Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Công ty TN

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Công ty TN

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Các chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Công ty TNHH Trung Sơn


  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Sự cần thiết khách quan của Đềtài:
  Trong xu hướ ng xâ y dự ng mộ t nề n kinh tế hướ ng về xuấ t khẩ u trê n cơ sở
  phá t huy nhữ ng lợ i thế so sá nh củ a mình về nguồ n nguyê n vậ t liệ u, giá thà nh
  nhâ n cô ng, chính phủ Việ t Nam đã có nhữ ng chính sá chmởcửa hỗ trợ thiế t thự c
  cho cá c doanh nghiệ p hoạ t độ ng nhằm hướ ng về xuấ t khẩ u.
  Ngà y 13/07/2000 tạ i Washington D.C, hiệ p định thương mạ i giữ a Việ t Nam
  và Mỹ đượ c kí kế t đó là mộ t cơ hộ i cũ ng đồ ng thờ i là thá ch thứ c cho cá c doanh
  nghiệ p Việ t Nam. Hiệ p định thương mạ i Việ t – Mỹ sẽ mỡ đườ ng cho việ c thiế t
  lậ p quan hệ thương mạ i bình thườ ng, tạ o điề u kiệ n cho cá c doanh nghiệ p tiế p cậ n
  thị trườ ng Mỹ . Đó là mộ t thị trườ ng rộ ng lớ n, đa dạ ng, có tiề m lự c khoa họ c cô ng
  nghệ cao. Điề u đó cũ ng rấ t cầ n thiế t để phụ c vụ cho sự nghiệ p cô ng nghiệ p hoá ,
  hiệ n đạ i hoá đấ t nướ c, gó p phầ n thú c đẩ y tă ng trưở ng kinh tế , thu hú t vố n đầ u tư
  củ a nướ c ngoà i.
  Nắm bắ t đượ c cơ hộ i, Cô ng ty đã mạ nh dạ n thâm nhậ p thị trườ ng Mỹ , mộ t
  thị trườ ng đầ y hứ a hẹ n nhưng cũ ng lắ m rủ i ro. Tuy nhiê n chỉ mớ i là bướ c đầ u, do
  đó Cô ng ty chưa có sự đầ u tư sâ u và o việ c nghiê n cứ u thị trườ ng để đề ra cá c
  chiế n lượ c Marketing hoà n chỉnh.
  Vớ i lý do trê n, em mạ nh dạ n trình bà y Đề tà i: “Các chiến lượ c Marketing
  nhằ m đẩy mạ nh hoạt động xuất khẩ u thuỷ sản và o thị trường Mỹ của Công ty
  TNHH Trung Sơn” trong Đồ á n tố t nghiệ p củ a mình.
  2. Mục đích nghiê n cứu:
  Trong đề tà i nà y, em cố gắ ng làm sá ng tỏ tình hình xuấ t khẩ u thuỷ sả n và
  chiế n lượ c thâm nhậ p và o thị trườ ng Mỹ củ a Cô ng ty TNHH Trung Sơn, qua đó
  tìm ra đượ c nhữ ng điểm mạ nh, điểm yế u, cơ hộ i và thá ch thứ c khi kinh doanh
  trê n thị trườ ng Mỹ nhằm đưa ra chiế n lượ c Marketing tương đố i hoà n chỉnh vớ i
  mong muố n đượ c đó ng gó p mộ t số ý kiế n để tă ng doanh số xuấ t khẩ u và nâ ng
  cao hơn nữ a hiệ u quả hoạ t độ ng củ a Cô ng ty.
  2
  3. Đối tượngvà phạmvi nghiên cứu:
  Vớ i mụ c đích nghiê n cứ u trê n, em tiế n hà nh đá nh giá tình hình xuấ t khẩ u
  củ a Cô ng ty TNHH Trung Sơn và đi sâ u phâ n tích tình hình xuấ t khẩ u thuỷ sả n
  củ a Cô ng ty và o thị trườ ng Mỹ . Kế tiế p, em phâ n tích cá c chiế n lượ c mà Cô ng ty
  đã á p dụ ng trong thờ i gian qua khi thâm nhậ p và o thị trườ ng Mỹ , trê n cơ sở đó
  đưa ra nhữ ng chiế n lượ c và mộ t số kiế n nghị đố i vớ i Cô ng ty trong thờ i gian tớ i.
  4. Phương pháp nghiê n cứu:
  - Phương phá p thố ng kê .
  - Phương phá p so sá nh.
  - Phương phá p phâ n tích.
  - Phương phá p phỏ ng vấ n trự c tiế p.
  - Phương phá p tổ ng hợ p.
  5. Bố cục của đề tài:
  Đề tà i: “Các chiến lược Marketing nhằ m đẩ y mạnh hoạt độ ng xuất khẩu
  thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Công ty TNHH Trung Sơn” đượ c trình bà y trong
  104 trang và 26 bả ng biể u và mộ t số hình ả nh.
  Ngoà i phầ n mở đầ u, kế t luậ n thì bố cụ c Đề tà i bao gồm 3 chương:
  Ø Chương 1: Cơ sở lý luậ n-Nguyê n lý về Marketing quố c tế : giớ i thiệ u khá i
  quá t về marketing quố c tế , cá c vấ n đề liê n quan đế n marketing quố c tế .
  Ø Chương 2:phâ n tích tình hình xuấ t khẩ u và chiế n lượ c thâ m nhậ p thị
  trườ ng Mỹ củ a Cô ng ty TNHH Trung Sơn. Trong chương nà y, chú ng ta trình bà y
  sơ lượ c về tình hình củ a Cô ng ty TNHH Trung Sơn, kế đế n phâ n tích tình hình
  xuấ t khẩ u và cá c chiế n lượ c thâm nhậ p thị trườ ng hiệ n tạ i mà Cô ng ty đã á p
  dụ ng. Trê n cơ sở đó tìm ra đượ c nhữ ng điể m mạ nh, điểm yế u, cơ hộ i và thá ch
  thứ c.
  Ø Chương 3: Mộ t số chiế n lượ c Marketing nhằ m đẩ y mạ nh xuấ t khẩ u thuỷ
  sả n và o thị trườ ng Mỹ củ a Cô ng ty TNHH Trung Sơn. Cá c chiế n lượ c nà y đượ c
  3
  xâ y dự ng dự a trê n phâ n tích SWOT củ a Cô ng ty, dự a và o cơ sở đó đề ra mộ t số
  giả i phá p nhằ m đẩ y mạ nh hoạ t độ ng xuấ t khẩ u củ a Cô ng ty và o thị trườ ng Mỹ .
  CHƯƠNG1
  C S LÍ LU N
  NGUYÊ
  Â N LÝ
  Ù VỀ
  À MARKETING
  QUỐC TẾ
  5
  1.1. Một số lý luậ nvề marketing (tiếp thị) quốc tế:
  1.1.1. Khái niệm và bản chất:
  Tiế p thị (marketing) đã từ ng đượ c nghiê n cứ u từ gố c độ hẹ p đế n rộ ng, sau
  đâ y là mộ t số khá i niệm liê n quan về tiế p thị:
  v Tiếp thị nội địa: cá c hoạ t độ ng tiế p thị nhắ m và o mộ t thị trườ ng đơn
  nhấ t – thị trườ ng nộ i địa. Trong đó cô ng ty trự c diệ n vớ i mộ t hệ đơn nhấ t về kinh
  tế , thị trườ ng và cạ nh tranh, phả i liên hệ vớ i mộ t hệ khá ch hà ng đơn nhấ t dù cô ng
  ty có tham gia và o nhiề u phâ n khú c trê n thị trườ ng đó .
  v Tiếp thị xuấ t khẩ u: bao gồm cá c hoạ t độ ng tiế p thị khi cô ng ty đưa sả n
  phẩm ra ngoà i khu vự c điề u hà nh và khi sả n phẩm đượ c di chuyể n từ nướ c nà y–
  thị trườ ng nà y sang nướ c khá c– thị trườ ng khá c.Trong khi việ c điề u hà nh tiế p thị
  nộ i địa vẫ n giữ vai trò quan trọ ng tiê n phong, cá c thử thá ch chính trong tiế p thị
  xuấ t khẩ u là việ c xá c định cá c thị trườ ng hay quố c gia thích hợ p thô ng qua
  nghiê n cứ u tiế p thị, việ c xá c định nhữ ng cả i tiế n sả n phẩ m cầ n thiế t để đá p ứ ng
  nhữ ng đò i hỏ i củ a thị trườ ng xuấ t khẩ u, việ c phá t triể n cá c kê nh phâ n phố i xuấ t
  khẩ u mà qua đó cô ng ty có thể đưa hà ng ra nướ c ngoà i. Việ c nà y đò i hỏ i cô ng ty
  có nhữ ng kiế n thứ c nhấ t định về hà ng, thủ tụ c và cá c kỹ thuậ t có liê n quan để đưa
  hà ng hoá đá p ứ ng nhu cầ u củ a mộ t thị trườ ng khá c. Đâ y là dạ ng thứ c truyền
  thố ng và kém phá t triể n nhấ t củ a tiế p thị quố c tế .
  v Tiếp thị quốc tế: cô ng ty trở nê n liê n quan mậ t thiế t hơn đế n thị trườ ng
  địa phương củ a mộ t nướ c hay mộ t khu vự c nhấ t định. Cá c tiế p thị gia quố c tế
  thườ ng thích có cá c chi nhá nh củ a họ tạ i địa phương và họ sẽ tham gia và o việ c
  phá t triể n cá c chiế n lượ c tiế p thị cho cá c thị trườ ng hả i ngoạ i. Vấ n đề quan trọ ng
  ở đâ y là sự thay đổ i cá c chiế n lượ c tiế p thị cho phù hợ p vớ i từ ng địa phương. Cá c
  cô ng ty quố c tế ngà y nay phả i tìm ra cá ch điề u chỉnh mộ t chiế n lượ c tổ ng thể bao
  gồm việ c bá n hà ng, quả ng cá o, khuyế n mã i , phâ n phố i phù hợ p vớ i nhữ ng nhu
  cầ u củ a thị trườ ng mớ i. Thử thá ch quan trọ ng cho giai đoạ n quố c tế hoá củ a mộ t
  6
  cô ng ty là hiể u biế t cá c mô i trườ ng khá c nhau về vă n hoá , kinh tế , chính trị mà
  cô ng ty điề u hà nh, thô ng thườ ng trong giai đoạ n quố c tế hoá nà y hà ng loạ t cá c
  cô ng việ c tiế p thị quố c tế đượ c tiế n hà nh nhằm giú p cho cá c quả n trị viê n hiể u
  biế t mô i trườ ng và có thể điề u chỉnh cho phù hợ p vớ i nhữ ng khá c biệ t mô i trườ ng.
  v Tiếp thị đa quốc gia: sự phá t triể n tiế p thị đa quố c gia chính là kế t quả
  củ a sự phá t triể n củ a cá c cô ng ty đa quố c gia có mứ c độ đầ u tư và kinh doanh ở
  nhiề u thị trườ ng hả i ngoạ i. Sự phá t triể n nà y dẫ n đế n việ c hình thà nh cá c chiế n
  lượ c “đa nộ i địa”, trong đó mộ t cô ng ty đa quố c gia kinh doanh vớ i nhiề u chiế n
  lượ c, mỗ i chiế n lượ c đượ c điề u chỉnh cho phù hợ p vớ i từ ng địa phương. Thử
  thá ch lớ n nhấ t củ a nhà tiế p thị đa quố c gia là tìm ra đượ c sự điề u chỉnh hợ p lý
  nhấ t cho cá c chiế n lượ c tiế p thị vậ n dụ ng tạ i từ ng quố c gia riê ng lẻ . Phương phá p
  nà y dẫ n đế n việ c địa phương hó a đạ t mứ c tố i đa và việ c xuấ t hiệ n hà ng loạ t cá c
  chiế n lượ c tiế p thị khá c nhau, lợ i ích chủ yế u đạ t đượ c là khả nă ng thích ứ ng hoà n
  toà n vớ i nhữ ng nhu cầ u địa phương.
  Ngoà i ra, tiế p thị quố c tế cò n có cá c bướ c phá t triể n cao hơn như tiế p thị đa
  khu vự c, tiế p thị toà n cầ u.
  Ở đây, trong phạm vi nhỏ hẹ p của Đề tài chúng ta chỉ đề cập đến một
  vấn đề duy nhất, đó là marketing xuất khẩu hay tiếp thị xuất khẩu.
  1.1.2. Vai trò của marketing xuất khẩu:
  Marketing xuấ t khẩ u đượ c xem như mộ t phương thứ c thâ m nhậ p thị trườ ng
  thế giớ i đố i vớ i nhữ ng hoạ t độ ng kinh doanh củ a doanh nghiệ p.
  § Mở rộ ng thị trườ ng, phá t triể n qui mô kinh doanh, tìm kiếm thêm nguồ n
  lợ i nhuậ n.
  § Tìm lố i thoá t cho nă ng lự c sả n xuấ t dư thừ a, tă ng nă ng suấ t lao độ ng và
  hạ chi phí sả n xuấ t theo qui mô .
  § Tă ng nguồ n ngoạ i tệ phụ c vụ cho việ c đầ u tư hợ p tá c sả n xuấ t như trang
  bị thê m má y mó c, thiế t bị, cô ng nghệ và nguyê n liệ u cho sả n xuấ t.
  § Phâ n tá n rủ i ro, trá nh bị lệ thuộ c và o mộ t thị trườ ng nộ i địa.
  7
  § Ké o dà i chu kỳ số ng củ a sả n phẩ m: vớ i mộ t sả n phẩ m, doanh nghiệ p có
  thể kinh doanh ở nhiề u thị trườ ng khá c nhau.
  § Khai thá c cá c cơ hộ i tà i trợ : hiệ n nay có rấ t nhiề u tổ chứ c trong nướ c và
  cả quố c tế có nhữ ng chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệ p trong hoạ t độ ng xuấ t
  khẩ u làm giảm đá ng kể chi phí nghiê n cứ u thị trườ ng cho doanh nghiệ p.
  § Nâ ng cao đượ c kỹ nă ng, kinh nghiệm và tính chuyê n nghiệ p củ a mình
  trong hoạ t độ ng kinh doanh, từ đó nâ ng cao hiệ u quả kinh doanh củ a doanh
  nghiệ p.
  1.2. Nghiên cứuthịtrường thếgiới:
  Mộ t doanh nghiệ p phả i nắm rõ thô ng tin về thị trườ ng nướ c ngoà i mộ t cá ch
  tườ ng tậ n, xem xé t và phâ n tích kỹ cà ng trướ c khi đưa ra quyế t định có nê n xâ m
  nhậ p và o thị trườ ng đó hay khô ng.
  Việ c quyế t định sai lầ m củ a doanh nghiệ p có thể trả giá khô ng chỉ bằ ng
  kế t quả hoạ t độ ng kinh doanh ké m mà có khi cò n bằ ng chính sự tồ n tạ i củ a doanh
  nghiệ p đó . Chính vì lý do đó , việ c nghiê n cứ u thị trườ ng mà mình dự định xâ m
  nhậ p đó ng mộ t vai trò số ng cò n, khô ng thể thiế u trong chiế n lượ c đưa sả n phẩ m,
  hà ng hó a ra mộ t thị trườ ng mớ i. Từ đó có că n cứ vữ ng chắ c trong việ c lự a chọ n
  cá c chiế n lượ c kinh doanh, chiế n lượ c marketing thích hợ p để có thể đạ t đượ c kế t
  quả tố t nhấ t.
  1.2.1.Nội dung nghiên cứu:
  § Nghiên cứu các thông tinđại cương:
  Ở nộ i dung nà y, doanh nghiệ p phả i thự c hiệ n nghiê n cứ u, thu thậ p tấ t cả
  nhữ ng thô ng tin tổ ng quan về quố c gia mà doanh nghiệ p mong muố n thâm nhậ p,
  bao gồm:
  - Điề u kiệ n tự nhiê n: vị trí địa lý , diệ n tích, khí hậ u,
  - Dâ n số : tổ ng dâ n số , giớ i tính, độ tuổ i, mậ t độ dâ n cư, tỉ lệ gia tă ng dâ n
  số ,
  - Tô n giá o, chủ ng tộ c.

  Ø I LIỆ
  Ä U THAM KHẢ
  Û O
  1. Bù iLê Hà & Nguyễ n Đô ng Phong(1998), Marketing Quốc Tế, ĐH Kinh
  Tế .
  2. Philip Kotler, Marketing căn bản-Những nguyên lý tiếp thị.
  3. PGS-TS Võ Thanh Thu & Nguyễ nThịMỵ,(1997), KinhTế và Phâ nTích
  Hoạt Độ ng Doanh Nghiệp , NXBThố ng Kê , VCCI - Thâm nhậpthị trườn g
  quố ctế qua GSP- (2002).
  4. PGS-TS Võ Thanh Thu, (2005), Kỹ thuậ t ngoại thương, NXBThố ng Kê .
  5. PGS. TS Võ Thanh Thu, (2001), Kinh tế doanh nghiệ p và phân tích hoạt
  động kinh doanh, NXB Thố ng Kê .
  6. Tạp chí thông tinthương mại thủ y sả n, Trung Tâm Thô ng Tin Thương Mạ i,
  BộThương Mạ i.
  7. Tạp chí Infomfish International.
  8. Website: www.vasep.com
  9. Website: www.fept.edu.vn

  Xem Thêm: Các chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Công ty TN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ của Công ty TN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status