuộc ấy vẫn có một nét
  riêng. Những hình ảnh do ông sáng tạo ra như mang theo hơi thở và nét
  tâm hồn của dân ca Dao” [11,tr.878].
  Ngoài ra, chúng tôi còn khảo sát thấy một số bài viết trực tiếp hoặc
  trong các công trình nghiên cứu về thơ ca dân tộc Miền núi – có đề cập một
  cách gián tiếp về thơ Bàn Tài Đoàn. Ví dụ như, bài của tác giả Hồng Diệu
  in trong cuốn Nhà thơ Việt Nam hiện đại cũng đã đưa ra một nhận xét mang
  tính khái quát về thơ Bàn Tài Đoàn: “thơ Bàn Tài Đoàn thường mộc mạc,
  chất phác; chữ nghĩa, vần điệu có những khi trúc trắc, khó nhớ, khó thuộc.
  Thơ Bàn Tài Đoàn còn mang tính bản năng; nó cũng gần gũi với thiên
  nhiên, chim muông, cây cỏ; nó lại gắn chặt với lối nghĩ và cách nói của
  đồng bào dân tộc ít người” [23,tr.336].
  Hoặc một số bài viết phác thảo chân dung nhà thơ ở dạng khái quát
  như bài: Tác phẩm lớn “cuộc đời” và sự nghiệp sáng tạo thơ văn của nhà
  thơ – nhà văn Bàn Tài Đoàn TS Hoàng Văn An đã nhận định “cuộc đời của
  cụ là một tác phẩm lớn” [11,tr.791].
  Nhà giáo Lâ m Tiến – nhà nghiên cứu văn học trong bài Cảm hứng lớn
  trong thơ Bàn Tài Đoàn viết: “Thực thà, thẳng thắn, trung thực, giản dị,
  mộc mạc, trong sáng, đó là phẩm chất vốn có của Bàn Tài Đoàn”
  [11,tr,894].
  Trong đó, đã có một số bài viết cũng đã bàn về vấn đề bản sắc văn hoá
  Dao trong thơ của ông như bài: Thơ Bàn Tài Đoàn với tôi của tác giả Hữu
  Tiến với những lời nhận xét ngắn gọn nhưng chính xác về bản sắc văn hoá
  Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn đó là: “ cái găm vào trí nhớ người đọc, cái lối
  diễn đạt lạ tai đó chính là: “ Chất Dao, chất thô mộc” trong thơ Bàn Tài
  Đoàn. Nhờ bám vào lối nói dân tộc Dao mà mà Bàn Tài Đoàn đã thiết lập
  được một hệ thống ngôn ngữ riêng độc đáo, nó riêng và độc đáo tới mức nếu
  ai cố tình bắt trước đều trở nên “lố bịch”. Từ những bài thơ đầu tiên và cả
  sau này chất Dao luôn luôn lấp lánh trong thơ ông” [11,tr.880-881].
  Tác giả Ngô Lương Ngôn trong bài viết Đọc thơ Bàn Tài Đoàn, rút ra
  bài học về làm thơ cũng đã rút ra nhận xét rằng: “ Phải chăng Bàn Tài
  Đoàn đã vận dụng lối cảm, lối nghĩ của dân tộc mình vào thơ. Chính vì thế
  Bàn Tài Đoàn có được một lối thơ riêng đậm đà bản sắc dân tộc”
  [11,tr.866].
  Qua những ý kiến nhận xét, đánh giá của các nhà văn, nhà nghiên cứu
  về thơ Bàn Tài Đoàn, chúng tôi thấy có một điểm chung, một sự khẳng
  định là: Nhà thơ Bàn Tài Đoàn đã có rất nhiều những đóng góp cho nền vă n
  học các dân tộc thiểu số nói riêng và cho nền văn học Việt Nam hiện đại
  nói chung; những sáng tác của nhà thơ Bàn Tài Đoàn đã góp phần tạo nên
  một nét đặc trưng riêng của nhà thơ dân tộc thiểu số mà rất khó có ai có thể
  bắt chước được.
  Tuy nhiên, hầu như tất cả những bài viết trên mới chỉ dừng lại ở mức
  giới thiệu, điểm qua hoặc chỉ ra một vài nét tiểu biểu về nội dung, nghệ thuật
  trong một số bài thơ, tập thơ của nhà th ơ Bàn Tài Đoàn trong đó có một số ý
  kiến đã nhấn mạnh đến nét bản sắc Dao trong thơ ông. Nhưng có thể nói, cho
  đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu mang tính qui mô, hệ thống,
  vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể về vấn đề Bản sắc văn hoá Dao
  trong thơ Bàn Tài Đoàn. Do đó, chúng tôi đã lựa chọn vấn đề này để làm đề
  tài nghiên cứu của mình, với hy vọng sẽ tiến hành nghiên cứu sâu hơn, toàn
  diện hơn về Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện đề tài này chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp nghiên
  cứu sau:
  - Phương pháp nghiên cứu liên ngành (văn hoá học và văn học)
  - Phương pháp phân tích, khái quát, tổng hợp
  - Phương pháp so sánh và một số phương pháp nghiên cứu khác
  5. Những đóng góp của luận văn
  - Nghiên cứu Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn chúng
  tôi hy vọng sẽ đem lại một cái nhìn tương đối hệ thống và toàn diện về
  những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật trong các sáng tác thơ ca của tác
  giả thơ người dân tộc Dao này.
  - Phân tích và khẳng định những nét đặc sắc trong thơ của Bàn Tài
  Đoàn và những đóng góp của ông đối với nền thơ ca dân tộc thiểu số Việt
  Nam nói riêng, thơ ca Việt Nam hiện đại nói chung.
  6. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm có ba chương:
  Chương 1: Vài nét về bản sắc văn hoá dân tộc Dao và nhà thơ Dao
  Bàn Tài Đoàn
  Chương 2: Bàn Tài Đoàn - Tiếng nói tâm hồn đích thực của ng ười Dao
  Chương 3: Một nghệ thuật thơ đậm bản sắc Dao

  PHẦN II: NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1
  VÀI NÉT VỀ BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC DAO VÀ
  NHÀ THƠ BÀN TÀI ĐOÀN
  1.1. Về khái niệm bản sắc văn hoá và bản sắc văn hoá trong thơ
  1.1.1. Vài nét về khái niệm về bản sắc văn hoá
  Nghiên cứu về bản sắc văn hoá trong văn học không thể không nói
  đến khái niệm văn hoá. Hiện nay như chúng ta biết đã có rất nhiều những
  định nghĩa khác nhau về văn hoá ( Người ta đã dẫn ra tới hơn 400 định
  nghĩa về khái niệm này). Chúng tôi chỉ xin đưa ra một số định nghĩa – mà
  theo chúng tôi là khá đầy đủ và có thể căn cứ vào đó để áp dụng trong quá
  trình nghiên cứu vào một trường hợp thơ cụ thể này.
  UNESCO đã định nghĩa về bản sắc văn hoá như sau: “ Văn hoá là
  tổng thể những nét riêng biệt tinh thần và vật chất, trí tuệ và cảm xúc quyết
  định tính cách của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn
  hoá bao gồm nghệ thuật và vật chất, những lối sống, những quyền cơ bản
  của con người, những hệ thống giá trị, những tập tục và những tín ngưỡng”
  [ 32, tr. 1153].
  P.GS, viện sĩ Trần Ngọc Thêm trong cuốn Cơ sở văn hoá Việt Nam đã
  khẳng định: “Văn hoá là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh
  thần do con người sáng tạo và tích luỹ trong quá trình hoạt động thực tiễn,
  trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”
  [41,tr.10].
  Trong cuốn Tìm hiểu đặc trưng văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ và tư
  duy của người Việt (Trong sự so sánh với dân tộc khác) tác giả Nguyễn

  PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bàn Tài Đoàn (1960), Muối cụ Hồ, Nxb Văn học.
  2. Bàn Tài Đoàn (1979), Gửi đồng bào Dao, Nxb Văn hoá.
  3. Bàn Tài Đoàn (1963), Xuân về trên núi, Nxb Việt Bắc.
  4. Bàn Tài Đoàn (1968), Kể chuyện đời, Nxb Việt Bắc.
  5. Bàn Tài Đoàn (1964), Có mắt thấy đường đi, Nxb Việt Bắc.
  6. Bàn Tài Đoàn (1985), Bước đường tôi đi, Nxb Văn hoá.
  7. Bàn Tài Đoàn (1971), Tháng tám đổi mới, Nxb Việt Bắc.
  8. Bàn Tài Đoàn (1975), Sáng cả hai miền, Nxb văn học.
  9. Bàn Tài Đoàn (1965), Một giấc mơ, Nxb Việt Bắc.
  10. Bàn Tài Đoàn (1976), Đường sáng, Nxb Việt Bắc.
  11. Bàn Tài Đoàn (1992), Tuyển tập Bàn Tài Đoàn, Nxb văn học.
  12. Bàn Tài Đoàn (2001), Bàn Tài Đoàn thơ với tuổi thơ, Nxb Kinh Đô.
  13. Bàn Tài Đoàn (2002), Bó đuốc sáng, Nxb văn hoá dân tộc.
  14. Bàn Tài Đoàn (1990), Tìm bạn rừng, Nxb Văn hoá dân tộc.
  15. Bàn Tài Đoàn (1973), Rừng xanh, Nxb Việt Bắc.
  16. Hà Minh Đức (chủ biên) (1997), Lí luận văn học (in lần thứ tư), Nxb
  Giáo dục
  17. Nguyễn Duy Bắc (1998), Bản sắc dân tộc trong thơ ca Việt Nam hiện
  đại, Nxb Văn hoá dân tộc.
  18. Nông Quốc Chấn (2000), Hành trang sang thế kỷ XXI, Nxb Văn hoá dân tộc.
  19. Phạm Đăng Dư, Lê Lưu Oanh (1997), Giáo trình lý luận văn học, Nxb
  Giáo dục.
  20. Tố Hữu, Câu chuyện về thơ – Nhà văn và tác phẩm trong trường phổ
  thông, Nxb Giáo dục.
  21. Phương Lựu (2001), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục.
  22. Phương Lựu, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Nam (2004)(259)(262), lý
  luận văn học, Nxb văn học.
  23. Phong Lê, (1989) Nhà văn các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, Nxb
  Văn hoá dân tộc.
  24. Phong Lê ( chủ biên) (1984), Nhà thơ Việt Nam hiện đại, Nxb Khoa học
  xã hội.
  25. Đỗ Đức Lợi (2002), Tập tục chu kỳ đời người của các tộc người – ngôn
  ngữ Mông – Dao ở Việt Nam, Nxb Văn hoá dân tộc.
  26. Triệu Hữu Lý (1990), Dân ca ca dao, Nxb Văn hoá thể thao.
  27. Đỗ Đức Lợi (2002), Tập tục chu kỳ đời người của các tộc người – ngôn
  ngữ Mông – Dao ở Việt Nam, Nxb Văn hoá dân tộc.
  28. Phan Ngọc (1998), Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb văn hoá thông tin.
  29. Phan Ngọc (1991), Thơ là gì, Tạp chí văn học số 1.
  30. Nhiều tác giả (1997), Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb văn
  hoá dân tộc.
  31. Nhiều tác giả (1984), Nhà thơ Việt Nam hiện đại, Nxb Khoa học xã hội.
  32. Nhiều tác giả (1978), Các dân tộc ít ng ười ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội.
  33. Nhiều tác giả (1985), 40 năm văn hoá nghệ thuật các dân tộc thiểu số
  Việt Nam (1945- 1985), Nxb Văn hoá.
  34. Nhiều tác giả (2003), Bách khoa tri thức phổ thông, Nxb Văn hoá thông tin.
  35. Nhiều tác giả (1969), Tập thơ Tày – Nùng, Nxb Dân tộc Việt Bắc.
  36. Nhiều tác giả (1969), Tiếng hát trên nguồn nước, Nxb Văn hoá.
  37. Nhiều tác giả (1998), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục.
  38. Nhà xuất bản sự thật (1956), Văn hoá là gì, trích dịch trong bộ: “Đại
  bách khoa toàn thư của Liên Xô”
  39. Nguyễn Kim Phong – Lê Lưu Oanh, Nhà văn và tác phẩm trong nhà
  trường phổ thông, NXB Giáo dục.
  40. Trần Đình Sử (2001), Những thế giới nghệ thuật thơ, Nxb ĐHQG Hà Nội.
  41. Vũ Văn Sỹ (1999), Về một số đặc trưng thi pháp thơ Việt Nam 1945 –
  1995, Nxb KHXH – HN.
  42. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia (1998), Sự phát triển
  văn hoá xã hội của người Dao: Hiện tại và tương lai.
  43. Trần Ngọc Thêm (1998), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục.
  44. Trần Ngọc Thê m (1997), Tìm hiểu về bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb
  TPHCM.
  45. Lâm Tiến (1995), Văn học các dân tộc Việt Nam hiện đại, Nxb Văn hoá
  dân tộc.
  46. Nguyễn Đức Tồn (2002), Tìm hiểu đặc trưng văn hoá – dân tộc của
  ngôn ngữ và tư duy ở người Việt (trong sự so sánh với dân tộc khác ),
  Nxb Đại học Quốc gia.
  47. Dương Thuấn (1993), Đi tìm bóng núi, Nxb Văn học.

  Xem Thêm: Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bản sắc văn hoá Dao trong thơ Bàn Tài Đoàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status