Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ luận văn tiến sĩ - TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. luận văn tiến sĩ - TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục từ viết tắt
  Danh mục bảng, sơ đồ v
  MỞ ĐẦU
  ii
  iii
  iv
  v
  vi
  vii
  1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH 9
  1.1. Kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 9
  1.1.1. Khái quát về các công ty tài chính 9
  1.1.2. Khái niệm, bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của kiểm toán
  nội bộ tại các công ty tài chính 17
  1.1.3. Loại hình kiểm toán của kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 26
  1.2. Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 29
  1.2.1. Nội dung tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 29
  1.2.2. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 33
  1.2.3. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính 52
  1.3. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng 61
  1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổ chức tín dụng 61
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm quốc tế rút ra cho Việt Nam 67
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC
  CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM 70
  2.1. Đặc điểm chung của các công ty tài chính Việt Nam với tổ chức kiểm
  toán nội bộ 70
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các công ty tài chính Việt Nam 70
  2.1.2. Hoạt động chính của các công ty tài chính Việt Nam 73
  2.1.3. Đặc điểm chính của các công ty tài chính Việt Nam ảnh hưởng đến tổ
  chức kiểm toán nội bộ 76
  2.2. Tình hình tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 88
  2.2.1. Tổ chức hoạt động kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 91
  v - 2
  2.2.2. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 115
  2.3. Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính
  Việt Nam 120
  2.3.1. Những kết quả đạt được và các hạn chế trong tổ chức kiểm toán nội
  bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 120
  2.3.2. Nguyên nhân của các hạn chế 127
  CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI
  CHÍNH VIỆT NAM 136
  3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại
  các công ty tài chính Việt Nam 136
  3.1.1. Định hướng phát triển các tổ chức tín dụng Việt Nam với hoàn thiện
  tổ chức kiểm toán nội bộ 136
  3.1.2. Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài
  chính Việt Nam 139
  3.1.3. Phương hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài
  chính Việt Nam 140
  3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các công ty tài chính
  Việt Nam 143
  3.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển của kiểm toán nội bộ 143
  3.2.2. Đổi mới phương pháp tiếp cận kiểm toán trên cơ sở định hướng rủi ro 146
  3.2.3. Hoàn thiện qui trình và phương pháp kỹ thuật kiểm toán nội bộ 157
  3.2.4. Mở rộng loại hình, phạm vi kiểm toán 165
  3.2.5. Hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán nội bộ 173
  3.2.6. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 175
  3.2.7. Phát triển nguồn nhân lực kiểm toán nội bộ 177
  3.3. Kiến nghị thực hiện giải pháp hoàn thiện và đổi mới công tác kiểm toán
  nội bộ tại các công ty tài chính Việt Nam 180
  3.3.1. Đối với cơ quan nhà nước 180
  3.3.2. Đối với các công ty tài chính Việt Nam 181
  3.3.3. Đối với các tổ chức nghề nghiệp 183
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ
  186
  viii
  v - 3
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  ix
  x
  vi - 1
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Viết đầy đủ (Tiếng Việt) Viết đầy đủ (Tiếng Anh)
  BCTC Báo cáo tài chính
  BGĐ Ban giám đốc
  BKS Ban kiểm soát
  CTTC Công ty tài chính
  COSO Hội đồng các tổ chức tài trợ
  của Ủy ban về gian lận báo
  cáo tài chính
  Committee of Sponsoring
  Organizations of the Commission
  on Fraudulent Financial Reporting
  HĐQT Hội đồng quản trị
  HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội bộ
  IFAC Liên đoàn kế toán quốc tế International Federation of
  Accounting Committee
  IIA Viện Kiểm toán viên nội bộ Institute of Internal Auditor
  KTNB Kiểm toán nội bộ
  KTĐL Kiểm toán độc lập
  KTNN Kiểm toán nhà nước
  KT, KSNB Kiểm tra, kiểm soát nội bộ
  KTV Kiểm toán viên
  KTVNB Kiểm toán viên nội bộ
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  SOA Đạo luật Sabanes – Oxley Sabanes – Oxley Act
  TCTD Tổ chức tín dụng
  TGĐ Tổng giám đốc
  UBKT Ủy ban kiểm toán
  vii - 1
  DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
  Danh mục bảng
  Bảng số Tên bảng Trang
  Bảng 2.1 Vốn điều lệ và tổng tài sản các công ty tài chính Việt Nam đến
  ngày 31.12.2009
  71
  Bảng 2.2 Phân loại các công ty tài chính Việt Nam theo số nhân viên đến
  ngày 31.12.2009
  72
  Bảng 2.3 Phân loại các công ty tài chính Việt Nam theo số chi nhánh đến
  ngày 31.12.2009
  72
  Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn của các công ty tài chính Việt Nam qua các
  năm gần đây
  74
  Bảng 2.5 Cơ cấu tài sản của các công ty tài chính Việt Nam qua các năm
  gần đây
  75
  Bảng 2.6 Kết quả hoạt động kinh doanh – Lợi nhuận trước thuế của các
  công ty tài chính Việt Nam năm 2009
  76
  Bảng 2.7 Các công ty tài chính Việt Nam đã thành lập bộ phận KTNB tính
  đến ngày 31/12/2009
  88
  Bảng 2.8 Phân loại các công ty tài chính Việt Nam đã thành lập và chưa
  thành lập KTNB theo số lượng cán bộ, nhân viên
  89
  Bảng 2.9 Kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty tài chính Xi măng (Trích) 95
  Bảng 2.10 Mẫu kế hoạch cuộc kiểm toán 97
  Bảng 2.11 Mẫu chương trình kiểm toán báo cáo tài chính (Trích) 99
  Bảng 2.12 Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ (Trích) 101
  Bảng 2.13 Chương trình kiểm toán khoản cho vay khách hàng (Trích) 105
  Bảng 2.14 Mẫu hồ sơ kiểm toán 109
  Bảng 2.15 Mẫu báo cáo kiểm toán 112
  Bảng 2.16 Tổng hợp kết quả kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Tài chính
  Cổ phần Dầu khí từ năm 2007 đến năm 2009
  122
  Bảng 3.1 Minh họa bảng chấm điểm rủi ro 149
  Bảng 3.2 Minh họa bảng kế hoạch nhân sự - thời gian 152
  vii - 2
  Bảng 3.3 Bảng đánh giá ảnh hưởng và khả năng rủi ro 154
  Bảng 3.4 Minh họa thủ tục kiểm toán đối với nghiệp vụ tín dụng 155
  Bảng 3.5 Minh họa hồ sơ rủi ro của công ty tài chính 156
  Bảng 3.6 Minh họa chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động 169
  Danh mục sơ đồ
  Sơ đồ Tên sơ đồ Trang
  Sơ đồ 1.1 Vị trí của kiểm toán nội bộ trong tổ chức 32
  Sơ đồ 1.2 Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ tập trung 53
  Sơ đồ 1.3 Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ phân tán 54
  Sơ đồ 1.4 Mô hình tổ chức kiểm toán nội bộ kết hợp 55
  Sơ đồ 2.1 Mẫu qui trình kiểm toán nội bộ 96
  Sơ đồ 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của các công ty tài chính cổ phần 116
  Sơ đồ 2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của các công ty tài chính 100% vốn tập đoàn 116
  Sơ đồ 3.1 Ma trận kiểm toán nội bộ 144
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của Đề tài
  Kiểm toán nội bộ (KTNB) là một chức năng đánh giá độc lập đối với những hoạt
  động khác nhau của một tổ chức như là một sự trợ giúp đối với tổ chức. Trên thế giới,
  KTNB đã có những bước phát triển mạnh mẽ và trở thành hoạt động mang tính chuyên
  nghiệp. Tại các quốc gia phát triển, KTNB được tổ chức trong hầu hết các doanh nghiệp
  có qui mô lớn với nhiều mô hình đa dạng. Hoạt động của bộ phận này đã trợ giúp đắc lực
  cho nhà quản lý, không những đảm bảo độ tin cậy của thông tin mà còn đánh giá tính
  kinh tế, tính hiệu quả và hiệu năng trong các hoạt động chức năng khác nhau. KTNB ra
  đời mang tính khách quan đáp ứng nhu cầu quản lý trong điều kiện kinh doanh có nhiều
  thay đổi.
  KTNB đã được tổ chức ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam có qui mô lớn, trong đó
  có các tổ chức tín dụng (TCTD). Bước đầu KTNB đã có những đóng góp tích cực vào
  hoạt động quản lý cũng như hoạt động kiểm soát nói chung tại các TCTD, trong đó có
  hoạt động của các công ty tài chính (CTTC) Việt Nam. Trong thời gian qua, một số
  CTTC đã hoạt động khá hiệu quả, có tỷ lệ sinh lời cao. Tuy nhiên, tại một số CTTC đã
  có tính trạng hoạt động không hiệu quả. Là loại hình doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
  vực tài chính – tín dụng, vốn là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, hoạt động của các CTTC
  cần được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, KTNB vẫn chưa được triển
  khai đầy đủ và vận hành hữu hiệu tại các CTTC. Các nội dung kiểm toán cũng như tổ
  chức bộ máy và hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, do vậy chưa đáp ứng đầy đủ vai trò
  trong quản trị doanh nghiệp.
  Xuất phát từ thực tế trên, Tác giả đã lựa chọn Đề tài: “Tổ chức kiểm toán nội bộ
  tại các công ty tài chính Việt Nam”.

  Xem Thêm: luận văn tiến sĩ - TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu luận văn tiến sĩ - TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH VIỆT NAM sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status