Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài .
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Phạm vi nghiên cứu
  4. Khách thể, đối tượng nghiên cứu .
  5. Giả thuyết khoa học
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu .
  7. Phương pháp nghiên cứu
  8. giới hạn của đề tài
  9. Cấu trúc luận văn.
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ C ỦA HOẠT ĐỘNG
  ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
  Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu
  1.1. Khái niệm và nội dung quản lý nhà trường .
  1.1.1. Quản lý và các chức năng cơ bản của quản lý
  1.1.2.Quản lý giáo dục
  1.1.3. Quản lý nhà trường .
  1.2. Hoạt động đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo .
  1.2.1. Khái niệm và cấu trúc của hoạt động đào tạo .
  1.2.2. Chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo .
  1.3. Quản lý hoạt động đào tạo hệ cao đẳng
  1.3.1. Hệ cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam
  1.3.2. Đặc điểm hoạt động đào tạo ở trư ờng cao đẳng chuyên nghiệp .
  1.3.3. Nội dung cơ bản của quản lý hoạt động đào tạo ở trường
  Cao đẳng chuyên nghiệp .
  1.4. Một số căn cứ pháp lý trong quản lý đào tạo cao đẳng, đại học
  1.4.1. Khung pháp lý về quản lý đào tạo ở trư ờng cao đẳng, đại học
  1.4.2. Các tác nhân tham gia quản lý chất lượng đào tạo
  1.5. Vai trò của Hiệu trưởng và các phòng khoa trong quản lý
  hoạt động đào tạo ở trường cao đẳng.
  1.5.1. Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của hiệu trưởng
  1.5.2. Mối quan h ệ chỉ đạo của hiệu trưởng đối v ới các phòng chức năng
  Tiểu kết chương 1
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY
  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL HẠ LONG
  2.1. Khái quát về đặc điểm hoạt động đào tạo của Trường
  2.1.1. Vài nét về sự hình thành và phát triển
  2.1.2. Một số đặc điểm trong hoạt động đào tạo của nhà trường
  2.1.3 Mục tiêu đào tạo và cơ cấu tổ chức của Nhà trường .
  2.2. Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo cao đẳng hệ chính quy
  ở trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long .
  2.2.1.Quản lý việc thực hiện mục tiêu đào tạo và kế hoạch đào tạo .
  2.2.2 Quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, phương pháp đào tạo
  2.2.3. Quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên
  2.2.4. Quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên .
  2.2.5. Quản lý công tác kiểm tra đánh giá hoạt động đào tạo
  2.2.6. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo
  2.3. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy
  ở trường CĐ VHNT & DL Hạ Long theo SWOT
  2.3.1. Các điểm mạnh
  2.3.2. Các điểm yếu
  2.3.3. Các cơ hội và điều kiện
  2.3.4. Các trở ngại .
  Tiểu kết chương 2
  CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY Ở
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT&DL HẠ LONG
  3.1. Các nguyên tắc chỉ đạo, định hướng cho việc đề xuất biện pháp .
  3.1.1. Đảm báo tính kế thừa
  3.1.2. Đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ
  3.1.3. Đảm bảo tính hiệu quả
  3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo hệ chính quy của Trường
  .3.2.1. Nhóm biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức về yêu cầu
  quản lý chất lượng đào tạo các trường ĐH, CĐ hiện nay
  3.2.2. Nhóm biện pháp quản lý mục tiêu và kế hoạch đào tạo .
  3.2.3. Nhóm biện pháp quản lý chất lượng đội ngũ giảng viên
  3.2.4. Nhóm biện pháp quản lý chất lượng dạy và học .
  3.2.5. Nhóm biện pháp quản lý cơ sở vật chất, nâng cao CLĐT .
  3.3. Tổ chức khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp
  3.3.1. Mục đích khảo nghiệm
  3.3.2. Mô tả cách thức khảo nghiệm .
  3.3.3. Kết quả khảo nghiệm .
  3.3.4. Đánh giá chung về tính khả thi và yêu cầu triển khai các biện pháp
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  1.1. Cơ sở lý luận
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
  khẳng định: "Phát triển Giáo dục và Đào tạo là một trong những động lực
  quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để
  phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng
  kinh tế nhanh và bền vững". Để phát triển giáo dục và đào tạo, Đảng ta cũng
  chỉ rõ: "Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới nội dung, phương
  pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống giáo dục".
  Đặc biệt trong bối cảnh mới của quốc tế, trong điều kiện hội nhập với
  kinh tế thế giới và những thay đổi to lớn về đời sống kinh tế - xã hội trong
  nước, hơn bao giờ hết, chất lượng giáo dục và đào tạo trở thành vấ n đề sống
  còn đối với sự phát triển của mỗi quốc gia.
  Thực hiện đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta
  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các nhà trường và cơ
  sở giáo dục đào tạo đang tìm kiếm những biện pháp nâng cao chất lượng đào
  tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Chiến lược phát triển giáo
  dục 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam nhận định “ trong thời gian vừa qua, quản lý là một khâu yếu và là
  nguyên nhân của những yếu kém khác trong giáo dục nước ta”. Vì vậy, trong
  bảy giải pháp chiến lược phát triển giáo dục trong thập niên tới, đổi mới quản
  lý giáo dục được coi là khâu đột phá. Việc đổi mới và không ngừng nâng cao
  chất lượng giáo dục -đào tạo toàn diện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó
  có đổi mới công tác quản lý hoạt động đào tạo. Cần phải có những biện pháp
  quản lý phù hợp quy luật, hiệu quả, tác động đến những vấn đề bản chất, làm
  chuyển biến hệ thống giáo dục - đào tạo, cũng như mọi tế bào, mọi thành tố của
  nó mà nhà trường là một đơn vị cơ sở giữ vai trò then chốt.
  1.2. Cơ sở thực tiễn
  Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long trong những
  năm qua đã có những đóng góp quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực
  về văn hóa nghệ thuật và du lịch cho tỉnh Quản Ninh và khu vực Đông Bắc.
  Trong quá trình đào tạo, trường đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội
  dung, chương trình, phương pháp đào tạo và đã áp dụng nhiều biện pháp tích
  cực để quản lý hoạt động đào tạo, cải tiến công tác thi và kiểm tra, không
  ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và đã đạt được nhiều thành tích trong sự
  nghiệp đào tạo.
  Là trường mới được nâng cấp thành trường cao đẳng từ năm 2004, đội
  ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đa số tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, lại chưa
  có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo hệ cao đẳng, đại học. Vì vậy để đáp ứng
  mục tiêu của giáo dục đại học cao đẳng là "Đào tạo trình độ cao đẳng giúp
  sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết
  những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo", thực hiện tốt nhiệm
  vụ được Tỉnh giao "Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các
  trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch, phục vụ nhu
  cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh khác .", thực
  tiễn đổi mới công tác quản lý nhà trường đặt ra cho Trường Cao đẳng Văn
  hóa nghệ thuật và Du lich Hạ Long phải có những giải pháp đồng bộ, không
  ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giữ vững và nâng cao vị thế, uy tín của
  trường trong xã hội, trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực văn
  hóa nghệ thuật cho Quảng Ninh và ngành Văn hoá – Du lịch.
  Từ góc độ của một cán bộ quản lý, bản thân có những trăn trở về công
  tác quản lý quá trình đào tạo và hoạt động đào tạo của nhà trường, trước yêu
  cầu của tình hình mới, chúng tôi chọn đề tài "Biện pháp quản lý hoạt động
  đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch
  Hạ Long" làm đề tài nghiên cứu, với mong muốn góp phần nâng cao nhận
  thức và năng lực quản lý hoạt động dạy và họ c của cán bộ, giáo viên, sinh
  viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo của trường Cao đẳng
  VHNT&DL Hạ Long.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất những biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở
  trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long, nhằm đáp ứng yêu
  cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học hiện nay và yêu cầu phát triển nguồn
  nhân lực của ngành, của tỉnh.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu thực trạng biện pháp quản lý hoạt động
  đào tạo ở trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long và đề ra
  những biện pháp của hiệu trưởng, cán bộ quản lý nhà trường nhằm nâng cao
  hiệu quả đào tạo trong giai đoạn 2010- 2020.
  4. Khách thể, đối tượng nghiên cứu
  4.1. Khách thể nghiên cứu
  Hoạt động đào tạo hệ chính quy ở các trường cao đẳng chuyên nghiệp
  nói chung và trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long nói
  riêng.
  4.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy của hiệu trưởng, cán
  bộ quản lý ở trường Cao đăng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ.
  5. Giả thuyết khoa học
  Công tác quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở Cao đẳng Văn hóa
  Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long hiện nay còn một số bất cập, cần nghiên cứu
  xác lập một số biện pháp phù hợp với lí luận quản lí giáo dục, phù hợp với
  điều kiện thực tế, từ đó có thể đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu
  trưởng, cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ chính quy tại
  Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long, phù hợp với yêu cầu phát triển nhà tr ường và
  cũng có thể áp dụng cho các trường cao đẳng có điều kiện tương tự.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  6.1. Xác lập cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của vấn đề quản lý hoạt
  động đào tạo hệ chính quy ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
  6.2. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động đào tạo cao đẳng hệ chính
  quy ở Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long, phát hiện các nguyên nhân, tồn tại, hạn
  chế và phân tích khả năng giải quyết.
  6.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý đào tạo hệ chính quy ở Cao
  đẳng VHNT&DL Hạ Long trong giai đoạn hiện nay (2010- 2020).
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Sưu tầm, tổng quan và khái quát hóa các tài liệu khoa học có liên quan
  để xác định hệ thống khái niệm công cụ và khung lý thuyết phục vụ cho việc
  triển khai quá trình nghiên cứu.
  7.2. Nhóm phương pháp thực tiễn
  Điều tra bằng phiếu hỏi (trưng cầu ý kiến), quan sát, tổng kết kinh
  nghiệm thực tiễn, số liệu báo cáo của Trường.
  7.3. Các phương pháp bổ trợ
  Lập bảng tổng hợp kết quả điều tra, s ử dụng toán học thống kê để hỗ
  trợ các phân tích đánh giá.
  8. Giới hạn của đề tài
  Tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý đào tạo hệ chính quy của Hiệu
  trưởng trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du Lịch Hạ Long thời gian
  2007 đến nay và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính
  quy của hiệu trưởng, cán bộ quản lý tại trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ
  Long trong giai đoạn tiếp theo (2010- 2020).
  9. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo
  và phụ lục, luận văn này được cấu trúc 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của quản lý hoạt động đào
  tạo hệ chính quy tại các trường cao đẳng chuyên nghiệp
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở Cao
  đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
  Chương 3: Một số biện pháp quản lý đào tạo hệ chính quy tại Cao đẳng
  Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

  CHƯƠNG 1.
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
  ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
  SƠ LƯỢC LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Trong các cơ sở giáo dục đào tạo nói chung và mỗi nhà trường nói
  riêng, hoạt động đào tạo có vị trí, vai trò trung tâm, then chốt quyết định đến
  kết quả hoạt động giáo dục- đào tạo và sự tồn tại của nhà trường. Khi bàn về
  giáo dục- đào tạo, bàn về phát triển nhà trường, người ta không thể không
  nhắc đến hoạt động đào tạo. Ở góc độ các trường phổ thông, hoạt động đào
  tạo chủ yếu được hiểu chính là hoạt động dạy học và giáo dục, trong đó hoạt
  động dạy học là hoạt động cơ bản được thực hiện qua mối quan hệ giữa giáo
  viên và học sinh. Đối với các trường chuyên nghiệp và dạy nghề, hoạt động
  đào tạo được hiểu rộng hơn và là hoạt động bao trùm các hoạt động liên quan
  đến công tác đào tạo. Thuật ngữ "hoạt động đào tạo" thường được sử dụng
  nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp.
  Bởi hoạt động đào tạo là một nội dung rộng, là nội dung chính, bao
  trùm diễn ra trong nhà trường, vì vậy, khi nghiên cứu về vấn đề đào tạo trong
  các nhà trường, thông thường, các nhà nghiên cứu thường đi sâu một nội dun g
  nào đó thuộc hoạt động đào tạo, ví dụ các vấn đề về quản lý hoạt động dạy
  học; quản lý thực hiện nội dung chương trình, sách giáo khoa; quản lý công
  tác đánh giá kiểm tra trong đào tạo. Nghiên cứu một cách đầy đủ, khoa học về
  vấn đề hoạt động đào tạo trong nhà trường thường là các công trình của các
  nhà giáo dục học, nhưng là những công trình mang tính học thuật, lý luận
  chung cho tất cả các cơ sở giáo dục đào tạo. Ví dụ: "Quản lý chuyên môn
  trong các nhà trường"- tác giả Nguyễn Thị Tính.
  Có không nhiều những công trình nghiên cứu về hoạt động đào tạo cho
  một cơ sở cụ thể nào đó, gắn với thực tiễn những thuận lợi, những khó khăn
  trở ngại của từng cơ sơ giáo dục trong hoạt động đào tạo. Các nhà quản lý
  giáo dục khi nghiên cứu về hoạt động đào tạo trong nhà trường, ngoài phân
  tích đánh giá tổng quát các nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo cũng
  thường chỉ đi sâu, tìm hiểu một vài nội dung thuộc cấu trúc, quá trình hoạt
  động đào tạo của cơ sở để đưa ra những biện pháp khắc phục cụ thể.
  Ví dụ:- "Đổi mới công tác quản lý quá trình đào tạo đại học chính quy
  ở trường Đại học Luật Hà Nội" của tác giả Trần Thị Ánh Tuyết
  - "Đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường bán
  công Tôn Đức Thắng trong giai đoạn hiện nay" của tác giả Nguyễn Đình Hiền.
  Đối với trường cao đẳng VHNT&DL Hạ Long, từ trước đến nay chưa
  có một công trình nghiên cứu nào đề cập đến quá trình đào tạo cũng như
  nghiên cứu hoạt động đào tạo của nhà trường, Chưa có những nghiên cứu,
  phân tích, đánh giá thật cụ thể mang tính tổng hợp toàn diện về nội dung hoạt
  động đào tạo để đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong
  nhà trường. Do đó để có cái nhìn tổng thể, toàn diện về quá trình đào tạo cũng
  như tất cả các hoạt động về đào tạo của trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật
  và Du lịch Hạ Long, đặc biệt công tác quản lý hoạt động đào tạo hệ chính
  quy- hệ đào tạo chính, cơ bản của nhà trường, vì vậy chúng tôi chọn đề tài
  "Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn
  hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long' làm vấn đề nghiên cứu.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2005), Luật Giáo dục 2005, NXB Giáo dục Hà Nội.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (3/2004) Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới Giáo
  dục đại học Việt Nam- Hội nhập và thách thức’
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009) Điều lệ trường cao đẳng.
  4. Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
  (Ban hành kèm theo quyết định số 25/2006); Quy chế đào tạo Đại học và
  Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định
  số 43/2007)
  5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008) Tài liệu tập huấn tự đánh giá phục vụ công
  tác kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng. Hà Nội
  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009) Tài liệu triển khai nhiệm vụ năm học 2009-2010, khối các trường Đại học, Cao đẳng; Hà Nội.
  7. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá
  trình dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  8. Nguyễn Phúc Châu (2009), Tổng quan về quản lý chất lượng đào tạo trong
  các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp, Học viện Quản lý giáo dục
  9. C. Mac. Ph.Ăng ghen. Toàn tập. tập 23,(1998) NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  10. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1997), Những cơ sở khoa học và
  quản lý giáo dục, Trường quản lý cán bộ GD&ĐT
  11. Đại học quốc gia Hà Nội (2005), Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  12. Đảng cộng sản Việt Nam (1996) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ VIII. NXB Chính trị quốc gia. Hà nội
  13. Đảng cộng sản Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW
  khoá VIII về Định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2002.
  14. Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp
  hành TW khoá VIII về phương hướng phát triển Giáo dục -Đào tạo, Khoa học &
  công nghệ từ nay đến 2005 và đến năm 2010. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội
  15. Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần
  thứ IX. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần
  thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
  17. Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Viện khoa học
  giáo dục, Hà Nội.
  18. Nguyễn Công Giáp (5/1998), Bàn về chất lượng và hiệu quả giáo dục, Tạp
  chí phát triển giáo dục.
  19. Vũ Ngọc Hải (2006), Tập bài giảng quản lý Nhà nước về giáo dục,Viện chiến
  lược và chương trình giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.
  20. Vũ Ngọc Hải. Cải cách giáo dục đại học Việt Nam phục vụ sự nghiệp công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá, từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức định
  hướng xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Giáo dục số 2/2004
  21. Bùi Minh Hiền (2009), Quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm Hà Nội
  22. Học viện chính trị Quốc gia (2004), Giáo trình khoa học quản lý, NXB
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  23. Nguyễn Cảnh Hoan (2004), Tập bài giảng Khoa học quản lý, NXB Chính
  trị Quốc gia, Hà Nội.
  24. Nguyễn Văn Hộ (2006), Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Đại học
  sư phạm Thái Nguyên.
  25. Trần Kiểm (2008), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục,
  NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
  26. Trần Kiểm (2006), Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục, NXB Đại
  học sư phạm, Hà Nội.
  27. Đặng Bá Lãm (2005), Quản lý nhà nước về giáo dục, lý luận và thực tiễn,
  NXB Chính trị quốc gia.
  28. Nguyễn Đức Lợi (2008), Giáo trình khoa học quản lý , NXB Tài chính, Hà Nội.
  29. Lê Đức Phúc (5/1997), Chất lượng và hiệu quả giáo dục, Tạp chí nghiên
  cứu phát triển giáo dục.
  30. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý
  giáo dục, Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, Hà Nội
  31. Phạm Hồng Quang (2006), Phát triển và quản lý chương trình, Đại học sư
  phạm Thái Nguyên
  32. Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/11/2001 của Thủ tướng Chính
  phủ về “Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010”
  33. Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính
  phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
  và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010)
  34. Nguyễn Thị Tính (2007), Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục- Đào
  tạo, Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.
  35. Nguyễn Thị Tính (2007), Quản lý chuyên môn trong các nhà trường,
  Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên.
  36. Hoàng Tụy (2005), Cải cách chấn hưng giáo dục, NXB Tổng hợp TP Hồ
  Chí Minh.
  37. Trung tâm từ điển học (1998) Từ điển Tiếng Việt- NXB Đà Nẵng.
  38. Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa (1998). Từ điển bách khoa, NXB
  Hà Nội.
  39. Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long (2009) Quy chế
  tổ chức- hoạt động trường Cao đẳng VHNT&DL Ha Long.
  40. Viện khoa học xã hội Việt Nam ( Số 2, 2007) Nghiên cứu con người.
  41. Viện khoa học giáo dục Việt Nam Tạp chí khoa học số 42/2009; Số
  51/2009.
  42. Phạm Viết Vượng (2007). Giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hệ chính quy ở trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status