Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục từ viết tắt v
  Danh mục bảng vi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
  2.1. Tổng quan về ngân sách và quản lý thu ngân sách nhànước 5
  2.1.1 Khái quát về ngân sách nhà nước 5
  2.1.2 Bản chất và vai trò của thu ngân sách nhà nước 5
  2.1.3 Các nguồn thu ngân sách nhà nước 7
  2.1.4 Nội dung quản lý nhà nước về thu ngân sách nhà nước 9
  2.2 Quản lý thu nsnn qua kho bạc nhà nước 14
  2.2.1 Sự ra ñời và chức năng của KBNN Việt Nam 14
  2.2.2 Vai trò của KBNN trong quản lý thu NSNN 17
  2.2.3 Yêu cầu của quản lý thu NSNN qua Kho bạc Nhà nước 18
  2.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng ñến quản lý thu NSNN qua KBNN 19
  2.2.5 Những nội dung cơ bản của quản lý thu NSNN qua KBNN 23
  3 ðẶC ðIỂM KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN KIM THÀNH
  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  3.1 ðặc ñiểm Kho bạc huyện Kim Thành 38
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 44
  3.2.1 Chọn ñịa ñiểm nghiên cứu 44
  3.2.2 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 44
  3.2.3 Phương pháp phân tích ñánh giá 44
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45
  4.1 Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà
  nước kim thành 45
  4.1.1 Một số kết quả thu NSNN qua Kho bạc nhà nước Kim Thành 45
  4.1.2 Quản lý thu NSNN qua KBNN Kim Thành 51
  4.1.3 ðánh giá chung về quản lý thu ngân sách qua kho bạccủa huyện
  Kim Thành 65
  4.2 Hoàn thiện quản lý thu nsnn qua kbnn huyện Kim Thành, Hải
  Dương 78
  4.2.1 Mục tiêu hoàn thiện quản lý thu NSNN qua KBNN Kim Thành 78
  4.2.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu NSNN qua KBNN Kim
  Thành 81
  4.2.3 Các giải pháp hoàn thiện quản lý thu NSNN qua KBNN Kim
  Thành 82
  5 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 101 5.1 Kết luận 101
  5.2 Kiến nghị 103
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Luật NSNN ra ñời mở ñầu một bước ngoặt quan trọng của nền Tài
  chính Việt Nam, ñặc biệt NSNN ñã trở thành công cụ Tài chính rất quan
  trọng, góp phần to lớn vào việc phát triển kinh tế-xã hội.
  Thu NSNN không chỉ ñáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhànước mà còn
  dành phần ñáng kể cho dự phòng, dự trữ tài chính, ñầu tư phát triển và trả nợ.
  Thu NSNN là công cụ hữu hiệu ñể ñiều tiết, ñiều chỉnh nền kinh tế.
  Do thu NSNN có vị trí, vai trò quan trọng như vậy nên quản lý thu
  NSNN ñược Nhà nước, các Bộ, các ngành luôn chú trọng ở tất cả các mặt:
  hình thành khung pháp luật và cơ chế chính sách thu NSNN; xây dựng và
  hoàn thiện bộ máy quản lý thu thống nhất từ Trung ương ñến ñịa phương; ñổi
  mới quy trình thu và áp dụng nhiều biện pháp tích cực trong quản lý thu
  NSNN. Trong ñó, quản lý thu NSNN qua KBNN là một khâu quan trọng
  trong quản lý thu NSNN nói chung.
  Trong những năm gần ñây thu NSNN bình quân hàng nămchiếm 24%
  GDP, số thu NSNN qua KBNN ngày càng phát triển ổn ñịnh, ñối tượng nộp
  NSNN tăng nhanh về lượng, số thu NSNN ñược tập trung ñầy ñủ, nhanh
  chóng, kịp thời; công tác quản lý thu ngày càng chặt chẽ, thống nhất, ñáp ứng
  kịp thời nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp.
  Cùng với việc ñổi mới quản lý thu NSNN trong cả nước, quản lý thu
  NSNN trên ñịa bàn huyện Kim Thành cũng ñã ñược ñổi mới căn bản. Là
  huyện thuộc tỉnh Hải Dương, nằm trên trục ñường 5 Anối liền hai thành phố
  lớn là Hà Nội và Hải Phòng nên kinh tế rất phát triển là một trong những
  huyện chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách toàn tỉnh. Trong những
  năm qua, số thu NSNN trên ñịa bàn huyện Kim Thành phát triển ổn ñịnh, ñối
  tượng nộp ngân sách tăng nhanh về lượng và rất ña dạng, phức tạp. Sau gần
  20 năm hoạt ñộng, KBNN Kim Thành - Hải Dương ñã có rất nhiều nỗ lực
  cùng với các cơ quan thu, cơ quan tài chính trên ñịa bàn huyện ñổi mới và cải
  tiến cơ chế thu, quản lý nguồn thu của NSNN nói chung cũng như ngân sách
  huyện Kim Thành nói riêng. Nhờ ñó, công tác quản lýthu NSNN trên ñịa bàn
  huyện trong thời gian qua ñã ñạt ñược những kết quảnhất ñịnh, số thu ñược
  tập trung ñầy ñủ và nhanh chóng vào NSNN; công tác quản lý ngày một chặt
  chẽ và thống nhất, ñáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi của ngân sách ñịa phương,
  góp phần ổn ñịnh và phát triển kinh tế trên ñịa bàncũng như của cả nước.
  Tuy nhiên, công tác quản lý thu NSNN còn nhiều hạn chế, chưa ñáp
  ứng ñược yêu cầu trong giai ñoạn phát triển của nềnkinh tế; tổ chức thu còn
  nhiều cơ quan thực hiện; tỷ trọng thu nộp trực tiếpvào KBNN chưa cao; thủ
  tục thu còn nhiều phức tạp; quản lý thu còn trùng lắp, thiếu thống nhất;
  phương thức thu còn nghèo nàn, chưa khai thác tốt những thành tựu công
  nghệ thông tin vào quản lý thu v.v . vì vậy còn gây khó khăn cho người nộp;
  mọi nguồn thu chưa tập trung thật ñầy ñủ, kịp thời vào NSNN.
  Trong ñiều kiện NSNN còn hạn hẹp, việc tập trung ñầy ñủ và kịp thời
  các khoản thu của NSNN trên ñịa bàn huyện Kim Thànhluôn ñược xác ñịnh
  là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của hệ thống KBNN nhằm bảo ñảm ñủ nguồn
  lực, phục vụ tốt các nhiệm vụ chiến lược mà ðảng vàNhà nước ñã ñề ra.
  Xuất phát từ tình hình thực tế nói trên, ñể tiếp tục nghiên cứu cả về mặt
  lý luận cũng như thực tiễn nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu ñể tiếp tục
  ñổi mới quản lý thu NSNN qua KBNN huyện Kim Thành -Hải Dương; tác
  giả ñã lựa chọn ñề tài nghiên cứu: "Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua
  Kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương".
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở hệ thống lý luận quản lý nhà nước về thuNSNN, ñề tài ñi
  sâu phân tích, ñánh giá thực trạng công tác quản lýthu NSNN qua KBNN
  huyện Kim Thành - Hải Dương trong thời gian qua, nêu lên những hạn chế và
  nguyên nhân ñể từ ñó xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý
  thu NSNN qua KBNN huyện Kim Thành - Hải Dương.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Luận văn hệ thống hoá các vấn ñề lý luận về quản lý thu ngân sách
  qua Kho bạc Nhà nước.
  - ðánh giá thực trạng quản lý thu ngân sách qua Kho bạc nhà nước
  huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
  - ðề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quảnlý thu ngân sách
  qua kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  ðối tượng nghiên cứu của ñề tài là công tác quản lý thu NSNN qua
  KBNN trên ñịa huyện Kim Thành
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Nội dung nghiên cứu
  Về lý luận: ðề tài ñã hệ thống hoá có chọn lọc những vấn ñề cơ bản về
  quản lý nhà nước về thu NSNN qua KBNN.
  Về thực tiễn: ðề tài ñã phân tích, ñánh giá ñúng thực trạng quản lý nhà
  nước về thu NSNN qua KBNN nói chung và thu NSNN quaKBNN trên ñịa
  bàn huyện Kim Thành nói riêng giai ñoạn từ khi có Luật NSNN, trên cơ sở ñó
  xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tập trung, quản lý thu
  NSNN qua KBNN huyện Kim Thành trong thời gian tới.
  1.3.2.2 Phạm vi về không gian
  Bao gồm: Quy trình tập trung, quản lý các khoản thuNSNN, thực hiện
  kế toán và quyết toán các khoản thu NSNN.
  1.3.2.3 Phạm vi về thời gian
  ðề tài ñược tiến hành từ tháng 12/2010 ñến tháng 9/2011. Các số liệu
  phục vụ cho việc nghiên cứu ñề tài ñược giới hạn từnăm 2005 ñến hết năm
  2010.

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1. Tổng quan về ngân sách và quản lý thu ngân sách nhà nước
  2.1.1 Khái quát về ngân sách nhà nước
  Theo Luật NSNN năm 1996, và Luật NSNN sửa ñổi năm 2002 của
  Việt Nam, tại ðiều 1 quy ñịnh: "Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản
  thu, chi của Nhà nước ñã ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh
  và ñược thực hiện trong một năm ñể bảo ñảm thực hiện các chức năng, nhiệm
  vụ của Nhà nước” [4.tr5].
  2.1.2 Bản chất và vai trò của thu ngân sách nhà nước
  2.1.2.1 Bản chất và ñặc ñiểm của thu ngân sách nhà nước
  Có thể hiểu thu NSNN là quá trình Nhà nước sử dụng quyền lực công
  ñể tập trung một bộ phận của cải xã hội hình thành nên quỹ NSNN phục vụ
  cho việc chi dùng của Nhà nước. Thu NSNN ở xã hội nào cũng gắn liền với
  quyền lực chính trị, các chức năng nhiệm vụ của Nhà nước. Do vậy thu
  NSNN mang tính bắt buộc cưỡng chế. Nhà nước là ñại diện của nhân dân, chủ
  sở hữu toàn bộ tài sản quốc gia, tài nguyên ñất nước, các cơ sở kinh tế .
  Thực chất của thu NSNN là sự phân phối các nguồn tài chính quốc gia
  giữa Nhà nước và các chủ thể khác trong một quốc gia dựa trên quyền lực
  Nhà nước. ðằng sau hoạt ñộng của thu NSNN là việc xử lý các mối quan hệ
  kinh tế, quan hệ lợi ích trong xã hội khi Nhà nước tham gia phân phối các
  nguồn tài chính quốc gia. Quá trình Nhà nước dùng quyền lực ñể thu NSNN
  thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: ban hành các chủ trương, chính
  sách thu NSNN; hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục thu NSNN; áp dụng
  các biện pháp thoái thu hoặc cưỡng chế chấp hành nghĩa vụ nộp NSNN .
  Từ bản chất của thu NSNN, có thể rút ra một số ñặc ñiểm của thu
  NSNN như sau:
  Một là,thu NSNN dưới bất cứ xã hội nào cũng ñều gắn liền với quyền
  lực chính trị và việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Nói một
  cách cụ thể hơn, quyền lực của Nhà nước và các chứcnăng của nó là những
  nhân tố trực tiếp quyết ñịnh mức thu, nội dung và cơ cấu thu của NSNN.
  Hai là,các hoạt ñộng thu NSNN ñược tiến hành trên cơ sở những luật
  lệ nhất ñịnh. ðó là các luật và pháp lệnh thuế, quy trình, thủ tục thu NSNN .
  do Nhà nước ban hành. Việc dựa trên cơ sở pháp luậtñể tổ chức các hoạt
  ñộng thu của NSNN là một yêu cầu có tính bắt buộc vì thu NSNN tác ñộng
  tới nhiều ngành, lĩnh vực của ñời sống kinh tế- xã hội và có liên quan tới lợi
  ích của nhiều chủ thể trong nền kinh tế.
  Ba là,nguồn tài chính chủ yếu hình thành nên nguồn thu NSNN- một
  quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của Nhà nước là từ giá trị sản phẩm thặng dư
  của xã hội và ñược hình thành chủ yếu qua quá trìnhphân phối lại mà trong
  ñó thuế là hình thức thu phổ biến.
  Bốn là,thu NSNN gắn chặt với quy mô và trình ñộ phát triển của nền
  kinh tế và sự vận ñộng của các phạm trù giá trị khác như giá cả, thu nhập, lãi
  suất. Kết quả quá trình hoạt ñộng của nền kinh tế và hình thức, phạm vi, mức
  ñộ vận ñộng của các phạm trù giá trị khác là tiền ñề quan trọng ñối với thu
  NSNN. Ngược lại, chính sách thu NSNN khi áp dụng vào thực tế sẽ trở thành
  nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp ñến quá trình hoạt ñộng của nền kinh
  tế cũng như sự vận ñộng của các phạm trù giá trị khác.
  2.1.2.2 Vai trò của thu ngân sách nhà nước
  Thu NSNN ñóng vai trò quan trọng trong ñời sống kinh tế- xã hội. Có
  thể xem xét vai trò quan trọng của thu NSNN trên các giác ñộ sau:
  Thứ nhất,thu NSNN có vai trò khai thác, ñộng viên và tập trung các
  nguồn tài chính cần thiết ñể tạo lập quỹ NSNN, ñáp ứng nhu cầu chi tiêu ñã
  ñược dự tính cho từng giai ñoạn phát triển. ðể thựchiện ñầy ñủ vai trò tập

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính (2008), Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008
  về hướng dẫn và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN.
  2. Chính phủ (2003), Nghị ñịnh số 60/2003/Nð- CP ngày 06/06/2003
  quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.
  3. Kho bạc Nhà nước (2005), Thực trạng quản lý thu NSNN qua Kho bạc
  Nhà nước, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 23 năm 2005.
  4. Quốc hội Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2002), Luật NSNN, NXB
  Tài chính, Hà Nội.
  5. Quyết ñịnh Chính Phủ (2009) số 108/2009/Qð_TTg ngày26/8/2009 của
  Thủ tướng Chính phủ, quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
  cấu tổ chức KBNN trực thuộc Bộ Tài chính.
  6. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (2007), Quyết ñịnh số 2847/2007/QðUB ngày 08/08/2007của UBND tỉnh Hải Dương, Về ban hành tỷ lệ
  phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên ñịa bàn tỉnh
  Hải Dương.


  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý thu ngân sách qua Kho bạc Nhà nước huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status