Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn

  Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các đồ thị và mô hình
  Mở đầu
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan tới sự chuyển đổi từ hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu sang hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng .
  . 1
  1. Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan tới hoạt động giao nhận hàng hoá xuất
  nhập khẩu (GNHHXNK), logistics, quản trị chuỗi cung ứng (SCM) 1
  1.1. Khái niệm chung 1
  1.1.1. Các khái niệm về dịch vụ GNHHXNK . 1
  1.1.2. Các khái niệm và một số loại logistics phổ biến 2
  1.1.2.1. Các khái niệm về logistics . 2
  1.1.2.2. Một số loại logistics phổ biến 3
  1.1.3. Các khái niệm về SCM . 3
  1.2. Các nội dung kinh doanh của hoạt động GNHHXNK, logistics và SCM: 4
  1.2.1. Các nội dung kinh doanh của hoạt động GNHHXNK .4
  1.2.2. Các nội dung kinh doanh của hoạt động Logistics .5
  1.2.3. Các nội dung kinh doanh cơ bản của SCM 9
  1.2.4. Các nội dung kinh doanh dịch vụ GNHHXNK, Logistics và SCM 11
  1.2.4.1. Các nội dung kinh doanh dịch vụ GNHHXNK .11
  1.2.4.2. Các nội dung kinh doanh dịch vụ logistics .12
  1.2.4.3. Các nội dung kinh doanh dịch vụ SCM 15
  2. Cơ sở lý luận về sự chuyển đổi từ GNHHXNK sang Logistics và SCM .15
  2.1. Lịch sử hình thành và vai trò của GNHHXNK, Logistics và SCM .15
  2.1.1. Lịch sử hình thành và vai trò của GNHHXNK, Logistics và SCM trên thế
  giới .15
  2.1.1.1. Lịch sử hình thành GNHHXNK, Logistics và SCM trên thế giới 15
  2.1.1.2. Vai trò của GNHHXNK, Logistics và SCM trên thế giới 16
  2.1.2. Lịch sử hình thành và vai trò của GNHHXNK, Logistics và SCM tại Việt
  Nam .17
  2.1.2.1. Lịch sử hình thành GNHHXNK, Logistics và SCM tại Việt Nam .17
  2.1.2.2. Vai trò của GNHHXNK, Logistics và SCM tại Việt Nam .18
  2.2. Thực tiễn các hoạt động kinh doanh GNHHXNK, Logistics và SCM 18
  2.2.1. Thực tiễn hoạt động GNHHXNK, Logistics, SCM trên thế giới .18
  2.2.2. Thực tiễn hoạt động GNHHXNK, Logistics, SCM ở Việt Nam 19
  2.3. Xu hướng tất yếu và sự cần thiết của việc chuyển đổi từ hoạt động
  GNHHXNK sang hoạt động Logistics và SCM tại Việt Nam .20
  2.3.1. Đối với ngành GNHHXNK 20
  2.3.2. Đối với các DN GNHHXNK 21
  3. Định hướng phát triển hoạt động GNHHXNK, Logistics và SCM tại Việt Nam
  trong thời gian sắp tới .22
  Kết luận chương 1 23
  Chương 2: Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM trong những năm gần đây . 24
  1. Kết quả và và tình hình một số hoạt động liên quan đến GNHHXNK tại
  Tp.HCM 24
  1.1. Khối lượng hàng hóa được vận chuyển theo các phương thức vận tải 24
  1.2. Kết quả hoạt động khai thác bốc xếp và kho bãi 25
  1.3. Tình hình dịch vụ khai thuê Hải quan tại Tp.HCM .26
  1.4. Tình hình hoạt động Đóng gói, đóng kiện . 26
  2. Thực trạng cơ sở hạ tầng phục vụ GNHHXNK tại Tp.HCM .27
  2.1. Cơ sở hạ tầng đường bộ .28
  2.2. Cơ sở hạ tầng cảng biển và cảng sông phục vụ cho hoạt động GNHHXNK
  28
  2.3. Cơ sở hạ tầng vật chất ngành vận tải Đường sắt 29
  2.4. Cơ sở hạ tầng cảng hàng không phục vụ hoạt động GNHHXNK .29
  2.5. Thực trạng cơ sở hạ tầng Kho bãi .30
  2.6. Thực trạng đầu tư thiết bị, máy móc chuyên dùng và CNTT .31
  2.7. Các DN đánh giá về cơ sở hạ tầng công cộng phục vụ hoạt động
  GNHHXNK, logistics và SCM .31
  3. Thực trạng cơ sở pháp lý và cơ chế quản lý liên quan đến hoạt động
  GNHHXNK, Logistics và SCM tại Tp.HCM .32
  3.1. Cơ sở pháp lý liên quan đến hoạt động GNHHXNK, Logistics và SCM .32
  3.2. Cơ chế quản lý hoạt động GNHHXNK, Logistics và SCM 34
  4. Thực trạng hoạt động dịch vụ GNHHXNK tại Tp.HCM .35
  4.1 Các dịch vụ mà các DN GNHHXNK đang cung cấp cho KH và đánh giá về
  GTGT mang lại cho sản phẩm và dịch vụ của KH 35
  4.2. Thực trạng chất lượng của các dịch vụ GNHHXNK .37
  4.3. Thực trạng về nhu cầu và các lý do KH cần dịch vụ logistics và SCM 38
  4.4. Thực trạng nguồn nhân lực tại các DN GNHHXNK .41
  4.5. Thực trạng về các tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ GNHHXNK của
  các DN SXKD XNK .42
  5. Phân tích những thuận lợi, khó khăn và xu thế tất yếu phải chuyển đổi hoạt
  động kinh doanh của các DN GNHHXNK tại Tp.HCM 43
  5.1. Phân tích những thuận lợi của các DN GNHHXNK tại Tp.HCM .44
  5.2. Phân tích những khó khăn của các DN GNHHXNK tại Tp.HCM 46
  5.3. Xu thế tất yếu phải chuyển đổi hoạt động kinh doanh tại các DN
  GNHHXNK tại Tp.HCM 51
  Kết luận chương 2 51
  Chương 3: Định hướng và các giải pháp chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ logistics và quản trị chuỗi cung ứng đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM trong giai đoạn hiện nay .53
  1. Mục tiêu, quan điểm và căn cứ đề xuất định hướng và các giải pháp 53
  1.1. Mục tiêu đề xuất định hướng và các giải pháp .53
  1.2. Quan điểm đề xuất định hướng và các giải pháp 54
  1.3. Các căn cứ đề xuất định hướng và các nhóm giải pháp .54
  2. Các định hướng và giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động GNHHXNK
  để chuyển đổi sang cung cấp các dịch vụ logistics và SCM 55
  2.1. Mô hình định hướng và các giải pháp .55
  2.2. Các định hướng và giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động
  GNHHXNK để chuyển đổi sang cung cấp các dịch vụ logistics và SCM .56
  2.2.1. Các DN GNHHXNK sẽ chuyển đổi hình thức và các nội dung kinh doanh
  để trở thành các nhà cung cấp dịch vụ Logistics bên thứ 3 (3PL) .56
  2.2.2. Các DN GNHHXNK sẽ trở thành 3 PL tích hợp trọn gói và toàn diện, 4PL,
  5PL và nhà cung cấp dịch vụ SCM 57
  2.3. Các nhóm giải pháp thực hiện định hướng .57
  2.3.1. Nhóm giải pháp thực hiện định hướng chuyển đổi hình thức và các nội
  dung kinh doanh cơ bản để các DN GNHHXNK Tp.HCM trở thành các nhà cung
  cấp dịch vụ Logistics bên thứ 3 (3 PL) .57
  2.3.2. Nhóm giải pháp thực hiện định hướng trở thành nhà cung cấp dịch vụ
  Logistics bên thứ 3 tích hợp trọn gói và toàn diện, 4PL, 5PL và SCM .71
  3. Các kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước .79
  Kết luận 80
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Tổng kết khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng các phương
  thức vận tải chính từ năm 2002-2005
  Bảng 2.2: Giá trị sản xuất và số lao động phục vụ hoạt động bốc xếp-kho
  bãi
  Bảng 2.3: Các dịch vụ GNHHXNK mà DN đang cung cấp cho KH
  Bảng 2.4: Đánh giá khả năng các DN GNHHXNK mang lại giá trị gia tăng
  cho sản phẩm của KH
  Bảng 2.5: Đánh giá về nhu cầu dịch vụ logistics của các DN SXKD XNK
  Bảng 2.6: Kết quả khảo sát ý kiến các lý do mà DN SXKD XNK thuê
  ngoài các hoạt động logistics theo thứ tự ưu tiên từ 1-6
  Bảng 2.7: Các tiêu chí lựa chọn của DN khi thuê ngoài các hoạt động
  GNHHXNK, logistics và SCM theo thứ tự ưu tiên từ 1-10

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  1PL: First Party Logistics: Logistics bên thứ Nhất
  2PL: Second Party Logistics: Logistics bên thứ Hai
  3PL: Third Party Logistics : Logistics bên thứ Ba
  4PL: Forth Party Logistics: Logistics bên thứ Tư
  5PL: Fifth Party Logistics: Logistics bên thứ Năm
  APEC: Asia Pacific Economic Coorperation: Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh
  tế châu Á-Thái Bình Dương
  ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations: Hiệp hội các nước
  Đông Nam Á
  CCƯ: Chuỗi cung ứng
  CLM: Council of Logistics Management – Hội đồng quản trị logistics
  CNTT: Công nghệ thông tin
  DN: Doanh nghiệp
  ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
  EDI: Electronic Date Interchange: Trao đổi dữ liệu điện tử
  GNHHXNK: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
  GTGT: Giá trị gia tăng
  ICD: Inland Container Depot: Bãi container nội địa
  IT: Information Technology: Công nghệ thông tin
  KH: Khách hàng
  KHCN: Khoa học công nghệ
  KL: Khối lượng
  OMS: Order Managing System: Hệ thống quản lý đơn hàng
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  1PL: First Party Logistics: Logistics bên thứ Nhất
  2PL: Second Party Logistics: Logistics bên thứ Hai
  3PL: Third Party Logistics : Logistics bên thứ Ba
  4PL: Forth Party Logistics: Logistics bên thứ Tư
  5PL: Fifth Party Logistics: Logistics bên thứ Năm
  APEC: Asia Pacific Economic Coorperation: Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh
  tế châu Á-Thái Bình Dương
  ASEAN: The Association of Southeast Asian Nations: Hiệp hội các nước
  Đông Nam Á
  CCƯ: Chuỗi cung ứng
  CLM: Council of Logistics Management – Hội đồng quản trị logistics
  CNTT: Công nghệ thông tin
  DN: Doanh nghiệp
  ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
  EDI: Electronic Date Interchange: Trao đổi dữ liệu điện tử
  GNHHXNK: Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu
  GTGT: Giá trị gia tăng
  ICD: Inland Container Depot: Bãi container nội địa
  IT: Information Technology: Công nghệ thông tin
  KH: Khách hàng
  KHCN: Khoa học công nghệ
  KL: Khối lượng
  OMS: Order Managing System: Hệ thống quản lý đơn hàng
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, MÔ HÌNH
  Đồ thị 2.1: Giá trị sản xuất, số lao động phục vụ hoạt động bốc xếp-kho bãi
  Đồ thị 2.2: Đánh giá khả năng DN GNHHXNK mang lại giá trị gia tăng
  cho sản phẩm của KH
  Đồ thị 2.3: Đánh giá về nhu cầu dịch vụ logistics của các DN SXKD XNK
  Mô hình 3.1: Mô hình định hướng và các giải pháp


  Xem Thêm: Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Định hướng và các giải pháp đối với các doanh nghiệp giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển đổi sang cung cấp dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status