Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu ñồ vii
  Danh mục viết tắt .viii
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài .1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. ðối tượng nghiên cứu .3
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1. Nội dung nghiên cứu 3
  1.4.2. Không gian nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG MAY
  MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ . 4
  2.1. Cơ sở lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng hóa .4
  2.1.1. Khái niệm về xuất khẩu 4
  2.1.2. Các hình thức xuất khẩu .4
  2.2. Nội dung hoạt ñộng xuất khẩu hàng may mặc 6
  2.2.1. Tầm quan trọng của hoạt ñộng xuất khẩu . 6
  2.2.2. Nhiệm vụ của hoạt ñộng xuất khẩu hàng hóa .8
  2.3. Các nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng xuất khẩu của doanh nghiệp .9
  2.3.1. Yếu tố cạnh tranh .9
  2.3.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 11
  2.3.3. Nhân tố bên trong doanh nghiệp .16
  2.4. ðặc ñiểm ngành may mặc xuất khẩu Việt Nam và ñặc ñiểm xuất khẩu sản
  phẩm may mặc sang thị trường Hoa Kỳ . 18
  2.4.1. ðặc ñiểm chung của ngành may mặcxuất khẩu Việt Nam 18
  2.4.2. ðặc ñiểm xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ 21
  2.5. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ của Việt Nam
  và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 34
  2.5.1. Tình hình xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ của Việt Nam .34
  2.5.2. Kinh nghiệm xuất khẩu hàng may mặc sang thịtrường Hoa Kỳ của một số
  nước .40
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu .42
  3.1.1. Kháiquát chung về Công ty Cổ phần May 10 .42
  3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế - Kỹ thuật ảnh hưởng ñến hoạt ñộng xuất khẩu của công
  ty May 10 .47
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 54
  3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 54
  3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu 54
  3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 55
  3.2.4. Phương pháp chuyên gia 55
  4. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ðẨY XUẤT KHẨU HÀNG MAY
  MẶC CỦA CÔNG TY CỔ MAY 10 SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 56
  4.1 Thực trạng xuất khẩu hàng may mặc của Công ty cổ phần May 10
  sang thị trường Hoa Kỳ 56
  4.1.1. Kết quả xuất khẩu chung của công ty .56
  4.1.2. Tình hình xuất khẩu trực tiếp hàng may mặc của công ty sang thị trường
  Hoa Kỳ 64
  4.1.3. Phương thức xuất khẩu hàng may mặc của côngty Cổ phần May 10 sang
  thị trường Hoa Kỳ 68
  4.1.4. ðánh giá hoạt ñộng xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty May 10
  sang thị trường Hoa Kỳ 69
  4.2. Giải pháp thúc ñẩy xuất khẩu hàng may mặc của công ty cổ phần may 10
  sang thị trường Hoa Kỳ 83
  4.2.1. ðịnh hướng phát triển của ngành may mặc Việt Nam và phương hướng
  hoạt ñộng của Công ty cổ phần May 10 trong thời gian tới .83
  4.2.2. Các giải pháp thúc ñẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May
  10 sang thi trường Hoa Kỳ .86
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .98
  5.1. Kết luận .98
  5.2. Kiến nghị .99
  5.2.1. Những kiến nghị về phía nhà nước .99
  5.2.2. Những kiến nghị ñối với Tổng công ty Vinatex 99
  5.2.3 Kiến nghị ñối với Công ty May 10 .100

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Dệt may thường ñược gắn với giai ñoạn phát triển ban ñầu của nền kinh tế và
  ñóng vai trò chủ ñạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Phát triển ngành
  dệt may là một chủ trương ñúng ñắn và hiệu quả của các nước ñang trong giai ñoạn
  ñầu của quá trình công nghiệp hóa. Hầu hết các nền kinh tế phát triển như Anh,
  Nhật Bản, các nước NICs ñều xuất phát ñiểm từ việc thực hiện công nghiệp hóa với
  phát triển dệt may.
  Nhận thức rõ ràng vấn ñề này, ðảng và Nhà nước ta ñã chủ trương “Khuyến
  khích phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, tạo ra sản phẩm sản
  xuất và thu hút nhiều lao ñộng , tạo ñiều kiện ñể các thành phần kinh tế tham gia
  phát triển mạnh các ngành công nghiệp sản xuất hàngtiêu dùng và hàng xuất khẩu”.
  Với chủ trương này, dệt may Việt Nam ñã ưu tiên ñầu tư phát triển và thu ñược
  những thành quả ñáng khích lệ.
  Bên cạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu sang EU, Nhật Bản và các nước
  châu Á trong những năm 1990, từ tháng 12 năm 2001 khi hiệp ñịnh thương mai
  song phương Việt Nam – Hoa Kỳ có hiệu lực, xuất khẩu hàng may mặc ñã bước
  sang một giai ñoạn mới. Hơn nữa, kể từ khi là thành viên của WTO ngày
  11/01/2007, xuất khẩu sản phẩm may mặc của Việt Namsang thị trường Hoa Kỳ có
  ñược những quyền bình ñẳng như ña số các nước thànhviên WTO khác. ðây là cơ
  hội ñối với xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam nóichung và xuất khẩu sang thị
  trường Hoa Kỳ nói riêng.
  Thực tế cho thấy, sản phẩm may mặc luôn duy trì vị trí chủ chốt trong nhóm
  hàng xuất khẩu của Việt Nam với kim ngạch tăng liêntục qua các năm. Năm 2010,
  ngành may mặc vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục,ñạt kim ngạch trên 11,2 tỷ
  USD tăng 23,2 % so với năm 2009, là một trong những ngành dẫn ñầu về kim
  ngạch xuất khẩu cả nước, trong ñó Hoa Kỳ là thị trường số một của Việt Nam ñạt
  khoảng 6 tỷ USD tăng 22% so với năm 2009, chiếm trên 5% tổng nhập khẩu hàng
  dệt may của Hoa Kỳ - ñứng thứ 2 trong tổng số các nước xuất khẩu dệt may vào thị
  trường này. Bước sang năm 2011, thị trường Hoa Kỳ và kinh tế thế giới ñã có
  những bước phục hồi và tăng trưởng trở lại nên các doanh nghiệp may mặc ñều
  nhận ñịnh “cánh cửa” xuất khẩu ñã rộng mở. Toàn ngành phấn ñấu tăng trưởng từ
  10% - 20%, trong ñó, giá trị SXCN tăng 14%, doanh thu tăng 18%, kim ngạch xuất
  khẩu tăng 20%; thu nhập bình quân tăng 10% và phấn ñấu tạo công ăn việc làm cho
  10.000 ñến 15.000 người lao ñộng.
  Tuy nhiên, cũng từ năm 2009 hàng may mặc vào thị trường Hoa Kỳ cũng gặp
  nhiều khó khăn hơn bởi Quốc hội Mỹ ñã thông qua luật mới về an toàn sản phẩm
  nhập khẩu vào Mỹ. Như vậy, các nhà nhập khẩu hàng may mặc tại Hoa Kỳ sẽ ñặt ra
  những yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính an toàncủa mặt hàng này.
  Công ty cổ phần May 10 – một ñơn vị lớn có bề dày lịch sử trong lĩnh vực may
  mặc, với tiềm lực mạnh, năng lực quản lý và tổ chức sản xuất tốt, có uy tín trên
  trường quốc tế, ñãñạt ñược những thành công bước ñầu khi thâm nhập vào thị
  trường Hoa Kỳ. Song ñể có thể mở rộng thị trường xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong môi
  trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt công ty sẽ gặp không ít những khó khăn và
  thách thức vì vậy cần xây dựng cho mình chiến lược trong bối cảnh mới, ñồng thời
  ñầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp tăng giá trị gia tăng của sản phẩm và dịch vụ ñặc
  biệt là khâu thiết kế thời trang và xây dựng thươnghiệu.
  Xuất phát từ lý do trên, chúng tôi ñã lựa chọn ñề tài “Nghiên cứu giải pháp thúc ñẩy
  xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu về thực trạng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần May 10 trên cơ sở ñó
  ñề xuất một số giải pháp thúc ñẩy xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường Hoa Kỳ.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang
  thị trường Hoa Kỳ.
  - ðánh giá thực trạng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường Hoa Kỳ
  của Công ty Cổ phần May 10.
  - ðề xuất giải pháp nhằm thúc ñẩy xuất khẩu sản phẩm may mặc của Công ty
  Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ trong những năm tới.
  1.3. ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu tình hình thực tế xuất khẩu sản phẩm maymặc sang thị trường
  Hoa Kỳ của Công ty Cổ phần May 10 thuộc Tập ñoàn dệt may VINATEX.
  1.4. Phạm vi nghiên cứu
  1.4.1. Nội dung nghiên cứu
  - Cơ sở lý luận về hoạt ñộng xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty Cổ
  phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ .
  - Nghiên cứu ñánh giá tình hình xuất khẩu sản phẩm may mặc của công ty cổ
  phần may 10 sang thị trường Hoa Kỳ .
  - Nghiên cứu và ñề xuất những giải pháp nhằm thúcñẩy xuất khẩu sản phẩm
  may mặc của công ty cổ phần may 10 sang thị trường Hoa Kỳ.
  1.4.2. Không gian nghiên cứu
  - Nghiên cứu ñược thực hiện tại Công ty Cổ phần May10 thuộc Tập ñoàn dệt
  may VINATEX.
  - Thời gian nghiên cứu:
  ðề tài ñược tiến hành nghiên cứu từ tháng 6/2010 ñến tháng 11/2011.Các dữ
  liệu, thông tin tập trung trong khoảng thời gian từ2008-2010.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG
  MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ
  2.1. Cơ sở lý luận cơ bản về xuất khẩu hàng hóa
  2.1.1.Khái niệm về xuất khẩu
  Xuất khẩu là bộ phận cấu thành quan trọng của hoạtñộng ngoại thương, trong
  ñó hàng hóa dịch vụ ñược bán, cung cấp cho nước ngoài nhằm thu ngoại tệ. [4]
  Nếu xem xét dưới góc ñộ các hình thức kinh doanh quốc tế thì xuất khẩu là
  hình thức cơ bản ñầu tiên của doanh nghiệp khi bướcvào lĩnh vực kinh doanh quốc
  tế. Mỗi doanh nghiệp luôn hướng tới mục tiêu xuất khẩu những sản phẩm và dịch
  vụ của mình ra nước ngoài. Do vậy mà xuất khẩu ñượcxem như là chiến lược kinh
  doanh quốc tế quan trọng của doanh nghiệp.
  Có nhiều lý do khuyến khích doanh nghiệp thực hiệnxuất khẩu những lý do ñó là:
  - Sử dụng những lợi thế của quốc gia, của doanh nghiệp.
  - Giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm do nâng cao năng suất lao ñộng.
  - Nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp.
  - Giảm rủi ro do tối thiểu hóa sự dao ñộng của nhucầu.[1]
  2.1.2. Các hình thức xuất khẩu
  2.1.2.1. Xuất khẩu tại chỗ
  Xuất khẩu tại chỗ là hình thức mà doanh nghiệp xuấtkhẩu ngay tại chính ñất
  nước của mình ñể thu ngoại tệ thông qua việc giao hàng cho các doanh nghiệp ñang
  hoạt ñộng ngay tại chính lãnh thổ của quốc gia ñó và theo sự chỉ ñịnh của phía nước
  ngoài hoặc cũng có thể bán hàng qua khu chế xuất hoặc các xí nghiệp chế xuất ñang
  hoạt ñộng ngay tại chính lãnh thổ nước ñó.[8]
  2.1.2.2. Gia công xuất khẩu
  Gia công xuất khẩu là một phương thức sản xuất hàngxuất khẩu.Trong ñó người
  ñặt gia công ở nước ngoài cung cấp: máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu hoặc bán
  thành phẩm theo mẫu và ñịnh mức cho trước. Người nhận gia công trong nước tổ
  chức quá trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của khách. Toàn bộ sản phẩm làm ra
  người nhận gia công sẽ giao lại cho người ñặt gia công ñể nhận tiền công.
  Ưu ñiểm của hình thức này là giúp bên nhận gia côngtạo công ăn việc làm cho
  người lao ñộng, nhận ñược các thiết bị công nghệ tiên tiến ñể phát triển sản xuất.[8]
  Hình thức này ñược áp dụng khá phổ biến ở các nước ñang phát triển có nguồn
  nhân công dồi dào, giá rẻ và nguồn nguyên liệu sẵn có.Gồm có 3 hình thức gia công
  quốc tế:
  a. Nhận nguyên liệu giao thành phẩm
  Thực chất ñây là hình thức làm thuê cho bên ñặt gia công và bên nhận gia
  công không ñược quyền chi phối sản phẩm làm ra.
  b. Mua ñứt, bán ñoạn dựa trên hợp ñồng mua bán dài hạn với nước ngoài
  Thực chất ñây là hình thức bên ñặt gia công giao nguyên vật liệu, giúp ñỡ kỹ
  thuật cho bên nhận gia công và bao tiêu sản phẩm.
  c. Kết hợp
  Bên ñặt gia công chỉ giao những nguyên vật liệu chính còn bên nhận gia
  công cung cấp những nguyên phụ liệu.
  2.1.2.3. Xuất khẩu ủy thác
  ðây là hình thức doanh nghiệp xuất khẩu kinh doanh dịch vụ thương mại thông
  qua nhận xuất khẩu hàng hóa cho một doanh nghiệp khác và ñược hưởng phí trên
  việc xuất khẩu ñó.
  Ưu ñiểm của hình thức này là mức ñộ rủi ro thấp, íttrách nhiệm, người ñứng ra
  xuất khẩu không phải là người chịu trách nhiệm cuốicùng.ðặc biệt là không cần bỏ
  vốn ra ñể mua hàng, nhận tiền nhanh, ít thủ tục và tương ñối tin cậy. [8]
  2.1.2.4. Xuất khẩu trực tiếp
  Xuất khẩu trực tiếp là việc xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp
  sản xuất ra hoặc thu mua từ các ñơn vị sản xuất trong nước, xuất khẩu ra nước ngoài
  thông qua các tổ chức của mŒnh.
  Ưu ñiểm của hình thức này là lợi nhuận thu ñược củacác doanh nghiệp thường
  cao hơn các hình thức khác, có thể nâng cao uy tín của mình thông qua quy cách và
  phẩm chất hàng hóa, có thể tiếp cận trực tiếp thị trường, nắm bắt ñược nhu cầu thị

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I- Sách và tài liệu
  1. ðỗ ðức Bình, Nguyễn Thường Lạng (2004), Kinh tế quốc tế, NXB Lao ñộng –
  Xã hội.
  2. Nguyễn Văn Bình (2004), Cẩm nang thị trường Hoa Kỳ, NXB Thống kê.
  3. Trương ðình Chiến (2000), Quản trị Marketing trong doanh nghiệp, NXB Thống
  kê, Hà Nội.
  4. Nguyễn Thành Danh (2008), Thương mại quốc tế (Những vấn ñề cơ bản), NXB
  Lao ñộng – Xã hội.
  5. Nguyễn Phú Giang (2005), Kế toán quản trị và Phân tích kinh doanh, NXB Tài
  chính, Hà Nội.
  6. Dương Hữu Hạnh (2005), Cẩm nang nghiệp vụ Xuất nhập khẩu, NXB Thống kê.
  7. Hà Văn Hội (2008), Quản trị kinh doanh quốc tế, Học viện Bưu chính viễn thông.
  8. Vũ Văn Tuyến (2010), Cơ sở lý luận chung về hoạtñộng xuất khẩu hàng hóa của
  doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, thư viện học liệu mở Voer.edu.vn.
  9. Bộ Ngoại giao Việt Nam (2001), Hiệp ñịnh Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.
  10. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (2005), Khái quát hệ thốngPháp luật Hoa Kỳ
  11. Bộ Ngoại giao Việt Nam (2008), Quan hệ Kinh tế thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ.
  12. Trung tâm nghiên cứu và xúc tiến về ñầu tư TP. Hồ Chí Minh (2006), Tài liệu
  về ngành hàng dệt may Việt Nam.
  13. Dự án VIE/61/94 (2009), Phát triển chiến lược quốc gia và ngành dệt may Việt
  Nam, Cục xúc tiến Thương mại.
  II- Báo, tạp chí và các website
  1. Báo cáo Xuất nhập khẩu của công ty May 10 các năm từ 2005-2010
  2. Báo cáo Kết quả kinh doanh của công ty May 10
  3. Báo Vneconomy
  4. Bản tin xuất khẩu số 189,215,221, 225 (năm 2011), Cục xúc tiến thương mại Bộ
  Công thương
  5. Website của Hiệp hội dệt may Việt Nam vitas
  6. Website của Bộ Thương mại Hoa Kỳ
  7. Website của VCCI
  8. Website trang Thị trường nước ngoài, Bộ Công thương Việt Nam.
  9. Website của Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần May 10 sang thị trường Hoa Kỳ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status