Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và biện pháp thu hút khách tại khách sạn Hoa Hồng

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và biện pháp thu hút khách tại khách sạn Hoa Hồng

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: thực trạng và biện pháp thu hút khách tại khách sạn Hoa Hồng


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNGVỀ KHÁCHSẠN, KINH DOANH KHÁCH
  SẠN, KHÁCH DULỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH TRONG
  KINH DOANH KHÁCH SẠN . 3
  1.1. Một sốkhái niêmcơbản về kinh doanh khách sạn 3
  1.1.1. Kháiniệm du lịch 3
  1.1.2. Nhucầu du lịch 4
  1.1.2.1. Khái niệm về nhu cầu du lịch . 4
  1.1.2.2. Đặc điểmcủa nhu cầu dulịch 5
  1.1.3. khái niệm kháchsạn và kinhdoanh khách sạn 6
  1.1.3.1. Khách sạn 6
  1.1.3.2. Kinh doanh khách sạn 8
  1.1.3.3. Sản phẩmcủa khách sạn 9
  1.2. Các chỉtiêu đánh giá . 10
  1.2.1. Hệsốsửdụngbuồng . 10
  1.2.2. Thời gian lưu trúbình quân . 11
  1.2.3. Doanh thu bình quânmột ngày . 11
  1.2.4. Tỷlệlợi nhuận thuần trên doanh thu . 12
  1.2.5. Tỷ suất chi phí . 12
  CHƯƠNG 2: A/ GIỚI THIỆU ĐÔI NÉTVỀ KHÁCHSẠN HOA HỒNG 13
  2.1. Lịch sửhình thànhvà phát triển . 13
  2.2. Mô hình quảnlý và tổchức 15
  2.2.1. Mô hình vàcơcấu tổchức 15
  2.2.2. Chức năng của các phòng ban . 16
  2.3. Kếhoạch, phươnghướng hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn
  trong thờigian tới . 20
  2.3.1. Mụctiêu phấn đấu của kháchsạn năm2007 20
  2.3.2. Chiến lược kinh doanh của khách sạnnăm 2007 21
  2.3.3. Biệnpháp thực hiệnmục tiêu chiến lượccủa khách sạn . 21
  2
  B/MỘTSỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG HOẠT ĐỘNGSẢN XUẤT KINH DOANH
  KHÁCHSẠN . 22
  2.1. Tình hình nhân lựccủa khách sạn HoaHồng . 24
  2.1.1.Phântích tình hình sửdụng lao động củakhách sạn 24
  2.1.2. Tìnhhình đội ngũnhân viêncủa kháchsạn theo thâm niên công tác28
  2.1.3. Phân tích khoảnmục chi phí tiền lương,tiền thưởng . 30
  2.2. Tình hình thu mua nguyên vật liệu . 34
  2.3. Các đặc điểm kinhtếkỹthuậtcủa khách sạn . 35
  2.3.1. Tìnhhình trangbịtài sản cố định và cơsởvật chất kỹthuật 35
  2.3.2. Phân tích tình hình vốn tại khách sạn Hoa Hồng 37
  C/ THỰC TRẠNGKINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN . 41
  2.1. Một sốnhân tố ảnh hưởng đến khảnăng thu hút khách củamột khách sạn41
  2.1.1.Nhóm nhân tốkhách quan 42
  2.1.1.1. Điều kiệntựnhiên và hệ thống tàinguyên du lịch củamột điểm
  du lịchmột vùng,một quốc gia . 42
  2.1.1.2. Tình hìnhluật pháp, chínhtrị . 43
  2.1.1.3. Mối quanhệgiữa ngành du lịch vớingành khác trong nền
  kinh tếquốc dân 43
  2.1.1.4. Mức độcạnh tranh trên thị trường khách sạn 43
  2.1.1.5. Sức ép từphía nhà cung cấp và các tổ chức trung giancác kênh
  phân phốisản phẩm của khách sạn 44
  2.1.1.6. Xu hướng vận động của nhu cầu thịtrường . 44
  2.1. 2.Nhómnhân tố chủ quan: đây là nhóm nhântốkháchsạn có th ể kiểmsoát
  được 44
  2.1.2.1. Vịtrí, cấu trúccủa khách sạn . 44
  2.1.2.2. Uy tín và thứhạng của khách sạn 45
  2.2. Thực trạngkinh doanh của khách sạn HoaHồng . 46
  2.2.1. Tìnhhình du khách đến khách sạn trong3 năm2004 – 2006 . 46
  2.2.2. Phân tích tín hthờivụvà cơcấucủadu khách đến kháchsạn Hoa Hồng 51
  2.2.2.1. Phân tíchtính thời vụcủa du khách đến khách sạn 51
  2.2.2.2. Cơcấu khách đến khách sạn theo hình thức 53
  3
  2.2.2.3. Phân tíchsựtăng trưởng vềsốngàykhách
  và hiệu quả kinh doanhdịch vụlưu trú của khách sạn HoaHồng 54
  2.2.3.Phân tích doanh thu của khách sạn Hoa Hồn g trong những nămqua
  2004 – 2006 . 57
  2.2.3.1. Tình hìnhdoanh thu của khách sạn theo từng loại hình dịchvụ 57
  2.2.3.2. Tình hìnhdoanh thu vàmức chi tiêu theo cơcấu du khách 59
  2.2.4. Phân tích tình hình chí phítại kháchsạn Hoa Hồng . 61
  2.2.4.1. Phân tích chi phí . 61
  2.2.4.2. Phân tích chi phí theo loạihình dịch vụ . 63
  2.3. Đánh giá hiệu quả kinh doanhvà tìnhhình tài chínhcủa khách sạn 64
  2.3.1. Phân tích, đánh giá kết quả kinh doanh . 64
  2.3.2. Phân tích tàichính của khách sạn 68
  2.3.2.1.Tỷsốdoanh lợiròng trên VCSH 68
  2.3.2.2. Tỷsốdoanh lời trên doanhthu (R
  p
  ) . 69
  2.3.2.3. Phân tích các tỷsốphản ánh khảnăngthanh toán . 69
  2.3.2.4. Phân tích các tỷsốphản ánh khảnănghoạt động 71
  2.3.3. Nhóm chỉtiêu hiệu quảsửdụng vốn . 73
  2.3.4. Chỉtiêu hiệu quảtổng hợp . 74
  ĐÁNH GIÁ CHUNG . 75
  CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁPCỤ THỂ NHẰMTĂNGCƯỜNG THU HÚT
  KHÁCH ĐẾN KHÁCH SẠN HOA HỒNG 79
  3.1. GIẢI PHÁP 1:Xác định thịtrườngmục tiêu 79
  3.1.1. Sựcần thiết của giải pháp 79
  3.1.2. Nội dung của giải pháp 80
  3.1.3. Điềukiện thực hiện giải pháp 81
  3.1.3. Hiệuquả mang lại 81
  3.2. GIẢI PHÁP 2: Tạo uytín sản phẩm . 82
  3.2.1. Sựcần thiết của giải pháp 82
  3.2.2. Nội dung của giải pháp 82
  3.2.3. Điềukiện để thực hiện giải pháp . 83
  3.2.4. Lợiích mà giải pháp mang lại . 83
  4
  3.3. GIẢI PHÁP 3: Phát triển có dịch vụbổsung của khách sạn 84
  3.3.1. Sựcần thiết của giải pháp 84
  3.3.2. Nội dung của giải pháp 84
  3.3.3. Điềukiện để thực hiện giải pháp . 85
  3.3.4. Lợiích mà giải pháp mang lại . 86
  3.4. GIẢI PHÁP 4: Nâng cao trình độ độingũlao động . 86
  3.4.1. Sựcần thiết của giải pháp 86
  3.4.2. Nội dung của giải pháp 86
  3.4.3. Điềukiện để thực hiện giải pháp . 88
  3.4.4. Lợiích mà giải pháp mang lại . 89
  KIẾN NGHỊ 90
  5
  LỜI MỞ ĐẦU
  Cùngvớisự phát triểncủanền kinhtế thế giới,nền kinhtế Việt Namcũng
  có nhữngbướctăng trưởng, phát triển đángkể trong nhữngnăm qua nhất làtừ sau
  chuyển đổi kinhtếtừnền kinhtếtập trung quan liêu baocấp sangnền kinhtế hàng
  hóa nhiều thành phần,vận hành theocơ chế thị trường cósự quản lýcủa nhànước
  địnhhướng XãHội Chủ Nghĩa.Nền kinhtế phát triểncộngvớisự ứngdụng thành
  công những tiếnbộ khoahọckỹ thuật trên thế giới, đã giúptăngnăng suất lao động,
  tăng thu nhập, đờisốngvật chấtcủa người dân ngày càng đượccải thiện, trình độ
  dân trí ngày càng nâng cao. Khi cuộcsốngcủa người dân được ổn định,họsẽ
  hướngtới thỏa mãn nhucầu caocấphơn( nhucầu thứyếu ) theo thứbậc nhucầu
  của A.Maslow, và nhucầu đi dulịch làmộttấtyếu. Đồng thờimặc dù chúng ta
  thực hiệnnền kinhtếmở thu hút được các nhà đầutưnước ngoài nhưng sovớinền
  kinhtế thế giớinền kinhtếcủanước ta còn kém phát triển,lạchậu vìvậy việc
  chuyển giao công nghệ,họchỏi kinh nghiệmcủanước ngoài là điềutấtyếu, chính
  vì vậycácchuyên gianước ngoài sang Việt Nam tìm kiếmcơhội đầu tư, tìm đối tác
  làm ăn, nghiên cứu thị trường, hội thảo, ngày càng nhiều.
  Ở Việt Nam, tuy đây làmột ngành kinhtế còn non trẻ nhưngtầm quan trọng
  của dulịch đã được đánh giá đúngmức.Dựa trên những tiềmnăngsẵn cócủa du
  lịch Việt Nam và tiềmnăng tài nguyên thiên nhiên phong phú, Đạihội VIII đã
  khẳng định: “ Phát triển nhanh dulịch,từngbước đưanước ta trở thành trung tâm
  du lịch và thươngmại có tầmcỡ”.
  Saumột vàinăm đổimới,lượng khách dulịch đến Việt Namtăng nhanh đã
  làmtăngsốlượng nhà hàng và kháchsạn, đặc biệt kháchsạn quốc doanhnướccũng
  đã và đang có những chuyển biếnmạnhmẽ.Nơi đâucũng xuất hiện tình trạng:
  “Nhà nhà làm dulịch, người người làm dulịch”. Bêncạnh đó, các doanh nghiệp
  phảitựhạch toán kinh doanh độclập, nguồn khách truyền thống không đượcbảo
  đảm. Chính vìvậy, đã đẩy dulịch Việt Nam đối diệnvới tình trạng cungvượt quá
  cầu, cạnh tranh trên thị trường diễn rahết sức khốc liệt.
  Nhưvậy để duy trì hoạt độngcủa kháchsạn đòihỏi các nhà kinh doanh
  kháchsạn phải nghiêncứukỹ đốitượng kháchcủa mìnhtừ đó đề ra các biện pháp
  thích hợp nhằmthu hútthỏa mãn tối đa nhữngnhu cầu của đối tượng khách này.
  6
  Xuất pháttừ điều đó, bài viếtcủa em xin trìnhbầy đề tài: “thực trạng và biện
  pháp thu hút kháchtại kháchsạn Hoa Hồng”.
  1. Đối tượng nghiên cứuvà giới hạn phạm vi của đềtài.
  Đề tài nghiêncứu thực trạng kinh doanhcủa kháchsạn HoaHồng trong 3năm
  2004 – 2006 thông quabảng cân đốikế toán qua cácnăm và báo cáokết quả hoạt
  động sảnxuấtkinhdoanh trêncơsở đó đưa ra một sốbiệnphápnhằm thu hút khách
  trong kháchsạn.
  2. Phương pháp nghiêncứu.
  o Phương phápso sánh:sốtuyệt đối, tương đối,sốbình quân.
  o Phương phápchi tiết.
  o Phương pháploại trừ.
  o Phương phápthống kê.
  3. Cấu trúc của đề tài.
  Chương 1: Lý luận chungvề kháchsạn, kinh doanh kháchsạn, khách dulịch và
  các biện pháp thu hút khách trong kinh doanh khách sạn.
  Chương 2: Giới thiệu đôi nétvề kháchsạn,mộtsố đặc điểm trong hoạt độngsản
  xuất kinh doanh, thực trạng kinh doanh củakhách sạn HoaHồng.
  Chương 3: Những giải phápcụ thể nhằmtăngcường thu hút khách đến kháchsạn
  Hoa Hồng.
  7
  CHƯƠNG 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀKHÁCH SẠN, KINH DOANH KHÁCHSẠN,
  KHÁCH DU LỊCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT KHÁCH TRONG KINH
  DOANH KHÁCH SẠN
  1.1 Một số khái niêm cơbản vềkinh doanh khách sạn
  1.1.1. Khái niệm du lịch
  Theo định nghĩacủa LiênHợp Quốc vàtổ chức thế giới và dulịch thìbấtcứ
  ai ngủmột đêmtạinơi không phải là nhà mình vàmục đích chuyến đi không phải
  nhằmmục đích kiếm tiền đều được coi là khách du lịch.
  Năm 1986 trong điều 4của tuyênbố La Hay được đưa ratạiHội Nghịvề du
  lịch do Liên minh Quốc hội tổchức tạiLa Hay(Hà Lan) đã viết:
  Khách du lịch quốctế là những người:
  · Trên đường đi thămmột nước khácngoàinơicưtrú thườngxuyêncủa
  mình
  · Mục đíchcủa chuyến đi là thăm quan, thăm viếng hoặc nghỉ ngơivới
  thời gian không quá 3 tháng, nếu quá 3 tháng phải ra hạn.
  · Không được làm việc gì để trả thù laotạinước đến do ý muốncủa
  khách hoặc do yêu cầucủa nước sởtại.
  · Sau khikết thúc chuyến tham quan ( haytạm trú ) phảidời khỏinước
  đến tham quan để trởvềnước thường trúcủa mình hoặc đi sangmột
  nước khác.
  Ở Việt Nam, theo quy chế quản lýlữ hànhcủaTổngcục dulịch khách du
  lịch quốctế là ngườinước ngoài, người Việt Nam đinhcư ởnước ngoài đến Việt
  Nam không quá 12 thángvớimục đích tham quan, nghỉdưỡng, hànhhương, thăm
  thân, tìm hiểu cơhội đầu tư, kinh doanh
  Còn theo khái niệmmới nhất trong pháplệnh dulịch Việt Nammới được
  côngbố “ khách dulịch quốctế là ngườinước ngoài, người Việt Nam địnhcư ở
  nước ngoài vào Việt Nam dulịch và công dân Việt Nam, ngườinước ngoàicư trú
  tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch”
  8
  Nhưvậy, việc đưa ra các khái niệmvề dulịch quốctế chủyếusẽ giúp cho
  việc thống kê được chính xác, đầy đủ, để giúp cho ngành, cho các doanh nghiệp du
  lịchlập rakếhoạchcũng nhưchiếnlượcphùhợphơn. Thông thường các khái niệm
  vềkhách dulịch quốc tế được dựa trên các tiêu chí sau:
  v Phamvi lãnh thổcủa chuyến đi
  v Thời giancưtrú.
  v Mục đích của chuyến đi.
  Cònkhái niệmvề khách dul ịchnội địa t hì theo quy chếquảnlýlữ hànhcủaTổng
  cục dulị ch:”khách dulịchnội địa là công dân Việt Namdời khỏinơi cu trúcủa mình
  không quá12tháng đi thăm t hân, hànhhương, kinh doanh trên lãnh thổViệt Nam”.
  Còn theo Pháplệnh dulịch Việt Nam “ khách dulịchnội địa là công dân
  Việt Nam, ngườinước ngoàicư trútại Việt Nam đi dulịch trong phạm vi kãnh thổ
  Việt Nam”.
  1.1.2. Nhu cầu du lịch
  1.1.2.1. Khái niệmvềnhu cầu du lịch
  Nhucầu dulịch là cáitấtyếutự nhiên, nó thuộc tính tâm lýcủa con người,
  hay nói cách khác, nhucầu chính làmầmmống, nguyên nhâncủa hành động, nhu
  cầunếu nó được thỏa mãn thì nósẽ gây ra những tác động tíchcực hoặc ngượclại
  nếu nó không được thỏa mãn thì nósẽ gây ra những phản ứng không tíchcực.Vấn
  đề muốn nhấnmạnh ở đây là làm sao có thểnắmvững được những nhucầu đó để
  từ đó có thể thỏa mãmtối đa những nhucầuvà mong muốn đó và đemlại nhữnglợi
  ích kinh tế cho doanh nghiệp.
  Thựctế cho thấy, người đi dulịchvớimục đích “sửdụng tài nguyên dulịch
  mànơi ở thường xuyêncủahọ không có”. Tuy nhiên điều đầu tiên khihọ đếnhọ
  phải lonơi ăn, chốn ở, muasắm, tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhucầu thiếtyếucủahọ.
  Do đó,sựkếthợp giữa tài nguyênvới cácdịchvụ khác đòihỏi phải cósự hiệu quả
  cao nhằmthỏa mãntối đa nhu cầu mong muốncủa khách du lịch.
  Trongsự phát triển không ngừngcủanềnsản xuất xãhội thì dulịch làmột
  đòi hỏi tấtyếu của con người, du lịch trởthành nhu cầu mang tính toàn cầu.
  9
  Vậy nhucầu dulịch làsự mong muốn, khát khao đượcdời khỏinơicư trú
  thường xuyêncủa mình để đếnmộtnơi khác nhằm thỏa mãn những nhucầu sinh
  hoạt cao cấp không theo đuổimục đích kinh tế.
  Nhucầu dulịch khácvới nhucầu khác, vì nó là nhucầu đặc biệt, mang tính
  caocấp vàtổnghợpcủa con người, nhucầu này được hình thành và phát triểndựa
  trênnềntảngcủa nhucầu sinh lý(sự đilại, ăn ở )và các nhucầu tinh thần( nhucầu
  an toàn, nhu cầu tựkhẳng định mình, nhu cầu hoàn thiện, ).
  Nhucầu du lịch được phát sinh là kết quả tác độngcủa lựclượngsản xuất và
  trình độ xãhội. Trình độ xãhội càng cao,mối quanhệ xãhội càng hoàn thiện thì
  nhu cầu dulịch của con người càng phát triển.
  1.1.2.2. Đặc điểmcủa nhu cầudu lịch
  Nhucầu dulịchcũngnhư các nhu cầukháccủa con người nó đòihỏisự thỏa
  mãn các nhucầu chính đáng mangcấpbậctừ thấp đến cao theo lý thuyết nhucầu
  của Maslow như: nhu cầu sinh lý, nhucầu an toàn, nhu cầu giaotiếp, Tuy nhiên ở
  đây nhucầu dulịch khácvới nhucầu khác, nó làmột nhucầu caocấp, vì khi muốn
  thực hiện được chuyến đi du lịch con người phải có 2 điều kiện chính sau:
  o Thời gian nhàn rỗi
  o Khảnăng thanh toán.
  Thường thì trong chuyến hành trìnhcủa du khách, nhucầu dulịch được chia
  làm 3 loại nhưsau:
  o Nhu cầu thiếtyếu.
  o Nhu cầu đặctrưng.
  o Nhu cầu bổsung.
  Trong 3 loại nhucầunàythì nhucầu đặc trưng là nhucầu có tính quyết định
  cao nhất nó quyết địnhtới độngcơ đi dulịch là nguyên nhân hình thành chuyến đi
  của con người,nó bao gồm:
  o Nhu cầu cảm thụcái đẹp và giải trí.
  o Nhu cầu giao tiếp
  o Nhu cầu tìm hiểu.
  o Nhu cầu thiếtyếu của khách du lịch.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.Giáo trình Quản Trị Kinh Doanh KháchSạn – TS Nguyễn Văn Mạnh
  TS Hoàng Thị LanHương
  Nhàxuấtbản LĐ– XH – 2004
  2. Giáo trình Du Lịchvà Kinh Doanh Du Lịch –PGS TrầnNhạn.
  NXB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội – 1996.
  3. Các tạp trívềDu Lịch.
  4. Luận văn cáckhóa trước ( trường ĐHNT)

  Xem Thêm: Thực trạng và biện pháp thu hút khách tại khách sạn Hoa Hồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và biện pháp thu hút khách tại khách sạn Hoa Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status