Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với côn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với côn

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  TÓM TẮT .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 2
  1.1 Xác định đề tài nghiên cứu 2
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 9
  1.4 Phương pháp nghiên cứu . 3
  1.5 Ý nghĩa và những đóng góp của nghiên cứu . 4
  1.6 Kết cấu luận văn 5
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NGHIÊN CỨU 6
  2.1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ 6
  2.1.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ .6
  2.1.1.1 Khái niệm dịch vụ 6
  2.1.1.2 Đặc điểm dịch vụ 7
  2.1.2 Khái niệm về chất lượng dịch vụ 8
  2.1.3 Đo lường chất lượng dịch vụ 11
  2.2 Sự hài lòng và mối quan hệ chất lượng dịch vụ với sự hài lòng 14
  2.2.1 Khái niệm về hài lòng .14
  2.2.2 Đo lường sự hài lòng .15
  2.2.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 15
  2.2.4 Giá cả và sự hài lòng của khách hàng 17
  2.3 Chất lượng dịch vụ phân phối dược phẩm và sự hài lòng của khách
  hàng 18
  2.3.1 Đặc điểm của dịch vụ phân phối dược phẩm 19
  2.3.2 Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ phân phối
  đến sự hài lòng của khách hàng . 20
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VỀ MỘT SỐ YẾU
  TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁC NHÀ THUỐC TRÊN
  ĐỊA BÀN TP. HCM ĐỐI VỚI CÔNG TY PHYMEPHARCO . 22
  3.1 Pymepharco và dịch vụ phân phối dược phẩm của Pymepharco tại TP.
  HCM . 22
  3.1.1 Giới thiệu khái quát về Pymepharco 22
  3.1.2 Đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ phân phối dược phẩm của
  Pymepharco tại TP. HCM 24
  3.1.3 Qui trình phân phối dược phẩm của Pymepharco tại TP. HCM 25
  3.2 Nghiên cứu định tính . 27
  3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính .27
  3.2.2 Kết quả nghiên cứu định tính 27
  3.3 Nghiên cứu định lượng 31
  3.3.1 Thiết kết mẫu nghiên cứu . 31
  3.3.2 Mô tả mẫu nghiên cứu 32
  3.3.3 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 32
  3.3.3.1 Phương pháp đánh giá 32
  3.3.3.2 Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha 33
  3.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA . 37
  3.3.4.1 Phương pháp phân tích . 37
  3.3.4.2 Kết quả EFA cho biến độc lập 39
  3.3.4.3 Kết quả EFA cho biến phụ thuộc . 41
  3.3.4.4 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh . 42
  3.3.5 Phân tích hồi qui tuyến tính .43
  3.3.5.1 Kiểm tra ma trận tương quan giữa các biến 43
  3.3.5.2 Đánh giá độ phù hợp của mô hình .44
  3.3.5.3 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 44
  3.3.5.4 Kết quả phân tích hồi quy 45
  3.3.6 Phân tích sự khác biệt 51
  CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC HÀM Ý 47
  4.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu 47
  4.1.1 Về mô hình đo lường 47
  4.1.2 Về mô hình lý thuyết . 49
  4.2 Một số hàm ý rút ra cho Pymepharco 50
  4.2.1 Thành phần năng lực phục vụ của nhân viên . 51
  4.2.2 Thành phần giá cả và thanh toán 53
  4.2.3 Thành phần sản phẩm dược . 54
  4.2.4 Thành phần độ đáp ứng và tin cậy 55
  4.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC 1: THANG ĐO SERVQUAL
  PHỤ LỤC 2: THANG ĐO DỊCH VỤ BÁN LẼ VÀ SIÊU THỊ (MLH)
  PHỤ LỤC 3: THANG ĐO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SIÊU THỊ VIỆT NAM
  PHỤ LỤC 4: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM
  PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP
  PHỤ LỤC 6: MÔ TẢ MẨU KHẢO SÁT
  PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ’S ALPHA
  PHỤ LỤC 8: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)
  PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH HỒI QUY
  DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
  Hình 1.1: Qui trình thực hiện nghiên cứu 4
  Hình 2.1: Mô hình 5 khoảng cách chất lượng dịch vụ .9
  Hình 2.2: Thang đo SERVQUAL 10 thành phần chất lượng dịch vụ 12
  Hình 2.3: Mô hình ảnh hưởng các thành phần dịch vụ phân phối đến sự hài lòng
  của khách hàng, Zeithaml & Bitner, 2000 . 16
  Hình 2.4: Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng theo
  Spreng và Mackoy, 1996 17
  Hình 2.5: Mô hình lý thuyết về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ phân phối
  dược phẩm đến sự hài lòng của khách hàng 21
  Hình 3.1: Mô hình ảnh hưởng chất lượng dịch vụ phân phối dược phẩm của
  Py mepharco đến sự hài lòng khách hàng (hiệu chỉnh từ Hình 2.5) .30
  Hình 3.2: Mô hình ảnh hưởng chất lượng dịch vụ phân phối dược phẩm của
  Pymepharco đến sự hài lòng khách hàng (hiệu chỉnh từ Hình 3.1) . 42
  DANH MỤC BẢNG BIỀU
  Bảng 3.1: Thông tin mẫu nghiên cứu 32
  Bảng 3.2: Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha – thành phần sản phẩm
  dược . 34
  Bảng 3.3: Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha – thành phần năng lực phục
  vụ nhân viên 34
  Bảng 3.4: Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha – thành phần giá cả và
  thanh toán 35
  Bảng 3.5: Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha – thành ph ần tin cậy
  .36
  Bảng 3.6: Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha – thành ph ần đáp ứng 36
  Bảng 3.7: Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha – thành phần sự hài lòng
  khách hàng . 37
  Bảng 3.8: Kết quả kiểm định KMO và Batlett biến độc lập 39
  Bảng 3.9: Kết quả EFA thành phần biến độc lập 40
  Bảng 3.10: Kết quả kiểm định KMO và Batlett biến phụ thuộc . 41
  Bảng 3.11: Kết quả EFA biến phụ thuộc .42
  Bảng 3.12: Bảng tóm tắt các hệ số về mức độ phù hợp mô hình 44
  Bảng 3.13: Bảng kết quả hồi quy với các biến phụ thuộc mức độ hài lòng 45

  Xem Thêm: Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với côn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của các nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với côn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status