Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp tăng cường quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm phân đạm của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp tăng cường quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm phân đạm của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Các giải pháp tăng cường quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm phân đạm của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

  MỤC LỤC
  1. MỞ ðẦU .i
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụthể 2
  1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu .3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơsởlý luận vềchuỗi cung ứng và quản trịchuỗi cung ứng 4
  2.1.1 Chuỗi cung ứng 4
  2.1.2 Quản trịchuỗi cung ứng .12
  2.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến chuỗi cung ứng 18
  2.1.4 Hệthống chỉtiêu ñánh giá kết quảquản trịchuỗi cung ứng .20
  2.1.5 Khung phân tích vềhệthống chỉtiêu ñánh giá kết quảquản trị
  chuỗi cung ứng .25
  2.2. Cơsởthực tiễn .28
  2.2.1. Tình hình cung ứng phân bón trên thếgiới trong những năm qua28
  2.2.2 Tình hình cung ứng và tiêu thụphân ñạm tại Việt Nam .29
  2.2.3 Tóm tắt một sốnghiên cứu trước ñây vềmột sốchuỗi cung ứng sản
  phẩm .32
  3. ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36
  3.1 ðặc ñiểm cơbản vềCông ty TNHH Một Thành Viên Phân ðạm Và
  Hóa Chất Hà Bắc 36
  3.1.1 Lịch sửhình thành của công ty 36
  3.1.2 Hình thức, tên gọi, ñịa chỉcủa công ty .38
  3.1.3 Ngành nghềkinh doanh của công ty 39
  3.1.4 Hệthống tổchức của Công ty 40
  3.1.5 Các quy ñinh quy chếquản trịnội bộ 45
  3.1.6 Tình hình lao ñộng của Công ty . 46
  3.1.7 Kết quảhoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty 49
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  3.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu .52
  3.2.2 Phương pháp xửlý sốliệu 52
  3.2.3 Phương pháp phân tích sốliệu .52
  3.3 Hệthống chỉtiêu ñánh giá quản trịchuỗi cung ứng 54
  3.4 Khung nghiên cứu quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm .54
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .56
  4.1 Thực trạng chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm tại Công ty .56
  4.1.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm 56
  4.1.2 Các dòng chảy trong chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm .61
  4.2 Thực trạng quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm tại Công ty
  TNHH MTV Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc 67
  4.2.1 Quản trịnguyên vật liệu .67
  4.2.2 Quản trịsản xuất .82
  4.2.3 Quản trịkhâu tiêu thụsản phẩm 97
  4.2.4 ðánh giá chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm của các tác nhân
  trong chuỗi cung ứng 107
  4.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản trịchuỗi cung ứng tại Công ty 108
  4.3.1 Môi trường bên ngoài .108
  4.3.2 Môi trường bên trong .110
  4.4 Các giải pháp chủyếu hoàn thiện quản trịchuỗi cung ứng sản
  phẩmphân ñạm tại Công ty: 111
  4.4.1 Căn cứ ñể ñưa ra các giải pháp . 111
  4.4.2 ðềxuất một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng sản
  phẩm phân ñạm tại Công ty TNHH MTV Phân ñạm và hóa chất Hà Bắc
  .114
  V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 124
  5.1 Kết luận 124
  5.2 Kiến nghị 126
  5.2.1 Với nhà nước .126
  5.2.2 Với Công ty .127
  5.2.3 Kiến nghị ñối với Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam. 128

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Nền kinh tếthếgiới ñang trải qua giai ñoạn ñược làm phẳng hơn bao
  giờhết. Trong m ười y ếu tốlàm phẳng mà nhà báo Thomas Friedman ñềcập
  trong cuốn sách “Thếgiới phẳng: Tóm lược lịch sửthếgiới thếkỷ21” chúng
  ta thấy một nhân tốrất quan trọng chính là chuỗi cung ứng.
  ðã bao giờchúng ta tựhỏi làm sao người ta có thểcùng một lúc phát
  hành cuốn truyện Harry Potter nổi tiếng trong cùng một thời ñiểm trên toàn
  thếgiới? Hay nhưmột chiếc áo T- Shirt hợp mốt ñược xuất hiện tại tất cảcác
  cửa hàng ñúng vào dịp Giáng Sinh? Tại sao Dell lại thành công hơn IBM và
  HP trong lĩnh vực bán máy tính? Tại sao Wal- Mart lại trởthành tập ñoàn bán
  lẻcó quy mô và hiệu quảhàng ñầu thếgiới? Tất cảcác câu hỏi ấy ñều có
  chung câu trảlời chính là chuỗi cung ứng. Hay cũng có thểnói chuỗi cung
  ứng là chìa khóa mởra thành công cho nhiều doanh nghiệp.
  Chuỗi cung ứng bao gồm các Công ty và hoạt ñộng kinh doanh cần
  thiết ñểthiết kế, sản xuất, phân ph ối và sửdụng sản phẩm hay dịch vụ. Các hoạt
  ñộng kinh doanh tùy thuộc vào chuỗi cung ứng cung cấp cho họnhững gì họcần
  thiết ñểtồn tại và phát triển. Mỗi doanh nghiệp phù hợp với m ột hoặc nhiều
  chuỗi cung ứng và có vai trò nhất ñịnh trong từng chuỗi cung ứng ñó.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà
  Bắc ñã ra ñời và hoạt ñộng nhiều năm, ñã xây dựng ñược một chuỗi cung ứng
  cho sản phẩm phân ñạm của mình. Tuy nhiên trong bối cảnh thịtrường phân
  bón ngày càng cạnh tranh quyết liệt do ngày càng có nhiều Công ty kinh
  doanh phân ñạm ra ñời như ðạm Phú Mỹ, DAP ðình Vũ- Hải Phòng, ðạm
  than Ninh Bình và rất nhiều Công ty nhập khẩu phân ñạm khác thì hoạt ñộng
  của chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm của Công ty ñã bộc lộnhững ñiều bất
  hợp lý, vấn ñềquản trịchuỗi cung ứng còn tồn tại khá nhiều ñiều bất cập làm
  suy giảm khảnăng cạnh tranh và gây ảnh hưởng tới hiệu quảchuỗi cung ứng
  của Công ty.
  Trước tình hình cấp thiết ñó, Công ty TNHH một thành viên Phân ñạm
  và Hóa chất Hà Bắc cần tìm lời giải ñáp cho câu hỏi: Làm thếnào ñểkhắc
  phục những ñiều bất hợp lý trong công tác quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm
  phân ñạm của Công ty, từ ñó góp phần nâng cao khảnăng cạnh tranh, nâng
  cao hiệu quảhoạt ñộng tiêu thụsản phẩm phân ñạm của Công ty trong bối
  cảnh thịtrường phân bón cạnh tranh quyết liệt và trong xu hướng hội nhập
  kinh tếhiện nay? Cho nên việc nghiên cứu, ñánh giá thực trạng quản trịchuỗi
  cung ứng sản phẩm phân ñạm nhằm tìm ra giải pháp thích hợp cho công tác
  quản trịchuỗi cung ứng này là một ñòi hỏi bức xúc của Công ty. Vì thếtôi lựa
  chọn ñềtài: “Các giải pháp tăng cường quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm
  phân ñạm của Công ty TNHH một thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà
  Bắc” làm luận văn tốt nghiệp.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơsởphân tích thực trạng quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm phân
  ñạm tại Công ty TNHH một thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc ñánh
  giá hiệu quảquản trịchuỗi cung ứng, từ ñó ñềxuất m ột sốgiải pháp nhằm
  hoàn thiện quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
   Góp phần hệthống hóa cơsởlý luận, cơsởthực tiễn vềchuỗi cung
  ứng, quản trịchuỗi cung ứng.
   Phân tích thực trạng quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm tại
  Công ty TNHH một thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc.
   ðềxuất m ột sốgiải pháp nhằm hoàn thiện quản trịchuỗi cung ứng sản
  phẩm phân ñạm tại Công ty TNHH một thành viên Phân ñạm và Hóa
  chất Hà Bắc.
  1.3 ðối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Việc quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm của Công ty TNHH
  một thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc và hiệu quảcủa việc quản trị
  chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
   Phạm vi vềkhông gian: ðềtài ñược nghiên cứu tại Công ty TNHH một
  thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc.
   Phạm vi vềthời gian: ðềtài ñược tiến hành từtháng 1/2011 ñến tháng
  7/2011, Sốliệu ñiều tra bằng bảng hỏi dựkiến ñiều tra một lần vào ñầu
  năm 2011 ñể lấy số liệu năm 2009- 2010 nhằm phục vụ cho ñề tài
  nghiên cứu.
   Phạm vi vềnội dung: ðềtài nghiên cứu công tác quản trịchuỗi cung
  ứng sản phẩm và hiệu quảcủa quản trịchuỗi cung ứng phân ñạm của
  Công ty TNHH một thành viên Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc.
  1.4 Câu hỏi nghiên cứu
   Những tác nhân nào tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm?
   Thực trạng quản trịchuỗi cung ứng sản phẩm phân ñạm tại công ty?
   ðánh giá kết quảvà hiệu quảcủa quản trịchuỗi cung ứng phân ñạm tại
  Công ty nhưthếnào?

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơsởlý luận vềchuỗi cung ứng và quản trịchuỗi cung ứng
  2.1.1 Chuỗi cung ứng
  2.1.1.1 Nguồn gốc chuỗi cung ứng
  Chuỗi cung ứng là một giai ñoạn phát của lĩnh vực Logistics (hậu cần).
  Ban ñầu, logistics ñược sửdụng nhưmột từchuyên môn trong quân ñội, ñược
  hiểu với nghĩa là công tác hậu cần. ðến cuối thếkỷ 20, Logistics ñược ghi nhận
  nhưlà m ột chức năng kinh doanh chủy ếu, mang lại thành công cho các công ty
  cảtrong khu vực sản xuất lẫn trong khu vực dịch vụ. Ủy ban kinh tếvà xã hội
  châu Á Thái Bình Dương (Economic and Social Commission for Asia and the
  Pacific- ESCAP) ghi nhận Logistics ñã phát triển qua ba giai ñoạn:
   Giai ñoạn 1: Phân phối (Distribution)
  ðó là quản lý một cách có hệthống các hoạt ñộng liên quan với nhau
  nhằm ñảm bảo cung cấp sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng một cách hiệu
  quảnhất. Giai ñoạn này bao gồm các hoạt ñộng nghiệp vụsau: Vận tải, phân
  phối, bảo quản hàng hóa, quản lý kho bãi, bao bì, nhãn mác, ñóng gói.
   Giai ñoạn 2: Hệthống Logistics
  Giai ñoạn này có sựphối kết hợp công tác quản lý của cảhai mặt trên
  vào cùng một hệthống có tên là Cung ứng vật tưvà Phân phối sản phẩm.
   Giai ñoạn 3: quản trịdây chuyền cung ứng
  Theo ESCAP thì ñây là khái niệm mang tính chiến lược về quản trị
  chuỗi quan hệtừnhà cung cấp nguyên liệu- ñơn vịsản xuất- ñến người tiêu
  dùng. Khái niệm quản trịdây chuyền chú trọng việc phát triển các mối quan
  hệvới ñối tác, kết hợp chặt chẽgiữa nhà sản xuất với nhà cung cấp, người
  tiêu dùng và các bên liên quan nhưcác công ty vận tải, kho bãi, giao nhận và
  các công ty công nghệthông tin [9].
  2.1.1.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng
  Một dây chuy ền cung ứng sản xuất tối thiểu gồm 3 yếu tố: nhà cung
  cấp, bản thân ñơn vịsản xuất và khách hàng.
  Nhà cung cấp là các công ty bán sản phẩm, dịch vụlà nguyên liệu ñầu
  vào cần thiết cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Thông thường, nhà cung cấp
  ñược hiểu là ñơn vịcung cấp nguyên liệu trực tiếp nhưvật liệu thô, các chi
  tiết của sản phẩm, bán thành phẩm
  ðơn vịsản xuất là nơi sửdụng nguyên liệu, dịch vụ ñầu vào, áp dụng
  các quá trình sản xuất ñểtạo ra sản phẩm cuối cùng. Các nghiệp vụvềquản lý
  sản xuất ñược sửdụng tối ña tại ñây nhằm tăng hiệu quả, nâng cao chất lượng
  sản phẩm, tạo nên sựthông suốt của dây chuy ền cung ứng.
  Khách hàng là người sửdụng sản phẩm của ñơn vịsản xuất [10].
  2.1.1.3 Khái niệm chuỗi cung ứng
  Nói ñến chuỗi cung ứng là nói ñến tất cảmạng lưới gồm các tổchức có
  liên quan, thông qua các mối liên kết phía trên và phía dưới, trong các quá
  trình và hoạt ñộng khác nhau, sản sinh ra giá trịdưới hình thức sản phẩm dịch
  vụtrong tay người tiêu dùng cuối cùng. ðã có nhiều quan niệm khác nhau về
  chuỗi cung ứng.
  Theo Lee & Billington (1995) thì chuỗi cung ứng là mạng lưới các
  phương tiện phục vụthu mua nguyên vật liệu thô, chuyển hóa chúng thành
  những sản phẩm trung gian, tới sản phẩm cuối cùng và giao sản phẩm ñó tới
  khách hàng thông qua hệthống phân phối. Chuỗi cung ứng ñược thểhiện theo
  sơ ñồsau:

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
  1. Ngô Trần Ánh (2003), Kinh tếvà Quản lý Doanh nghiệp, Nhà xuất
  bản Thống kê, Hà nội .
  2. Báo cáo tài chính năm 2007, 2008, 2009, 2010 và Kếhoạch kỹthuật
  năm 2011- 2015 của Công ty TNHH MTV Phân ñạm và Hóa chất Hà Bắc.
  3. PGS. TS Trần Hữu Cường Báo cáo“Phân tích chuỗi cung ứng nông
  sản và thực phẩm từkinh nghiệm nghiên cứu trên thếgiới”
  4. Ths. Nguyễn Công Bình (2008), Quản lý chuỗi cung ứng, Nhà xuất
  bản thống kê, Hà Nội
  5. Shoshanah Cohen, Joseph Roussel (2008), Quản trịchiến lược chuỗi
  cung ứng, Nhà xuất bản Lao ñộng Xã hội
  6. Trần ThịKhánh Linh (2010), “Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm
  than tại Công ty than Hạ Long, Quảng Ninh”, luận văn thạc sỹ QTKD,
  trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  7. Trần Lan Hương (2008), “Hoàn thiện quản trịchuỗi cung ứng tại
  công ty Cổphần Gas Petrolimex”, khóa luận thạc sỹQuản trịKinh doanh,
  trường ðại học Kinh tếquốc dân.
  8. Khoa quản trịkinh doanh, trường ñại học kinh tế ðà Nẵng (2008),
  Giáo trình quản trịchuỗi cung ứng.
  9. Lê Thị Phượng (2010), “Phân tích chuỗi cung ứng lúa gạo huyện
  Hải Hậu, Nam ðịnh”, khóa luận tốt nghiệp ñại học, trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  10. Bùi Văn Quang (2010), “Nghiên cứu chuỗi cung ứng sản phẩm gà
  giống ðông Tảo tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên”, khóa luận
  tốt nghiệp ñại học, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH
  1. Michael Hugos (2003), Essential of supply chain management, Jonh
  Wileysons, tr 2- 43.
  2. Terry P.Harrison, Hau. Lee, John J.Neale (2004), The practice of
  supply chain management: Where theory and application converge, tr 3- 60,
  tr 123- 129.
  3. Chopra & Meindl (2001), supply chain management: Strategy,
  Planning, and Operation.

  Xem Thêm: Các giải pháp tăng cường quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm phân đạm của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp tăng cường quản trị chuỗi cung ứng sản phẩm phân đạm của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status