Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục ii
  Danh mục các chữ viết tắt vi
  Danh mục các bảng, sơ đồ vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  3.1. Khách thể nghiên cứu 2
  3.2. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận, văn bản 4
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 4
  8. Cấu trúc luận văn 5
  Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT
  ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC . 6
  1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề . 6
  1.2. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở tiểu học 8
  1.2.1. Một số khái niệm cơ bản . 8
  1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học ở tiểu học 12
  iii
  1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở trường Tiểu
  học theo hướng tích cực hóa . 20
  1.2.4. Mối quan hệ giữa hiệu trưởng với các bộ phận liên quan
  trong việc quản lý hoạt động dạy học . 25
  1.2.5. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng
  trườngTiểu học . 26
  Kết luận chương 1 . 27
  Chương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN
  LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
  TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH 28
  2.1. Vài nét chung về các trường tiểu học huyện Quế Võ 28
  2.1.1. Tình hình phát triển giáo dục tiểu học của huyện . 28
  2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn đối với giáo dục tiểu học huyện
  Quế Võ . 29
  2.1.3. Quy mô trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học
  Quế Võ . 30
  2.2. Thực trạng hoạt động dạy học ở các trường Tiểu học huyện
  Quế Võ 33
  2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy của giáo viên . 33
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các
  trường Tiểu học huyện Quế Võ 42
  2.3.1. Thực trạng việc quản lý phân công giảng dạy 42
  2.3.2. Thực trạng quản lý việc thực hiện nội dung chương trình . 43
  2.3.3. Thực trạng quản lý việc soạn bài chuẩn bị giảng dạy . 45
  2.3.4. Thực trạng quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học . 46
  2.3.5. Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, phương tiện và kỹ thuật
  dạy học 49
  iv
  2.3.6. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả dạy học . 51
  2.3.7. Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ
  giáo viên 52
  2.3.8. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy
  học của hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn huyện
  Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh . 54
  Kết luận chương 2 . 56
  Chương 3. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN
  LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA
  HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG
  TIỂU HỌC HUYỆN QUẾ VÕ - TỈNH BẮC NINH 57
  3.1. Những định hướng về việc đổi mới quản lý hoạt động dạy học
  của hiệu trưởng . 57
  3.2. Yêu cầu của việc đề ra các biện pháp nhằm tăng cường biện
  pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học . 59
  3.2.1. Đảm bảo tính đồng bộ . 59
  3.2.2. Đảm bảo tính kế thừa 60
  3.2.3. Đảm bảo tính khả thi . 60
  3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực
  hóa của hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện
  Quế Võ 61
  3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức và kỹ năng của giáo viên
  về việc tích cực hóa hoạt động dạy học ở tiểu học . 61
  3.3.2. Biện pháp 2: Chỉ đạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đổi mới
  phương pháp dạy học và sử dụng các phương tiện kỹ thuật
  dạy học phát huy tính tích cực học tập của học sinh 64
  3.3.3. Biện pháp 3: Chỉ đạo tổ chức thực hiện đổi mới phương
  pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học 66
  v
  3.3.4. Biện pháp 4: Đổi mới kiểm tra dự giờ của giáo viên, kiểm
  tra học tập của học sinh . 68
  3.3.5. biện pháp 5: Tổ chức tốt phong trào thi đua dạy tốt học tốt . 71
  3.3.6. Biện pháp 6: Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho
  hoạt động dạy học tích cực hóa 73
  3.3.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 76
  Kết luận chương 3 . 79
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80
  1. Kết luận . 80
  2. Kiến nghị . 81
  2.1. Với hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện 81
  2.2. Với đội ngũ giáo viên . 82
  2.3. Với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ 82
  2.4. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh 82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83

  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Bước sang thế kỷ XXI vấn đề toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, sự phát
  triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và kinh tế tri thức đã tác động nhanh
  chóng, sâu sắc đến tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội toàn cầu, trong đó có
  giáo dục. Từ những yêu cầu mới về phát triển kinh tế xã hội trong nước, đòi
  hỏi giáo dục phải đổi mới và phát triển để đáp ứng được với những biến đổi
  toàn diện của xã hội hiện nay.
  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Phát triển giáo dục
  đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - yếu
  tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh và bền vững”. Đại
  hội chủ trương “Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới phương
  pháp dạy và học, hệ thống trường lớp, hệ thống quản lý giáo dục, thực hiện
  chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa Trong đó, đổi mới công tác quản lý
  giáo dục được xem như một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng
  giáo dục và đào tạo”. [8]
  Đại hội X của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định: “Tạo được
  chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và đào tạo” trên cơ sở “Ưu tiên
  hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới chương trình, nội
  dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và tăng
  cường cơ sở vật chất của nhà trường, phát huy khả năng sáng tạo và độc lập
  suy nghĩ của học sinh, sinh viên .”. [10]
  Giáo dục tiểu học có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hình thành
  nhân cách là nền tảng cho các em tiếp tục học các cấp học cao hơn. Hoạt động
  dạy học là hoạt động vừa mang tính sư phạm vừa mang tính nghệ thuật cao,
  do đó người thầy được đặt ra ở đây giữ vai trò quan trọng. Để phát huy được
  vai trò ấy của người thày thì đòi hỏi phải có biện pháp quản lý tốt của hiệu
  trưởng các trường.
  Thực tế những năm qua việc tổ chức quản lý của hiệu trưởng các trường
  Tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ có nhiều tiến bộ, nhất là trong giai đoạn
  từ khi thay đổi chương trình sách giáo khoa ở bậc tiểu học đến nay. Nhưng
  chúng ta thấy chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu theo mong muốn. Công tác
  quản lý của hiệu trưởng đóng vai trò định hướng, là một trong những yếu tố
  mang tính đột phá và quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Để cho
  hoạt động dạy học đảm bảo chuẩn kĩ năng cho từng lớp học, phù hợp với đối
  tượng, kích thích được tính tích cực, sáng tạo ở học sinh thì người hiệu trưởng
  nhà trường và giáo viên phải nghiên cứu một cách đầy đủ, khách quan để từ
  đó đưa ra những giải pháp phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục
  hiện nay.
  Xuất phát từ lý do và yêu cầu trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp
  quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá
  ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh”.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu lý luận và thực tiễn dạy học và quản lý dạy học ở tiểu học đề
  xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường
  Tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ theo hướng tích cực hóa nhằm góp phần
  nâng cao kết quả dạy học của giáo viên học sinh.
  3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Hoạt động dạy học, hoạt động quản lý dạy học của hiệu trưởng ở các
  trường Tiểu học huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường Tiểu
  học huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh theo hướng tích cực hóa.
  4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
  Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ - Tỉnh
  Bắc Ninh đã có những kết quả nhất định, song còn có những hạn chế. Nếu
  nắm được thực trạng quản lý hoạt động dạy học có thể đề xuất các biện pháp
  quản lý của hiệu trưởng về hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa giúp
  cho việc khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao kết quả dạy học ở các
  trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ.
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  5.1. Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về hoạt động dạy học và quản lý hoạt
  động dạy học ở trường Tiểu học theo hướng tích cực hóa
  5.2. Khảo sát và đánh giá thực trạng dạy học ở các trường Tiểu học huyện
  Quế Võ và thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở các
  trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ trong 3 năm học từ 2007 -2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010
  5.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá
  hoạt động dạy học của hiệu trưởng ở trường Tiểu học trên địa bàn huyện
  Quế Võ trong thời gian từ 2010 - 2015
  6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - Về nội dung: Đề tài nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động
  dạy học ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ
  - Về khách thể điều tra:
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
  - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ (khối) trưởng, giáo viên các trường
  Tiểu học huyện Quế Võ.
  - Về địa bàn nghiên cứu: Đề tài khảo sát 13 trường Tiểu học trên địa
  bàn huyện Quế Võ.
  1. Trường Tiểu học Cách Bi 8. Trường Tiểu học Phương Liễu
  2. Trường Tiểu họcPhượng Mao 9. Trường Tiểu học Ngọc Xá
  3. Trường Tiểu học Đào Viên 10. Trường Tiểu học Thị Trấn
  4. Trường Tiểu học Yên Giả 11. Trường Tiểu học Quế Tân
  5. Trường Tiểu học Bồng Lai 12. Trường Tiểu học Phù Lương
  6. Trường Tiểu học Bằng An 13. Trường Tiểu học Việt Hùng 1
  7. Trường Tiểu học Việt Hùng 2
  7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu tài liệu lý luận, văn bản
  Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các tài liệu lý luận các
  văn bản có liên quan đến đề tài.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp quan sát: Phương pháp này thực hiện bằng cách dự họp
  hội đồng sư phạm của nhà trường, dự giờ một số giáo viên để tìm hiểu thêm
  về thực trạng dạy học và thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu
  trưởng trường Tiểu học huyện Quế Võ.
  - Phương pháp điều tra viết bằng phiếu trưng cầu ý kiến: Sử dụng hệ
  thống bảng câu hỏi, các phiếu trưng cầu ý kiến đối với cán bộ chuyên môn
  Phòng Giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên ở các trường Tiểu học trên địa
  bàn huyện Quế Võ.
  - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến một số chuyên gia nhằm
  thu thập ý kiến đánh giá, ý kiến, giải pháp và những thông tin khao học thông
  qua phiếu điều tra mạn đàm.
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Đây là một trong những phương
  pháp chủ yếu của đề tài, chọn điển hình để khái quát hóa, hệ thống hóa, kinnh
  nghiệm quản lý hoạt động dạy học.
  - Phương pháp phỏng vấn, phỏng vấn sâu: Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp
  với cán bộ quản lý, giáo viên và tham khảo ý kiến các chuyên gia với mục
  đích tìm các kết luận thoả đáng trong việc đánh giá thực trạng công tác quản
  lý hoạt động dạy học.
  - Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học: Sau khi thu thập các
  phiếu thăm dò ý kiến, dựa vào kết quả điều tra, tác giả sử dụng phần mềm SPSS
  for windows để xử lý số liệu, tính điểm trung bình, độ lệch chuẩn, thứ bậc, tính
  một số mối tương quan và kiểm định độ tin cậy của các số liệu thu được.
  8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
  Luận văn gồm phần mở đầu, ba chương, kết luận và kiến nghị, danh
  mục các tài liệu tham khảo, phụ lục.
  Chương 1. Một số vấn đề lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường
  tiểu học
  Chương 2. Thực trạng hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy học
  của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh
  Chương 3. Đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý của hiệu trưởng
  theo hướng tích cực hóa hoạt động dạy học của giáo viên các trường tiểu học
  huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh

  Chương 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
  DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
  1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề
  Với quan điểm giáo dục cho tấy cả - tất cả cho giáo dục, các quốc gia
  phát triển trên thế giới luôn luôn thực hiện cải cách giáo dục khi mà nền kinh
  tế xã hội có sự chuyển đổi. Thực tiễn cải cách giáo dục (trong đó có đổi mới
  quản lý giáo dục và đổi mới quản lý nhà trường) ở một số quốc gia phát triển
  cho thấy giáo dục đã đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
  Đó là việc thực hiện đổi mới về tư duy, phương thức và cơ chế quản lý nhà
  trường. Đổi mới quản lý nhà trường là ở chỗ quản lý lấy nhà trường làm cơ
  sở. Đây là một xu thế tất yếu của sự đổi mới quản lý nhà trường. Chính vì
  vậy, đã có nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục nghiên cứu về quản lý
  giáo dục, quản lý trường học để tìm ra các biện pháp quản lý có hiệu quả.
  Mặc dù ở Việt Nam, khoa học quản lý tuy được nghiên cứu muộn
  nhưng cũng đạt được những thành tựu nhất định. Trước hết phải nói đến quan
  điểm về ủa các tư tưởng giáo dục tiên tiến và vận dụng sáng tạo phương pháp
  luận của triết học Mác - Lê Nin, Người đã để lại cho chúng ta những nền tảng
  lý luận về: vai trò của giáo dục, định hướng phát triển giáo dục, mục đích dạy
  học, các nguyên lý dạy học, các phương thức dạy học, vai trò của quản lý và
  cán bộ quản lý giáo dục, . Hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
  giáo dục có giá trị rất cao trong quá trình phát triển lý luận dạy học, lý luận
  giáo dục của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.
  Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác -Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí
  Minh, làm kim chỉ nam cho các nhà KH Việt Nam tiếp cận QLGD, quản lý
  trường học, quản lý HĐDH. Bằng sự tổng hoà các tri thức của QLGD, Giáo
  dục học, Tâm lý học, Xã hội học, Kinh tế học, . các nhà khoa học đã thể hiện
  trong các công trình nghiên cứu của mình một cách khoa học về các khái
  niệm quản lý, QLGD, quản lý trường học, quản lý HĐDH cùng các chức
  năng, nguyên tắc, phương pháp quản lý, .
  Năm 2001, Viện Khoa học GD Việt Nam đã cho xuất bản tuyển tập Giáo
  dục học - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác giả Hà Thế Ngữ (1929-1990)[20]. Qua việc trình bày về đối tượng nghiên cứu và cấu trúc của khoa
  học QLGD, khái niệm cơ bản của lý luận QLGD, những nguyên tắc QLGD,
  quản lý nhà trường và những quy luật của giáo dục, . tác giả Hà Thế Ngữ đã
  để lại nhiều tri thức về phương pháp luận nghiên cứu có giá trị cao trong
  QLGD và quản lý HĐDH.
  Ngoài ra, còn rất nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình, bài giảng về
  quản lý, QLGD, quản lý HĐDH của các tác giả: Đặng Vũ Hoạt, Nguyễn Lân,
  Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Quang Uẩn, Đặng Quốc Bảo, Phạm Khắc Chương, .
  và một số luận văn của các đồng nghiệp đi trước.
  Trong thời gian gần đây, nhiều nhà khoa học đã quan tâm nghiên cứu về
  chất lượng giảng dạy ở tiểu học và đã có một số chuyên đề, đề tài gần gũi với
  đề tài chúng tôi nghiên cứu như:
  Tác giả Nguyễn văn Lê và Đỗ Hữu Tài với chuyên đề “Quản lý trường học”
  nghiên cứu về việc nâng cao trình độ, nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng các
  trường phổ thông, dạy nghề và trung học chuyên nghiệp. [16]
  Tác giả Nguyễn Thị Ân với chuyên đề “Giáo dục tiểu học: Thực trạng và
  giải pháp” nghiên cứu về thực trạng và giải pháp giảng dạy Tiếng Việt của đội
  ngũ giáo viên tiểu học [1].
  Trong các chuyên đề và đề tài nêu trên, các nhà nghiên cứu quan tâm đến
  việc nâng cao nghiệp vụ quản lý của hiệu trưởng, cán bộ quản lý các trường
  phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đưa ra các giải

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Vũ Thị Ân (2002), “Giáo dục tiểu học: Thực trạng và giải pháp”, kỉ yếu
  hội thảo khoa học,1 (1), tr1-8.
  2. Ban bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị 40 - CT. TW về việc xây
  dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
  Hà Nội.
  3. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm quản lý giáo dục Trường cán
  bộ quản lý giáo dục và đào tạo.
  4. Bộ Giáo dục và đào tạo (2004), Hướng dẫn thanh tra toàn diện trường
  Phổ thông về thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên phổ thông,
  thông tư 07/2004/TT - BGD&ĐT - Hà Nội.
  5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quyết định ban hành quy định về chuẩn
  nghề nghiệp giáo viên tiểu học số 14/2007 QĐ - BGD&ĐT ngày 4/5/2007 -Hà Nội.
  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Điều lệ trường tiểu học (Ban hành kèm theo
  Quyết định số 51/2007/QĐ - BGD&ĐT ngày 31/08/2007 của Bộ trưởng Bộ
  Giáo dục và Đào tạo).
  7. Chính phủ mới Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2002), Chiến lược
  phát triển giáo dục 2001- 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ).
  8. Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo,
  nhà xuất bản Chính Trị Quốc gia Hà Nội.
  9. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc
  lần thứ IX, nhà xuất bản Chính Trị Quốc gia Hà Nội.
  10. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc
  lần thứ X, nhà xuất bản Chính Trị Quốc gia Hà Nội.
  11. Vũ Ngọc Hải (2007), Tập bài giảng Quản lý Nhà nước về giáo dục - viện
  chiến lược và chương trình giáo dục Hà Nội.
  12. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề về giáo dục và khoa học giáo
  dục, nhà xuất bản Hà Nội.
  13. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục - Một số vấn đề lý luận và
  thực tiễn - Nhà xuất bản Giáo dục.
  14. Nguyễn Kỳ (1996), Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung
  tâm, trường quản lý cán bộ Hà Nội.
  15. Các Mác, Ph Ăng ghen (1993), Toàn tập, bản Tiếng Việt, Đảng Cộng
  sản Việt Nam (2001) - Văn kiện Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ IX,
  X, nhà xuất bản Chính Trị Quốc gia Hà Nội.
  16. Nguyễn Văn Lê(1997), Chuyên đề quản lý trường học,t2, Nxb Giáo dục.
  17. Hồ Chí Minh (1972), Bàn về công tác Giáo dục, nhà xuất bản sự thật, Hà Nội.
  18. Phạm Thanh Nghị (1999), người lãnh đạo - người xây dựng văn hóa tổ
  chức, tạp chí Phát triển Giáo dục, số 3/1999.
  19. Hoàng Đức Nhuận (1995), Nhà trường hiện đại trên thế giới, Hà nội.
  20. Hà thế Ngữ (2001), Giáo dục học, một số vấn đề về lý luận và thực tiễn,
  nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.
  21. UBND huyện Quế Võ Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần
  thứ XVII (2010 - 2015).
  22. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế Võ (2007 - 2010), Các Báo cáo
  tổng kết các năm học và chiến lược phát triển giáo dục 2010 - 2015.

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý của hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học theo hướng tích cực hoá ở các trường Tiểu học huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status