Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010-2015)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010-2015)

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010-2015)

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1. Thống kê cơ sở vật chất Nhà trường
  Bảng 2.2. Cơ cấu ĐNGV trường CĐYTQN
  Bảng 2.3. Số lượng cán bộ hợp đồng thỉnh giảng và hợp đồng
  Bảng 2.4. Thống kê giờ giảng năm học 2008-2009
  Bảng 2.5. Cơ cấu ĐNGV theo trình độ đào tạo
  Bảng 2.6. Cơ cấu ĐNGV theo chức danh chuyên môn
  Bảng 2.7. Cơ cấu ĐNGV theo độ tuổi
  Bảng 2.8. Cơ cấu ĐNGV theo giới tính
  Bảng 2.9. Số lượng GV tiếp nhận từ các đơn vị sự nghiệp
  Bảng 2.10. Số lượng GV tuyển dụng qua các năm
  Bảng 2.11. Số lượng GV kiêm nhiệm
  Bảng 2.12. Thống kê số lượng GV được đào tạo qua các năm
  Bảng 2.12. Thống kê đánh giá GV qua các năm học
  Bảng 2.13. Tổng hợp trưng cầu ý kiến HSSV về HĐ giảng dạy của GV
  Bảng 2.14. Thống kê Thi đua - Khen thưởng GV
  Bảng 2.15. Thống kê số GV giỏi các cấp

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Sơ đồ 1. Phát triển nguồn nhân lực
  Sơ đồ 2. Cơ cấu tổ chức trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh
  Sơ đồ 3. Sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý.
  Biểu đồ 2.1. Thống kê số lượng GV trường CĐYTQN
  Biểu đồ 2.2. Cơ cấu ĐNGV theo giới tính

  MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đề tài
  Việc đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo
  toàn diện phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó đổi mới công tác quản lý
  giáo dục đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Trong Chiến lược phát triển
  giáo dục 2001-2010, đã nhận định rằng: “Trong thời gian vừa qua, quản lý là
  một khâu yếu và là nguyên nhân của những yếu kém khác trong giáo dục
  nước ta” [4]. Vì vậy, trong các giải pháp chiến lược phát triển giáo dục của
  thập niên tới, đổi mới quản lý giáo dục (QLGD) được coi là khâu đột phá.
  Trong công tác đổi mới QLGD các trường đại học, cao đẳng hiện nay,
  phát triển đội ngũ giảng viên (ĐNGV) đóng một vai trò quan trọng đặc biệt,
  vì chất lượng giáo dục chỉ đạt được khi có một đội ngũ cán bộ , giáo viên đủ
  về số lượng, cơ cấu và chất lượng.
  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (CĐYTQN), tiền thân là trường
  Trung cấp Y tế Quảng Ninh được thành lập năm 1960, qua 50 năm xây dựng
  và phát triển đã thu được nhiều thành quả đáng trân trọng. Cùng với sự phát
  triển của nhà trường, ĐNGV trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cũng đã được
  tăng cường về nhân lực và được nâng cao về trình độ. Tuy nhiên, công tác
  quản lý giảng viên (GV) trong nhà trường thời gian qua còn chưa đồng bộ và
  còn một số hạn chế. Những năm học tới đây, Trường tiếp tục gánh vác nhiệm
  vụ của một cơ sở đào tạo hàng năm cung cấp cho các vùng trong tỉnh và các
  tỉnh bạn đội ngũ cán bộ y tế có trình độ trung cấp, cao đẳng phục vụ công tác
  bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tháng 9/2009, UBND tỉnh Quảng
  Ninh đã có công văn cho phép Trường Đại học Y Hà Nội liên kết với Trường
  Cao đẳng y tế Quảng Ninh mở các lớp đào tạo đại học và sau đại học.
  Mặt khác, qua khảo sát gần đây về nhu cầu đào tạo những năm tiếp
  theo, số lượng học sinh - sinh viên vào trường tiếp tục gia tă ng; yêu cầu của
  các nhà tuyển dụng về chất lượng nguồn lực ngày càng cao hơn cả về trình độ
  chuyên môn và phẩm chất đạo đức.
  Trước tình hình mới và nhiệm vụ mới, bên cạnh việc tăng cường đầu tư
  cơ sở vật chất, nhà trường rất quan tâm xúc tiến việc củng cố và phát triển
  ĐNGV nhằm đáp ứng tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo. Song, để phát triển
  ĐNGV cần phải nghiên cứu, xác lập được những giải pháp tích cực, đồng bộ
  phù hợp với đặc thù, tình hình của đơn vị mới có thể khắc phục được tình
  trạng khó khăn hiện tại về quản lý đội ngũ và phát triển đội ngũ.
  Từ những lý do trên đây, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu vấn đề: "Biện
  pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh
  Quảng Ninh (2010-2015)" làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý
  giáo dục.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn công tác quản lý nhà trường,
  đề tài nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng
  viên ở trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (2010-2015).
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để thực hiện Mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung vào các nhiệm vụ:
  3.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận của các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV
  trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.
  3.2. Xác định thực trạng các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV ở trường
  CĐYTQN.
  3.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển ĐNGV của trường
  CĐYTQN (2010-2015).
  4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng
  Y tế Quảng Ninh.
  4.2. Khách thể nghiên cứu
  Hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế
  Quảng Ninh.
  5. Giả thuyết khoa học
  Công tác quản lý phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Y tế
  Quảng Ninh vẫn tồn tại một số hạn chế cần phải được nghiên cứu khắc phục.
  Đội ngũ giảng viên sẽ đủ về số lượng và cơ cấu, mạnh về chất lượng, đáp ứng
  yêu cầu công tác đào tạo ngày càng phát triển trong giai đoạn trước mắt và
  thời gian tới, nếu xác lập được các biện pháp quản lý phù hợp với các cơ sở
  lý luận quản lý giáo dục và tình hình thực tế của Trường Cao đẳng Y tế
  Quảng Ninh.
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu một số biện pháp quản lý
  phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh giai đoạn
  2010-2015.
  - Về địa bàn nghiên cứu: Các nghiên cứu được triển khai tại trường
  Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Sử dụng các phương pháp: phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát
  hoá các vấn đề lý luận về quá trình quản lý các hoạt động của giảng viên làm
  cơ sở cho việc xây dựng các khái niệm công cụ và xây dựng khung lý thuyết
  cho vấn đề nghiên cứu.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp quan sát:
  Quan sát hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giảng viên của Ban Giám
  hiệu, của các khoa/ phòng và tổ chuyên môn.
  - Phương pháp điều tra:
  Xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra của Phiếu trưng cầu ý kiến đối với
  nhiều loại khách thể: Cán bộ quản lý cấp khoa, phòng và giảng viên về số
  lượng, chất lượng giảng viên và quản lý phát triển đội ngũ giảng viên. Trưng
  cầu ý kiến sinh viên về chất lượng giảng viên.
  - Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn một số cán bộ quản lý, giảng viên
  và sinh viên nhà trường về các hoạt động quản lý giảng viên, về các biện pháp
  để phát triển đội ngũ giảng viên.
  - Phương pháp chuyên gia:
  Tiếp xúc với một số cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên giỏi để tìm
  kiếm các kết luận trong việc đánh giá thực trạng và tranh thủ ý kiến của họ
  trong việc đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên.
  7.3. Phương pháp xử lý số liệu
  Sử dụng toán thống kê để xử lý các các số liệu thu được .
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận và kiến nghị, luận văn có 3 chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc xác lập các biện
  pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên.
  - Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý phát triển đội ngũ giảng viên
  trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh.
  - Chương 3: Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường
  Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (2010-2015).

  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC QUẢN LÝ
  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam
  Giáo dục (bao gồm cả các hoạt động đào tạo nghề nghiệp) là một hoạt
  động cơ bản của xã hội. Trình độ dân trí được các nước coi như vốn căn bản
  để phát triển đất nước. Do đó, bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên thế giới muốn
  phát triển, cũng quan tâm trước hết đến phát triển giáo dục như là một “quốc
  sách” về phát triển nguồn nhân lực nói riêng, về phát triển con người và kinh
  tế - xã hội nói chung.
  Ở Việt Nam, ngay từ những năm 70- 80 của thế kỉ XX, nhận thức được
  vai trò giáo dục là “quốc sách hàng đầu” đối với sự phát triển của đất nước,
  Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam các kỳ VIII, IX, X trong giai đoạn đổi mới
  đều nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là nâng cao
  chất lượng đội ngũ giáo viên các bậc học, trong đó có đội ngũ giảng viên các
  trường ĐH,CĐ nói riêng.
  Là một lực lượng tiên tiến trong đội ngũ trí thức nước nhà, giảng viên
  các trường đại học, cao đẳng hiện đã và đang đóng vai trò rất quan trọng
  trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với
  chức năng đào tạo và bồi dưỡng trí tuệ cho người học, xây dựng cơ sở lý luận
  và giải pháp công nghệ cho công tác lãnh đạo và quản lý đất nước, họ là lực
  lượng quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu của giáo dục đại học: Đào
  tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nguồn năng lực trí tuệ, sáng tạo, có
  năng lực thích ứng cao, có khả năng tìm việc làm và tạo việc làm, đáp ứng
  mọi yêu cầu của xã hội cả về nhân cách và tài năng.
  Để có được ĐNGV mạnh, đủ tiêu chuẩn thì công tác quản lý phát triển
  ĐNGV phải là trọng tâm hàng đầu của các nhà quản lý GDĐH.
  Quản lý phát triển ĐNGV ở Việt Nam đang là một vấn đề được các nhà
  khoa học đặc biệt quan tâm. Đã có nhiều công trình tiêu biểu của các nhà
  nghiên cứu Đặng Quốc Bảo, Vũ Ngọc Hải, Bùi Minh Hiền, Trần Kiểm,
  Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Thị Mỹ Lộc .
  Ngoài ra, một số luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục cũng
  đề cập đến vấn đề này:
   Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở trường
  KTCN Thanh Hoá giai đoạn 2005- 2010, của Nguyễn Cao Thắng;
   Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS huyện Thuận Thành Bắc Ninh giai đoạn 2005- 2010, của Lê Đình Thanh;
   Một số biện pháp xây đựng đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng
  Thống Kê, của Nguyễn Đình Dũng;
  .
  Tuy nhiên, cho đến thời điểm này còn chưa có công trình nào nghiên
  cứu về phát triển đội ngũ giảng viên trong loại hình trường cao đẳng y tế địa
  phương hiện nay. Đặc biệt, chưa có luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục nghiên
  cứu về quản lý phát triển đội ngũ giảng viên ở trường Cao đẳng Y tế Quảng
  Ninh.
  1.2. Các khái niệm cơ bản
  1.2.1. Quản lý giáo dục
  Quản lý giáo dục (QLGD) được hiểu là hoạt động quản lý trong lĩnh
  vực giáo dục và đào tạo, trong đó bao gồm quản lý quá trình dạy và học diễn
  ra ở các cơ sở giáo dục khác nhau.
  Theo Trần Kiểm [19, tr.10], QLGD có thể được hiểu ở các cấp độ khác
  nhau, tuỳ theo việc xác định đối tượng quản lý.
  - Đối với cấp vĩ mô:
  + QLGD được hiểu là những tác động tự giác (có ý thức, có mục
  đích, có kế hoạch, có hệ thống, hợp quy luật) đến tất cả các mắt xích
  của hệ thống giáo dục (từ cấp cao nhất là hệ thống GD quốc dân, tới
  các cơ sở giáo dục là nhà trường) nhằm thực hiện có chất lượng và
  hiệu quả mục tiêu phát triển giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ mà xã hội
  đã đặt ra cho ngành giáo dục.
  + Cũng có thể định nghĩa Quản lý giáo dục là hoạt động tự giác
  của chủ thể quản lý nhằm huy động, tổ chức, điều phối, điều chỉnh,
  giám sát một cách có hiệu quả các nguồn lực giáo dục (nhân lực,
  vật lực,tài lực) phục vụ cho mục tiêu phát triển giáo dục và yêu cầu
  phát triển KT-XH. Chủ thể quản lý của cấp độ vĩ mô là cơ quan
  quản lý nhà nước về giáo dục.
  - Đối với cấp vi mô:
  + QLGD ở cấp vi mô (cấp cơ sở) được hiểu là hệ thống những
  tác động tự giác (có ý thức, có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống,
  hợp quy luật) của chủ thể quản lý một cơ sở giáo dục đến tập thể
  giáo viên, công nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh và các
  nguồn lực xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm thực hiện có chất
  lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường (của cơ sở),
  nhằm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình GD-ĐT đã các
  cấp trên đề ra. QLGD chính là thực hiện các chức năng quản lý
  trong công tác giáo dục.
  Chức năng quản lý là dạng hoạt động cơ bản mà thông qua đó chủ thể
  quản lý tác động lên khách thể nhằm đạt những mục tiêu xác định. Quản lý có
  4 chức năng cơ bản, đó là chức năng hoạch định ( lập kế hoạch), chức năng tổ
  chức, chức năng chỉ đạo (điều hành) và chức năng kiểm tra.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2005), Chỉ thị 40/CT-TƯ v/v nâng cao chất
  lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD.
  2. Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (1995), Quyết định số 538/QĐ-TCCB-CP
  ngày 18 tháng 12 năm 1995 quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch
  công chức bậc đại học.
  3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Điều lệ trường Cao đẳng (Ban hành kèm
  theo Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT).
  4. Chính Phủ (2001), Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010.
  5. Chính phủ, Nghị định 116/2003/NĐ-CP v/v tuyển dụng, sử dụng và quản lý
  cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
  6. Chính Phủ, Nghị định 35/2005/NĐ-CP v/v xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
  7. Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng thời kỳ đổi mới: về văn
  hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia.
  8. Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm về quản lý giáo dục, Trường Cán
  bộ Quản lý giáo dục.
  9. Đặng Quốc Bảo (2006), Phát triển con người, và chỉ số phát triển con
  người: một số kiến giải lý luận và thực tiễn trong bối cảnh kinh tế - xã hội
  hiện nay ở Việt Nam, Tài liệu giảng dạy cho khóa Cao học Quản lý giáo dục.
  10. Vũ Dũng (2006), Giáo trình tâm lý học quản lý, NXB Đại học Sư phạm.
  11. Phạm Khắc Chương (2007), Một số luận thuyết khoa học Quản lý giáo dục,
  Bài giảng cho lớp Cao học Quản lý giáo dục
  12. Hồ Ngọc Đại (2006), Giải pháp phát triển giáodục, NXB Giáo dục.
  13. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2004), Giáo trình tâm lý học
  lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  14. Vũ Ngọc Hải (2006), Quản lý Nhà nước về giáo dục, Tập bài giảng cho các
  khóa Cao học về Khoa học giáo dục.
  15. Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2009), Quản lý giáo dục,
  NXB Đại học Sư phạm.
  16. Nguyễn Văn Hộ (2007), Xu hướng phát triển giáo dục, Tài liệu dùng cho
  học viên Cao học QLGD.
  17. Nguyễn Văn Hộ (2007), Triết lý giáo dục, Tài liệu dùng cho học viên Cao
  học QLGD.
  18. Nguyễn Văn Hộ (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, giáo trình
  dùng cho các lớp cao học thạc sỹ.
  19. Trần Kiểm (2009), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục,
  NXB Đại học Sư phạm.
  20. Trần Kiểm (2006), Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục, NXB Đại học
  Sư phạm.
  21. Phạm Hồng Quang (2006), Hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục của
  sinh viên sư phạm, NXB Đại học Sư phạm.
  22. Phạm Hồng Quang (2006), Môi trường giáo dục, NXB Giáo dục.
  23. Phạm Hồng Quang (2007), Nghiên cứu khoa học giáo dục - một số vấn đề lý
  luận và thực tiễn, Tài liệu tham khảo cho sinh viên Đại học Sư phạm - Đại
  học Thái Nguyên.
  24. Phạm Hồng Quang (2005), Quản lý và phát triển môi trường giáo dục, Tài
  liệu dùng cho học viên Cao học chuyên ngành QLGD.
  25. Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo
  dục, NXB Chính trị quốc gia.
  26. Quyết định 1702/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh Quảng
  Ninh "V/v phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
  và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006-2010"
  27. Trần Quốc Thành (2007), Khoa học quản lí, Đề cương bài giảng dành cho
  học viên cao học chuyên ngành QLGD.
  28. Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ v/v
  Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày
  10/3/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công
  chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
  29. Nguyễn Thị Tính (2007), Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục - Đào
  tạo, Đề cương bài giảng Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Thái Nguyên.
  30. Hoàng Văn Tuấn, Các quy tắc hay trong giao tiếp. NXB Thanh niên 1996.
  31. Mạc Văn Trang - Trần Thị Bạch Mai (1998), Quản lý nhân sự trong giáo
  dục đào tạo, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục
  32. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Quyết đinh số 165/QĐ-CĐYT ngày 01
  tháng 04 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường CĐYTQN "v/v ban hành Quy
  chế chi tiêu nội bộ áp dụng trong Trường CĐYTQN".
  33. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (2010), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần
  thứ II.
  34. Từ điển Tiếng Việt (2001), NXB Đà Nẵng.
  35. Từ điển Giáo dục (2001), NXB từ điển Bách khoa

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010-2015)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Y tế tỉnh Quảng Ninh (2010-2015) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

tuyển dụng giáo viên vật lý quảng ninh 2015

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status