Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

  MỤC LỤC
  Mở đầu 6
  Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN
  MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 13
  1.1.Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 13
  1.2. Một số khái niệm 17
  1.2.1.Khái niệm quản lý, biện pháp quản lý 17
  1.2.2.Quản lý nhà trường . 25
  1.2.3.Tổ chuyên môn, hoạt động của tổ chuyên môn 29
  1.2.4. Trách nhiệm, quyền hạn của hiệu trưởng, tổ trưởng đối với
  hoạt động tổ chuyên môn . 31
  1.2.5. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng . 36
  1.3.Nội dung quản lý hoạt động tổ chuyên môn 38
  1.3.1. Chỉ đạo lập kế hoạch tổ chuyên môn trong năm học . 38
  1.3.2. Chỉ đ ạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của tổ chuyên môn 38
  1.3.3. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động chuyên môn 44
  1.3.4. Các biện pháp hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng
  hoạt động tổ chuyên môn . 46
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động tổ chuyên môn 47
  1.4.1.Trình độ, năng lực quản lý của hiệu trưởng . 47
  1.4.2.Năng lực chuyên môn của tổ trưởng . 49
  1.4.3. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường 50
  1.4.4.Công tác quản lý, chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo 51
  Kết luận chương 1 53
  Chương 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ
  CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ
  SỞ HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH 54
  2.1.Khái quát về tình hình giáo dục huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 54
  2.1.1.Một số đặc điểm tự nhiên, xã hội . 54
  2.1.2. Tình hình phát triển giáo dục .
  2.1.3. Các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể .
  54
  58
  2.2.Tổ chuyên môn của các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh
  Quảng Ninh 60
  2.2.1. Nhận thức của giáo viên về vai trò của tổ chuyên môn trong
  nhà trường 60
  2.2.2. Năng lực quản lý của tổ trưởng chuyên môn, khả năng tham
  gia các hoạt động của giáo viên trong tổ 61
  2.2.3. Thực trạng chất lượng các hoạt động của tổ chuyên môn các
  trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 62
  2.2.4. Thực trạng cơ sở vật chất các trường THCS phục vụ cho
  hoạt động chuyên môn của giáo viên . 67
  2.3. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường
  THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hiện nay 68
  2.3.1. Khái quát về chất lượng quản lý hoạt động tổ chuyên môn
  của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn 68
  2.3.2. Nhận thức của cán bộ quản lý và viên về tầm quan trọng của
  quản lý hoạt động tổ chuyên môn . 69
  2.3.3. Thực trạng công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động
  của tổ chuyên môn 71
  2.3.4. Thực trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động tổ chuyên
  môn của Hiệu trưởng theo các văn bản quy định của phòng Giáo dục
  và Đào tạo 72
  2.3.5. Thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn
  của hiệu trưởng 73
  2.3.6. Một số vấn đề trong công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn
  của hiệu trưởng trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 83
  Kết lu ận chương 2 . 86
  Chương 3. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ
  CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HUYỆN VÂN
  ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH 87
  3.1.Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn trong nă m
  học 2010-2011 87
  3.2.Nguyên tắc đề xuất các biện pháp quản lý . 88
  3.2.1.Căn cứ vào mục tiêu chiến lược và giải pháp phát triển giáo
  dục đào tạo đến 2020 88
  3.2.2. Đảm bảo quy chế quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 90
  3.2.3. Phù hợp với mục tiêu chiến lược của ngành giáo dục huyện
  Vân Đồn . 91
  3.2.4. Phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương 92
  3.2.5.Đảm bảo tính đồng bộ, tính thực tiễn, tính kế thừa, tính khả thi 93
  3.3. Các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu
  trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 96
  3.3.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về tầm qua n trọng
  và tác dụng thiết thực của hoạt động tổ chuyên môn . 96
  3.3.2. Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. 99
  3.3.3 Quản lý nề nếp, nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn 102
  3.3.4. Kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn . 104
  3.3.5. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá học sinh . 106
  3.3.6. Kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy . 108
  3.3.7 Quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên 109
  3.3.8. Chỉ đạo công tác tự bồi dưỡng của giáo viên 111
  3.3.9 Mối quan hệ giữa các biện pháp . 113
  3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đề xuất 113
  3.4.1. Các bước tiến hành khảo nghiệm 113
  3.4.2. Kết quả khảo nghiệm . 115
  kết luận chương 3 . 119
  Kết luận và kiến nghị 120
  Danh mục tài liệu tham khảo 124
  Phụ lục

  MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học công nghệ, thế kỷ của trí tuệ và cạnh
  tranh thị trường, thế kỷ của bùng nổ thông tin trong đó tri thức chiếm vị trí
  vai trò vô cùng quan trọng. Hiện nay, cách mạng khoa học công nghệ phát
  triển nhanh, kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát
  triển lực lượng sản xuất. Trong bối cảnh đó, giáo dục trở thành nhân tố đối
  với sự phát triển kinh tế xã hội.
  Việt nam bước vào thế kỷ XXI với mục tiêu phấn đấu: “Dân giàu,
  nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong thời kỳ hội nhập để
  phát triển kinh tế xã hội, vấn đề quan trọng hàng đầu là sự phát triển nguồn
  lực con người. Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam khóa IX đã nêu
  rõ: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng
  nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH-HĐH), là điều
  kiện tiên quyết để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển
  xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”[15].
  Giáo dục có vị trí và vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc cải
  tạo và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt giáo dục là nhân tố
  quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Giáo dục có thể đào tạo nguồn nhân
  lực với trình độ trí tuệ ngang tầm thời đại, tích lũy nguồn chất xám đủ để
  luôn đổi mới sản xuất, nâng cao năng suất lao động, phát triển các hoạt động
  dịch vụ Vì vậy, việc đầu tư cho giáo dục để nâng cao trình độ dân trí, phát
  triển nguồn nhân lực cần được ưu tiên hàng đầu.
  Giáo dục là một lĩnh vực rất quan trọng của đời sống, liên quan đến
  hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Vì vậy, Đảng ta rất quan
  tâm, chú trọng phát triển giáo dục đào tạo. Diễn văn khai mạc Đại hội đại
  biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ: Phấn đấu để giáo dục đào tạo
  cùng với khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, thông qua việc
  đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng
  cao, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam.
  Để giáo dục thực hiện đựơc sứ mạng của mình thì trước hết cần nâng
  cao chất lượng giáo dục đào tạo. Quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với giáo
  dục đào tạo là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội
  dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp, hệ thống quản lý giáo
  dục; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục; nâng cao chất
  lượng, hiệu quả giáo dục. Chất lượng giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào hoạt
  động dạy và học, phụ thuộc vào phương pháp giáo dục đào tạo, các hoạt động
  và phương pháp quản lý giáo dục và nhiều yếu tố khác. Như vậy, đổi m ới
  quản lý giáo dục là một trong các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục
  đào tạo.
  Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những chỉ đạo
  đổi mới công tác quản lý trường học như: đổi mới hệ thống quản lý giáo dục,
  nội dung, phương pháp và hình thức quản lý giáo dục bước đầu đã có những
  tác động tích cực đáng kể đến chất lượng giáo dục; đổi mới quản lý các hoạt
  động của trường phổ thông nói chung, trong trường THCS(THCS) nói riêng
  đã có tác động trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và học tập, quyết định đến
  chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
  Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên là lực lượng chủ chốt tham gia
  các hoạt động giáo dục. Giáo viên trong trường THCS được tổ chức thành tổ
  chuyên môn theo môn học hoặc theo nhóm môn học. Tổ chuyên môn là m ắt xích
  quan trọng trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Hoạt động của các tổ chuyên
  môn quyết đị nh trực tiếp đến sự phát triển của nhà trường và chất lượng dạy học
  của thầy và trò.
  Qua hoạt động của tổ chuyên môn, nhà trường bồi dưỡng chuyên môn
  nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy cụ th ể như: xác đị nh
  đúng trọng tâm chương trình môn dạy, bài dạy; bồi dưỡng phương pháp giảng
  dạy và đổi m ới phương pháp gi ảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi m ới của nội dung,
  chương trình; bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ thu ật, kỹ năng trong việc ứng dụng
  công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị hiện đại vào giảng dạy; bồi dưỡng nghiệp vụ
  kiểm tra, đánh giá theo chuẩn đối v ới cả giáo viên và học sinh. Tổ chuyên môn
  tham mưu cho nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa
  cho học sinh. Hoạt động này vừa có ý nghĩ a giáo dục đạo đức, vừa giúp học sinh
  giao lưu trao đổi ki ến thức để đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà
  trường.
  Chất lượng chuyên môn của trường THCS phụ thuộc rất nhiều vào
  trình độ quản lý của hiệu trưởng đối với các tổ chuyên môn, đối với giáo viên
  và học sinh. Để các tổ chuyên môn hoạt động có chất lượng và hiệu quả thì
  hiệu trưởng phải có năng lực quản lý, điều hành thông qua phó hiệu trưởng,
  các tổ trưởng chuyên môn, đồng thời trực tiếp đến từng giáo viên. Hiệu
  trưởng phải nắm vững chương trình môn học, phương pháp đặc trưng của
  từng môn học, để chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện.
  Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn trong trường
  THCS, để hoạt động của tổ chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của
  nhà trường, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học thì hiệu trưởng cần phải
  có chỉ đạo kịp thời, có biện pháp quản lý nội dung và hình thức hoạt động của
  tổ chuyên môn một cách hợp lý. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn là một
  trong những nhiệm vụ quan trọng của hiệu trưởng trường THCS. Đề ra
  những biện pháp quản lý tốt sẽ góp phần tháo gỡ những hạn chế về chất
  lượng hoạt động của tổ chuyên môn.
  Vân Đồn là một huyện miền núi hải đảo của tỉnh Quảng Ninh thuộc
  vùng đông bắc của Tổ Quốc. Đến nay, Vân Đồn đã có nhiều thay đổi và đang
  trong giai đọan được đầu tư phát triển. Giao thông đã thuận lợi hơn trước, có
  cầu nối liền huyện đảo với đất liền, hệ thống điện-đường-trường-trạm đã
  được đầu tư cải tạo tương đối khang trang. Kinh tế huyện đảo trong vài năm
  trở lại đây đã phát triển, đời sống được nâng lên, thông tin, văn hóa được cập
  nhật và được nhân dân quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là mặt bằng dân trí đã
  có những bước tiến đáng kể. Huyện Vân Đồn đạt chuẩn PCGD THCS năm
  2005. Đây là những thuận lợi tạo đà cho giáo dục huyện Vân Đồn phát triển.
  Trong 5 năm trở lại đây, chất lượng giáo dục của huyện Vân Đồn đã có
  những thay đổi rõ rệt. Hàng năm có học sinh đạt giải cấp tỉnh, tham gia thi
  quốc gia, có giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, kết quả giáo dục toàn
  diện được nâng cao dần. Tham quan các huyện thị trong tỉnh để học hỏi kinh
  nghiệm, so sánh đối chiếu với huyện Vân Đồn thì thấy rằng Vân Đồn còn
  một số hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt là những hạn chế về hoạt động của tổ
  chuyên môn trong trường THCS. Mặc dù đã có những chỉ đạo đổi mới về nội
  dung hình thức hoạt động tổ chuyên môn nhưng hầu hết các tổ chuyên môn
  tổ chức các hoạt động còn nặng về hình thức hơn nội dung, đảm bảo số lượng
  hơn chất lượng vì thế mà hiệu quả hoạt động chưa cao.
  Qua gần 20 năm làm công tác giảng dạy và quản lý ở trường THCS
  Thị trấn Cái Rồng và công tác tại phòng GD&ĐT huyện Vân Đồn –Tỉnh
  Quảng Ninh, bản thân tôi thấy rõ vai trò quan trọng của hiệu trưởng đối với
  hoạt động của các tổ chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục
  trong nhà trường. Chính vì vậy, việc nghiên cứu thực trạng hoạt động tổ
  chuyên môn của các trường THCS huyện Vân Đồn-Tỉnh Quảng Ninh nhằ m
  đề ra các biện pháp quản lý phù hợp với yêu cầu của giáo dục trong thời kỳ
  đổi m ới là vấn đề cấp thiết sớm được nghiên cứu và làm sáng tỏ.
  Từ cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi chọn vấn đề: “Biện pháp quản lý
  hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn,
  tỉnh Quảng Ninh” để nghiên cứu với hy vọng góp phần vào việc quản lý
  nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường THCS huyện Vân Đồn
  đáp ứng yêu cầu của xã hội.
  2.Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động của tổ
  chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng
  Ninh, đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng
  hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường này.
  3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1.Khách thể nghiên cứu
  Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn trong trường THCS
  3.2.Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn của hiệu trưởng
  trường THCS.
  4.Giả thuyết khoa học
  Chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở các trường THCS huyệ n
  Vân Đồn hiện nay đã từng bước được nâng cao, song còn có những hạn chế
  nhất định. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, một trong các
  nguyên nhân cơ bản đó là do các biện pháp quản lý của hiệu trưởng chưa phù
  hợp. Nếu xây dựng được các biện pháp quản lý của hiệu trưởng đồng bộ, phù
  hợp thì sẽ nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THCS
  huyện Vân Đồn.
  5.Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1.Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về hoạt động của tổ chuyên
  môn và quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường THCS.
  5.2.Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chuyên môn ở
  các trường THCS huyện Vân Đồn, các biện pháp quản lý của hiệu trưởng
  các trường này.
  5.3.Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của
  hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn ở
  các trường THCS huyện Vân Đồn.
  6. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng các biện pháp quản lý
  hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng bốn trường THCS huyện Vân Đồn,
  tỉnh Quảng Ninh trong thời gian 5 năm từ năm học 2005-2006 đến nay.
  7.Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu có liên quan làm cơ sở lý
  luận cho đề tài.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1.Phương pháp điều tra viết
  Trưng cầu ý kiến của hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên về
  thực trạng hoạt động tổ chuyên môn, việc quản lý chỉ đạo hoạt động chuyên
  môn của hiệu trưởng các trường THCS trong phạm vi nghiên cứu.
  7.2.2.Phương pháp quan sát
  Quan sát để biết được nội dung và hình thức các hoạt động của tổ
  chuyên môn như: Dự giờ, thăm lớp, dự hội nghị chuyên đề, hội thảo, ngoại
  khóa . nắm bắt được các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn mà
  hiệu trưởng các trường THCS đã dùng. Sơ bộ đánh giá chất lượng hoạt động
  và tính hiệu quả của các biện pháp đó.
  7.2.3.Phương pháp phỏng vấn
  Phỏng vấn hiệu trưởng các trường THCS, phó hiệu trưởng phụ trách
  chuyên môn, tổ trưởng các tổ chuyên môn, giáo viên các trường để làm rõ
  thêm thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng.
  7.2.4.Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia
  Trao đổi và tham khảo ý kiến chuyên gia để đánh giá thực trạng công
  tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn và tư vấn các biện pháp quản lý của
  hiệu trưởng trường THCS huyện Vân Đồn đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.
  7.2.5.Phương pháp tổng kết thực tiễn
  Tổng kết các kết quả thu được từ thực tiễn để đề xuất các biện pháp
  quản lý, khẳng định tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp quản lý hoạt
  động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường THCS huyện Vân Đồn.
  7.3.Phương pháp thống kê toán học
  Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý, phân tích các số liệu
  từ các phiếu thu được, mô tả, suy luận và kiểm định tính ý nghĩa cũng như
  mối tương quan giữa các yếu tố trong quá trình nghiên cứu.
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý và nâng cao chất lượng hoạt
  động tổ chuyên môn của hiệu trưởng trường trung học cơ sở
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động tổ chuyên môn của
  hiệu trưởng các trường THCShuyện Vân Đồn – Quảng Ninh
  Chương 3: Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của
  hiệu trưởng trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN
  CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
  1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề
  Nghiên cứu về quản lý hoạt động của tổ chuyên môn của người hiệ u
  trưởng không phải là vấn đề mới mà là vấn đề đã được nghiên cứu có cơ sở
  pháp lý và cơ sở lý luận từ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công
  tác tổ chức cán bộ, công tác xây d ựng phát triển đội ngũ. Đại hội Đại biểu
  toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định cần phải
  xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, nhất là
  đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế tiếp vững vàng. Có cơ chế, chính sách đảm bảo
  phát hiện, đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ
  xứng đáng những người có đức, có tài
  Mục tiêu của nền giáo dục hiện nay không chỉ là giáo dục và đào tạo ra
  thế hệ tương lai có kiến thức, mà các thế hệ “ra lò” từ giáo dục phải được
  đào tạo toàn diện cả về đức-trí-thể-mĩ, có kĩ năng sống, thích ứng tốt với
  hoàn cảnh và đặc biệt là linh hoạt, m ềm dẻo, sáng tạo trong ứng xử và giả i
  quyết các vấn đề. Để làm tốt nhiệm vụ đó thì các nhà quản lý phải tìm ra các
  giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, đổi mới công tác
  quản lý trong nhà trường trong đó có quản lý hoạt động tổ chuyên môn. Cải
  tiến nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đối với tổ chuyên môn để thông
  qua đó tác động tích cực vào quá trình nâng cao chất lượng giáo dục.
  Quản lý hoạt động chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học trong
  các nhà trường nói chung là một vấn đề rất cần thiết và được nhiều người
  quan tâm. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đứng trên các góc
  độ khác nhau để tìm ra các biện pháp quản lý chuyên môn nhưng đều có mục
  đích chung là nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. Có thể kể ra
  nhiều công trình nghiên cứu gần với đề tài theo các nhóm sau đây:
  Nhóm1: Các công trình nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy
  học cấp phổ thông(Tiểu học, THCS, THPT).
  Đây là hướng nghiên cứu mà thực trạng có thể được đánh giá một cách
  rõ ràng và việc xác định nguyên nhân của những hạn chế hầu như không gặp
  khó khăn, nên các tác giả tập trung nghiên cứu theo hướng này nhiều nhất. Các
  đề tài nghiên cứu theo hướng này có những đặc điểm cơ bản như sau:
  + Chủ thể quản lý hoạt động dạy học được đề cập đến trong các công
  trình nhiều nhất là hiệu trưởng các trường phổ thông, tiếp đến là trưởng, phó
  các phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục trung học của sở Giáo dục và
  đào tạo.
  + Có thể tìm thấy trong các đề tài này những đánh giá thực trạng rất sát
  thực về việc quản lý hoạt động dạy học của các nhà trường phổ thông. Từ
  những đánh giá đó các tác giả cũng đã cơ bản tìm ra nguyên nhân của những
  hạn chế trong công tác quản lý. Tham khảo các công trình này ít, nhiều cũng
  thấy quản lý hoạt động dạy học của một nhà trường, trực tiếp hơn nữa là quản
  lý hoạt động dạy học của tổ chuyên môn và của giáo viên chính là một mảng
  công việc của quản lý hoạt động tổ chuyên môn trong nhà trường.
  + Các công trình đã đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học có
  tính hiệu quả cao. Nếu nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy học của tổ
  chuyên môn có thể dựa vào đó để đề xuất tiếp các biện pháp mang tính đồng
  bộ và phù hợp. Đi theo hướng nghiên cứu này có thể kể đến các công trình như:
  1. Phạm Thị Lan Hương: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu
  trưởng các trường Tiểu học huyện Tam Đảo-Vĩnh Phúc, 2006.
  2. Bùi Thị Thanh Thi: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu
  trưởng các trường THCS huyện Yên Lập -tỉnh Phú Thọ, 2007.

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Afanaxev (1997), Con người trong quản lý xã hội, tập 2. NXB Khoa học
  xã hội, Hà Nội.
  2. Đặng Quốc Bảo (1997), Khái niệm về quản lý giáo dục và chức năng
  quản lý giáo dục, Tạp chí phát triển giáo dục, Hà Nội.
  3. Đặng Quốc Bảo (2008), Những vấn đề cơ bản về quản lý giáo dục, Đề
  cương bài giảng cho học viên cao học chuyên ngành QLGD, Hà Nội.
  4. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị số 40 – CT/TƯ về việc xây
  dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Hà
  Nội.
  5. Ban khoa giáo trung ương (2002), Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi
  mới, chủ trương, thực hiện, đánh giá, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.
  6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Điều lệ trường phổ thông, NXB Giáo dục,
  Hà Nội.
  7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp
  luật về giáo dục và đào tạo, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  8. Cẩm nang nâng cao năng lực quản lý nhà trường (2007), NXB Chính trị
  Quốc gia, Hà Nội.
  9. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002.
  10. Nguyễn Quốc Chí (2003), Những cơ sở của lý luận quản lý giáo dục
  (Tập bài giảng cao học quản lý), Hà Nội.
  11. Phạm Khắc Chương (2004), Lí luận quản lý giáo dục đại cương, Giáo
  trình dùng cho học viên cao học Quản lý giáo dục.
  12. Nguyễn Bá Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo.
  NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  13. Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở của Khoa học quản lý, Nhà xuất bả n
  Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  14. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCHTƯ
  Đảng khóa VIII, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần
  thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần
  thứ X, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  17.Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện hội nghị lần thứ ba BCHTW
  khóa X, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  18. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng
  Ninh lần thứ IX, Quảng Ninh.
  19. Điều lệ trường THCS, THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học (Ban
  hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/04/2007 của
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  20. Giáo trình quản lý hành chính nhà nước (2000). NXB Giáo dục, Hà Nội.
  21. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục và khoa học giáo dục,
  Nhà xuất bản Giáo dục, Hà nội.
  22. Vũ Ngọc Hải (2006), Tập bài giảng Quản lý Nhà Nước về giáo dục, Hà Nội.
  23. Bùi Minh Hiền (2004), Lịch sử giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học
  sư phạm, Hà Nội.
  24. Bùi Minh Hiền (Chủ biên) (2006), Quản lý giáo dục, NXBĐHSP, Hà Nội.
  25. Hà Sĩ Hồ (1985), Những bài giảng về quản lý trường học, NXB Giáo dục,
  Hà Nội.
  26. M.I. Kônđacôp (1993),Cơ sở lý luận của khoa học quản lý giáo dục,
  Trường CBQL Giáo dục Hà Nội và Viện Khoa học giáo dục.
  27. Kinh nghiệ m của các quốc gia. Chiến lược phát triển giáo dục trong thế
  kỷ XX NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.
  28. Trần Kiểm (1997), Quản lý Giáo dục và trường học, Viện khoa học giáo
  dục, Hà Nội.
  29. Trần Kiểm (2003), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông. NXB Đại
  học quốc gia, Hà Nội.
  30. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý giáo dục. NXB Giáo dục, Hà Nội.
  31. Trần Kiểm (2007), Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục, Nhà xuất
  bản Đại học sư phạm, Hà Nội.
  32. Trần Kiểm (2008), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý Giáo dục,
  NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
  33. Harold Koontz, Cyril Odonnell và Heinz Weihrich (1992), Những vấn đề
  cốt lõi của quản lý. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  34. Đặng Bá Lãm (1999), Chính sách và kế hoạch trong quản lý giáo dục,
  Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
  35. Đặng Bá Lãm (2003), Giáo dục Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ
  XXI chiến lược phát triển, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
  36. Phạm Thành Nghị (2000), Quản lý chất lượng giáo dục, Nhà xuất bản
  Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  37. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Tâm lý học quản lý, Tập bài giảng cao học
  quản lý, Hà Nội.
  38. K.Marx và F. Engels, Các Mác và ăng Ghen toàn tập, tập 23. NXB
  Chính trị Quốc gia, Hà nội.

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status