Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Các chữ viết tắt trong luận văn vi
  Danh mục bảng biểu . vii
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 2
  5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 2
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7. Cấu trúc nội dung luận văn 4
  Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA GIÁO DỤC,
  THANH TRA THI 5
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề thanh tra giáo dục, thanh tra thi trong quản
  lý giáo dục 5
  1.2. Một số khái niệm công cụ . 8
  1.3. Những vấn đề cơ bản về thanh tra giáo dục . 16
  1.3.1. Vai trò của thanh tra giáo dục 16
  1.3.2. Nội dung thanh tra giáo duc . 16
  1.3.2. Quy trình thực hiện 1 cuộc thanh tra . 17
  1.4. Thanh tra thi trong hoạt động giáo dục đại học 18
  1.4.1. Vai trò, ý nghĩa, chức năng của hoạt động thanh tra thi đối với việc
  nâng cao chất lượng đào tạo . 18
  1.4.2. Nội dung của thanh tra thi trong giáo dục 19
  1.4.3. Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động và phương pháp thanh tra thi trong
  giáo dục 24
  1.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên . 25
  1.4.5. Vai trò của lãnh đạo các trường, đơn vị, các phòng chức năng (bộ
  phận thanh tra khảo thí) trong hoạt động thanh tra thi 25
  Kết luận chương 1 . 26
  Chươ ng 2 : THỰC TRẠNG THANH TRA THI Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN . 28
  2.1. Những nét khái quát về Đại học Thái nguyên 28
  2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Đại học Thái Nguyên 28
  2.1.2. Mô hình tổ chức của Đại học Thái Nguyên . 29
  2.1.3. Qui mô đào tạo và chất lượng đội ngũ của Đại học Thái Nguyên . 30
  2.2. Thực trạng của việc tổ chức thi ở Đại học Thái Nguyên . 32
  2.3. Thực trạng thanh tra, thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên . 33
  2.3.1. Thực trạng về tổ chức thanh tra, thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên 33
  2.3.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, thanh tra thi . 35
  2.3.3. Thực trạng thanh tra và thanh tra thi ở Đại học Thái Nguyên . 37
  2.4. Nhận thức của cán bộ quản lý và giảng viên về thanh tra, thanh tra thi . 40
  2.4.1. Thực trạng nội dung thanh tra thi ở ĐHTN đã được tiến hành 43
  2.4.2. Thực trạng các hình thức thanh tra thi đã thực hiện ở các trường đại
  học thành viên, các khoa trực thuộc ĐHTN 46
  2.5. Đánh giá thực trạng thanh tra thi 49
  Chương 3: ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA THI CỦA
  HIỆU TRƯỞNG Ở ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 52
  3.1. Định hướng đề xuất các biện pháp . 52
  3.2. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 52
  3.2.1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật, đảm bảo tính pháp chế . 52
  3.2.2. Nguyên tắc coi trọng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng 53
  3.2.3. Nguyên tắc công khai, dân chủ 54
  3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tích hiệu quả, tính giáo dục 54
  3.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, kịp thời, đúng quy chế 55
  3.2.6. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện . 55
  3.3. Các biện pháp chỉ đạo hoạt động thanh tra thi . 55
  3.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh viên
  và các cán bộ làm công tác thanh tra thi ở các trường, đơn vị trong
  Đại học Thái Nguyên . 55
  3.3.2. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao kiến thức về trình độ chuyên môn
  nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra tra thi . 58
  3.3.3. Ban hành kịp thời những văn bản hướng dẫn cụ thể đối với thanh
  tra thanh tra tra thi: xây dựng thành các tiêu chí đánh giá để bình
  xét thi đua đối với giảng viên, xét kết quả học tập của sinh viên 62
  3.3.4. Xác định những khâu đột phá trong công tác thanh tra thi để đạt
  hiệu quả cao nhất 64
  3.3.5. Tăngcường thanh tra thi đối các kỳ thi hệ vừa làm vừa họ 66
  3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 68
  3.5. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất 69
  3.5.1. Tổ chức khảo sát 69
  3.5.2. Kết quả khảo nghiệm và ý kiến đánh giá . 69
  Kết luận chương 3 . 73
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 75
  1. Kết luận 75
  2. Khuyến nghị . 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 78

  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  1. Lý do chọn đề tài
  Thanh tra là hoạt động điều tra, xem xét sự việc từ góc độ bên ngoài để làm
  rõ bản chất của sự việc, nhờ có hoạt động thanh tra mà hoạt động đào tạo trong các
  nhà trường, cơ sở giáo dục đảm bảo tính pháp chế, tính kỷ cương, kỷ luật, nhờ có
  hoạt động thanh tra mà đối tượng giáo dục và nhà quản lý giáo dục biết được những
  điểm yếu của mình để tìm cách khắc phục, phòng ngừa những sai sót. Thanh tra
  giáo dục là biểu hiện đặc thù của kiểm tra trong quản lý giáo dục, chức năng cơ bản
  của thanh tra là kiểm tra, phát hiện những sai sót để giúp đỡ nhà trường, cơ sở giáo
  dục khắc phục yếu kém đang tồn tại, hoàn thiện quá trình quản lý nâng cao chất
  lượng giáo dục.
  Quản lý giáo dục mang tính đặc thù là quản lý quá trình hình thành nhân
  cách người học, thực chất là quản lý quá trình dạy học và quản lý quá trình giáo dục
  mà sản phẩm của hai quá trình này là quá trình hình thành phát triển nhân cách
  người học. Do vậy phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra để hoạt động dạy học và
  hoạt động giáo dục thực hiện có nề nếp, kỷ cương và hiệu quả để sản phẩm giáo dục
  không có sản phẩm phế phẩm. Hoạt động giáo dục và đào tạo ở các trường rất đa
  dạng và phong phong phú, phức tạp. Để đạt được mục tiêu của quản lý nhà trường,
  đòi hỏi phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu, nội
  dung, chương trình kế hoạch dạy học, giáo dục của giáo viên và người học, kiểm tra điều
  kiện phục vụ cho hoạt động dạy học, giáo dục, nề nếp dạy học nhằm kịp thời phát hiện
  và điều chỉnh để hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường đi đúng hướng.
  Thanh tra thi là một hoạt động kiểm tra giúp cho việc đánh giá kết quả học
  tập của người học được thực hiện một cách khách quan, chính xác, công bằng, tạo
  động lực cho hoạt động dạy học phát triển. Hoạt động thanh tra giáo dục, đặc biệt là
  hoạt động thanh tra thi đang được lãnh đạo các nhà trường, đơn vị trong Đại học
  Thái Nguyên quan tâm đặc biệt, nếu thực hiện tốt việc thanh tra thi sẽ góp phần hạn
  chế các tiêu cực trong thi cử, đánh giá chính xác kết quả thi của sinh viên, học viên,
  tạo nhiều động lực cho người học.
  Hiện nay hoạt động thanh tra nói chung và hoạt động thanh tra thi nói riêng
  cũng đã đi vào nề nếp, tuy nhiên áp lực thi cử và tâm lý coi nhẹ công tác này vẫn
  còn xuất hiện ở một số trường, đơn vị; do đó để công tác thanh tra thi đi vào nề nếp,
  luôn được duy trì thực hiện ở các cấp độ đào tạo, các loại hình đào tạo trong các
  trường, đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên là quan trọng, cần thiết nhằm góp phần
  nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm đào tạo đáp ứng với nhu cầu xã hội
  và nhà tuyển dụng nguồn nhân lực. Vì vậy chúng tôi chọn đề tài :" Biện pháp đổi
  mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên".
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công
  tác thanh tra thi ở các trường, đơn vị trong Đại học Thái Nguyên, chủ động phòng
  ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm; Giúp các cơ quan quản lý, chỉ đạo thu
  thập thông tin chính xác, kịp thời để đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, vướng
  mắc, ứng phó mới mọi tình huống bất thường có thể xẩy ra, đảm bảo cho các kỳ thi
  diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  Khách thể nghiên cứu: Hoạt động thanh tra thi và công tác quản lý, thực hiện thanh
  tra thi tại 6 trường ĐH, 2 khoa trực thuộc và 1 trường CĐ thuộc Đại học Thái Nguyên.
  Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp chỉ đạo đổi mới hoạt động thanh tra thi
  của hiệu trưởng các trường, đơn vị thuộc Đại học Thái Nguyên.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận của công tác thanh tra giáo dục, thanh tra thi
  - Khảo sát thực trạng công tác thanh tra thi ở các trường, đơn thị thuộc Đại
  học Thái Nguyên.
  - Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm góp phần đổi mới hoạt động của
  công tác thanh tra thi ở ĐHTN.
  5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất
  các biện pháp chỉ đạo đổi mới hoạt động thanh tra thi đối với các kỳ thi (Thi kết
  thúc học phần, thi tốt nghiệp) của các hệ đào tạo chính quy, vừa học vừa làm, sau
  đại học tại các trường, đơn vị thành viên trong Đại học Thái Nguyên kể từ khi có
  Quyết định số 14/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/4/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
  Đào tạo về việc ban hành tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở giáo dục
  đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.
  Đề tài này không đề cập đến kỳ các kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
  chức hàng năm trong phạm vi cả nước (Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng do Bộ
  Giáo dục và Đào tạo tổ chức với mục tiêu “ 3 chung”, đó là chung đề, chung đợt,
  chung kết quả xét tuyển).
  6. Phương pháp nghiên cứu
  - Nhóm phương pháp tài liệu lý luận văn bản: Sử dụng các PPNC tài liệu,
  phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa để xây dựng hệ thống vấn đề
  nghiên cứu) gồm:
  + Nghiên cứu các tài liệu về lý luận thanh tra giáo dục, các Văn kiện Đại hội
  Đảng toàn quốc đề cập đến lĩnh vực giáo dục, các văn bản pháp qui về thanh tra
  giáo dục, thanh tra thi; các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và
  hoạt động thanh tra tại các cơ sở giáo dục và trường trung cấp chuyên nghiệp, các
  văn bản hướng dẫn thanh tra thi của Thanh tra Bộ và các vụ, cục có liên quan; các
  tài liệu khoa học, bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học và những báo cáo
  tổng kết về thanh tra giáo dục.
  + Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra hoạt động thanh tra
  thi ở các đơn vị trong ĐHTN (Quyết định số 339/QĐ-TTr ngày 19/5/2006 của Giám
  đốc ĐHTN ban hành các quy định về công tác thanh tra giáo dục và Hướng dẫn số
  648/HD-ĐHTN ngày 28/5/2009 của Giám đốc ĐHTN về việc Hướng dẫn tổ chức
  và hoạt động thanh tra thi trong toàn Đại học, các văn bản hướng dẫn chuyên môn
  có liên quan )
  - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: chủ yếu là phương pháp điều tra
  nêu bảng hỏi và phương pháp chuyên gia.
  + Điều tra bằng bảng các câu hỏi đối với giảng viên, sinh viên, các cá nhân
  có liên quan khác theo các tiêu chí có liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  + Kết quả tổng kết kinh nghiệm thanh tra thi ở ĐHTN và các trường, đơn vị
  trực thuộc từ năm 2006 đến nay.
  + Phương pháp chuyên gia và phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp
  quan sát các kỳ thi .
  7. Cấu trúc nội dung luận văn
  Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác thanh tra giáo dục, thanh tra thi
  Chương 2: Thực trạng công tác thanh tra thi ở ĐHTN hiện nay.
  Chương 3: Đổi mới hoạt động thanh tra thi của hiệu trưởng của các trường,
  đơn vị trong ĐHTN.

  Chương 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
  VỀ THANH TRA GIÁO DỤC, THANH TRA THI
  1.1 . Lịch sử nghiên cứu vấn đề thanh tra giáo dục, thanh tra thi trong quản lý
  giáo dục
  Thanh tra là hoạt động điều tra, xem xét từ góc độ bên ngoài. Theo Từ điển
  Tiếng Việt “ Thanh tra là kiểm soát, xem xét tại chỗ việc làm của địa phương, cơ
  quan, xí nghiệp’’. Với nghĩa này thì thanh tra bao hàm nghĩa kiểm soát nhằm xem
  xét và phát hiện ngăn chặn những gì trái quy định.
  Công tác thanh tra được hình thành rất sớm ở nhiều quốc gia trên thế giới
  như Pháp, Đức, Nhật, Bỉ, Hà Lan, Mỹ, Nga và luôn luôn gắn liền với chức năng
  quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp cầm quyền.
  Trong thời kỳ phong kiến ở nước ta, khái niệm thanh tra chưa được sử dụng,
  nhưng các triều đại nhà Lý, Trần, Lê có cơ quan gọi là Ngự Sử Đài với chức năng
  gần giống như cơ quan thanh tra nhà nước hiện nay và có chức “ Quan ngự sử”
  giúp nhà vua trong việc theo dõi, xem xét các công việc quan trọng của triều đình.
  Quan ngự sử đời nhà Trần còn có quyền tiền trảm hậu tấu và là chức quan duy nhất
  có quyền can gián vua. Thời nhà Lê có hàm “Gián nghị đại phu” phong tặng cho bất
  cứ bề tôi nào dám nói thẳng, nói đúng sự thật, Gián nghị đại phu có quyền đề xuất ý
  kiến những việc vua nên làm và can gián nhà vua những việc không nên làm.
  Dưới thời pháp thuộc, hệ thống thanh tra giáo dục đã được hình thành từ
  Trung ương đến các tỉnh, huyện. Thanh tra giáo dục thời kỳ này đã để lại nhiều dấu
  ấn đối với những người dạy, người học thời kỳ trước cách mạng tháng 8/1945. Các
  quan lại thanh tra thời kỳ này khi thực hiện nhiệm vụ thường có sự đánh giá thường
  chủ quan, với mục đích tuyên truyền văn hóa pháp cho dân bản địa, bảo vệ lợi ích
  của giai cấp cầm quyền, thực hiện theo phương châm “vạch mặt, tóm bắt”. Quyền
  hạn của các quan TTGD thời kỳ này rất lớn, ảnh hưởng nhiều tư tưởng của chế độ
  thực dân.
  Cách mạng tháng 8/1945 thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra
  đời, công tác thanh tra giáo dục đã được Đảng và nhà nước rất quan tâm, ngày
  23/9/1945 Bác Hồ đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra học chính để thanh tra
  việc dạy và học chữ Quốc ngữ thực hiện nhiệm vụ “xóa mù chữ”, với mục đích
  “diệt giặc dốt”, là trọng tâm của nền giáo dục quốc dân lúc đó.
  Năm 1961, trong bài huấn thị về công tác thanh tra, Chủ tịch Hồ Chí Minh
  đã nói “Thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai mắt sáng suốt thì người
  mới sáng suốt”
  Hiến pháp năm 1980 của Nước CHXHCN Việt Nam ra đời đã sử dụng thuật
  ngữ thanh tra như là một chức năng của cơ quan quản lý nhà nước với việc qui định
  rõ: “Hội đồng Bộ trưởng có nhiệm vụ tổ chức và lãnh đạo công tác thanh tra và
  kiểm tra của nhà nước”.
  Ngày 18/9/1989 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định số 1019/QĐ-BGD&ĐT quy định về tổ chức và hoạt động của hệ thống thanh tra giáo dục, trong
  đó nêu rõ hệ thống TTGD là thanh tra gồm: Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, Thanh tra
  phòng giáo dục. Nhiệm vụ chủ yếu của TTGD là: Thanh tra chuyên môn, thanh tra
  quản lý, thanh tra khiếu tố. Việc ban hành Quyết định này đánh dấu một mốc quan
  trọng sự chuyển biến về nhận thức và hoạt động TTGD trong các hệ thống các
  trường đại học, cao đẳng và dạy nghề.
  Luật Thanh tra năm 2004 và Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005
  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra đã qui
  định hệ thống thanh tra giáo dục ở các cơ quan quản lí nhà nước cấp bộ, sở (tỉnh,
  thành phố trực thuộc trung ương) vừa có chức năng thanh tra hành chính và thanh
  tra chuyên ngành nhằm thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của
  cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lí nhà nước cung cấp.
  Ngày 24/5/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số
  14/2006/QĐ-BGD&ĐT qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo
  dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp. Theo văn bản hướng dẫn này, các
  trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước phải xây dựng bộ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Các văn kiện của Đảng, Nhà nước - văn bản qui phạm pháp luật -công trình tập thể.
  1. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt
  Nam (2006), NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.
  2. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt
  Nam (2011), NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.
  3. Luật Thanh tra (năm 2004).
  4. Luật Khiếu nại, tố cáo (năm 2005).
  5. Luật Giáo dục (năm 2005).
  6. Nghị định 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết
  Luật Thanh tra.
  7. Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức
  và hoạt động của Thanh tra Giáo dục.
  8. Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới
  cơ bản và toàn diện giáo dục Việt nam giai đoạn 2006-2010.
  9. Quyết định số 14/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ
  bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
  10. Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Chính phủ về việc
  ban hành Điều lệ trường đại học.
  11. Thông tư số 43/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục và Đào
  tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh
  tra hoạt động sư phạm nhà giáo.
  12. Quyết định số 14/2006/QĐBGD& ĐTngày 24/5/2006 của Bộ Giáo dục
  và Đào tạo ban hành Qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo
  dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp.
  13. Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ GD&ĐT về
  việc phê duyệt qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên.
  14. Nghiệp vụ công tác thanh tra, Trường Cán bộ thanh tra (2003), NXB
  Thống kê, Hà Nội.
  15.Công văn số 540/KH-TTr ngày 20/6/2006 qui định chế độ xây dựng
  chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đối với thanh tra ĐHTN và thanh tra các
  trường, đơn vị trực thuộc;
  16. Công văn số 541/CV-TTr ngày 20/6/2006 về việc qui định trình tự, thủ
  tục cần thiết tiến hành cuộc thanh tra trong phạm vi ĐHTN;
  17. Công văn số 1243/ĐHTN- TTr ngày 19/12/2007 về hướng dẫn nhiệm vụ
  trọng tâm công tác thanh tra năm học 2007-2008, đồng thời qui định chế độ bồi
  dưỡng ngày đi thanh tra cho cán bộ thanh tra các trường, đơn vị thành viên;
  18. Hướng dẫn số 648/HD-ĐHTN ngày 28/5/2009 của Giám đốc ĐHTN về
  việc Hướng dẫn tổ chức và hoạt động thanh tra thi trong toàn Đại học, các văn bản
  hướng dẫn chuyên môn có liên quan )
  19. Quyết định số 339/QĐ-TTr ngày 15/5/2006 về việc ban hành qui định tổ
  chức và hoạt động công tác thanh tra giáo dục của Đại học Thái Nguyên.
  20 Từ điển tiếng Việt (1994), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
  21. Một số biên bản thanh tra thi trong các kỳ thi của các đoàn thanh tra thi
  tại các trường, đơn vị thành viên thuộc Đại học Thái nguyên trong những năm gần
  đây .
  22. Võ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB
  Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  23. Trần Bá Giao (2005), Đổi mới công tác Thanh tra giáo dục, Tạp chí Giáo
  dục số 116, 117.
  24. Nguyễn Văn Hộ (2006), Quản lý Nhà nước về giáo dục, Giáo trình giảng
  dạy cao học Quản lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
  25. Nguyễn Phụng Hoàng, Võ Ngọc Lan, Phương pháp trắc nghiệm trong
  kiểm tra và đánh giá thành quả học tập, NXB Giáo dục.
  26. Trần Kiểm (2004), Khoa học Quản lý giáo dục, một số vấn đề lý luận và
  thực tiễn, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  27. Trần Hậu Kiêm, Nguyễn Đình Xuân (2000), Một số vấn đề tâm lý học
  thanh tra, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  28. Nghiêm Xuân Nùng (biên dịch), Lâm Quang Thiệp (hiệu đính và giới
  thiệu),Trắc nghiệm và Đo lường cơ bản trong giáo dục, Vụ Đại học Bộ Giáo dục &
  Đào tạo 1995.
  29. Nguyễn Thị Tính (2007), Quản lý chuyên môn trong các nhà trường, tài
  liệu giảng dạy chuyên ngành Quản lý giáo dục trường ĐHSP Thái Nguyên.
  30. Hà Thế Truyền (2008), Tổ chức và hoạt động thanh tra trong các cơ sở
  giáo dục đại học, tạp chí Giáo dục số 194.

  Xem Thêm: Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp đổi mới hoạt động thanh tra thi của Hiệu trưởng ở Đại học Thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status