Lời nói đầu

Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào không thể thiếu đươợc trong quá trình sản xuất. Mặt khác lao động là một bộ phận của dân số, những ngơười đơược hươởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy cho cùng đó là tăng trưởng kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con người. Lao động là một trong bốn yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế và nó là yếu tố quyết định nhất, bởi vì tất cả mọi của cải vật chất và tinh thần của xã hội đều do con người tạo ra, trong đó lao động đóng vai trò trực tiếp sản xuất ra của cải đó. Trong một xã hội dù lạc hậu hay hiện đại cũng cân đối vai trò của lao động, dùng vai trò của lao động để vận hành máy móc.Lao động là một yếu tố đầu vào của mọi quá trình sản xuất không thể có gì thay thể hoàn toàn được lao động.
Với Việt Nam là một nươớc đang phát triển và muốn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thì cần đề cao vai trò của lao động trong phát triển kinh tế. Những lý do trên là cơ sở của đề tài: “Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010”. Nội dung của đề tài là phân tích thực trạng của lao động Việt Nam hiện nay và phơương hươớng giải quyết để phát huy vai trò của lao động góp phần phát triển kinh tế.
Mục lục

Lời nói đầu 1
Phần I: CƠ Sở Lý LUậN CủA Đề TàI 2
I. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của nguồn lao động Việt Nam 2
1. Một số khái niệm cơ bản 2
2. Đặc điểm của nguồn lao động ở Việt Nam hiện nay 2
3. Khái quát về thực trạng nguồn lao động Việt Nam (1996-2003) 4
4. Cơ sở lý luận và thực tiễn của dự báo: 10
5. Phương pháp dự báo: 11
Phần II: Mô hình dự báo 13
1. Quy mô dân số phân theo nhóm tuổi 13
2. Dân số tuổi lao động kỳ kế hoạch 14
3. Dự báo nguồn lao động năm 2010 14
Phần III: đánh giá tính phù hợp của dự báo 16
1. Đánh giá tính phù hợp của dự báo 16
2. áp dụng kết quả dự báo vào thực tiễn 16
2.1 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 16
2.2. Các chính sách về dân số 19
Kết luận 20
Tài liệu tham khảo 21


7. Tạp chí thị trường lao động 21

[charge=150]http://up.4share.vn/f/46777f7576727073/DA205.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dự báo cung lao động Việt Nam (số lượng và cơ cấu) giai đoạn đến năm 2010 sẽ giúp ích cho bạn.