Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn .ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các bảng . vi
  Danh mục biểu ñồ, ñồ thị viii
  Danh mục chữ viết tắt .ix
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu ñề tài . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu .3
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1. Cơ sở lý luận về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa . 4
  2.1.1. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa 4
  2.1.2. Khái niệm về môi trường kinh doanh 18
  2.1.3. Các yếu tố cấu thành môi trường kinh doanh của DNNVV .24
  2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng ñến môi trường kinh doanh của DNNVV .30
  2.2. Cơ sở thực tiễn . 35
  2.3. Bài học về cải thiện môi trường kinh doanh cho DNNVV . 40
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 42
  3.1. ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Mỹ Hào - Hưng Yên 42
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên của huyện Mỹ Hào 42
  3.1.2. ðiều kiện kinh tế xã hội của huyện . 44
  3.1.3. Tình hình phát triển DNNVV tại huyện Mỹ Hào- Hưng Yên .47
  3.2. Phương pháp nghiên cứu . 49
  3.2.1. Khung nghiên cứu .49
  3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 49
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52
  4.1. Thực trạng môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
  tại huyện Mỹ hào - Tỉnh Hưng yên 52
  4.1.1. Thực trạng môi trường kinh doanh bên ngoài .52
  4.1.2. Thực trạng môi trường bên trong (MTKD nội bộ) .76
  4.1.3. ðánh giá chung về môi trường kinh doanh củaDNNVV tại Mỹ Hào –
  Hưng Yên. 84
  4.2. Cải thiện môi trường kinh doanh cho DNNVV tạihuyện Mỹ Hào. 86
  4.2.1. Các quan ñiểm chính trong việc cải thiện MTKD cho DNNVV ở Mỹ
  Hào – Hưng Yên .86
  4.2.2. ðịnh hướng phát triển DNNVV tại huyện Mỹ Hào - Hưng Yên 88
  4.2.3. Cải thiện môi trường kinh doanh cho DNNVV tại Huyện Mỹ Hào -
  Hưng Yên. 94
  5. KẾT LUẬN .104
  PHỤ LỤC .109

  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Môi trường kinh doanh không còn là một khái niệm mới lạ, mà ñã xuất
  hiện từ khá sớm cùng với sự xuất hiện của môn kinh tế học. Môi trường kinh
  doanh là toàn bộ những nhân tố làm tác ñộng ñến toàn bộ hoạt ñộng của doanh
  nghiệp, bao gồm có hai loại môi trường ñó là môi trường bên trong (văn hoá
  doanh nghiệp, sứ mạng, mục tiêu của doanh nghiệp ) và môi trường bên
  ngoài (pháp luật, chính trị, khách hàng, ñối thủ cạnh tranh, ñối tác .). Nghiên
  cứu môi trường kinh doanh của doanh nghiệp giúp cholãnh ñạo doanh nghiệp
  chủ ñộng trong mọi tình huống có thể xảy ra trong hoạt ñộng của mình từ ñó có
  các chính sách, biện pháp phù hợp.
  Hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế quốc dân ngày
  càng giữ vị trí quan trọng cả trên phương tiện kinhtế và chịnh trị xã hội ở
  Việt Nam. ðây là bộ phận không chỉ góp phần huy ñộng các nguồn lực tài
  chính trong dân cư, tích cực giải quyết các vấn ñề việc làm và xã hội mà còn
  là một lực lượng ñáng kể tham gia tích cực trong quá trình hội nhập khu vực
  và quốc tế.
  Trong những năm qua, Việt Nam ñã triển khai những nỗ lực quan
  trọng ñể hội nhập vào nền kinh tế quốc tế như: Gia nhập ASEAN (AFTA)
  năm 1995; năm 1996 tham gia tiến trình Á Âu (ASEM) và trở thành thành
  viên chính thức của APEC (1998); ký kết hiệp ñịnh thương mại song phương
  Việt Nam – Hoa Kỳ (2000) và ñã gia nhập WTO tổ chứcthương mại thế giới
  năm 2006. Quá trình hội nhập này không chỉ ñem lại cơ hội cho Doanh
  nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam mà còn ñặt họ trước một vị thế bất lợi trong quá
  trình mở cửa. Bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếurất nhiều yếu tố cơ bản
  như: Vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý, nhân lực ñể trở thành doanh
  nghiệp mạnh ngang tầm với các DNNVV trong khu vực và thế giới.
  Trong sự phát triển kinh tế của ñất nước thì DNNVV tại huyện Mỹ Hào-
  Tỉnh Hưng Yên ñang khẳng ñịnh vai trò to lớn của mình ñối với tăng trưởng và
  phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên cũng như của nước nhà và giải quyết việc
  làm cho hàng ngàn lao ñộng. Trong những năm gần ñây với sự ra ñời của luật
  doanh nghiệp thì DNNVV ở Huyện Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên không ngừng gia
  tăng về cả số lượng và chất lượng. Tuy nhiên môi trường kinh doanh của
  DNNVV ở huyện Mỹ Hào chưa thực sự thuận lợi và còn nhiều ñiều bất cập, làm
  cho các doanh nghiệp chưa phát triển tương xứng vớitiềm lực của nó.
  Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn ñặt ra, chúng tôi ñã tiến hành
  nghiên cứu ñề tài: “Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ
  và vừa tại Huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên".
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu ñề tài
  1.2.1. Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ
  và vừa tại huyện Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên, trên cơ sởñó ñưa ra một số giải
  pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ñó.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  -Hệ thống hoá cơ sở lý luận về kinh doanh, môi trường kinh doanh cho
  các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - ðánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của cácdoanh nghiệp nhỏ
  và vừa tại huyện Mỹ Hào -Tỉnh Hưng Yên, tìm ra các yếu tố rào cản ảnh
  hưởng ñến môi trường kinh doanh của DNNVV.
  - ðưa ra quan ñiểm ñịnh hướng và ñề xuất cải thiện môi trường kinh
  doanh, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có ñiềukiện phát triển kinh
  doanh trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào -Tỉnh Hưng Yên.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Tập trung nghiên cứu môi trường kinh doanh và các yếu tố rào cản của
  nó ñến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Mỹ Hào.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về thời gian
  + Số liệu thông tin thứ cấp ñược thu thập qua 3 năm, từ năm 2008 ñến
  năm 2010. Các kết quả dự báo hoặc ñề xuất cho giai ñoạn 2011 - 2015.
  + Thời gian thực hiện ñề tài từ tháng 7/2010 ñến tháng 04/2011
  - Phạm vi về nội dung: ðề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố cấu thành
  môi trường kinh doanh và ảnh hưởng của nó ñến phát triển kinh doanh của
  doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ ñó có giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh
  cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Mỹ Hào - TỉnhHưng Yên.

  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  2.1. Cơ sở lý luận về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
  2.1.1. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  2.1.1.1. Khái niệm về DNNVV
  * Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một loại hình doanh nghiệp (DN) có quy
  mô nhỏ và vừa. Vì vậy, ñể làm rõ DNNVV trước tiên phải tìm hiểu DN là gì?
  Với những mục ñích nghiên cứu khác nhau, các nhà khoa học, các nhà
  quản lý ñã có những khái niệm khác nhau về doanh nghiệp.
  Theo D.Lauke – Alaillat: “Doanh nghiệp là một ñơn vị sản xuất và là
  một ñơn vị phân phối . Doanh nghiệp là một hệ thống mở có mục tiêu quản
  lý. DN hướng theo mục tiêu ( lợi nhuận, hùng mạnh, vĩnh cửu) tự tổ chức ñể
  ñạt ñược ñiều ñó, tự tạo cho mình cơ cấu thực hiện, ñiều hành và kiểm
  tra”.[28]
  Theo GS. TS. Ngô ðình Giao cho rằng: “Doanh nghiệp là một ñơn vị
  kinh doanh hàng hóa dịch vụ theo nhu cầu thị trườngvà xã hội ñể ñạt lợi
  nhuận tối ña, ñạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao nhất”.[25]
  Theo GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm ñưa ra ñịnh nghĩa: “ Doanh nghiệp là
  một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, thực hiện các hoạt ñộng sản
  xuất, cung ứng trao ñổi những hàng hóa và dịch vụ trên thị trường theo
  nguyên tắc tối ñã hóa lợi ích của ñối tượng tiêu dùng thông qua tối ña hóa lợi
  ích của chủ sở hữu về tài sản của doanh nghiệp”.[26]
  Chương I, ðiều 4 của Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội khóa 11 thông
  qua ngày 29/11/2005 nêu rõ: “ Doanh nghiệp là một tổ chức kinh doanh có tên
  riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn ñịnh, ñược ñăng ký kinh doanh theo quy
  ñịnh của pháp luật nhằm mục ñích thực hiện các hoạtñộng kinh doanh”.Tiếp
  ñó, Luật Doanh nghiệp cũng ñã ñịnh nghĩa kinh doanhnhư sau: “ Kinh doanh là
  việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả cáccông ñoạn của quá trình ñầu
  tư, từ sản xuất ñến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứngdịch vụ trên thị trường
  nhằm mục ñích sinh lợi”.[14]
  Từ những khái niệm trên có thể rút ra ñiểm chung nhất của DN là:
  - Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, là một ñơn vị hạch toán ñộc
  lập, ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật.
  - Thỏa mãn nhu cầu của thị trường, người tiêu dùng vàxã hội
  - ðem lại lợi nhuận cao hay tối ña hóa lợi nhuận.
  Trong các khái niệm nêu trên chỉ có khái niệm trongluật Doanh nghiệp
  ñược khái quát ñầy ñủ nhất về mục tiêu, phương tiện, và tính pháp lý của DN.
  ðặc biệt, nói rõ DN phải hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật mà pháp luật
  ở ñây có thể hiểu là Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật
  Hợp tác xã.
  Như vậy, ñối tượng nghiên cứu của DNNVV là: Doanh nghiệp Nhà
  nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước (công ty TNHH, công ty cổ phần, DN tư
  nhân .), các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể
  * Tiêu chuẩn phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa
  ã Tiêu chuẩn phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới
  DNNVV là loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa. Hầu hết ở
  các nước phân DN thành hai loại: DNNVV và DN lớn. Một số nước lại phần
  thành ba loại ñó là DN nhỏ, DN vừa, DN lớn .
  Nhìn chung trên thế giới có nhiều lọai phân chia doanh nghiệp khác
  nhau, các tiêu chí ñược sử dụng phổ biến là só lao ñộng và vốn. Một số nước
  coi tiêu chí lao ñộng là quan trọng nhất. Một số nước coi doanh thu là tiêu
  chuẩn phân loại doanh nghiệp nhỏ và vừa. Như vậy, tiêu chuẩn phân loại
  DNNVV và doanh nghiệp lớn không tính ñến quan hệ của doanh nghiệp,
  khoa học công nghệ, trình ñộ tổ chức quản lý, hiệu quả hoạt ñộng. Tiêu chuẩn
  phân loại doanh nghiệp thường ñược phân theo ngành như: DN chế tác, DN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ kế hoạch & ñầu tư (2008), Diễn ñàn doanh nghiệp Việt Nam, Hội nghị
  giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2008.
  2. Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (2005), Kế hoạch phát triển doanh
  nghiệp nhỏ và vừa 2006-2010 và kế hoạch triển khai,Bộ kế hoạch & ñầu tư.
  3. Sở kế hoạch và ñầu tư Tỉnh Hưng Yên năm 2011
  4. UBND huyện Mỹ Hào, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân
  sách năm 2011 huyện Mỹ Hào, năm 2010.
  5. UBND huyện Mỹ Hào, báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển
  kinh tế xã hội huyện Mỹ Hào ñến năm 2015, năm 2009
  6. Báo cáo tổng hợp ñiều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện Mỹ Hào năm 2010.
  7. Báo cáo tổng kết của huyện Mỹ Hào năm 2010
  8. Các chương trình diễn ñàn doanh nghiệp trên truyền hình và radio.
  9. Dự án USNIE/95/004: TS Lê ðặng Doanh, Hoàn thiện chính sách vĩ mô
  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  10. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, thực trạng kiến nghị và giải pháp
  11. Hội thảo doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giữa Việt Nam và Nhật Bản.
  12. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam(2008), Hội thảo Doanh
  nghiệp nhỏ và vừa, vai trò, thách thức và triển vọng.
  13. Kinh tế thương mại - ðại học kinh tế quốc dân năm 2003
  14. Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005.
  15. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội, http://www.hungyen.gov.vn
  16. Marketing - ðại học kinh tế quốc dân năm 2005
  17. Trần Minh ðạo (2003) Marketing căn bản, Trường ðại học Kinh tế quốc
  dân.
  18. Thân Danh Phúc (2001), Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm dệt
  may xuất khẩu trong hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế,
  Trường ðại học Thương Mại, Hà Nội.
  19. Viện NCQLHTTW: Cơ sở khoa học và thực tiến xây dựng chính sách
  cạnh tranh ở Việt Nam.
  20. Viện NDQLHTTW: Báo cáo về nghiên cứu kinh tế tưnhân
  21. Văn kiện ñại hội X
  22. PGS.TS. Trần Hữu Cường và Ths Bùi Thị Nga (2010), môi trường ñầu tư
  vào nông nghiệp Hà Nội.
  23. Phạm Văn Hồng (2007), phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
  trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sỹ kinh tế, Trường
  ðHKTQD.
  24. Nguyễn Thế Dũng, Amanda Clier, Rob Swinkels, Trần Thanh Sơn, Môi
  trường ñầu tư nông thôn Việt Nam- Một cái nhìn toàncảnh, ngân hàng thế
  giới, 2005.
  25. GS-TS Ngô ðình Giao, môi trường kinh doanh và ñạo ñức kinh doanh.
  26. GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm, khái niệm về doanh nghiệp.
  27. Albert Bery:Các hoạt ñộng kinh doanh vừa và nhỏ dưới tác ñộng của tự do
  hoá thương mại và tỷ giá: kinh nghiệm của Canada vàMỹ Latinh, 1996.
  28.D.Lauke – Alaillat, khái niệm về doanh nghiệp.
  29. S. Charles Maurice - Charles W. Smithson, Kinh tế quản lý.
  30. http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/06/789913/.
  31 http://www.tin247.com/viet_nam_cac_doanh_nghiep_vua_va_nho_lac_qu
  an_ve_tuong_lai-3-21237104.html.
  32.http://www.tin247.com/nhieu_uu_dai_ve_von_cho_doanh_nghiep_nho_va
  _vua-3-21364704.html.
  33.http://vietbao.vn/Van-hoa/Hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-can-bien-phap-dotpha/10947294/181/.

  Xem Thêm: Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status