Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện

  LỜI MỞ ĐẦU


  Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải được cung cấp thông tin tài chính hoàn hảo, có độ tin cậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, các công ty được niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán và phải công khai các thông tin tài chính hàng năm thì nhu cầu kiểm toán ngày càng nhiều. Hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng đã và đang khẳng định được vai trò tích cực của mình. Thật vậy kiểm toán có một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Kiểm toán là công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô; các nhà đầu tư cần thông tin trung thực khách quan để có hướng đầu tư đúng đắn và những quyết định đầu tư này được đảm bảo về kinh tế và pháp lý; Thông qua hoạt động kiểm toán tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và cuối cùng thông qua hoạt động kiểm toán như một biện pháp để hạn chế các sai phạm tiềm tàng.
  Tiền là một loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp biểu hiện trực tiếp dưới hình thái giá trị. Trên Báo cáo tài chính, khoản mục tiền của doanh nghiệp có quan hệ với nhiều khoản mục khác như: Phải thu của khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn kho, phải trả công nhân viên .Vì vậy kiểm toán đối với tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính không thể tách rời việc kiểm toán đối với các khoản mục có liên quan. Mặt khác khả năng sai phạm đối với khoản mục tiền là rất lớn và khoản mục này thường được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán, điều này càng làm cho việc kiểm toán đối với tiền càng trở nên quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của khoản mục vốn bằng tiền trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và với thực tế được thực tập tại công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội ( CPA HANOI ) em đã chọn đề tài: “Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Với đề tài này, em muốn hiểu rõ hơn bản chất kiểm toán phần hành vốn bằng tiền trên cả phương tiện lý thuyết và thực tiễn.
  Nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp được chia làm ba phần:
  Phần 1: Lý luận chung về công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và kiểm toán vốn bằng tiền.
  Phần 2: Thực trạng kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện.
  Phần 3: Bài học kinh nghiệm và một số ý kiến nhằm hoàn thiện chu trình kiểm toán tiền tại công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội.  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 3
  I. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 3
  1. Khái niệm, mục tiêu và các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính. 3
  1.1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính. 3
  1.2. Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính. 4
  1.3. Các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính. 4
  2. Nội dung và chủ thể kiểm toán Báo cáo tài chính. 6
  2.1. Nội dung của kiểm toán báo cáo tài chính. 6
  2.2. Chủ thể kiểm toán báo cáo tài chính. 7
  3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính 8
  3.1. Lập kế hoạch kiểm toán . 9
  3.2. Thực hiện kiểm toán. 14
  3.3. Kết thúc công việc kiểm toán. 17
  II. LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH. 19
  1. Phân loại tiền và đặc điểm của khoản mục tiền ảnh hưởng tới kiểm toán. 19
  1.1 Phân loại tiền: 19
  1.2 Đặc điểm của tiền ảnh hưởng tới kiểm toán. 19
  2. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán vốn bằng tiền. 22
  2.1 Mục tiêu kiểm toán vốn bằng tiền. 22
  2.2 Căn cứ kiểm toán vốn bằng tiền 23
  3. Kiểm soát nội bộ đối với tiền 23
  3.1. Nguyên tắc hạch toán tiền 23
  3.2. Kiểm soát nội bộ đối với tiền 25
  4. Kiểm toán tiền 27
  Thực hiện khảo sát kiểm soát đối với tiền 27
  4.2. Khảo sát chi tiết các loại tiền 30
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN 33
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI 33
  1. Giới thiệu chung về công ty. 33
  1.1 Quyết định thành lập công ty. 33
  1.2 Các kiểm toán viên của CPA HANOI. 34
  1.3 Các dịch vụ do CPA HANOI cung cấp. 34
  1.4 Khách hàng của CPA HANOI. 36
  2. Cơ cấu tổ chức của công ty. 38
  2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 38
  2.2 Cơ cấu nhân viên. 39
  2.3 Nhiệm vụ của các phòng ban. 39
  II. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI THỰC HIỆN. 42
  1. Tiếp cận khách hàng 42
  1.1 Khách hàng thường xuyên. 43
  1.2 Khách hàng kiểm toán năm đầu tiên và những khách hàng tiềm năng. 43
  2. Lập kế hoạch kiểm toán. 45
  2.1 xây dựng kế hoạch chiến lược 46
  2.2 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể 46
  2.3 Chương trình kiểm toán. 48
  3. Thực hiện cuộc kiểm toán. 49
  4. Hoàn thành cuộc kiểm toán. 49
  4.1 Xem xét các sự kiện sau ngày lập Báo cáo tài chính. 49
  4.2 Soát xét kết quả kiểm toán các phần hành. 50
  4.3 Tổng hợp và đánh giá lại kết quả kiểm toán. 50
  4.4 Lập dự thảo báo cáo. 51
  4.5 Lập Báo cáo kiểm toán chính thức và thư quản lý ( nếu có ). 51
  III. THỰC TẾ KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY X DO CPA HANOI THỰC HIỆN. 52
  1. Lập kế hoạch kiểm toán. 52
  1.1. Kế hoạch chiến lược. 52
  1.2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể. 53
  2.Thực hiện kiểm toán 62
  2.1 Nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 62
  2.2 Kiểm tra khoản mục tiền trong Báo cáo tài chính. 64
  3. Kết thúc kiểm toán. 72
  PHẦN III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI. 73
  I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM. 73
  1. Về việc tổ chức một cuộc kiểm toán 73
  2. Về việc lập kế hoạch kiểm toán 73
  3. Thực hiện kiểm toán 74
  II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CHU TRÌNH KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI. 75
  1. Về ghi chép của Kiểm toán viên. 75
  2. Về hoàn thiện khảo sát kiểm soát nội bộ đối với tiền. 76
  3. Về đánh giá rủi ro và mức độ trọng yếu. 76
  4. Về vấn đề chọn mẫu. 76
  LỜI KẾT 78

  Xem Thêm: Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nội dung phương pháp kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status